DESOLITE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DESOLITE BFS IV. INFUZYON ICIN COZELTI 500 ML (SETLI)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DESOLITE BFS IV. INFUZYON ICIN COZELTI 500 ML (SETLI)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • elektrolit kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525690265
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 14-06-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DESOLİTEBFSİ.V. infüzyoniçinçözelti

Steril, Apirojen

Etkinmadde:Herbirlitreçözelti6.4gramsodyumasetattrihidrat,5gramsodyumklorür,0.75

grampotasyumklorür,0.75gramsodyumsitratdihidrat,0.35gramkalsiyumklorürdihidratve

0.31 gram magnezyum klorürhekzahidrat içerir.

Yardımcımadde:Glasiyelasetik asit, enjeksiyonluk su.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.DESOLİTEnedir veneiçinkullanılır?

2.DESOLİTE’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.DESOLİTEnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.DESOLİTE’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. DESOLİTEnedir veneiçinkullanılır?

DESOLİTEvücudunsusuzvetuzsuzkalması(dehidratasyon)durumununtedavisindevebu

durumunoluşmasınıönlemekiçinkullanılanvedamariçiyoldanuygulananbirçözeltidir.

Vücuttan kaybedilen sıvının ve tuzunyerinekonmasında işeyarar.

DESOLİTE,500ve1000mililitrehacmindeBFS(TransparanDüşükYoğunlukluPolietilen)

şişelerdesunulmuştur. Setli ve setsizikiformu bulunmaktadır.

DESOLİTE, içerisinde vücut için gerekliolan elementler(yapı taşları)içeren bir çözeltidir.

Damariçiyoldan kullanılan birçözeltidir.

DESOLİTEözellikleameliyatlıhastalarda,anibaşlangıçlıishaliolançocuklardavebazışeker

hastalarında(diyabet)görülenvücudunsusuzkalmasıdurumunda(dehidratasyon)tercih

edilmektedir.

DESOLİTEkonsantreformdabulunanbazıdamariçiuygulamayauygunilaçlarındamariçine

uygulanmadan önceseyreltilmesi amacıyla dakullanılmaktadır.

2. DESOLİTEkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

DESOLİTEbirçokhastadaemniyetlibirilaçtır.Ancakkalbiniz,böbrekleriniz,karaciğeriniz

veyaakciğerlerinizdesorunlarvarsa,şekerhastasıysanızyadavücudunuzdaaşırıtuzbirikimine

bağlışişlikler(ödem) varsadoktorunuzbu ilacı sizeuygulamamayakarar verebilir.

DESOLİTE'ıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

DahaönceDESOLİTE,içerdiğietkinmaddeleryadayardımcımaddeleriiçerenilaçları

aldığınızdaalerjikbirtepkigösterdiyseniz,yanisizdeanidensolukkesilmesi,hırıltılısolunum,

deridöküntüleri,kaşıntıyadavücudunuzdaşişmegibibelirtileroluştuysabuilacı

KULLANMAYINIZ.Alerjinizolup olmadığından emin değilseniz, doktorunuzadanışınız.

Çözelti aşağıdaki durumlardakullanılmamalıdır:

İdrarın hiç olmadığıyadaçok azolduğuhastalar(anüri, ağır oligüri).

Savaşlar,kazalar,madenlerdekigöçükler,endüstrivetrafikkazalarındavücuttakikas

kitlesinin ezilmesiyleortayaçıkan birbelirti kümesi (Crush sendromu).

Alyuvarların dolaşım içindeparçalanması (ağır hemoliz) durumları.

Böbrek üstü bezininyetmezliği.

Bazı kalp hastalıkları (kalp bloku).

Kanın normal pH'sının bazik tarafakaymış olması (alkaloz).

DESOLİTE'ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer sizdeaşağıdaki hastalıklardan biri varsa:

Kalp hastalığı, kalpyetmezliği,yüksektansiyon;

vücudunuzda, kol ve bacaklarınızdayadaakciğerlerinizdesu toplanması (ödem);

böbrek işlevlerinin bozukluğu;

gebelik tansiyonu;

vücuttasodyumunaşırıbirikiminenedenolanaldosteronizmadıverilendurumlaryada

sodyumbirikimiyle seyreden diğerdurumlar;

Dvitaminidüzeylerininnormaldenyüksekolmasıdurumu(sarkoidozhastalığıvb

nedenlerle);

böbreklerdetaş;

Anigelişensusuzkalmadurumu(akutdehidratasyon),bazıböbrekhastalıklarıveciddi

yanıkdurumlarıgibivücuttakipotasyumunyükselmesineyatkınlığıarttırandurumlar;

doktorunuzsizeDESOLİTE'ı kullanırken özel dikkat gösterecektir.

