DETRUSITOL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DETRUSITOL 1 MG 56 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DETRUSITOL 1 MG 56 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • salisilat

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699759090022
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

DETRUSITOL1 mg filmkaplıtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herfilmkaplıtablet1mgtolterodinL-tartarat(0.68mgtolteradine

eşdeğer)içerir.

YardımcıMaddeler:Mikrokristalinselüloz,kalsiyumhidrojenfosfatdihidrat,sodyum

nişastaglikolat(TipB),magnezyumstearat,kolloidalsilikaanhidröz,

metilhidroksipropilselüloz, stearik asit, titanyumdioksit(E171).

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. DETRUSITOLnedirveneiçinkullanılır?

2. DETRUSITOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. DETRUSITOLnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. DETRUSITOL’ünsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. DETRUSITOLnedirveneiçinkullanılır?

DETRUSITOLbeyaz,yuvarlakvebikonveksfilmkaplıtablettir.TabletüzerindeDTharflerinin

üzerindevealtındayayşeklivardır.DETRUSITOL,antimuskarinikilaçlarolarakadlandırılanbir

ilaçsınıfınadahildirvemesanekaslarınıgevşetir.

DETRUSITOL1 mgFilmTablet, 56 filmkaplıtabletiçeren blisterambalajlardabulunur.

DETRUSITOLaşırıaktifmesanesendromunun tedavisiiçin kullanılır.

Aşırıçalışan mesanesendromunuzvarsa,

İdraraçıkmanızıkontroledemezsiniz

Anidenveyasıksıkidraraçıkmaihtiyacıhissedersinizve/veyatuvaleteyetişemeyerek

idrarkaçırabilirsiniz

2. DETRUSITOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DETRUSITOL’üaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

DahaöncetolterodinveyaDETRUSITOLiçeriğindekibenzermaddelereaşırı

hassasiyetiniz(alerjiniz)olduysa

İdraryapamıyorsanız(ürinerretansiyon)

Kontroledilemeyen daraçılıglokomunuz(uygunolarak tedaviedilmeyengörmekaybıile

birlikteyüksekgöztansiyonu )varsa

Kaslarınızaşırıgüçsüz(miyasteniagravis)ise

Ağırbağırsak iltihabınızveyaranız(ülseratifkolit)varsa

Akutbağırsakgenişlemesi(toksik megakolon)varsa

DETRUSITOL’üaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

TanısıkonmuşveyaşüphelikonjenitaluzamışQTsendromuveyaTorsadesdePointes

(EKG’debelirlibazıanormalliklerilesaptanan kalp ritmibozuklukları)hastasıiseniz

İdraraçıkmaktazorluk çekiyorsanızve/veyaidrarınızazçıkıyorsa

Yiyeceklerin sindiriminive/veyageçişinietkileyen sindirimsistemihastalığınızvarsa

Böbrek problemlerinizvarsa

Karaciğerhastalığınızvarsa

Kanbasıncınızı,bağırsakveyacinselfonksiyonunuzuetkileyensinirselbozukluğunuz

(otonomik sinirsistemindeherhangibirduyu kaybı)varsa

Midefıtığınız(hiatushernisi)varsa

Bağırsakhareketlerindeazalmaolduysaveyaşiddetlikabızlıkşikayetinizvarsa(sindirim

ileilgilihareketlilikteazalma)

Kalbinizileilgiliaşağıdakidurumlarmevcutise:

Elektrokardiyogramınızda(EKG)yanikardiyakdeğerlendirmenizdeanormallik

varsa

Kalp atımındayavaşlama(bradikardi)

Önceden varolan ilgilikalp hastalıkları, örneğin:

Zayıfkalp kası(kardiyomiyopati)

Kalbekanakışındaazalma(miyokard iskemisi)

Kalp atımdüzensizliği(aritmi)

Kalpyetmezliği

Kanınızdaki potasyum (hipokalemi), kalsiyum (hipokalsemi) veya magnezyum

(hipomagnezemi)düşük seviyelerdeise

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

DETRUSITOL’ünyiyecekveiçecekilekullanılması

DETRUSITOL’üyiyecek veiçeceklerden önce, sonraveyayemek esnasındaalabilirsiniz.

