DERMO-REST %1 DERMAL KREM, 20 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DERMO-REST %1 DERMAL KREM, 20 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DERMO-REST %1 DERMAL KREM, 20 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • eğer

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 213/6
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-11-2007
 • Son Güncelleme:
 • 10-08-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DERMO-REST %1dermalkrem

Lokal (topikal) olarak kullanılır.

Etkin madde:Her gramında, 10 mgtiokonazol içerir.

Yardımcımaddeler:Emülsiyon vaksı, setil alkol, setostearil alkol, fraksiyonlanmış

hindistan cevizi yağı, gliseril monostearat, sorbitolsolüsyonu, likit parafin, benzil

alkol, karbomer 940, sodyumlauril sülfat, sodyum hidroksit, saf su.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşük dozkullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.DERMO-REST nedir ve ne için kullanılır?

2.DERMO-REST'i kullanmadan öncedikkat edilmesi gerekenler

3.DERMO-REST nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.DERMO-REST'in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. DERMO-REST nedir ve ne için kullanılır?

DERMO-REST deri kremidir, tiokonazol etkin maddesini içerir. 20 g'lık alüminyum tüplerde

sunulmaktadır.

DERMO-REST, duyarlımantarların sebep olduğu deri enfeksiyonlarının tedavisinde, bu

arada bir mantar çeşidi olan Candida'ya bağlıya da Candida ile komplike çocuk bezi

pişiklerinin tedavisinde vebunlara ve bunlara, duyarlıgram-pozitifbakterilerin eklenmiş

olduğu durumlarıtedavi etmek için kullanılır.

Ayaklarda görülen mantar enfeksiyonu(tinea pedis), gövde, kol, bacak ve kasıkların mantar

infeksiyonu (tinea kruris/ korporis), deri yüzeyi mantarı(tinea versicolor) ve tırnak mantarı

(tinea unguium) gibi enfeksiyonlar DERMO-REST tedavisine iyi cevap verirler.

2. DERMO-REST'i kullanmadan öncedikkat edilmesi gerekenler

DERMO-REST deri kremi göze uygulanmaz.

DERMO-REST'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Daha önce mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan imidazol grubu ilaçlara veya deri

preparatlarındakidiğeryardımcımaddelere karşıaşırıhassasiyet göstermişseniz.

DERMO-REST'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

DERMO-REST’i bir mantar çeşidi olan Candida’ya bağlıya da Candida ile tedavisi

zorlaşmışçocuk bezi pişiklerinin tedavisinde kullanıyorsanız.

Bu durumda, kesinlikle doktorönerisi ve dozaj ayarlamasıgerekir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsasiziniçin geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

DERMO-REST'i yiyecek ve içecek ile kullanılması

DERMO-REST dermal kremharicen kullanılır. Yemeklerle etkileşimbeklenmez.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ilacıkullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilacın anne sütü ile atılıp atılmadığıbilinmemektedir. Birçokilaç anne sütüne geçtiğinden,

DERMO-REST uygulamasısırasında emzirmeye geçiciolarak ara vermelisiniz.

Araç ve makine kullanımı

Bilinen bir etkisi yoktur.

DERMO-REST’in içerdiği bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün stearil alkol ve setostearil alkol içerir. Lokal deri reaksiyonlarına (örneğin,

temas dermatiti) neden olabilir.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Diğer ilaçlarile bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacıkullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DERMO-REST nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

DERMO-REST %1 dermal krem, sabah ve/veya akşamgünde bir veya iki defa, hastalıklıderi

alanına ve bunun etrafına hafifçe masaj yapar gibi sürülmelidir.

7 günlük tedavi deri yüzeyi mantarı(tinea versikolor) olan hastaların büyük bir kısmında

yeterlidir, fakatşiddetli ayakmantarında (tinea pedis), özelliklemüzmin nasır (kronik

hiperkeratotik) tiplerinde 6 haftaya kadar süren tedavi gerekebilir.

Diğer bölgelerdeki mantar enfeksiyonlarında, bir tür mantar hastalığıolan kandidiyazis ve

eritrazmada gereken tedavi süresigenellikle 2-4 haftadır.

Enfeksiyona neden alan organizmanın cinsine ve enfeksiyonun yerine bağlıolarakiyileşme

için gerekli tedavi süresi hastadan hastaya değişir.

Uygulama yolu ve metodu:

Lokal (topikal) olarak uygulanır.

DERMO-REST %1 dermal krem, sabah ve/veya akşamgünde bir veya iki defa, hastalıklıderi

alanına ve bunun etrafına hafifçe masaj yapılarak sürülmelidir. Pişikli bölgelerdeıslanarak

yumuşamayıönlemek için kremaz miktarda veiyice yedirilerek sürülmelidir.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı

Çocuklarda kullanımına yönelik yapılmışklinik çalışmamevcut değildir.

Yaşlılarda kullanımı

Mevcut değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği

Mevcut değildir.

Eğer DERMO-REST%1Dermal Krem'in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir

izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DERMO-REST kullandıysanız:

DERMO-REST'den kullanmanız gerekenden fazla kullanırsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

DERMO-REST'i kullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

DERMO-REST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz size aksini söylemedikçe, DERMO-REST kullanmaya devam ediniz.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, DERMO-REST'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

DERMO-REST haricen uygulandığında sistemik yan etki beklenmez. Bazıhastalarca

uygulama yerinde yanmabelirtileri bildirilmiştir. Bunlar genellikletedavinin ilk haftasında

görülür, hafif vegeçicidirler.

Ancak DERMO-REST kullanımıile duyarlılık reaksiyonu meydana gelirse, tedavi kesilmeli

ve uygun terapi tatbik edilmelidir. Çok uzun kullanıldığında sistemik toksik etkiler

görülebilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği gibi sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’indegörülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

Yumuşak deri alanlarındaşişme

Yaygın olmayan

Bir tür deri hastalığı(dermatit)

Döküntü

Bu yan etkileri genelde tedavinin ilk haftasında oluşur ve kısa süreli ve hafif düzeyde olma

eğilimi gösterir.

Bilinmeyen:

Ciltte veya yüzde kaşıntı,şişmeveya kabarcıklarşeklinde ortaya çıkabilen alerjik

reaksiyon

Uyuşma

Sıvıdolu kabarcıklarla beliren deri döküntüsü (büllöz erüpsiyon)

Temasla ortaya çıkan deri hastalığı(temas dermatiti)

Cilt kuruluğu

Tırnak bozuklukları(renk değişikliği, tırnak çevresinde iltihap ve tırnaktaağrıdahil)

Deride pullanma

Deride yanma hissi

Kurdeşen

Ağrı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzaveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileriwww.titck.gov.trsitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yanetkileri bildirerekkullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. DERMO-REST'in saklanması

DERMO-REST'içocuklarıngöremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeve ambalajında

saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonraDERMO-REST'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Zentiva Sağlık ürünleri San. ve Tic.A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 193 Levent

34394 Şişli –İstanbul

Tel: (0212) 339 39 00

Faks: (0212) 339 10 89

Üretici:

Zentiva Sağlık ürünleri San. ve Tic.A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

Tel: (0 288) 446 34 60

Faks: (0 288) 446 30 59

Bu kullanmatalimatı tarihinde onaylanmıştır.