DETRUSITOL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DETRUSITOL 2 MG 56 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DETRUSITOL 2 MG 56 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • salisilat

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699759090046
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

DETRUSITOL2 mg filmkaplıtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herfilmkaplıtablet2 mgtolterodinL-tartarat(1.37 mgtolteradine

eşdeğer)içerir.

YardımcıMaddeler:Mikrokristalin selüloz, kalsiyumhidrojen fosfatdihidrat, sodyum

nişastaglikolat(TipB),magnezyumstearat, kolloidalsilikaanhidröz,

metilhidroksipropilselüloz, stearik asit, titanyumdioksit(E171).

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizdedoktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz.İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. DETRUSITOLnedirveneiçinkullanılır?

2. DETRUSITOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. DETRUSITOLnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. DETRUSITOL’ünsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. DETRUSITOLnedirveneiçinkullanılır?

DETRUSITOLbeyaz,yuvarlak vebikonveksfilmkaplıtablettir. TabletüzerindeDTharflerinin

üzerindevealtındayayşeklivardır. DETRUSITOL, antimuskarinik ilaçlarolarak adlandırılan bir

ilaçsınıfınadahildirvemesanekaslarınıgevşetir.

DETRUSITOL2 mgFilmTablet, 56 filmkaplıtabletiçeren blisterambalajlardabulunur.

DETRUSITOLaşırıaktifmesanesendromunun tedavisiiçin kullanılır.

Aşırıçalışan mesanesendromunuzvarsa,

İdraraçıkmanızıkontroledemezsiniz

Aniden veyasık sık idraraçıkmaihtiyacıhissedersinizve/veyatuvaleteyetişemeyerek

idrarkaçırabilirsiniz

2. DETRUSITOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DETRUSITOL’üaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Dahaöncetolterodin veyaDETRUSITOLiçeriğindekibenzermaddelereaşırı

hassasiyetiniz(alerjiniz)olduysa

İdraryapamıyorsanız(ürinerretansiyon)

Kontroledilemeyen daraçılıglokomunuz(uygunolarak tedaviedilmeyengörmekaybıile

birlikteyüksekgöztansiyonu)varsa

Kaslarınızaşırıgüçsüz(miyasteniagravis)ise

Ağırbağırsak iltihabınızveyaranız(ülseratifkolit)varsa

Akutbağırsakgenişlemesi(toksik megakolon)varsa

DETRUSITOL’üaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

TanısıkonmuşveyaşüphelikonjenitaluzamışQTsendromuveyaTorsadesdePointes

(EKG’debelirlibazıanormalliklerilesaptanan kalp ritmibozuklukları)hastasıiseniz

İdraraçıkmaktazorluk çekiyorsanızve/veyaidrarınızazçıkıyorsa

Yiyeceklerin sindiriminive/veyageçişinietkileyen sindirimsistemihastalığınızvarsa

Böbrek problemlerinizvarsa

Karaciğerhastalığınızvarsa

Kan basıncınızı, bağırsakveyacinselfonksiyonunuzu etkileyen sinirselbozukluğunuz

(otonomik sinirsistemindeherhangibirduyu kaybı)varsa

Midefıtığınız(hiatushernisi)varsa

Bağırsakhareketlerindeazalmaolduysaveyaşiddetlikabızlıkşikayetinizvarsa(sindirim

ileilgilihareketlilikteazalma)

Kalbinizileilgiliaşağıdakidurumlarmevcutise:

Elektrokardiyogramınızda(EKG)yanikardiyak değerlendirmenizdeanormallik

varsa

Kalp atımındayavaşlama(bradikardi)

Önceden varolan ilgilikalp hastalıkları, örneğin:

Zayıfkalp kası(kardiyomiyopati)

Kalbekanakışındaazalma(miyokard iskemisi)

Kalp atımdüzensizliği(aritmi)

Kalpyetmezliği

Kanınızdakipotasyum(hipokalemi), kalsiyum(hipokalsemi)veyamagnezyum

(hipomagnezemi)düşük seviyelerdeise

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

DETRUSITOL’ünyiyecekveiçecekilekullanılması

DETRUSITOL’üyiyecek veiçeceklerden önce, sonraveyayemek esnasındaalabilirsiniz.