Hamilelik

lacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileysenizDETRUSITOLkullanmayınız.Hamileolduğunuzudüşünüyorsanızyadahamile

kalmayıplanlıyorsanızhemen doktorunuzasöyleyiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DETRUSITOL’ünetkinmaddesiolan tolterodininannesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.

DETRUSITOLkullanırken emzirmeniztavsiyeedilmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

DETRUSITOLaldığınızdabaşdönmesi,halsizlikhissedebilirsinizveyagörüşünüzetkilenebilir.

Bu durum, araçvemakinekullanmayeteneğinizideetkileyebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

DETRUSITOL’ün etkinmaddesiolan tolterodin diğerilaçlarileetkileşimegirebilir.

DETRUSITOL’ün aşağıdakiilaçlarilebirliktekullanımıtavsiyeedilmez:

Bazıantibiyotikler(eritromisin, klaritromisin gibi)

Mantarenfeksiyonlarınıntedavisindekullanılan bazıilaçlar(ketokonazol, itrakonazolgibi)

AIDS(İnsanİmmün Yetmezlik Virüsü -HIV)tedavisiiçin kullanılan ilaçlar

DETRUSITOL’ü aşağıdakiilaçlarilebirliktedikkatlikullanınız:

Yiyecekgeçişinietkileyen ilaçlar(metoklopramid vesisapridgibi)

Düzensizkalpatışınıntedavisiiçinkullanılanilaçlar(amiodaron,sotalol,kinidin,

prokainamid gibi)

DETRUSITOL’ünetkişeklinebenzeretkiedenilaçlar(antimuskarinik)veya

DETRUSITOL’ün etkişeklinin tersineetkieden ilaçlar(kolinerjik)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. DETRUSITOLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

DETRUSITOL’üherzamantamolarakdoktorunuzunsöylediğişekildealınız.Emindeğilseniz

doktorunuzveyaeczacınızilekontrolediniz.

Normaltedavidozugünde2kez2mg’dır.Böbrekveyakaraciğerhastalarıiçinveyanetkiler

açısından problemyaşayan hastalariçin doktordozu günde2 kez1 mg’aindirebilir.

Uygulama yoluvemetodu:

Ağızdan alınız. Tabletibütün olarakyutunuz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

DETRUSITOL’ün çocuklardakullanılmasıönerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuzsiziniçin özelbirdozayarlamasıyapmayacaktır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Önerilen doz, gündeikikez1 mg’dır.

Karaciğeryetmezliği:

Önerilen doz, gündeikikez1 mg’dır.

EğerDETRUSITOL’ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla DETRUSITOLkullandıysanız:

DETRUSITOL’ükullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DETRUSITOL’ükullanmayıunutursanız:

AlmanızgerekenzamandaDETRUSITOLtabletalmayıunuttuysanız,birsonrakitableti

alacağınızzamangelmediysehatırladığınızzamanalınız.Birsonrakitabletialacağınızzaman

yakın ise, unutulan dozugeçinizvenormaldozprogramınıtakip ediniz.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

DETRUSITOL’ünkullanımıileilgiliherhangibirsorunuzvarsa,doktorunuzveyaeczacınıza

sorunuz.

DETRUSITOLiletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

DoktorunuzDETRUSITOLiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Hemenetki

görmediğiniziçintedaviyierkenkesmeyiniz.İlacınmesanenizüzerindeetkisinigöstermesiiçin

birazzamangeçmesigerekmektedir.DoktorunuzunreçetelediğiDETRUSITOLtedavisini

tamamlayınız. Bunun sonundaetkigörmezseniz, doktorunuzilekonuşunuz.

Tedavinin faydaları2-3aysonradeğerlendirilmelidir.

DETRUSITOL’u bırakmayıdüşünüyorsanızdoktorunuzadanışınız.

