DESYREL 50 MG TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DESYREL 50 MG TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DESYREL 50 MG TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • trazodon

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 142/6
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 15-05-1987
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

DESYREL ® tablet50mg

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:HerDESYREL ® 50mg’da,50mgtrazodonHClbulunur.

Yardımcımaddeler:DESYREL ® 50mg’dalaktozmonohidrat,kalsiyumfosfatdibazik,

mısırnişastası,günbatışısarısılak(E110),polivinilpirolidon,mikrokristalinselüloz,

sodyumkarboksimetilnişastavemagnezyumstearatbulunur.Kaplamaiçeriğindeiseetil

selüloz,hintyağı,balıknefsivetalkbulunur.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.DESYREL ® nedirveneiçinkullanılır?

2.DESYREL ® ’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.DESYREL ® nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.DESYREL ® ’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.DESYREL ® nedirveneiçinkullanılır?

DESYREL ®

,depresyongibidepresifbozukluklarıntedavisindeetkiliolanveetkisininkısa

süredebaşlamasıyla(yaklaşıkbirhafta)karakterizebirantidepresanajandır.

DESYREL ® 50mg,kutuda,30tabletlikblisterambalajlardasunulur.Tabletler,turuncu-

sarırenkli,bikonveks,biryüzüçentiklifilmtabletlerşeklindedir.

2.DESYREL ® ’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DESYREL ® ’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Etkinmaddeveyayardımcımaddelerdenherhangibirinebilinenaşırıduyarlılık.

Kronikalkolkullanıyorsanızyadauykuilacıalıyorsanız,

Yakınlardakalpkrizigeçirdiyseniz,

18yaşınaltındakigençveçocuklardaDESYREL ® ’inkullanımıyoktur.

DESYREL ® ’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Sarahastasıysanız,özellikledozajdaaniartışveazalmalardankaçınınız,

Eğerkaraciğerveböbrekrahatsızlığınızvarsa,özellikledeşiddetliyse,

Anginapektoris(kalbibesleyendamarlarındaralması/tıkanmasıileortayaçıkangöğüs

ağrısı),kalpteiletiveyaritimbozukluklarınızvarsa,

Hipertiroidizm(vücuttatiroidhormonunungereğindenfazlaüretilmesi),

Prostatbüyümesigibiidraryapmabozuklukları,

Akutdaraçılıglokomgibiyükselmişgöziçibasıncı,

Eğerşizofreniveyadiğerzihinselbozukluklarınızvarsa,

Eğeryaşlıysanızyanetkileredahayatkınolabilirsiniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

DESYREL ® ’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Trazodonalkolünyatıştırıcıetkilerinişiddetlendirmektedir. Trazodoniletedavisırasındaalkol

kullanmayınız.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

DESYREL ® ’ihamileliksırasındaancakdoktorunuzrisk-yararoranınıdikkatlice

değerlendirdiktensonrakullanabilirsiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

laçannesütüneazorandageçmektedir.Emzirmesırasındailacı,ancakdoktorunuzrisk-yarar

oranınıdeğerlendirdiktensonrakullanabilirsiniz.

Araçvemakinekullanımı

Trazodonuykuhaliveyabaşdönmesiyapabilir.Budurumdaaraçveyamakinekullanmayınız.

DESYREL ® ’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

DESYREL ® ,laktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşıintoleransınızolduğusöylenmişse,butıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

DESYREL ® ’debulunangünbatışısarısılak(E110)alerjikreaksiyonlarasebepolabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğer,özellikleaşağıdakiilaçlardanherhangibirinialıyorsanızdoktorunuzaveyaeczacınıza

DESYREL ® ,çocuklardave18yaşındanküçükgençerişkinlerdekullanılmamalıdır.Ayrıca,

25yaşındanküçükhastalardakullanıldığında,butıbbiürüngrubununintihargirişimi,intiharı

planlamavedüşmanlıkduygusu(esasitibarıylasaldırganlık,inatlaşmaveöfke)gibi

istenmeyenetkilerinriskiniarttırabileceğininsöylenmesigerekmektedir.Bunundışında,

güvenlilikleilgiliolarak, DESYREL ® inbüyüme,olgunlaşma,bilişselvedavranışsalgelişimi

kapsayanuzunsürelietkilerihalasaptanmışdeğildir.

laçtedavisininbaşlangıcıvedozdeğişikliklerindehastalar,özellikledeyüksekrisktaşıyanlar

yakındanizlenmelidir.Hastalar(vehastalarınbakıcıları),herhangibirklinikkötüleşme,

intihardavranışıveyadüşüncelerivedavranıştaolağandışıdeğişiklikleraçısındanözeldikkat

göstermelivebusemptomlarbulunuyorsaderhaldoktorabaşvurmalıdır.

MAOİ(monoaminoksidazinhibitörleri):Tranilsipromin,fenelzinveizokarboksazid

(depresyontedavisindeçokseyrekkullanılırlar)veyaselejilin(Parkinsonhastalığının

tedavisindekullanılır)gibiilaçlar

Eğer,şuandabunlardanherhangibirinialıyorsanızveyasonikihaftaiçerisinde

aldıysanızdoktorveyaeczacınızasöyleyiniz.

Depresyontedavisindekullanılandiğerilaçlar(amitriptilinveyafluoksetingibi)

Karbamazepinvefenitoingibisarahastalığınıntedavisindekullanılanilaçlar

Klonidingibiyüksekkanbasıncınıntedavisindekullanılanilaçlar

Ketokonazolveitrakonazolgibimantarenfeksiyonlarınıntedavisindekullanılanilaçlar

RitonavirveindinavirgibiAİDStedavisindekullanılanbazıilaçlar

Kalpyetmezliğindekullanılandigoksin

Enfeksiyontedavisindekullanılanbirantibiyotikolaneritromisin

Uykuilaçlarıveyasakinleştiriciler

Parkinsonhastalığınıntedavisindekullanılanlevodopa

St.John’sotuadıverilenbitkiselürün

Kanınpıhtılaşmasınıengelleyenbirilaçolanvarfarin

Ameliyatöncesi,anestezikmaddevekasgevşeticiuygulanmadanöncedoktorunuza

trazodonkullandığınızısöyleyiniz.

Trazodontedavisisırasındaalkolalmayınız.Çünkütrazodonalkolünsizietkileme

eklinideğiştirebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.DESYREL ® nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:Builacınkullanımıerişkinlerle

sınırlandırılmıştır.Tabletler,hastalığınızınşiddetinebağlıolarakkademelidozartışınaolanak

sağlamaküzereçentiklidir.

Erişkinlerdekullanımı:Günlükbaşlangıçdozu,bölünmüşdozlarhalindeyemeklerdensonra

veyatekdozhalindeakşamyatmavaktindenöncealınan75-150mg’dır.

Doz,tekdozveyabölünmüşdozlarhalindeuygulanmaküzeregünde300mg’akadar

artırılabilir.Bölünmüşdozunbüyükkısmınıyatmavaktialınız.

Hastaneyeyatırılanhastalardadoz,bölünmüşdozlarhalindegünde600mg’akadarartırılabilir.

DoktorunuzDESYREL ® iletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.

Uygulamayoluvemetodu:Tedaviyeakşamuygulamasıilebaşlayınız.Günlükdozlar

zamaniçindeartırılmalıdır.DESYREL ® ’iyemeklerdensonrakullanırsanızilaçlailişkiliyan

etkilerinsıklığınıazaltmışolursunuz.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanımı:Çocuklardave18yaşındanküçükgençerişkinlerde

kullanmayınız.