Hamilelik

lacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileysenizDETRUSITOLkullanmayınız.Hamileolduğunuzudüşünüyorsanızyadahamile

kalmayıplanlıyorsanızhemen doktorunuzasöyleyiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DETRUSITOL’ün etkinmaddesiolan tolterodinin annesütünegeçip geçmediğibilinmemektedir.

DETRUSITOLkullanırken emzirmeniztavsiyeedilmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

DETRUSITOLaldığınızdabaşdönmesi, halsizlikhissedebilirsinizveyagörüşünüzetkilenebilir.

Bu durum, araçvemakinekullanmayeteneğinizideetkileyebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

DETRUSITOL’ün etkinmaddesiolan tolterodin diğerilaçlarileetkileşimegirebilir.

DETRUSITOL’ün aşağıdakiilaçlarilebirliktekullanımıtavsiyeedilmez:

Bazıantibiyotikler(eritromisin, klaritromisin gibi)

Mantarenfeksiyonlarınıntedavisindekullanılan bazıilaçlar(ketokonazol, itrakonazolgibi)

AIDS(İnsanİmmün Yetmezlik Virüsü -HIV)tedavisiiçin kullanılan ilaçlar

DETRUSITOL’ü aşağıdakiilaçlarilebirliktedikkatlikullanınız:

Yiyecekgeçişinietkileyen ilaçlar(metoklopramid vesisapridgibi)

Düzensizkalpatışınıntedavisiiçinkullanılanilaçlar(amiodaron,sotalol,kinidin,

prokainamid gibi)

DETRUSITOL’ünetkişeklinebenzeretkiedenilaçlar(antimuskarinik)veya

DETRUSITOL’ün etkişeklinin tersineetkieden ilaçlar(kolinerjik)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. DETRUSITOLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

DETRUSITOL’ü herzaman tamolarak doktorunuzun söylediğişekildealınız. Emin değilseniz

doktorunuzveyaeczacınızilekontrolediniz.

Normaltedavidozu günde2 kez2 mg’dır.Böbrekveyakaraciğerhastalarıiçin veyan etkiler

açısından problemyaşayan hastalariçin doktordozu günde2 kez1 mg’aindirebilir.

Uygulama yoluvemetodu:

Ağızdan alınız. Tabletibütün olarakyutunuz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

DETRUSITOL’ün çocuklardakullanılmasıönerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuzsiziniçin özelbirdozayarlamasıyapmayacaktır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Önerilen doz, gündeikikez1 mg’dır.

Karaciğeryetmezliği:

Önerilen doz, gündeikikez1 mg’dır.

EğerDETRUSITOL’ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla DETRUSITOLkullandıysanız:

DETRUSITOL’ükullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DETRUSITOL’ükullanmayıunutursanız:

AlmanızgerekenzamandaDETRUSITOLtabletalmayıunuttuysanız,birsonrakitableti

alacağınızzamangelmediysehatırladığınızzamanalınız.Birsonrakitabletialacağınızzaman

yakın ise, unutulan dozugeçinizvenormaldozprogramınıtakip ediniz.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

DETRUSITOL’ünkullanımıileilgiliherhangibirsorunuzvarsa,doktorunuzveyaeczacınıza

sorunuz.

DETRUSITOLiletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

DoktorunuzDETRUSITOLiletedavinizin nekadarsüreceğinisizebildirecektir. Hemenetki

görmediğiniziçin tedaviyierken kesmeyiniz.İlacın mesanenizüzerindeetkisinigöstermesiiçin

birazzaman geçmesigerekmektedir. Doktorunuzun reçetelediğiDETRUSITOLtedavisini

tamamlayınız. Bunun sonundaetkigörmezseniz, doktorunuzilekonuşunuz.

Tedavinin faydaları2-3aysonradeğerlendirilmelidir.