4. OlasıYanEtkiler

TümilaçlargibiDETRUSITOL’üniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıkişilerdeyanetkiler

olabilir.

AşağıdakianjiyoödembelirtileriniyaşarsanızDERHALdoktorunuzahaberverinizveacilservise

gidiniz.

Yüzde, boyundaveyayemek borusundaşişme

Yutmadazorluk

Kurdeşen venefesalmadazorluk

Aşırıduyarlılıkreaksiyonu(kaşınma,kızarıklık,kurdeşen,nefesalmadazorlukgibi)gelişirsede

doktorkontrolü gerekir.Buyaygın olmayan biryan etkidir(100 kişide1 kişiden azgörülür).

Göğüsağrısı,nefesalmadazorlukveyaçabukyorulma(dinlenmehalindeykenbile),gecenefes

almadazorluk,bacaklardaşişmeoluşursa,DERHALdoktorunuzahaberverinizveacilservise

gidiniz.Bunlarkalpyetmezliğininbelirtileriolabilir.Buyaygınolmayanbiryanetkidir(100

kişide1 kişiden azgörülür).

Diğeryan etkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın :10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat1.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek :1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerden hareketletahmin edilemiyor.

Çokyaygın:

Ağızkuruluğu

Başağrısı

Yaygın:

Bronşiltihabı(bronşit)

Başdönmesi, uyku hali,elveayak parmaklarındauyuşmahissi, sersemlik

Gözdekuruluk, bulanık görme

Başdönmesi(vertigo)

Çarpıntı(palpitasyon)

Sindirimbozukluğu(dispepsi),kabızlık,karınağrısı,bağırsakveyamidedegazveyafazla

miktardahava, kusma

Kuru cilt

Ağrılıveyazoridraraçıkma, mesaneyiboşaltamama

Yorgunluk, göğüsağrısı, vücuttafazlasıvıdan dolayışişme(örneğin ayakbileklerinde)

Kilo artışı

İshal

Yaygınolmayan:

Alerjik reaksiyonlar

Sinirlilik

Kalp atımhızındaartma, kalpyetmezliği, düzensizkalp atışı

Midedeyanma

Hatırlamadagüçlük

Ciddialerjikreaksiyonlar,zihinkarışıklığı(konfüzyon),gerçektevarolmayanşeylerduyma,

görmeveyahissetme(halüsinasyonlar),cilttekızarma,yüzveboyunbölgesindeşişme

(anjiyoödem), kişinin yer, zaman, mekan gibi konularda kendi durumunu

değerlendirememesini(oryantasyonbozukluğu)içerenilavereaksiyonlarbildirilmiştir.

Ayrıca,bunama(demans)tedavisigörenhastalardabunamabelirtilerindekötüleşme

bildirilmiştir.

Eğeryukarıdabahsedilenyanetkilerdenherhangibiriciddileşirsedoktorunuzaveyaeczacınıza

söyleyiniz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. DETRUSITOL’ünsaklanması

DETRUSITOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C'nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanmatarihinden sonraDETRUSITOL’ü kullanmayınız.

RuhsatSahibi:PFIZERİlaçlarıLtd.Şti. 34347 Ortaköy–İstanbul

Üretici:PfizerItaliaS.r.l.,LocalitaMarino DelToronto, AscoliPiceno,İTALYA

Bu kullanma talimatı…………tarihindeonaylanmıştır.

1-8-2018

Champix (Pfizer Europe MA EEIG)

Champix (Pfizer Europe MA EEIG)

Champix (Active substance: varenicline tartrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5197 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/699/T/71

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Active substance: varenicline tartrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3620 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Active substance: mercaptamine (cysteamine bitartrate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3337 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2465/T/21

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1306 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1306 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1306 (Active substance: Cysteamine bitartrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3151 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/070/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Active substance: Cysteamine bitartrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3133 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/164/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Active substance: Cysteamine bitartrate (gastroresistant)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3137 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/034/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety