DESAL 20MG 2

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DESAL 20MG/2 ML IM/IV 5 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DESAL 20MG/2 ML IM/IV 5 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • furosemid

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699523750084
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/8

KULLANMA TALİMATI

DESAL ®

20 mg /2mlİ.M./İ.V.ampul

Damariçineveya kas içineuygulanır.

Etkinmadde:Furosemid 20 mg

Yardımcımaddeler:Sodyum hidroksit, sodyum klorür, enjeksiyonluk su.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.DESALnedir veneiçinkullanılır?

2.DESAL’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.DESALnasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.DESAL insaklanması

Baslıkları yeralmaktadır.

1.DESALnedir veneiçinkullanılır?

DESAL,kasveyadamariçineuygulanan,20mgfurosemidetkinmaddesiniiçeren2ml’lik

ampulformundadır.5ve100ampuliçerenambalajlardakullanımasunulmuştur.Piyasada

ayrıcatablet formu da bulunmaktadır.

DESALidrarsöktürücü(diüretik)adıverilenbirilaçgrubunadahildir.Diüretikler

böbreklerdenidrarınatılımhızınıartıranveaynızamandasuvetuzkaybıyapanilaçlardır.

Vücuttabulunanaşırısuyunatılmasınayardımcıolmakiçinveyayüksektansiyontedavisinde

kullanılır.DESALgüçlübir idrar söktürücüdür.

DoktorunuzsizeDESAL’iaşağıdakinedenlerdenbiriveyabirkaçıdolayısıylareçetelemiş

olabilir:

Süregelenkalpyetersizliğinebağlıolaraksolunumyetmezliği,ödem,karaciğerdebüyüme

ilebelirginhastalığınızilebağıntılıfazlasıvınınatılmamasınedeniylevücuttaaşırı

miktardasıvıtutulması durumu

Süregelenböbrekyetersizliğiilebağıntılıfazlasıvınınatılmamasınedeniylevücuttaaşırı

miktardasıvıtutulması durumu

Hamilelikveyanıklarabağlıolandahil,akutböbrekyetersizliğindesıvıatılımınındevam

ettirilmesi

2/8

Böbreklerdekibulguvebelirtilerilebağıntılıfazlasıvınınatılmamasınedeniylevücutta

aşırımiktardasıvıtutulması durumu (eğeridrar söktürücü tedavigerekiyorsa)

Karaciğerhastalığıilebağıntılıfazlasıvınınatılmamasınedeniylevücuttaaşırımiktarda

sıvıtutulmasıdurumu(eğeraldosteronantagonistleriiletedavinindesteklenmesi

gerekiyorsa)

Yüksek tansiyon

Yüksek tansiyonun sebepolduğukrizdurumu (destekleyici önlem olarak)

Vücuttanidraratılımınınzorlanmasınıngerektigidurumlarda(örneğinzehirlenmelerde)

destek olarak

2.DESAL'ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

DESAL’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

İlacıniçerdiğietkinmaddeolanfurosemideveyailacıniçerdiğidiğermaddelerdenbirine

karşı alerjinizvarsa

Sülfonamidgrubuantibiyotiklereveşekerhastalığıtedavisindekullanılansülfonilüre

grubuilaçlarakarşı alerjinizvarsa

Aşırısıvıkaybettiyseniz(kusma, ishal veyaaşırıterlemeyoluyla)

Vücut sıvılarınızın (kan dahil) hacmindeaşırıazalmayayolaçan birbozukluğunuzvarsa

VücuttaidrarüretilememesineyolaçanböbrekyetmezliğinizvarsavebudurumDESAL

kullanılmasınacevap vermiyorsa

Kanınızdaki potasyum düzeyiaşırıderecedeazalmışsa

Kanınızdaki sodyum düzeyiaşırıderecedeazalmışsa

Karaciğerinizdekiağırbirhastalıknedeniylegelişenbeyinişlevleribozukluğunabağlı

olarak sizdekomayabenzer birdurum ortayaçıkmışsa

Bebeğiniziemziriyorsanız

DESAL’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

İdrarçıkışınızdakısmitıkanmayaratanmesaneboşalmasındabozukluk,prostatbüyümesi,

idraryollarındadaralmagibibozukluklarınızvarsa(DESALileyapılantedavininözellikle

başlangıçevresinde,doktorunuzidrarçıkısındaneminolmakiçinsizidikkatletakipetmek

isteyebilir).