DETRUSITOL’u bırakmayıdüşünüyorsanızdoktorunuzadanışınız.

4. OlasıYanEtkiler

TümilaçlargibiDETRUSITOL’üniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıkişilerdeyanetkiler

olabilir.

AşağıdakianjiyoödembelirtileriniyaşarsanızDERHALdoktorunuzahaberverinizveacilservise

gidiniz.

Yüzde, boyundaveyayemek borusundaşişme

Yutmadazorluk

Kurdeşen venefesalmadazorluk

Aşırıduyarlılık reaksiyonu (kaşınma, kızarıklık, kurdeşen, nefesalmadazorluk gibi)gelişirsede

doktorkontrolü gerekir.Buyaygın olmayan biryan etkidir(100 kişide1 kişiden azgörülür).

Göğüsağrısı, nefesalmadazorluk veyaçabukyorulma(dinlenmehalindeyken bile),gecenefes

almadazorluk, bacaklardaşişmeoluşursa, DERHALdoktorunuzahaberverinizveacilservise

gidiniz. Bunlarkalpyetmezliğinin belirtileriolabilir. Buyaygın olmayan biryan etkidir(100

kişide1 kişiden azgörülür).

Diğeryan etkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın :10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat1.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek :1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerden hareketletahmin edilemiyor.

Çokyaygın:

Ağızkuruluğu

Başağrısı

Yaygın:

Bronşiltihabı(bronşit)

Başdönmesi, uyku hali,elveayak parmaklarındauyuşmahissi, sersemlik

Gözdekuruluk, bulanık görme

Başdönmesi(vertigo)

Çarpıntı(palpitasyon)

Sindirimbozukluğu (dispepsi), kabızlık, karın ağrısı, bağırsak veyamidedegazveyafazla

miktardahava, kusma

Kuru cilt

Ağrılıveyazoridraraçıkma, mesaneyiboşaltamama

Yorgunluk, göğüsağrısı, vücuttafazlasıvıdan dolayışişme(örneğin ayakbileklerinde)

Kilo artışı

İshal

Yaygınolmayan:

Alerjik reaksiyonlar

Sinirlilik

Kalp atımhızındaartma, kalpyetmezliği, düzensizkalp atışı

Midedeyanma

Hatırlamadagüçlük

Ciddialerjik reaksiyonlar, zihin karışıklığı(konfüzyon),gerçektevarolmayanşeylerduyma,

görmeveyahissetme(halüsinasyonlar), cilttekızarma,yüzveboyun bölgesindeşişme

(anjiyoödem), kişininyer, zaman, mekangibikonulardakendidurumunu

değerlendirememesini(oryantasyon bozukluğu)içeren ilavereaksiyonlarbildirilmiştir.

Ayrıca, bunama(demans)tedavisigören hastalardabunamabelirtilerindekötüleşme

bildirilmiştir.

Eğeryukarıdabahsedilenyanetkilerden herhangibiriciddileşirsedoktorunuzaveyaeczacınıza

söyleyiniz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. DETRUSITOL’ünsaklanması

DETRUSITOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C'nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanmatarihinden sonraDETRUSITOL’ü kullanmayınız.

RuhsatSahibi:PFIZERİlaçlarıLtd.Şti. 34347 Ortaköy–İstanbul

Üretici:PfizerItaliaS.r.l.,LocalitaMarino DelToronto, AscoliPiceno,İTALYA

Bu kullanma talimatı…………tarihindeonaylanmıştır.

1-8-2018

Champix (Pfizer Europe MA EEIG)

Champix (Pfizer Europe MA EEIG)

Champix (Active substance: varenicline tartrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5197 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/699/T/71

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Active substance: varenicline tartrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3620 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Active substance: mercaptamine (cysteamine bitartrate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3337 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2465/T/21

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1306 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1306 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1306 (Active substance: Cysteamine bitartrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3151 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/070/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Active substance: Cysteamine bitartrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3133 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/164/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Active substance: Cysteamine bitartrate (gastroresistant)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3137 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/034/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety