DESFERAL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DESFERAL 500 MG 10 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DESFERAL 500 MG 10 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • deferoksamin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699504790108
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

DESFERAL0.5gflakon

Derialtına,damariçineveyakasiçineuygulanır.

Etkinmadde:Herbirflakoniçinde0.5gdesferoksaminmetansülfonatiçerir.

Yardımcımaddeler:Yardımcımaddeiçermemektedir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

Bukullanmatalimatında:

1. DESFERALnedirveneiçinkullanılır?

2. DESFERALkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. DESFERALnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. DESFERAL’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. DESFERALnedirveneiçinkullanılır?

DESFERAL,kauçukkapaklı7.5ml’likrenksizcamflakoniçindebeyazilakirlibeyazrenkte

liyofilizehaldeenjeksiyonlukkuruetkinmaddeiçerir.

Herflakonetkinmaddeolarak500mgdesferoksaminmetansülfonatiçerir.10flakonluk

ambalajlardasunulmaktadır.

DESFERAL’inetkinmaddesidesferoksamin,şelasyonajanlarıolarakadlandırılanbirilaç

grubunadahildir.

DESFERALvücuttandemirvealüminyumfazlasınıatmakiçinkullanılmaktadır.

DESFERALdemiryadaalüminyumfazlasınabağlanarak,demiryadaalüminyumfazlasının

dahasonraidrarvedışkıileatılmasınısağlar.

Talasemigibibelirlianemi(kansızlık)tiplerindenmuzdariphastalardatekrarlayankan

nakillerigerekebilir.Diğeryandantekrarlayankannakillerivücuttademirfazlasının

birikmesineyolaçabilir.Bununnedeni,kandademirbulunmasıvekannakilleriilebirlikte

gelendemirfazlasınıatabilmekiçinvücudundoğalbiryöntemininolmayışıdır.Demirfazlası

zamanlakaraciğervekalpgibiönemliorganlarazararverebilir.DESFERALbudemir

fazlasınıuzaklaştırırvebuözelliğiylekronikaşırıdemiryüklenmesitedavisindekullanılabilir.

DESFERAL;erişkinlerin,ergenlerinveçocuklarıntedavisindekullanılabilir.

DESFERALayrıcaaşağıdakidurumlarıntedavisindekullanılabilir:

Akutdemirzehirlenmesi

İdamediyaliztedavisigörenşiddetliböbrekhastalarındakronikalüminyumaşırıyükü

(Belirlikoşullaraltındadiyalizvücuttaalüminyumfazlasınınbirikmesinenedenolabilir.)

DESFERALdemiryadaalüminyumaşırıyüküneilişkintestyapmakiçinkullanılabilir.

2.DESFERALkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

Diğertıbbisorularınızyadakullandığınızdiğerilaçlarvarsa,bunlarıdoktorunuzabildiriniz.

DESFERAL’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

Desferoksaminekarşıaşırıduyarlılığınız(alerjiniz)varsaveyadahaönceDESFERAL

kullandıktansonraaşırıduyarlılık(alerjik)reaksiyonuyaşadıysanız(örneğin;deri

döküntüsüyadahırıltı)bunudoktorunuzabildirmelisiniz.

DESFERAL’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğerherhangibirböbrekbozukluğunuzvarsatedavinizbaşlamadanöncedoktorunuza

bildiriniz.

İdraraçıkışınızönemliölçüdeazaldıysa(böbrekyetmezliğibelirtisiolabilir)hemen

doktorunuzabildiriniz.

Görmeveişitmenizdebozukluklarfarkedersenizhemendoktorunuzabildiriniz.

DESFERALdamarainfüzyonlauygulanırkençokhızlıverildiğindebaşdönmesi,

sersemlik(düşükkanbasıncıbelirtileri),nefesdarlığıortayaçıkabilir.(Ayrıca

“KullanmanızgerekendendahafazlaDESFERALkullandıysanız”bölümünebakınız).

DESFERALkullananveaynızamandayüksekdozlardaCvitaminialanhastalardakalp

bozukluklarıgörülebilir.HekiminizCvitaminitakviyesireçeteettiğitakdirde,Cvitamini

almayabaşlamadanönceDESFERAL’ienaz1aydırdüzenliolarakkullandığınızdan

eminolunuzveCvitamininiyalnızcahekiminizinönerdiğidozlardakullanınız.200

mg’lıkgünlükdozuaşmayınız.

DESFERALbazensizibelirliciddienfeksiyonlarakarşıdahayatkınhalegetirebilir.

DESFERALtedavisisırasındayüksekateş,boğazağrısı,nefesdarlığı,karınağrısı,ishal

yadagenelrahatsızlık(bakteriyadamantarkaynaklıenfeksiyonbelirtileri)yaşadığınız

takdirde,DESFERALkullanmayıbırakmalıvehemendoktorunuzadanışmalısınız.

Tedavisırasındaidrarınızkırmızı-kahverengibirrenkalabilir.Bununsebebiidrarınızda

dahafazlademirolmasıdır.Bunormaldeendişeyesebepolacakbirdurumdeğildir,ancak

endişelerinizvarsadoktorunuzveyahemşirenizlekonuşunuz.

DESFERALtedavisisırasındaçocuğunuzunbüyümesindeyavaşlamafarkederseniz

doktorunuzilekonuşunuz.

Buuyarılar,geçmiştekibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

DESFERAL’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayolunedeniylegeçerlideğildir.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız .

Hamileisenizveyahamilekalmayıplanlıyorisenizbunudoktorunuzabildiriniz.Genel

olarak,doktorönermediğisüreceDESFERALhamileliktekullanılmamalıdır.Doktorunuzsizi

hamilelikteDESFERALkullanımınınpotansiyelrisklerihakkındabilgilendirecektir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emziriyorisenizbunudoktorunuzabildiriniz.Genelolarak,doktorönermediğisürece

emzirmedönemindekullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

DESFERALgörüşünüzüyadaişitmenizietkileyebilir,başdönmesineyolaçabiliryadasinir

sistemifonksiyonlarındabaşkabozukluklaranedenolabilir.Butipetkileryaşadığınız

takdirde,taşıtyadamakinekullanmamalısınız.

DESFERAL’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Yardımcımaddeiçermediğindengeçerlideğildir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

DESFERAL’eilaveolarakdiğerherhangibirilaç(özellikleaşağıdabelirtilenilaçlar)

kullanıyorsanızyadayakınzamandakullandıysanızbunudoktorunuzabildiriniz.İlacın

dozunudeğiştirmenizyadailaçlardanbirinikullanmayıbırakmanızgerekebilir.

Nörolojikbozukluklarıntedavisindekullanılannöroleptikbirilaçolanprokloroperazin

içerenilaçlar,

Cvitamini(DESFERALiletedavisırasındagünde200mg’ınüzerindekidozlar).Günde

200mg’ınüzerindeCvitaminikullanmayınız(“DESFERAL’iaşağıdakidurumlarda

DİKKATLİKULLANINIZ”bölümünebakınız),

Belirlihastalıklarıntanısındakullanılan,görüntüleme(tarama)işlemindenönceverilenbir

ilaçolangalyum-67.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3. DESFERALnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.

Tedaviyeverdiğinizyanıtagöredoktorunuzdahadüşükveyadahayüksekbirdozönerebilir.

Kronikaşırıdemiryükütedavisi:

Çoğuhastada,kgvücutağırlığıbaşına20-60mggünlükdozlaryeterlidir.

Akutdemirzehirlenmesindetedavi:

DESFERALdemirpreparatlarıylazehirlenmevakalarındakullanılabilir.Butedavihastanede

yürütülür.

DESFERAL’insüreklitoplardamariçi(intravenöz)uygulanmasıtercihedilenbiryoldurve

önerileninfüzyonhızısaatte15mg/kgolmalıvedurumelverdiğindehemenazaltılmalıdır,bu

genellikle4-6saatsonramümkünolurböylecetoplamtoplardamariçi(intravenöz)doz

önerilen80mg/kg’ıhiçbir24saatlikdönemdegeçmez.

Kronikaşırıalüminyumyükütedavisi:

DESFERALgenelliklekandakialüminyumkonsantrasyonunabağlıolarak,birdiyaliz

seansınınson60dakikasındayadabirdiyalizseansından5saatönceveniçerisinehaftadabir

kereyavaşinfüzyonyoluylaverilmektedir.

Eğersürekliambulatuarperitonealdiyalize(CAPD)yadasüreklisiklikperitonealdiyalize

(CCPD)giriyorsanız,DESFERALdozunuzugününsondeğişimindenöncealmalısınız.

DESFERALdozukgvücutağırlığıbaşına5mg’dır.

TedavininsüresiveDESFERALdozunuzdakideğişiklikhekiminizinyaptığıtestlerin

sonuçlarınabağlıolacaktır.

DoktorunuzDESFERALiledüzenlitedaviyebaşladıktanenaz1aysonrailaveolarakC

vitaminialmanızakararverebilir.YetişkinlerdemaksimumgünlükCvitaminidozubölünmüş

dozlarhalinde200mg’dır.10yaşaltıçocuklarda,günde50mgvedahabüyükçocuklariçin

günde100mgCvitaminigenellikleyeterliolmaktadır.

Demirvealüminyumaşırıyüklenmesitesti:

AşırıdemiryüklenmesitestindengeçmenizgerekiyorsasizekasiçineDESFERAL

enjeksiyonuyapılacakve6saatsüreyleidrarınızıbiriktirmenizistenecektir.Buidrar

dahasonrademiraçısındantestedilecektir.

Aşırıalüminyumtestindengeçmenizgerekiyorsadiyalizseansısırasındasizeyavaş

damariçiDESFERALinfüzyonuuygulanacaktır.Buvebirsonrakidiyalizseansından

hemenöncealınankanörneklerindekialüminyumiçeriğitespitedilecektir.

Uygulamayoluvemetodu:

DESFERALinfüzyonpompasıkullanılarakderininaltınayavaşinfüzyonolarak,toplardamar

(ven)içerisineinfüzyonyadakasiçerisineenjeksiyonaracılığıylauygulanabilir.

Aşırıdemiryüküolanhastalarınuzunvadelitedavisiiçin,DESFERAL’in8-12saatlikbir

süreçte(örneğin,geceboyunca)taşınabilir,hafifbirinfüzyonpompasıkullanılarakyavaşça

derininaltınauygulanmasıözelliklerahatlıksağlayabilir.DESFERALgeneldehaftada5-7

kezolmaküzerepompaylakullanılır.

Toplardamar(ven)içerisineinfüzyoniçinbuilaçsağlıkpersonelitarafındanuygulanacaktır,

kendibaşınızakullanmayınız.DESFERAL’intoplardamara(vene)çokhızlıolarakinfüzyon

eklindeverilmesiistenmeyenyanetkilerevehattakolapsayolaçabilir.

DESFERALenjeksiyonluksuiçerisinde95mg/ml’likçözeltiolarakkullanılmalıdır.Önerilen

95mg/ml’likkonsantrasyondahazırlanançözeltirenksizilahafifsarımsıgörünümdedir.

Çözeltiberrakolmalıdır.Opakyadabulanıkçözeltilerkullanılmamalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

DESFERALçocuklardaveergenlerdekullanılabilir.DemirbirikimiyadaaşırıDESFERAL

dozlarıbüyümegeriliğiilesonuçlanabilir.Tedaviye3yaşınaltındabaşlanırsabüyüme

dikkatleizlenmeliveortalamagünlükdoz40mg/kg’ıaşmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

DESFERALyaşlıhastalartarafındanerişkinlerleaynıdozdakullanılabilir.Yaşlıhastalarda

artmışdemirdepolarınınyavaşçaazalmasıvedemirinzehirli(toksik)etkileriniönlemekiçin

negatifbirdemirdengesiistenir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Tedaviöncesindevetedavisüresincebelirlikanveidrartestlerindengeçmenizgerekebilir.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliğibulunanhastalardakullanımıileilgiliveribulunmamaktadır.

Aşırıdemiryüklemesiolanhastalarda,DESFERAL’innekadaretkigösterdiğinianlamakiçin

vücuttakidemir(ferritin)düzeyleriizlenecektir.Görmeveişitmeduyularınızındatest

edilmesigerekecektir.Çocuklardabüyümevevücutağırlığıdüzenliaralıklarlakontrol

edilecektir.SizeenuygunDESFERALdozunakararverirkendoktorunuzbutestlerin

sonuçlarınıdikkatealacaktır.

EğerDESFERALkullanırkenaynızamandaCvitaminidealıyorsanız,doktorunuzayrıca

kalpfonksiyonunuzudadeğerlendirecektir.

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.

EğerDESFERAL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDESFERALkullandıysanız:

Doktorunuzunsizeönerdiğindendahayüksekdozveyakonsantrasyonalmayınız.Aksi

taktirdeenjeksiyonbölgesindelokalyanetkilerveayrıcabaşdönmesi,sersemlik(düşükkan

basıncıbelirtileri),hızlıveyayavaşnabız,mide-bağırsakbozuklukları(bulantı),idrar

miktarındaşiddetlidüşüş(böbrekbozukluğubelirtisi),sinirsistemibozuklukları(endişehali,

konuşamama,başağrısı),nefessizlik(akciğerbozukluğubelirtisi)görmeveişitme

bozukluklarıgibiyanetkileryaşayabilirsiniz.

DESFERAL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktoraveyaeczacıile

konuşunuz.

DESFERAL’ikullanmayıunutursanız:

BirDESFERALdozunuatladıysanız,bunuhemendoktorunuzabildiriniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

DESFERALiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Tedaviyiönerilenzamandanöncekeserseniztedavinizyetersizkalacaktır.Budurumda

hastalığınızınilerlemeriskiçokyüksektir.

DoktorunuzaksinisöylemedikçeDESFERALkullanımınasonvermeyiniz.DESFERAL

kullanımınasonverirsenizvücudunuzdanaşırıdemirinatılımımümkünolmayacaktır.

Builacıdüzenliolarakvetamolarakdoktorunuzunsizesöylediğişekildekullandığınızaemin

olunuz.Bu,eniyisonuçlarıalmanızayardımedecekveyanetkiriskiniazalacaktır.Tedaviniz

ileilgilişüphelerinizvarsadoktorunuzasorunuz.

DESFERAL’inekadarsüreylekullanacağınızhakkındasorularınızvarsadoktorunuzveya

eczacınızlakonuşunuz.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DESFERAL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.Buyanetkilerinçoğuhafifilaortaderecelişiddettedirvetedavibaşladıktan

birsüresonraortadankalkar.

Aşağıdabelirtilenolasıyanetkilerlistesinedeniyleendişeyekapılmayınız.Sizdebunların

hiçbirigörülmeyebilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10hastanınenaz1’indegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek :1.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek:10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Sıklığıbilinmeyen:Eldekiverilerilebelirlenemeyecekkadarazhastadagörülebilir.

DESFERAL’inkullanılmasısonucundaaşağıdabelirtilenyanetkilerortayaçıkabilir:

Aşağıdakilerdenbiriolursa,DESFERAL’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzbildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yaygınolmayan:

Kulaklardaçınlamaveyagürültü,işitmekaybıgibiişitmebozuklukları

Seyrek:

Bulanıkgörüş,anormalrenkgörüşü,gecekörlüğü,görüştesiyahnoktalar,görüşkaybı,

gözlensininbulanıklaşması,görselalanbozukluğuveyaazalmışgörüşkeskinliğigibigörüş

bozuklukları,

Yüksekateş,nefesdarlığı,akutishal(diyare),karınağrısı,genelrahatsızlıkhissiveya

boğazağrısınasebepolanbakteriveyamantarkaynaklıenfeksiyonlar,

Başdönmesi,bayılmahissi(ilaççokhızlıverildiğindemeydanagelebilendüşükkan

basıncıbelirtileri).

Çokseyrek:

Akciğeryetmezliğinedeniylenefesdarlığı,

Anormalkanama/morarma(düşüktrombositdüzeyibelirtisi),

Enfeksiyonlarnedeniyleateş,boğazağrısıveyaağızülserleri(düşükakyuvar(lökosit)

düzeyibelirtileri),

Döküntü,kaşıntı,kurdeşen,nefesalmadayadayutkunmadazorluk,hırıltıveya

öksürmeylegöğüstedaralmahissi,başdönmesi,başlıcayüzveboğazdaşişme(şiddetlialerjik

reaksiyonveyaastımbelirtileri),

Sinirsistemirahatsızlıkları.

Sıklığıbilinmeyen:

Ciddiderecedeazalmışidrarçıkışı(böbrekproblemibelirtisi),

Havale(konvülziyon)(başlıcadiyalizhastalarında).

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutiseaciltıbbimüdaheleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerekolabilir.

Aşağıdakiherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Çokyaygın:

İnfüzyonyadaenjeksiyonyerinde,ağrı,şişkinlik,kızarıklık,deridekaşıntı,eskar,kabuk

oluşumuküçüksukabaracıkları,yanma,

Eklemvekasağrıları.

Yaygın:

Bulantı,

Başağrısı,

Kaşıntılıdöküntü,

Ateş,

Azalmışbüyümehızı,

Kemikbozuklukları.

Yaygınolmayan:

Kusma,

Karınağrısı.

Çokseyrek:

İshal(diyare),

Deridöküntüsü,

Elveayakparmaklarındauyuşmaveyakarıncalanmahissi.

Sıklığıbilinmeyen:

Kaskasılmaları,

Anormalkaraciğerveyaböbrekfonksiyonutestibulguları,

Aluminyumbirikimitedavisialanhastalardahipokalsemi(kandakalsiyumazalması)ve

hiperparatiroidismin(paratiroidbezlerininaşırıölçüdehormonüretmesi)şiddetlenmesi.

Bunlardanbirinişiddetlibirşekildeyaşıyorsanız,doktorunuzasöyleyiniz.

BunlarDESFERAL’inhafifyanetkileridir.

Tedavinizsırasındameydanagelebilecekdiğeretkiler:

drarınızkırmızı-kahverengibirrenkalabilir.Bununsebebiidrarınızdadahafazlademir

olmasıdır.Bunormaldeendişeyesebepolacakbirdurumdeğildir,ancakendişelerinizvarsa

doktorunuzveyahemşirenizedanışınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. DESFERAL’insaklanması

DESFERAL’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Flakonlartekkullanımlıktır.Çözeltihazırlandıktansonra(sulandırma),ürünhemen

kullanılmalıdır(yani,3saatiçerisindetedaviyebaşlanır).Çözeltiaseptikşartlaraltında

hazırlandıktansonra,uygulamayabaşlamadanönceodasıcaklığındaenfazla24saat

saklanabilir.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraDESFERAL’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizDESFERAL’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi: NovartisÜrünleri

34912,Kurtköy/İstanbul

Üretici: NovartisPharmaSteinAG

Schaffhauserstrasse

CH-4332,Stein-İsviçre

Bukullanmatalimatı………tarihindeonaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNDİR.

Parenteralolarakkullanıldığında,dahayüksekkonsantrasyonungerekebileceğii.m.

enjeksiyonhariçilaç,enjeksiyonluksuiçerisinde95mg/ml’likçözeltiolarakkullanılmalıdır.

Subkutan,intravenözveintramusküleruygulamalariçinenjeksiyonlukçözeltitozunun

hazırlanışısırasıylaTablo1veTablo2’deverilmektedir.DESFERALtoziçerenflakon

içerisine,yeterimiktardaenjeksiyonluksuenjekteedilirveflakoniyiceçalkalanır.Sadece

berrakverenksiz-çokhafifsarımsıçözeltilerkullanılabilir.

Tablo1: Subkutanveintravenözuygulamalariçinhazırlanış

DESFERAL,STERİLENJEKSİYONLUKSUİLESULANDIRILIR

Flakon

boyutu Sulandırmaiçin

gerekensteril

enjeksiyonluksu

miktarı Sulandırma

sonrasındatoplam

ilaçiçeriği SulandırmasonrasındamL

başınasonkonsantrasyon

500mg 5mL 500mg/5.3mL 95mg/mL

Tablo2:

ntramusküleruygulamaiçinhazırlanış

DESFERAL,STERİLENJEKSİYONLUKSUİLESEYRELTİLİR

Flakon

boyutu Sulandırmaiçin

gerekensteril

enjeksiyonluksu

miktarı Sulandırma

sonrasındatoplam

ilaçiçeriği SulandırmasonrasındamL

başınasonkonsantrasyon

500mg 2mL 500mg/2.35mL 213mg/mL

95mg/mlDESFERALçözeltisisulandırıldıktansonra,rutinolarakkullanılaninfüzyon

çözeltileri(%0.9NaCl,%5glikoz,Ringerçözeltisi,Ringer-Laktatçözeltisi;Dianeal137

%2.27glikoz,DianealPD4%2.27glikozveCAPD/DPCA2%1.5glikozgibiperitondiyalizi

çözeltileri)iledahafazlaseyreltilebilir.

DESFERALinfüzyontestindevekronikalüminyumbirikiminintedavisinde,500mg’lık

flakondaki5.3mlDESFERALçözeltisi(5mg/kg),vücutağırlığı100kgolanbirhastaiçin

yeterlidozdur.HastanıngerçekvücutağırlığınagöreuygunmiktardaDESFERALçözeltisi

flakondançekilirve150ml%0.9NaClçözeltisine(serumfizyolojik)eklenir.

ÇözünmüşDESFERALdiyalizsıvısınadaeklenerekCAPDveyaCCPDuygulananhastalara

intraperitonealuygulanabilir.

KronikdemirbirikimininuzunsürelitedavisiiçinDESFERAL’intaşınabilirbirinfüzyon

pompasıkullanılarakuygulanmasıaşağıdabelirtilmiştir:

1.Birenjektöreenjeksiyonluksuçekiniz.

2.DESFERALflakonununlastiktıpasınıalkolletemizlediktensonraenjektöriçeriğiniflakon

içerisineboşaltınız.

3.Tozunçözünmesiiçinflakonuiyiceçalkalayınız.

4.Çözünmüşilacıenjektöreçekiniz.

5.Bağlantıtüpününbirucunuenjektöre,öbürucunubirkelebekiğneyebağlayınvetüpteki

boşluğu,enjektördekiçözeltiiledoldurunuz.

6.Enjektörüinfüzyonpompasınayerleştiriniz.

7.İnfüzyonuvermekiçinkelebekiğneyikarın,kol,bacağınüstbölümüyadauyluktaderi

altınayerleştiriniz.İğneyideriyesokmadanöncederininalkolleiyicetemizlenmesi

önemlidir.İğneninucunu,serbestelinizleoluşturduğunuzbirderikıvrımınıniçine

kanatlarakadarsıkıcayerleştirin.İğneyisalladığınızzaman,iğneninucuserbestbirşekilde

hareketetmelidir.Eğerserbesthareketetmiyorsa,iğneninucuderiyeçokyakınolabilir.Bu

durumdabaşkabiryerialkolleiyicetemizlediktensonradeneyiniz.

8.İğneyiflasterletespitediniz.

9.Hastalarinfüzyonpompasınıgenelliklebirkemereveyaomuzaskısınatakılıdurumda

taşırlar.Hastalarınçoğugeceboyuncauygulamayıyeğlemektedirler.

Kullanılmamışolanürünleryadaatıkmateryaller“TıbbiAtıklarınKontrolüYönetmeliği”ve

“AmbalajveAmbalajAtıklarınınKontrolüYönetmeliği”neuygunolarakimhaedilmelidir.