Ayrıcaeşzamanlıolaraksizekantransfüzyonudayapılacaksa,DESOLİTE'ınkanlabirlikteaynı

infüzyon sisteminden uygulanmasıönerilmez.

Builaçsizeelektronikbirpompaaracılığıylauygulanacaksa,şişenintümüyleboşalmadanönce

pompanın çalışmasının durmuş olduğunadikkatedilmelidir.

Builacınsizeuygulanırkenkullanılanboruların(setlerin)24saattebirdeğiştirilmesiönerilir.

Ayrıcayalnızcaşişesağlamsaveiçindeki çözeltiberraksakullanılmalıdır.

DESOLİTE'ınyiyecekveiçecekilekullanılması

DESOLİTEdamaryoluylauygulananbirilaçtır;uygulamaşekliaçısındanyiyecekveiçeceklerle

herhangi bir etkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuztarafındanözellikleuygungörülmediğitakdirde,gebelikdönemindeDESOLİTE'ı

kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bebeğiniziemziriyorsanız,budurumudoktorunuzabildiriniz.Doktorunuztarafındanözellikle

uygungörülmediği takdirde, emzirmedönemindeDESOLİTE'ı kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

DESOLİTE'ın araçyadamakinekullanımı üzerindeherhangi biretkisibulunmamaktadır.

DESOLİTE'ıniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

DESOLİTE'ıniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıbirduyarlılığınızyoksa,bu

maddelerebağlıolumsuz bir etkibeklenmez.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Reçetesizalınanilaçlar,aşılarvebitkiselilaçlardadahilolmaküzerebaşkaherhangibirilaç

almayı planlıyorsanız, alıyorsanızveyayakın zamandaaldıysanızlütfen doktorunuzabildiriniz.

DESOLİTEbazı ilaçlarlageçimsizdir. Geçimsizolduğu bilinen builaçlarçözeltiyeeklenmemeli;

bu ilaçların seyreltilmesi için başkaçözeltiler tercih edilmelidir.

Çözeltiyeeklenecekherhangibaşkabirilaçlaolabilecekbirgeçimsizlikriskinienazaindirmek

için,karıştırmaişlemindenhemensonra,uygulamadanönceveuygulamasırasındabelirli

aralarlauygulamasıyapılacaksonkarışımdaherhangibirbulanıklıkveyaçökelmeolupolmadığı

sağlıkgörevlisi tarafından kontrol edilecektir.

AyrıcaDESOLİTEileaşağıdakiilaçlarınbiraradakullanımısırasındabuilaçlarınetkileri

dikkatealınmalıdır:

Kortikoidler/steroidlervekarbenoksolongibigeneldealerjikhastalıklardakullanılan

ilaçlar(birlikte alındıklarında vücuttasodyum vesu birikmesi riski artar)

Tekbaşınayadakombineolarakamilorid,spironolakton,triamterengibiidrarsöktürücü

ilaçlar(birlikte alındıklarında vücuttapotasyum birikmesi riski artar)

AnjiyotensindönüştürücüenziminhibitörleriveanjiotensinIIreseptörantagonistlerigibi

tansiyondüşürücü ilaçlar(birlikte alındıklarındavücuttapotasyum birikmesi riski artar)

Takrolimus,siklosporingibibağışıklıksistemibaskılayıcıilaçlar(birliktealındıklarında

vücuttapotasyum birikmesi riski artar)

Dijitalisgrubundankalpilaçları(birliktealındıklarındabuilaçlarınetkileriartarveciddi

kalp ritmbozukluğu oluşabilir).