Doktorunuzaşağıdakidurumlardasiziyakından düzenliolarak takip etmekisteyecektir.

Düşüktansiyon

Düşüktansiyonunriskteşkilettiğihastalıklar:Kalpdamarlarındayadabeynibesleyenkan

damarlarındabelirgin daralmaveyatıkanıklık

Belirtigöstermeyen veyabelirgin şekerhastalığı

Gut (damla)hastalığı

Şiddetlikaraciğerhastalığıylabağıntılıböbrekişlevlerinizdeyetmezlikdurumu

(Hepatorenal sendrom)

Kanınızdakiproteindüzeyinindüşmesineyolaçanbirbozukluğunuzvarsa(örneğin,

nefrotiksendromadıverilenciddibirböbrekrahatsızlığındabudurumgörülebilir;

doktorunuzkullanılacak ilaçdozunu dikkatle ayarlayacaktır)

Erkendoğanbebeklerdekullanılmasıgerekiyorsa(Böbreklerdetaşoluşmasıveya

kireçlenmeodaklarınıngelişmesiriskinekarşı,doktorunuzböbrekişlevleriniyakından

takipetmek isteyecektirveultrasonografiuygulayacaktır).

3/8

DESALtedavisiboyuncadoktorunuzkanınızdakielektrolitlerolansodyum,potasyumve

kreatininseviyelerinitakipetmekisteyecektir,elektrolitdengesizliklerigelişmeriskiniz

yüksekseveyakusma,ishalveyaaşırıterlemeyebağlıolarakönemliseviyedesıvıkaybı

durumundamutlakaizlemeyapılması gerekmektedir.

Risperidon(psikiyatrikbazıhastalıklarınvebunamanıntedavisindekullanılır)ilebirlikte

kullanım:

BunamasıolanhastalardarisperidonileDESAL’inbirliktekullanımıölümgibiciddiyan

etkilerilesonuçlanabilmektedir.DolayısıyladoktorunuzrisperidonileDESAL’inbirlikte

kullanılmasıgerekendurumdagereklikontrolleriyapacakvebirliktekullanımınsağlayacağı

yararın,oluşturabileceğizararaoranınagöretedavi şeklinizi belirleyecektir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyse,lütfendoktorunuza

danışın.

DESAL'inyiyecekveiçecekilekullanılması

DESALampul,damariçineveyakasiçinezerkedilerek(enjeksiyonyoluyla)kullanılır.Bu

yüzdenyiyecek veiçecek ileetkileşimibeklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Zorlayıcıtıbbinedenlerolmadığıtakdirde,hamileliksırasındaDESAL’ikullanmamanız

gerekir.Buyüzden tedaviyebaşlanmadanöncehamilelik durumudeğerlendirilmelidir.

Tedavisırasındahamilekalırsanız,doktorunuzilacıkesip,başkagruptanbirilaçlatedaviye

başlayabilirveyabebeğinizinrahimiçindekigelişiminiyakındantakipederektedaviyi

sürdürebilir.

Tedaviniz sırasında hamileolduğunuzufark ederseniz hemen doktorunuzadanışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Furosemidannesütünegeçmektedir,bunedenleemzirmesırasındaDESAL’ikullanmamanız

gerekir.DESALiletedaviedilmenizgerekiyorsa,bebeğiannesütünegeçenilaçtankorumak

için, sütvermeyi bırakmanızgerekir.

Araçvemakinekullanımı

DESAL,kanbasıncındabelirginbirdüşüş,konsantrasyongüçlüğüyapabilirvetepkiverme

yeteneğibozulabilir. Dolayısıyla araçvemakinekullanırken dikkatliolunmalıdır.

DESAL’iniçeriğindebulunanbazı maddelerhakkında önemlibilgiler

Özel önlem alınmasınıgerektirenyardımcı maddeiçermez.

4/8

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Birliktekullanılması önerilmeyen ilaçlar:

Sakinleştiriciveuyku verici bir maddeolan kloral hidrat

Aminoglikozidler vediğerototoksik ilaçlar(işitmeüzerindezararlı etkisiolan ilaçlar)

Birliktekullanımı sırasında önlem alınması gereken ilaçlar

Sisplatin(kansertedavisindekullanılır)

Lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisindekullanılır)

ACEinhibitörleriveyaanjiyotensinIIreseptörantagonisti(kalp-damarhastalıkları

tedavisindekullanılır)

Risperidon (psikiyatrik hastalıklarvebunamatedavisindekullanılır)

Birliktekullanımı sırasında dikkatli olunması gereken ilaçlar

Aspirin dahilnon steroidal antiinflamatuvarilaçlar (ağrıkesici ve iltihap giderici)

Fenitoin (sarahastalığınıntedavisindekullanılır)

Kortikosteroidler, karbenoksolon, meyankökü(mide-barsak hastalıklarındakullanılır)

Digitalis preparatları (kalp-damarhastalıkları tedavisindekullanılır)

Probenesid (gut-damla-hastalığındakullanılır)

Metotreksat (kanser tedavisindekullanılır)

Şekerhastalığıtedavisindekullanılan ilaçlar

Epinefrin, norepinefrin (kan basıncınıartırmaözellikleri sebebiyle)

Kürar-tipi kasgevşeticiler

Teofilin (solunumileilgili hastalıkların tedavisindekullanılır)

Bazı sefalosporinler

Siklosporin A (organ nakilleri sırasında kullanılır)

Röntgentetkiklerindeorganlarıngörünürlüğünüarttırmakiçinkullanılankontrast

maddeler:

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.DESALnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/ uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarak ilacınızın dozunu belirleyecek vesizeuygulayacaktır.

Uygulama yoluvemetodu:

DESALampulformuyalnızcaağızdanuygulamanınmümkünveyaetkiliolmadığıdurumlarda

(örn.bağırsakemilimibozukluğunda)yadaeğerhızlıetkigerekiyorsadamariçine

uygulanarakverilir.Eğerdamariçineuygulanantedavikullanılıyorsa,mümkünolanenkısa

süredeağızdanuygulanan tedaviyegeçilmesi önerilmektedir.

5/8

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuzçocuğunuzunyaşı,vücutağırlığıvehastalığınabağlıolarakilacındozunuve

uygulamaşeklini belirleyecektir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlıhastalardavegeneldurumubozukhastalardadoktorunuzböbrekvekaraciğer

fonksiyonlarındaki olası bozulmaları gözönündebulundurarak dozdaayarlamayapacaktır.

Özel kullanımdurumları:

Karaciğer/böbrekyetmezliği:

Doktorunuzhastalığınızaveböbrek/karaciğerproblemlerinizinciddiyetinebağlıolarak

ilacınızın dozunu belirleyecektir.

Diğer:

Kalpyetmezliği,şiddetlitansiyonyüksekliğinizvarisedoktorunuzbugibidurumlarıdikkate

alarak sizdekullanılacakdozu dikkatle tespitedecektir.

EğerDESAL'inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınız ile konusunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaDESALkullandıysanız:

DESAL

ampuldoktordenetimindekullanılacağıiçin,böylebirdurumungelişmemesiiçin

gerekentedbirleralınacaktır.Böylebirdurumsözkonusuolduğundaiseuyguntedavi

yapılacaktır.

DESAL’i kullanmayı unutursanız:

DESALampuldoktordenetimindekullanılacağından,böylebirdurumungelişmemesiiçin

gereken önlemler alınacaktır.

DESALiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

DESALtedavisinidoktorunuzunonayıolmadanbırakırsanız,tansiyonunuzyeniden

yükselebilir veyavücudunuzdayenidenaşırısıvıtutulumu ortayaçıkabilir.

6/8

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DESAL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,DESAL'ikullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuza

bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kaşıntı,kurdeşen,diğerdöküntüler,içisıvıdolukabarcıklar,geneldekendiliğindengeçen,

el,yüzveayakta dantelebenzer kızarıklıkoluşturan,aşırıduyarlılık durumu,

Genelliklekollarvebacaklardaderideiçisudolukabarcıklar-büller-ileseyredenbirderi

hastalığı,

Pul puldökülmeileseyreden iltihaplıbir tür derihastalığı(eksfolyatif dermatit),

İğnebaşıseklindekırmızı morarmalar(purpura), ışığaduyarlılık

Aniaşırıduyarlılık reaksiyonu

Cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıklaseyredeniltihap(Stevens

JohnsonSendromu)

Derideiçi sıvı dolu kabarcıklarlaseyredenciddibir hastalık(toksik epidermal nekroliz)

Kan pıhtısı(bacaklardaağrı, şişlik veyahassasiyetolması)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin,DESAL'e

karşı ciddi alerjinizvar demektir.

Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bildirilendiğeryanetkileraşağıdalistelenmiştir.Buyanetkilerdenherhangibiriciddileşirse

veyabukullanmatalimatındaaşağıdayeralmayanherhangibiryanetkifarkederseniz,

doktorunuzveyaeczacınızasöyleyiniz.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çokyaygın :10 hastanın en az1’indegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek :1.000hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Çok Seyrek : 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

Çokyaygın

Kandaki kimyasalların konsantrasyonlarında değişiklik (elektrolit bozuklukları)

Özellikleyaşlılardakanhacmindeazalma(hipovolemi)vevücuttansukaybı

(dehidratasyon)

Kandakreatinin miktarındavevetrigliserid adlıkanyağlarındaartış

Kanbasıncıdüşüklüğü(oturuyadayatarpozisyondanayağakalkarkengörülen

kan basıncı düşüklüğü dahil)

Yaygın

Hemokonsantrasyon (Kan sıvısının azalmasına bağlı olarak kanın

konsantrasyonundaartma)

Kandasodyum,klor,potasyumdeğerlerinindüşmesi,kandakolesterolveürikasit

değerlerininyükselmesi,

Gutatakları(Eklemlerdeiltihapveağrıyanedenolanürikasitartısıilekarakterize

hastalık)

7/8

Karaciğeryetmezliğiolanhastalardahepatikensefalopati(karaciğeryetmezliğine

bağlıolarak beyin fonksiyonlarındabozulma)

İdrar miktarındaartış

Yaygınolmayan

Kandaki trombositsayısındaazalma(olağan dışıkanama veyamorarmalar)

Şeker hastalarındadikkatedilmesi gereken şekerekarşı duyarlılıkta azalma

Kandakiproteinmiktarındaanormaldüşüşolanhastalarda,özellikleböbreklerinde

ciddihasar olanlardaişitmebozuklukları vebazen geri dönüşümsüzsağırlık

Bulantı

Kaşıntı, döküntü

Seyrek

Beyazkan hücrelerinin sayısındaazalma(lökopeni)

Kandaeozinofil(bir türalerjihücresi) sayısındaartış

Uyuşma

Kulak çınlaması

Kan damarı iltihabı (vaskülit)

Kusma, ishal

Böbrek iltihabı

Ateş

Çok seyrek

Agranülositoz(beyazkanhücrelerininsayısındaazalma),asplastikanemi(kan

hücrelerinin sayısındaciddi azalma), birtürkansızlık (hemolitik anemi)

Akut pankreas iltihabınınbelirtisiolabilen şiddetlikarın veyasırt ağrısı

Karaciğeriçibirnedenebağlıolaraksafraakışınınyavaşlamasıveyadurması,

karaciğer enzimlerinde artış

Bilinmiyor:

Kandakalsiyum,magnezyumdüzeyindeazalmaüreartışı,metabolikalkaloz

nedeniyleağızkuruluğu,güçsüzlük,yorgunluk,huzursuzluk,nöbetler,kaszayıflığı

veyakrampları, düşük kan basıncı, hızlıveyadüzensizkalp atışı

UzunsürelikullanımdaPseudo-barterSendromu(kusma,idraryapamamaveşuur

bulanıklığı ile kendinigösterir.)

İdrardasodyum ve klorürartışı, idraryapamama

Erkendoğanbebeklerde,sıklıklageridönüşsüzböbrekhasarınayolaçan,

böbreklerdekalsiyum tuzlarının birikmesi, böbrektaşıoluşumu

Erkendoğanbebeklerdeyaşamınilkhaftasıiçindeuygulanmasıhalindebirtür

kalp-damarhastalığıolan“patentductusarteriosus”un(kalptençıkanikibüyük

atardamarınarasındakiaçıklığındoğumdansonrakapanmayıpaçıkkalması

durumu) devam etmeriskinde artış

Enjeksiyonyerindeağrı

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

8/8

Yan etkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0

8003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.DESAL'insaklanması

DESAL'i çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklığındaveorijinal ambalajında saklayınız.Işıktankoruyunuz.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraDESAL’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

METİN Sağlık EczaDeposuİlaçSanayi ve TicaretLtd. Şti.

YeşilobaMah. 46118 Sk. No:3/BEdip Özaltın Sitesi 01110-Seyhan-Adana

Üretici:

İmaretçioğlu Tıbbi Aletler San. veTic.Ltd. Şti.

Serbest Bölge, EAda, 2ParselLimaniçi /SAMSUN

Bu kullanma talimatı ……….tarihindeonaylanmıştır.

14-12-2018

Risk to human health related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid and perfluorooctanoic acid in food

Risk to human health related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid and perfluorooctanoic acid in food

Published on: Thu, 13 Dec 2018 The European Commission asked EFSA for a scientific evaluation on the risks to human health related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) in food. Regarding PFOS and PFOA occurrence, the final data set available for dietary exposure assessment contained a total of 20,019 analytical results (PFOS n = 10,191 and PFOA n = 9,828). There were large differences between upper and lower bound exposure due to analytical methods with i...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

14-12-2018

Analysis of hunting statistics collection frameworks for wild boar across Europe and proposals for improving the harmonisation of data collection

Analysis of hunting statistics collection frameworks for wild boar across Europe and proposals for improving the harmonisation of data collection

Published on: Thu, 13 Dec 2018 Heterogeneities in the wild boar data collection frameworks across Europe were analysed using questionnaires to explore comparability of hunting data in the short term and propose a common framework for future collection. Fifty‐seven respondents representing 32 countries covering more than 95% of European territory participated to the questionnaire. The most frequently recorded information in the official statistics included the quantity of animals shot per hunting ground ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Enforcement Report for the Week of November 21, 2018

Enforcement Report for the Week of November 21, 2018

Recently Updated Records for the Week of November 21, 2018 Last Modified Date: Tuesday, November 20, 2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Implementation and verification of PBPK modelling codes of TCDD in rats and humans into Berkeley Madonna

Implementation and verification of PBPK modelling codes of TCDD in rats and humans into Berkeley Madonna

Published on: Tue, 20 Nov 2018 The goal of the current work was to implement and verify previously published rat and human PBPK modelling codes for TCDD into Berkeley Madonna. The US‐EPA has used these PBPK models in the reassessment of TCDD. A procurement contract has been set up to explore the possibilities to adequately run the models and reproduce previously published results. The implementation of the available codes in Berkeley Madonna was carried out at RIKILT‐WUR under the framework agreement wi...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Extensive Literature Search, Selection for Relevance and Data Extraction of Studies Related to the Toxicity of PCDD/Fs and DL‐PCBs in Experimental Animals

Extensive Literature Search, Selection for Relevance and Data Extraction of Studies Related to the Toxicity of PCDD/Fs and DL‐PCBs in Experimental Animals

Published on: Tue, 20 Nov 2018 Polychlorinated dibenzodioxins (PCDD), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and dioxin‐like polychlorinated biphenyls (DL‐PCBs) are detected ubiquitously in the environment, diet and human tissues. The European Food Safety Authority (EFSA) CONTAM Panel received a mandate from the European Commission for a scientific opinion on the risks for human and animal health related to the presence of dioxins and DL‐PCBs in food and feed. To support preparatory work for the hazard i...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for chickens for fattening

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for chickens for fattening

Published on: Tue, 20 Nov 2018 The feed additive Monteban® G100, containing the active substance narasin, an ionophore anticoccidial, is intended to control coccidiosis in chickens for fattening at a dose of 60–70 mg/kg complete feed. Narasin is produced by fermentation. Limited data on the taxonomic identification of the production strain did not allow the proper identification of strain NRRL 8092 as Streptomyces aureofaciens. The FEEDAP Panel cannot conclude on the absence of genetic determinants for ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Extensive literature search, selection for relevance and data extraction of studies related to the toxicity of PCDD/Fs and DL‐PCBs in humans

Extensive literature search, selection for relevance and data extraction of studies related to the toxicity of PCDD/Fs and DL‐PCBs in humans

Published on: Tue, 20 Nov 2018 To enable the hazard identification and characterisation in the risk assessment for humans related to the seventeen 2,3,7,8‐substituted dioxins (PCCDs) and furans (PCDFs) and the twelve dioxin‐like polychlorinated biphenyls (DL‐PCBs), EFSA outsourced an extensive literature search (ELS), followed by selection for relevance and extraction of relevant data for consideration in the risk assessment. Two tailored search strategies for Web of Science (WoS) and PubMed for identif...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food

Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food

Published on: Tue, 20 Nov 2018 The European Commission asked EFSA for a scientific opinion on the risks for animal and human health related to the presence of dioxins (PCDD/Fs) and DL‐PCBs in feed and food. The data from experimental animal and epidemiological studies were reviewed and it was decided to base the human risk assessment on effects observed in humans and to use animal data as supportive evidence. The critical effect was on semen quality, following pre‐ and postnatal exposure. The critical s...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans

Setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans

Published on: Tue, 20 Nov 2018 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Syngenta Agro GmbH submitted a request to the competent national authority in Austria to set a maximum residue level (MRL) for the active substance mandipropamid in cocoa beans imported from Nigeria and Cameroon. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal of 0.06 mg/kg. Adequate analytical methods for enforcement are available to control the res...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-11-2018

November 20, 2018: Rochester Man Pleads Guilty to Smuggling Counterfeit Cialis and Viagra into the United States

November 20, 2018: Rochester Man Pleads Guilty to Smuggling Counterfeit Cialis and Viagra into the United States

November 20, 2018: Rochester Man Pleads Guilty to Smuggling Counterfeit Cialis and Viagra into the United States

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-11-2018

Vijf winnaars van energieneutrale sportprojecten kunnen aan de slag

Vijf winnaars van energieneutrale sportprojecten kunnen aan de slag

Op 20 november zijn de vijf winnaars van de Innovation Challenge Energieneutrale Sportaccommodaties, vanuit het programma Sportinnovator, bekendgemaakt. De innovatieve ideeën voor energiebesparing bij sportaccommodaties hebben groen licht gekregen. Ze ontvangen hiervoor steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om innovatie in de sport te bevorderen. Onderstaande initiatieven krijgen 100.000 euro om het idee in de praktijk door te voeren.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

8-11-2018

Theme event on big data and medicine

Theme event on big data and medicine

The U.S. Food and Drug Administration, FDA, The European Medicines Agency, EMA, and Novo Nordisk are among the speakers when The Danish Medicines Agency on 20 November 2018 puts focus on big data and medicine under the event heading “From Big Data to Real World Evidence”.

Danish Medicines Agency

29-10-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the FDA’s new consideration of labeling for sesame allergies

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the FDA’s new consideration of labeling for sesame allergies

Food allergies have touched the lives of most of us. Thousands of Americans experience life-threatening, food-related reactions each year, and an estimated 20 people die from them annually. In some cases, such reactions occur despite a careful reading of packaged food labels by conscientious consumers. To me, that’s unacceptable. The FDA is committed to advancing our efforts to help ensure that Americans have access to the information they need about common allergens in packaged foods.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-10-2018

G & C Raw, LLC is Expanding Recall to Include All Product Lots Manufactured from February 27, 2018 Through July 20, 2018, Because of Possible Listeria Monocytogenes Health Risk

G & C Raw, LLC is Expanding Recall to Include All Product Lots Manufactured from February 27, 2018 Through July 20, 2018, Because of Possible Listeria Monocytogenes Health Risk

G & C Raw, of Versailles, OH is recalling all products lots manufactured from February 27, 2018 through July 20, 2018, as a precaution because they have the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-10-2018

Nederland organiseert wereldwijde conferentie tegen antibioticaresistentie

Nederland organiseert wereldwijde conferentie tegen antibioticaresistentie

Samen met de Wereldgezondheidorganisatie (WHO) zal Nederland in april 2019 een wereldwijde ministeriële conferentie organiseren over de strijd tegen antibioticaresistentie. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) bekend gemaakt tijdens de G20-bijeenkomst in Argentinië. Bij deze bijeenkomst maakte Bruins afspraken met zijn collega’s uit de grootste 20 economieën van de wereld over een gezamenlijke aanpak van gezondheidsvraagstukken. Mede door jarenlange inzet van Nederland, staat antibioticaresist...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

21-9-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Emgality, galcanezumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Emgality, galcanezumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Venclyxto, venetoclax, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Venclyxto, venetoclax, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Gilenya, fingolimod, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Gilenya, fingolimod, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Apealea, paclitaxel, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Apealea, paclitaxel, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Alunbrig, brigatinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Alunbrig, brigatinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Luxturna, voretigene neparvovec, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Luxturna, voretigene neparvovec, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Fulphila, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Fulphila, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Pelmeg, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Pelmeg, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Ziextenzo, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Ziextenzo, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Poteligeo, mogamulizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Poteligeo, mogamulizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Pifeltro, doravirine, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Pifeltro, doravirine, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for sulfoxaflor in light of confirmatory data

Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for sulfoxaflor in light of confirmatory data

Published on: Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) was asked by the European Commission to provide scientific assistance with respect to the risk assessment for an active substance in light of confirmatory data requested following approval in accordance with Article 6(1) of Directive 91/414/EEC and Article 6(f) of Regulation (EC) No 1107/2009. In this context EFSA's scientific views on the specific points raised during the commenting phase conducted with Member State...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-9-2018

Modification of the existing maximum residue level for clothianidin in potatoes

Modification of the existing maximum residue level for clothianidin in potatoes

Published on: Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Bayer CropScience AG submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance clothianidin to accommodate the use on potatoes imported from Canada. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal. Adequate analytical methods for enforcement are availa...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-9-2018

Pending EC decision: Xtandi, enzalutamide, Opinion date: 20-Sep-2019

Pending EC decision: Xtandi, enzalutamide, Opinion date: 20-Sep-2019

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Explanatory note on the determination of newly expressed protein levels in the context of genetically modified plant applications for EU market authorisation

Explanatory note on the determination of newly expressed protein levels in the context of genetically modified plant applications for EU market authorisation

Published on: Mon, 20 Aug 2018 00:00:00 +0200 Genetically modified organisms are subject to a risk assessment and regulatory approval before entering the European market. According to legislation (Directive 2001/18/EC, Regulation (EC) No 1829/2003 and Regulation (EU) No 503/2013) and the EFSA guidance documents on the risk assessment of food and feed from genetically modified (GM) plants and on the environmental risk assessment of GM plants, applicants need to perform a molecular characterisation of any...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-8-2018

Vita-Mix Corporation recalls Ascent and Venturist Series 8-ounce and 20-ounce Blending Containers

Vita-Mix Corporation recalls Ascent and Venturist Series 8-ounce and 20-ounce Blending Containers

The container can separate from the blade base exposing the blades, posing a laceration hazard to consumers.

Health Canada

5-12-2018

TGA presentation: Webinar: Advertising therapeutic goods in 2019: The Code basics – 20 November

TGA presentation: Webinar: Advertising therapeutic goods in 2019: The Code basics – 20 November

The slides from TGA's webinar on Advertising Code Basics have been published

Therapeutic Goods Administration - Australia

28-11-2018

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Active substance: Sodium Phenylbutyrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8043 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2500/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

Data show that nearly 20% of current 510(k)s are cleared based on a predicate that’s more than 10 years old. That doesn’t mean the products are unsafe. But it does mean that some devices may not be continually improving, which is the hallmark of health te

Data show that nearly 20% of current 510(k)s are cleared based on a predicate that’s more than 10 years old. That doesn’t mean the products are unsafe. But it does mean that some devices may not be continually improving, which is the hallmark of health te

Data show that nearly 20% of current 510(k)s are cleared based on a predicate that’s more than 10 years old. That doesn’t mean the products are unsafe. But it does mean that some devices may not be continually improving, which is the hallmark of health technologies.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-11-2018

Latuda (Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.)

Latuda (Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.)

Latuda (Active substance: lurasidone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)7674 of Fri, 16 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2713/R/20

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2018

Jinarc (Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.)

Jinarc (Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.)

Jinarc (Active substance: tolvaptan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7604 of Wed, 14 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2788/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

EU/3/05/328 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/05/328 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/05/328 (Active substance: (E)-(1S,4S,10S,21R)-7-[(Z)-ethylidene]-4,21-diisopropyl-2-oxa-12,13-dithia-5,8,20,23- tetraazabicyclo[8.7.6]tricos-16-ene-3,6,9,19,22-pentone) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6434 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/056/05/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

EU/3/05/279 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/05/279 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/05/279 (Active substance: (E)-(1S,4S,10S,21R)-7-[(Z)-ethylidene]-4,21-diisopropyl-2-oxa-12,13-dithia-5,8,20,23- tetraazabicyclo[8.7.6]tricos-16-ene-3,6,9,19,22-pentone) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6433 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/001/05/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

17-9-2018

Agenda: Agenda - CHMP agenda of the 17-20 September 2018 meeting

Agenda: Agenda - CHMP agenda of the 17-20 September 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-9-2018

Agenda: Agenda - CHMP agenda of the 20-23 August 2018 written procedure

Agenda: Agenda - CHMP agenda of the 20-23 August 2018 written procedure

Agenda of CHMP written procedure*20-23 August 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-8-2018

 Minutes of the CAT meeting 18-20 April 2018

Minutes of the CAT meeting 18-20 April 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-8-2018

After over 20 years of wearing contact lenses, this freelance blogger had an unexpected diagnosis in her left eye: http://bit.ly/2h2NcHz .pic.twitter.com/ecJErFeiSH

After over 20 years of wearing contact lenses, this freelance blogger had an unexpected diagnosis in her left eye: http://bit.ly/2h2NcHz .pic.twitter.com/ecJErFeiSH

After over 20 years of wearing contact lenses, this freelance blogger had an unexpected diagnosis in her left eye: http://bit.ly/2h2NcHz . pic.twitter.com/ecJErFeiSH

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-8-2018

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5632 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

15-8-2018

Orbactiv (Rempex London Ltd)

Orbactiv (Rempex London Ltd)

Orbactiv (Active substance: oritavancin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5556 of Wed, 15 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3785/T/20

Europe -DG Health and Food Safety