DESIRETT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DESIRETT 75 MIKROGRAM 28 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DESIRETT 75 MIKROGRAM 28 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • noretindron

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8681026050082
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 28-06-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

DESİRETT75 mcgFilmKaplıTablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:

Herbirfilmkaplıtablet,75 mikrogramdesogestreliçerir.

Yardımcımaddeler:

Laktoz monohidrat, mısırnişastası, povidon K-30, RRR-alfa-tokoferol,soyafasulyesiyağı,

sulu kolloidalsilika, susuzkolloidalsilika,silikondioksit,stearik asit, hipromelloz2910,

polietilenglikol,titanyum dioksit (E171),safsu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIsonunakadar

dikkatliceokuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builac ınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yaz ılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

Bu KullanmaT alimatında:

1. DESİRETTnedirve ne içinkullanılır?

2. DESİRETT’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. DESİRETTnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. DESİRETT’insaklanması

B aşlıklarıyeralmaktadır.

1. DESİRETTnedir ve ne içinkullanılır?

DESİRETTkadınlardagebeliğinönlenmesi(doğumkontrol)amacıylakullanılır.DESİRETT

progestogentürevibirdişicinsiyethormonuolandesogestreliçerir.Bunedenle“sadece

progestogen hapı”(SPH)yadamini-hap olarak adlandırılmaktadır.

SPH'lerinveya mini- hapların çoğu esasolarak,sperm hücrelerininrahimegirmesini önleyerek

etkigösterirancakyumurtahücresininolgunlaşmasınıherzamanönlemezler;bu,kombine

tabletlerinprimeretkisidir. DESİRETT,çoğuzamanyumurtahücresininolgunlaşmasını

önlemeyeyetecekkadaryüksekbirdoz asahipolmakladiğermini-haplardanfarklıdır.Buna

bağlıolarak,DESİRETTyüksek kontraseptifetkinlik sağlar.

DESİRETTöstrojenkullanımıriskliolankadınlardakullanılabilir.Bebekleriniemzirmekte

olankadınlartarafındandikkatlekullanılmalıdır.DESİRETTkullanımısırasındakanamalarınız

düzensizleşebiliryadahiçkanamaolmayabilir.

DESİRETT,28tablet içerenalüminyum folyovePVC/PVDCblisterambalajlardatakdim

edilmektedir. DESİRETTyuvarlak, beyaz, filmkaplıtabletolarak üretilmektedir.

2. DESİRETTkullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

Tüm diğerhormonaldoğumkontrolhaplarıgibiDESİRETTde,HIV(AIDS)vediğercinsel

yollabulaşan hastalıklarakarşıkoruyucu değildir.

DESİRETT’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ:

ğer;

DESİRETTiçindekietkinmaddelerveyayardımcımaddelerdenherhangibirinekarşı

alerjik(a şırıduyarlı)iseniz;bumaddelerkullanmatalimatınınbaşındaverilmektedir.

Hamileisenizveyahamileolabilece ğinizdenkuşkulanıyorsanız;

Trombozunuzvarsa.Trombozbirkandamar ında[örn.,bacaklarda(derinven

trombozu)veyaakci ğerlerde(pulmonerembolizm)]birkanpıhtısınınoluşmasıdır.

Şuandasarılık(cildinsararması)veyaciddikaraciğerhastalığınızvarsaveyageçmişte

geçirdiysenizvekaraci ğerfonksiyonunuzhalennormaldeğilse.

Cinsiyetsteroidlerineduyarl ıbirkanserinizvarsaveyaböylebirkanseredairşüphe

varsa(memekanserininbelirlitipleri).

Henüzas ıltanısıkonulmamışvajinalkanamanızvarsa.

Bu durumlardanherhangi biri siziniçingeçerliyse, DESİRETTkullanmayabaşlamadanönce

doktorunuzasöyleyiniz.Doktorunuz,sizehormonalolmayanbirdoğumkontrolyöntemi

kullanmanızıtavsiyeedebilir.

DESİRETT’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ:

ğer;

Memekanserigeçirdiyseniz;

Karaci ğerkanserivarsa;çünküDESİRETT’inolasıbiretkisigözardıedilemez;

Öncedentromboz(kandama rındapıhtıoluşumu)geçirdiyseniz;

Diyabet( şeker)hastasıysanız;

Sara(epilepsi)hastas ıysanız(Diğerilaçlarilebirliktekullanımbölümünebakınız);

Tüberküloz(verem)hastas ıysanız(Diğerilaçlarilebirliktekullanımbölümünebakınız).

Kanbas ıncınızyüksekise;

Gebelikmaskesigeçirdiyseniz(gebeliks ırasında,özellikleyüzdeolmaküzereciltte

ı-kahverengilekelerinoluşması);budurumdaDESİRETTkullanırkengüneşemaruz

kalmaktanveyaultraviyole ışınlarındankaçınmalısınız;

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliiselütfen

doktorunuzadanışın.

DüzenliSağlıkKontrolü

DESİRETTkullanırken,doktorunuzdüzenlisağlıkkontrolleriiçingelmeniziisteyecektir.

Genelolarak,bukontrollerins ıklığıveiçeriğisizinkişiseldurumunuzabağlıolacaktır.

Aşağıdakilerdenherhangibirininortayaçıkmasıdurumundaenkısazamandadoktorunuza

başvurunuz:

Eğer;

Bacaklarınızdaşiddetliağrıyadaşişme,göğsünüzdeaçıklanamayanağrılar,nefes

alamama,olağandışıöksürük,özellikledeöksürüktekanortayaçıkarsa(tromboz

olasılığınınişaretleri)

Anive şiddetlikarınağrısıolursa,yadacildinizve/veyagözlerinizsararırsa(karaciğerde

sorunolasılığınınişaretleri);

Göğüslerinizdebir

ru/şişlik hissederseniz(memekanseriolasılığının

işaretleri);

Karnınızınalttarafındaveyamidebölgenizdeaniyadaşiddetlibirağrıolursa(dışgebelik

olasılığınınişaretleri;budurumrahmin dışındabirgebelik gelişmesidir);

Uzunsürehareketsizyatmanızıgerektirecekbirdurumolursayadaameliyat

geçirecekseniz(enazdörthaftaöncesinden doktorunuzabaşvurunuz);

Olağan dışı, ağırbirvajinalkanamanızolursa;

Hamile olduğunuzdan kuşkulanıyorsanız.

Meme Kanseri

Göğüslerinizidüzenliolarakkontroledinizveeğerherhangibiryumru/şişlikhissederseniz

doktorunuzabaşvurunuz.

Memekanserinin,kombinedoğumkontrolhapıkullanankadınlarda,buhaplarıkullanmayan

aynıyaştakikadınlarakıyaslabirazdahasıkolduğubulunmuştur.Kadınhapalmayı

bıraktığında,buriskaşamalıolarakazalmaktaveböylecehapınkesilmesinden10yılsonra,hiç

hapkullanmamışkadınlardakiileeşitlenmektedir.Memekanseri40yaşınaltındaenderdir, ama

kadınyaşlandıkçariskdeartmaktadır.Bunedenle,kadınınhapalmayısürdürdüğüyaşnekadar

ileriise,tanısıkonulanekmemekanserisayısıdaartar.Hapınekadarsüreylekullandığıdaha

azönemtaşır.

Kombinehapı5yılakadarsüreylekullananama20yaşındabırakanher10000kadında,hapı

bıraktıktansonraki10yıliçinde,buyaşgrubundanormaldetanısıkonulan4memekanser

olgusunaekolarak,1’dendahaazmemekanseritanısıolacaktır.Benzerşekilde5yılakadar

süreylekullanan am a30yaşındabırakanher10000kadında,normaldetanısıkonulan44kanser

olgusunaekolarak,5olguyadahatanıkonulacaktır.5yılsüreylekullananama40yaşında

bırakanher10000kadında,normaldetanısıkonulan160olguyaekolarak,20olgudaha

caktır.

DESİRETTgibisadeceprogestogenhaplarınıkullananlardakimemekanseririskinin,kombine

hap kullanan kadınlardakinebenzerolduğunainanılmaktadır, amaverilerdahaazkesindir.

Kombinehapkullanankadınlardabulunanmemekanserlerinin,hapkullanmayankadınlarda

bulunanlaragöre,vücudadahaazyayılmışdurumdaolduğugörünmektedir.Memekanseri

riskindekifarklılığahapınnedenolupolmadığıbilinmemektedir.Bukadınlarındahasık

muayeneedilmişolmalarıveböyleliklememekanserininfarkınadaha erkenbirzamanda

varılmışolmasımümkündür.

Damariçinde p ıhtılaşma(tromboz)

Eğerbirtrombozolayınınolasıbelirtilerinifarkederseniz,derhaldoktorunuzagörününüz(aynı

zamanda“Doktorunuzanezaman başvurmalısınız?”bölümünedebakınız).

Trombozunanlamı,damarıtıkayabilecekbirkanpıhtısıoluşmasıdır.Trombozbazen

bacaklarda,dokununderinlerindebulunantoplardamarlariçindeoluşur(derinventrombozu).

Eğerbupıhtıiçindeoluştuğutoplardamardankopupdolaşımagirerse,akciğerdeki

tardamarlaraulaşaraktıkayabilirve“pulmonerembolizm”denilentabloyayolaçabilir(pıhtı

atmasonucundaakciğerembolisi).Bununsonucundaölümcüldurumlarortayaçıkabilir. Derin

ventrombozuenderortayaçıkanbirdurumdur.Hapalınsadaalınmasadagelişebilir.Aynı

zamandahamilekaldığınızdadaoluşabilir.

Burisk,hapkullanıcılarında,kullanmayanlaragöredahayüksektir.DESİRETTgibisadece

progestogenhaplarındakiriskin,aynızamandaöstrojendeiçerenkombinehapları

kullananlardakinden daha düşük olduğunainanılmaktadır.

DESİRETT’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

Tabletleryeterlimiktardasuileyutulmalıdır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileysenizveyahamilekalmayıdüşünüyorsanızDESİRETT’ikullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkederseniz,hemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DESİRETTemzirmedönemindedikkatlekullanılabilir.DESİRETT’in etken maddesi

desogestrelannesütününüretiminiyadaniteliğinietkilemez.Ancakdesogestrelsüteküçük

miktarlardageçebilir.

Annesi DESİRETTkullananvesütemenbirbebeğingelişimivebüyümesidikkatle

gözlenmelidir.

Araçvemakinekullanımı

Vücuttakietkimekanizmasıdikkatealındığında,DESİRETT’inaraç ve makine kullanma

becerileriüzerindeetkigöstermeyeceğiyadaetkisininihmaledilebilirdüzeydeolacağı

beklenmektedir.

DESİRETT’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

DESİRETTlaktoz(sütşekeri)içermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

şekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişse,butıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzla

temasa geçiniz.

Soyafasulyesiyağı:DESİRETTsoyayağıihtivaeder.Eğerfıstıkyadasoyayaalerjinizvarsa

bu tıbbiürünü kullanmayınız.

Diğerilaçlarlabirliktekullanımı

Reçetesizsatılanlardadahilherhangibirbaşkailaçyadabitkiselürünalıyorsanız,veyason

zamanlardaaldınızise, lütfen doktorunuzayadaeczacınızasöyleyiniz.

BazıilaçlarDESİRETT’inetkisini tam olarakgöstermesini engelleyebilir:

Sara(epilepsi)ilaçlar ı(örn. primidon,fenitoin,karbamazepin,okskarbazepin,

felbamatvefenobarbital).

Tüberküloz(verem)ilaçlar ı(örn.rifampisin).

HI Venfeksiyonuilaçları(örn. ritonavir)veyadiğerenfeksiyonilaçları(örn.

griseofulvin).

Baz ımideilaçları(tıbbikömür).

Ruhsalçöküntü(depresyon)il acı(örn.St.Johnbitkisi(sarıkantaronotu)).

Doktorunuzilavekontraseptiftedbirleralmanızagerekolupolmadığınıvegerekiyorsa,bu

tedbirlerinekadarsüreuygulayacağınızısizesöyleyebilir.

DESİRETTbelirliilaçlarınetkigöstermeşeklinidedeğiştirebilirveetkideartışa(örn.,

siklosporin içerenilaçlar)veyaazalmaya nedenolabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. DESİRETTnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Herbir DESİRETTblisteri28tablet içerir.Blisterşeridininönyüzündetabletlerinarasındaok

işaretlerivehaftanıngünleribasılıdır.Hergünbirtabletekarşılıkgelir.

Yenibir DESİRETTpaketinebaşladığınızda,üstsıradanbirtabletalınız.Herhangibaşkabir

yerdekitabletilebaşlamayınız.ÖrneğineğerÇarşambagünübaşlıyorsanız,enüstsıradakiÇa

yazantabletilebaşlayınız.Sonrakihergün,okişaretleridoğrultusundailerleyerektabletinizi

alınız.Blisterşeridininönyüzünebakarak,herhangibirgüntabletinizialıpalmadığınızı

kolaycaanlayabilirsiniz.