TiyazidgrubuidrarsöktürücüleryadaDvitamini(birliktealındıklarındavücutta

kalsiyum birikmesi riski artar)

Osteoporoz(kemikerimesi)durumundakullanılanbifosfonatlar,vücuttanormalde

bulunan vegebelik vb durumlardakullanılanflorür, florokinolon vetetrasiklin grubundan

antibiyotikler(birlikte uygulandıklarındaemilimleri azalır).

Salisilatlar(ateşdüşürücüolarakkullanılanbirilaçgrubu),barbitüratlar(havale

durumlarındakullanılanbirilaç)velityum(psikiyatrikhastalıklardakullanılanbirilaç)

gibiasidikilaçlar(DESOLİTEidrarıalkalihalegetirdiğindenbuilaçlarınböbreklerden

atılımıartar, etkileri azalır).

Buruntıkanıklığıgibidurumlardakullanılansempatomimetikilaçlar(örnefedrin,

pseudoefedrin)veiştahkesiciyadauyarıcı(stimülan)olarakkullanılan(deksamfetamin

sülfat,fenfluraminhidroklorürgibi)alkaliilaçlar(DESOLİTEidrarıalkalihale

getirdiğindenbuilaçlarınböbreklerdenatılımıazalırvebeklenenetkidenfazlaetkiyeyol

açabilirler).

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.DESOLİTEnasıl kullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar

Sizinbuilacahangimiktarlardaihtiyacınızolduğunavesizenezamanuygulanacağına

doktorunuzkararverecektir.Bunayaşınız,vücutağırlığınızvebuilacınsizeuygulanma

nedeninegörekararverecektir.Doktorunuzsizeayrıbirtavsiyedebulunmadıkçabutalimatları

takip ediniz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzDESOLİTEiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierken

kesmeyinizçünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yoluvemetodu

Toplardamarlarınızauygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Çocuklarda kullanım:

Çocuklariçin,dozveuygulamasetininboyutunauygulamayıönerendoktortarafındankarar

verilir.

Yaşlılarda kullanım:

Karaciğer,böbrekyadakardiyakişlevlerdeazalmadahasıkgörüldüğündenvebirliktebaşka

hastalıkgörülmeyadabaşkailaçkullanmaolasılığıdahafazlaolduğundangenelolarak

yaşlılardadozseçimidikkatlevegeneldedozaralığınınmümkünolanenalttakisınırıalınarak

yapılmalıdır.

Builaçbüyükorandaböbrekleryoluylaatıldığından,böbrekişlevlerininbozukolduğu

durumlardailacınzararlıetkileriningörülmeriskiartar.Yaşlılardaböbrekişlevlerininazalması

dahafazlaolduğundandozseçimindedikkatliolunmalıvetedavisırasındaböbrekişlevleri

izlenmelidir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği

Builaçbüyükorandaböbrekleryoluylaatıldığından,böbrekişlevlerininbozukolduğu

durumlardailacın zararlı etkilerinin görülmeriski artar.

EğerDESOLİTE'ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaDESOLİTEkullandıysanız:

DESOLİTE'ıkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DESOLİTE'ıkullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

DESOLİTEiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DESOLİTE'ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,DESOLİTE'ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

İlacın uygulandığı bölgedekaşıntılı kızarıklık/kabarıklık,yanmahissi;

Solunumsıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüsteağrı;

Vücuttaaşırı sıcaklıkyadasoğukluk hissi;

Ellerde, ayaklarda, dudaklarda,yüzdeveyatümvücuttaşişme;

Baş dönmesi,bayılma hissi;

Kalpteçarpıntı.

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinDESOLİTE'akarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Ayrıcauygulamadevamederkenvücudunuzdaateş,titremegibibelirtileroluşursa(febril

reaksiyon)DERHALdoktorunuzabildiriniz;budurumdadoktoruygulamayasonvererekacil

tıbbi müdahaledebulunabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdabelirtilenyanetkilerinsıklığıbilinmemektedir(eldekiverilerilebelirlenemeyecekkadar

azhastadagörülebilir).

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Uygulamanınyapıldığıyerdeiltihaplanma,uygulamanınyapıldığıyerdenbaşlayarak

toplardamarlarınızboyuncayayılan sertlik,kızarıklıkyadaşişlik.