Yaşlılardakullanımı:Çokyaşlıvezayıfhastalardaönerilengünlükbaşlangıçdozu,

bölünmüşdozlarhalindeveyatekdozhalindeyatmavaktindeuygulanan100mg’dır.Budoz,

toleransveetkinliğebağlıolarak,gözetimaltında,“Erişkinlerdekullanımı”başlığıaltında

açıklandığışekildeaşamalıolarakartırılabilir. Yaşlıysanız100mgüzerindekitekdozlardan

kaçınmalısınız. Dozlarıngünde300mg’ınüzerineçıkılmasıolasıdeğildir.

Özelkullanımdurumları

Böbrekyetmezliği:Eğerböbrekfonksiyonbozukluğunuzvarsa,özellikledeşiddetli

böbrekfonksiyonbozukluğudurumunda,DESYREL ® iletedaviyebaşlamadanönce

doktorunuzubukonudabilgilendiriniz.

Karaciğeryetmezliği:Eğerkaraciğerfonksiyonbozukluğunuzvarsa,özellikledeağır

karaciğerfonksiyonbozukluğudurumunda,DESYREL ® iletedaviyebaşlamadanönce

doktorunuzubukonudabilgilendiriniz.

EğerDESYREL ®

’inetkisininçokgüçlüyadazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDESYREL ® kullandıysanız

AşırıbirDESYREL ® dozununkazarayutulması/alınmasıdurumunda,derhaldoktorunuzla

temasageçinizyadaenyakındakihastaneyegidiniz.Bu“KullanmaTalimatı”nıyanınıza

alınız.

DESYREL ®

’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DESYREL ® ’ikullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız. Unuttuğunuzdozuhatırlarhatırlamaz

alınız.Ancak,eğerbirsonrakidozunuzualmavaktigelmişse,unutulandozuatlayıpbirsonraki

dozunuzuherzamankigibialınız.

DESYREL ® iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Doktorunuzunönerisiolmadanbuilaçlatedaviyikendikendinizesonlandırmayınız.

Doktorunuzilacıbırakmanızısöylediğindedozukademeliolarakazaltmanızgerekir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DESYREL ® iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Trazodontedavisisırasındaveyatedavikesildiktensonrakierkendönemdeintihardüşüncesive

intihardavranışlarıolgularıbildirilmiştir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,DESYREL ® ’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz

Eller,ayaklar,ayakbilekleri,yüz,dudaklarveyaboğazın(yutmayadasolunumgüçlüğüne

sebepolabilecekşekilde)şişmesi.Ayrıca,kaşıntılıvepütürlüveyakurdeşenşeklinde

döküntülergözlemleyebilirsiniz.Budurum,trazodonakarşıciddialerjinizolduğunu

gösteriyorolabilir.

Erkeklerdeuzunsüreliağrılısertleşme(cinselaktiviteileilişkiliolmayan).

Gözveyaderidesararma.Bu,sarılıkgibibirkaraciğerproblemininbelirtisiolabilir.

Normaldendahafazlasıklıktaenfeksiyongeçirme.Bu,agranülositozadıverilenbirkan

problemindenkaynaklanıyorolabilir.

Deridenormaldendahakolaymorarma.Bu,trombositopeniadıverilenbirkan

problemindenkaynaklanıyorolabilir.

Ciddikarınağrısıveşişkinlik,kusmavekabızlık.Bunlar,bağırsaklarınızındüzgün

çalışmadığınınbelirtileriolabilir(paralitikileus).

Bilinçbulanıklığı,rahatsızlık,terlemevetitreme.Ayrıca,hayalgörmevegerçekteolmayan

seslerduyma(halüsinasyon),kaslardaanikasılmalarveyakalpatımhızınınartması.

Bunlar,“SerotoninSendromu”adıverilenbirdurumunuzolduğuanlamınageliyorolabilir.

Kendiniçokkötühissetme(muhtemelennefesdarlığı,yürümegüçlüğüveyaayaksürüme

eklindeyürümeilebirlikte).Ayrıca,titreme,kontrolsüzkasseğirmeleriveyüksekateş.Bu

durum“NöroleptikMalignSendrom”adıverilenveseyrekgörülenbirhastalıkolabilir.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz

Kendinizezararvermeveyaintihardüşünceleri

Nöbetler

Yorgun,halsizvesersemlemişhissetmevederininsolgunolması.Bunlar,kansızlık

belirtileriolabilir.

Derideuyuşma,karıncalanma,iğnelenme,yanmaveyatüylerindikendikenolmasıgibi

olağandışıhisler(paerestezi)

Hızlı,yavaşveyadüzensizkalpatışları

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz

Uykuluhissetmeveyaazalmışuyanıklık,yorgunluk

Bulantıveyakusma,hazımsızlık

Kabızlıkveyaishal

Ağızkuruluğu,tatalmaduyusundadeğişiklik,tükrüksalgısınınartması,buruntıkanıklığı

Normaldendahafazlaterleme

Bulanıkgörme

İştahazalmasıvekilokaybı

Başdönmesi,başağrısı,bilinçbulanıklığı,halsizlikveyatitreme

Ayaktadururkenveyaoturduğunuzyerdenanidenkalktığınızdabaşınızındönmesiveya

sersemlikhissi(posturalhlpotansiyon),baygınlık

Huzursuzhissetmeveuyumagüçlüğü

Kolvebacaklarınızdaşişmeyeyolaçabilensututulumu

Deridedöküntü,kaşıntı

Göğüsağrısı

Kolvebacaklarınızdaağrı,sırtağrısı,kasveeklemağrısı

Özelliklekolvebacaklarınızdakontroledemediğinizanihareketler,kontrolsüzkas

hareketleriveyakasseğirmeleri

Yüksekateş,ciddiüşüme,boğazağrısıveyaağızyaralarıilebirliktegörülen,sıkgeçirilen

enfeksiyonlar.Bunlar,lökopeniadıverilenbirkanproblemininbelirtileriolabilir.

Endişeliveyanormaldendahasinirlihissetme,gerginolma

Aşırıdavranışveyadüşünceler(mani),hiçbirşeyingerçekolmadığınainanma(delüzyon),

hafızabozukluğu

Kabuslar

Cinseldürtününazalması

Savrulmahissiilebirliktebaşdönmesi(vertigo)

Yüksekkanbasıncı

Yüksekateş,

Gripbenzeribelirtiler

Konuşmagüçlüğü

Beyazkanhücrelerininsayısındaartış(birkantestiilesaptanır)

Kanınızdakikaraciğerenzimseviyelerindeyükselme(birkantestiilesaptanır)

Yorgun,güçsüzhissetmevebilinçbulanıklığı,kaslarınızınağrılıvesertolmasıveyaiyi

çalışmaması.Ayrıca,başağrısı,iştahazalması,bulantıveyakusma,nöbetlergörülebilir.

Bunlar,kanınızdakidüşüksodyumseviyesinebağlıolabilir.

BunlarDESYREL ® ’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.DESYREL ® ’insaklanması

DESYREL ®

’i çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

30°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

KutuüzerindeyazılıolansonkullanmatarihindensonraDESYREL ® ’i kullanmayınız.

RuhsatSahibi:A.C.R.AngeliniF.Roma-İTALYAlisansıileÇınayKimyaSanayiveTic.

A.Ş.

Okmeydanı,BoruçiçeğiSokak,No:1634382Şişli-İSTANBUL

Tel:(+90212)2206400

Fax:(+90212)2225759

ÜretimYeri:SantaFarmaİlaçSanayiiA.Ş.

SofalıçeşmeSokak,No:72-7434091Edirnekapı-İSTANBUL

Tel:(+90212)5347900

Fax:(+90212)5210644

Bukullanmatalimatı07.03.2012tarihindeonaylanmıştır.