Uygulama yoluvemetodu:

Tabletlerinizihergün,gününaynısaatindealmayaözen gösteriniz.Tabletibütün olarak,

yeterincesu ileyutunuz. DESİRETTkullanırkenkanamagörülebilir,ancaktabletlerinizi

normaldeolduğugibialmayadevametmelisiniz.Birblisterşeridibittiğinde,sonrakigünyeni

birblisterşeridinebaşlayınız;yaniaravermeyinizyadaadetgörmek için beklemeyiniz.

İlkDESİRETTkutusuna başlama

Öncekiayda hormonaldoğumkontrolyöntemikullanmadıysanız:

Adetdöneminizinbaşlamasınıbekleyiniz.AdetkanamanızınbirincigünündeilkDESİRETT

tabletinizialınızvesonrakigünlerdedevamettiriniz.Budurumdaekbaşkabirdoğumkontrol

yöntemiuygulamanızgerekmez.

DESİRETTkullanmayaadetinizin 2–5.günleriarasındadabaşlayabilirsiniz,ancaktablet

alınanilk7günsüresindeekbirdoğumkontrolyöntemi(örn.kondomgibibir bariyeryöntemi)

kullanmalısınız.

Kombinedoğumkontrolhapı,vajinalhalkayadaderibandındangeçişyapılması:

Öncedenkullandığınızhappaketininsontabletinialdıktansonrakigünbaşlayınız.Öncesinde

vajinalhalkay adaderibandıkullanmışsanız,DESİRETT’ebunlarınçıkarıldığıgünbaşlayınız.

Budurumhiçaraverilmeyeceğianlamındadır.Eğeröncedenkullandığınızdoğumkontrolhapı

paketinde, etkin maddeiçermeyenhaplardabulunuyorsa,etkin maddeiçerenson tableti

aldıktansonrakigünbaşlayınız.Eğeremindeğilseniz,doktoryadaeczacınızasorunuz.Eğer

butalimatlarıyerinegetirirseniz,ekdoğumkontrolönlemialmanızgereklideğildir.

DESİRETTkullanmayaaynızamanda,engeç,olağantabletsiz,bantsız,halkasızdönemi,ya

daöncekikombinehapınetkisiztabletaralığınıizleyengündedebaşlayabilirsiniz,ancaktablet

aldığınızilk 7 gün süresindeek birbariyeryöntemikullanmanızönerilmektedir.

Başka birsadeceprogestogen hapından geçişyapılması(minihap):

HerhangibirgünbunukullanmayıbırakabilirveDESİRETTkullanmayabaşlayabilirsiniz.Ek

birönlemgereklideğildir.

Enjeksiyon,implant,yadaprogestogensalımlırahimiçiaraçtangeçişyapılması:

DESİRETTkullanmayabirsonrakienjeksiyonunyapılacağıgünveyaimplantınyadarahim

içiaracınçıkarıldığıgünbaşlayabilirsiniz. Ek birönlemgereklideğildir.

Çocukdoğurduktan sonra:

Bebeğinizdoğduktansonraki21ile28.günlerdeDESİRETTkullanmayabaşlayabilirsiniz.

Eğerdahasonrabaşlarsanız,tabletalmayabaşladıktansonrakiilk7günboyunca,ekolarakbir

bariyeryöntemikullanmalısınız.Ancakhalencinselilişkigerçekleşmişdurumdaysa,

DESİRETTkullanmayabaşlamadanöncegebeolmadığınızbelirlenmelidir.Emzirenkadınlar

hakkındailavebilgiBölüm2‘Hamilelikveemzirme’başlıklarıaltındaverilmektedir.

Doktorunuzdasizebilgiverebilir.

Düşükyaptıktan sonra:

Doktorunuzsizi bilgilendirecektir.

Eğermide-bağırsaksorunlarınızolursa (örn. kusma,şiddetli ishal):

Böylebirdurumda,a şağıdakiunutulantabletlerbölümündekitavsiyelergeçerliolacaktır.

DESİRETTtabletialdıktansonraki3-4saatiçindekusarsanız,yadatıbbikömürkullanırsanız

veyaşiddetliishalolursanız,tabletiniçindekietkinmaddeninemilimitamolmayabilir.

EğerDESİRETT’inetkisininçokgüçlüyadaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDESİRETTkulandıysanız:

ÇoksayıdaDESİRETTtabletkullanımısonrasındasağlığazararlıetkilerolduğuhakkındabir

raporbulunmamaktadır.Ortayaçıkabilecekbelirtiler,bulantı,kusmavegençkızlardahazneden

(vajina)hafifkanamadır.