Vücudunuzdaveyakolyadabacaklarınızdasutoplanması (ödem),soluk alıp vermenizde

zorlaşma,yatarkenyadamerdivençıkarkennefesalıpvermedezorlanma(konjestifkalp

yetmezliği belirtileri)

Kalbinizin normalden hızlıyadayavaş çalışması, göğüste sıkışma hissi, göğüs ağrısı.

Kolyadabacaklarınızdahissizlik,reflekskaybı,kasyadasolunumfelci,şuurda

bulanıklık,halsizlik,tansiyondüşmesi,kalbinritmininbozulması,elektrokardiyografide

anormallikler (Potasyumzehirlenmesine bağlıbelirti vebulgular).

Sıcakbasması,terleme,tansiyondüşmesi,kalp,solunumvesinirsistemiişlevlerinin

azalması (Magnezyum zehirlenmesine bağlıbelirti vebulgular).

Sık nefes alıp verme, morarma.

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz

Bulantı, kusma.

Karın ağrısı.

İshal.

BunlarDESOLİTE'ın hafifyanetkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)'ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkında dahafazla bilgiedinilmesine katkısağlamış olacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.DESOLİTE'ınsaklanması

DESOLİTE'ı çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklığındadoğrudan ışıkalmayan biryerdesaklayınız.

Tekkullanımlıktır.Kısmenkullanılmışşişelersaklanmamalı;uygulamanınyapıldığısağlık

kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerineuygun olarak imhaedilmelidir.

Herbirşişeninetiketindesonkullanmatarihiyazmaktadır.Butarihgeçmişsesizebuilaç

verilmeyecektir.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraDESOLİTE'ı kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

DevaHoldingA.Ş.

Halkalı MerkezMah.Basın Ekspres Cad.No: 1 34303

Küçükçekmece–İstanbul

Tel:0 212 692 92 92

Fax: 0 212 697 00 24

e-mail:deva@devaholding.com.tr

İmal Yeri:

DevaHoldingA.Ş.

DumlupınarMah.AnkaraCad.

No:2 Kartepe/KOCAELİ

Bu kullanma talimatı06.01.2015tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİ İÇİNDİR.

Çözeltisteriluygulamasetiaracılığıylaaseptikteknikkullanılarakuygulanmalıdır.Sistemehava

girmemesi için uygulamasetinden, kullanımöncesi sıvı geçirilmelidir.

Ekilaçlar,aseptikkoşullardabiriğneyardımıileinfüzyonöncesivesırasındakatılabilir.Oluşan

son ürünün izotonisitesi parenteral uygulamayapılmadanöncebelirlenmiş olmalıdır.

Hastayauygulamadanönceeklenmişilacınçözeltiyletümüylekarışmışolmasıgereklidir.Ek

ilaçiçerençözeltiler,ilaçeklenmesindenhemensonrakullanılmalıdır;dahasonrakullanılmak

üzeresaklanmamalıdır.

Çözeltiyeekilaçkatılmasıyadayanlışuygulamatekniği,ürünepirojenkontaminasyonunabağlı

ateşreaksiyonunanedenolabilir.Adversreaksiyongörülmesidurumundainfüzyonahemenson

verilmelidir.

Tek kullanımlıktır.

Kısmenkullanılmış çözeltilersaklanmamalıdır.

Kısmenkullanılmış şişeleryeniden hastayauygulanan sistemlerebağlanmamalıdır.

Ekilaçekleme:

Dikkat:Tümparenteralçözeltilerdeolduğugibi,ürüneeklenecektümmaddelerürünlegeçimli

olmalıdır.Ürüneeklemeyapılacaksa,hastayauygulamadanöncesonkarışımındageçimlilik

kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme

1.Şişenin tıpası dezenfekte edilir.

2.Eklenecek ilaç19-22gaugekalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişe içineeklenir.

3.Çözelti ve içine eklenen ilaçiyicekarıştırılır.

Dikkat:İçine ek ilaçuygulanmışşişelersaklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme

1.Setin klempi kapatılır.

2.Şişenin tıpası dezenfekte edilir.

3.Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleşişeniniçine

uygulanır.

4.Çözelti askısından çıkarılır veters çevrilir.

5.Bu pozisyondayken şişeyehafifçevurularakçözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.

6.Şişe eski konumuna getirerek klemp açılır veuygulamayadevam edilir.