DESİRETT’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DESİRETTkullanmayıunutursanız:

Eğertabletalmayıunuttuğunuzsüre12saattenkısaise, unutulantabletihatırlarhatırlamaz

yutunuzvesonrakitabletiolağan zamanındaalınız.

Eğertabletalmayıunuttuğunuzsüre12 saattenuzunise,DESİRETT’ingüvenilirliği

azalabilir.Arkaarkayaunuttuğunuztabletsayısınekadarfazlaise,kontraseptifetkinliğin

azalmasıriskiokadaryüksektir.Unutulanensontabletihatırlarhatırlamazyutunuzvesonraki

tabletleriolağanzamanındaalınız.Tabletialdığınızsonraki7günboyuncailavebirdoğum

kontrolyöntemi(bariyeryöntemi)kullanınız.Eğertabletalmayıilkkullanımhaftasında

unuttuysanızveunutmaolayındanöncekihaftadacinselilişkisözkonusuise,hamilelikolasılığı

gözönünealınmalıdır. Budurumdadoktorunuzadanışınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

DESİRETTiletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

DESİRETTkullanmayıdilediğinizzamansonlandırabilirsiniz.Bıraktığınızgündenitibaren

hamileliğekarşıkorunmuyorolacaksınız.

Bu ilacın kullanımıylailgilibaşkasorularınızolursa, doktorunuzasorunuz.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi, DESİRETT’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Doğumkontrolhaplarınınkullanımıylailişkilienciddiistenmeyenetkiler,Bölüm2.

DESİRETTkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenlerbaşlığıaltındaverilmiştir.

Bilgilenmekiçin lütfenbu bölümü okuyunuzvesizin durumunuzauyan birkonu varsa,

doktorunuzabaşvurunuz.

DESİRETTkullanımısırasındavajinalkanamalardüzensizaralıklarlagörülebilir.Bunlarped

kullanmayıbilegerektirmeyecekkadarçokazmiktardakanamaolabilirveyafazlakanamanın

olmadığıbirmenstrüasyona(adetgörme)benzeyebilirvehijyenikkorunmagerekebilir.Fakat

hiçkanamayaşamamaolasılığıdavardır.DüzensizkanamalarDESİRETT’in kontraseptif

korumasınınazaldığınadairbirişaretdeğildir.Genelolarak,herhangibirşeyyapmanız

gerekmez,sadece DESİRETTalmayadevamedin.Ancakeğerkanamaşiddetliyseveyauzun

sürersedoktorunuzadanışınız.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildetanımlanmıştır:

Çokyaygın:10 hastanınen az1'indegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek:1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyre k:10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Enfeksiyonlarveenfestasyonlar:

Yaygın olmayan:Vajinalenfeksiyon

Psikiyatrikh astalıklar:

Yaygın:Duygudurumdeğişikliği, cinselistekte(libido)azalma

Sinirsistemi h astalıkları:

Yaygın:Başağrısı

Gözh astalıkları:

Yaygın olmayan:Kontaktlenskullanımındagüçlük

Gastrointestinalhastalıklar:

Yaygın:Bulantı

Yaygın olmayan:Kusma

Derivederialtıdokusuhastalıkları:

Yaygın:Akne

Yaygın olmayan:Saçdökülmesi

Seyrek:Deri döküntüleri,kurdeşen,derideağrılımavi-kırmızırenkteşişlikler(eritema

nodozum)

Üremesistemivememehastalıkları:

Yaygın:Memeağrısı, düzensizadetkanamaları,yadahiçkanamaolmayışı

Yaygın olmayan:Ağrılıadetdönemleri,yumurtalıkkistleri

Genelbozukluklarveuygulama bölgesineilişkinhastalıklar:

Yaygın olmayan:Yorgunluk

Araştırmalar:

Yaygın:Kiloartışı

Bunların dışında, memeakıntısıdagörülebilir.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeral an"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. DESİRETT’insaklanması

DESİRETT’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

DESİRETT25ºC'nin altındakiodasıcaklığındasaklanmalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra DESİRETT’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizDESİRETT’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

ExeltisİlaçSan. veTic.Ltd. Şti.

Maslak Mah. SümerSok. AyazağaTicaretMerkeziNo:3/9

Sarıyer/İSTANBUL

ÜretimYeri:

LaboratoriosLeonFarmaS.A.

LaVallinas/nPolígonoIndustrialNavatejera

24008,Le onİSPANYA

Bu kullanma talimatı07.03.2016tarihindeonaylanmıştır.