DERMO-REST

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DERMO-REST %1 DERMAL 20 GR KREM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DERMO-REST %1 DERMAL 20 GR KREM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • eğer

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699502354456
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DERMO-REST %1dermalkrem

Lokal (topikal) olarak kullanılır.

Etkin madde:Her gramında, 10 mgtiokonazol içerir.

Yardımcımaddeler:Emülsiyon vaksı, setil alkol, setostearil alkol, fraksiyonlanmış

hindistan cevizi yağı, gliseril monostearat, sorbitolsolüsyonu, likit parafin, benzil

alkol, karbomer 940, sodyumlauril sülfat, sodyum hidroksit, saf su.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşük dozkullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.DERMO-REST nedir ve ne için kullanılır?

2.DERMO-REST'i kullanmadan öncedikkat edilmesi gerekenler

3.DERMO-REST nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.DERMO-REST'in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. DERMO-REST nedir ve ne için kullanılır?

DERMO-REST deri kremidir, tiokonazol etkin maddesini içerir. 20 g'lık alüminyum tüplerde

sunulmaktadır.

DERMO-REST, duyarlımantarların sebep olduğu deri enfeksiyonlarının tedavisinde, bu

arada bir mantar çeşidi olan Candida'ya bağlıya da Candida ile komplike çocuk bezi

pişiklerinin tedavisinde vebunlara ve bunlara, duyarlıgram-pozitifbakterilerin eklenmiş

olduğu durumlarıtedavi etmek için kullanılır.

Ayaklarda görülen mantar enfeksiyonu(tinea pedis), gövde, kol, bacak ve kasıkların mantar

infeksiyonu (tinea kruris/ korporis), deri yüzeyi mantarı(tinea versicolor) ve tırnak mantarı

(tinea unguium) gibi enfeksiyonlar DERMO-REST tedavisine iyi cevap verirler.

2. DERMO-REST'i kullanmadan öncedikkat edilmesi gerekenler

DERMO-REST deri kremi göze uygulanmaz.

DERMO-REST'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Daha önce mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan imidazol grubu ilaçlara veya deri

preparatlarındakidiğeryardımcımaddelere karşıaşırıhassasiyet göstermişseniz.

DERMO-REST'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

DERMO-REST’i bir mantar çeşidi olan Candida’ya bağlıya da Candida ile tedavisi

zorlaşmışçocuk bezi pişiklerinin tedavisinde kullanıyorsanız.

Bu durumda, kesinlikle doktorönerisi ve dozaj ayarlamasıgerekir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsasiziniçin geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

DERMO-REST'i yiyecek ve içecek ile kullanılması

DERMO-REST dermal kremharicen kullanılır. Yemeklerle etkileşimbeklenmez.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ilacıkullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilacın anne sütü ile atılıp atılmadığıbilinmemektedir. Birçokilaç anne sütüne geçtiğinden,

DERMO-REST uygulamasısırasında emzirmeye geçiciolarak ara vermelisiniz.

Araç ve makine kullanımı

Bilinen bir etkisi yoktur.

DERMO-REST’in içerdiği bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün stearil alkol ve setostearil alkol içerir. Lokal deri reaksiyonlarına (örneğin,

temas dermatiti) neden olabilir.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Diğer ilaçlarile bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacıkullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DERMO-REST nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

DERMO-REST %1 dermal krem, sabah ve/veya akşamgünde bir veya iki defa, hastalıklıderi

alanına ve bunun etrafına hafifçe masaj yapar gibi sürülmelidir.

7 günlük tedavi deri yüzeyi mantarı(tinea versikolor) olan hastaların büyük bir kısmında

yeterlidir, fakatşiddetli ayakmantarında (tinea pedis), özelliklemüzmin nasır (kronik

hiperkeratotik) tiplerinde 6 haftaya kadar süren tedavi gerekebilir.

Diğer bölgelerdeki mantar enfeksiyonlarında, bir tür mantar hastalığıolan kandidiyazis ve

eritrazmada gereken tedavi süresigenellikle 2-4 haftadır.

Enfeksiyona neden alan organizmanın cinsine ve enfeksiyonun yerine bağlıolarakiyileşme

için gerekli tedavi süresi hastadan hastaya değişir.

Uygulama yolu ve metodu:

Lokal (topikal) olarak uygulanır.

DERMO-REST %1 dermal krem, sabah ve/veya akşamgünde bir veya iki defa, hastalıklıderi

alanına ve bunun etrafına hafifçe masaj yapılarak sürülmelidir. Pişikli bölgelerdeıslanarak

yumuşamayıönlemek için kremaz miktarda veiyice yedirilerek sürülmelidir.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı

Çocuklarda kullanımına yönelik yapılmışklinik çalışmamevcut değildir.

Yaşlılarda kullanımı

Mevcut değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği

Mevcut değildir.

Eğer DERMO-REST%1Dermal Krem'in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir

izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DERMO-REST kullandıysanız:

DERMO-REST'den kullanmanız gerekenden fazla kullanırsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

DERMO-REST'i kullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

DERMO-REST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz size aksini söylemedikçe, DERMO-REST kullanmaya devam ediniz.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, DERMO-REST'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

DERMO-REST haricen uygulandığında sistemik yan etki beklenmez. Bazıhastalarca

uygulama yerinde yanmabelirtileri bildirilmiştir. Bunlar genellikletedavinin ilk haftasında

görülür, hafif vegeçicidirler.

Ancak DERMO-REST kullanımıile duyarlılık reaksiyonu meydana gelirse, tedavi kesilmeli

ve uygun terapi tatbik edilmelidir. Çok uzun kullanıldığında sistemik toksik etkiler

görülebilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği gibi sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’indegörülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

Yumuşak deri alanlarındaşişme

Yaygın olmayan

Bir tür deri hastalığı(dermatit)

Döküntü

Bu yan etkileri genelde tedavinin ilk haftasında oluşur ve kısa süreli ve hafif düzeyde olma

eğilimi gösterir.

Bilinmeyen:

Ciltte veya yüzde kaşıntı,şişmeveya kabarcıklarşeklinde ortaya çıkabilen alerjik

reaksiyon

Uyuşma

Sıvıdolu kabarcıklarla beliren deri döküntüsü (büllöz erüpsiyon)

Temasla ortaya çıkan deri hastalığı(temas dermatiti)

Cilt kuruluğu

Tırnak bozuklukları(renk değişikliği, tırnak çevresinde iltihap ve tırnaktaağrıdahil)

Deride pullanma

Deride yanma hissi

Kurdeşen

Ağrı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzaveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileriwww.titck.gov.trsitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yanetkileri bildirerekkullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. DERMO-REST'in saklanması

DERMO-REST'içocuklarıngöremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeve ambalajında

saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonraDERMO-REST'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Zentiva Sağlık ürünleri San. ve Tic.A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 193 Levent

34394 Şişli –İstanbul

Tel: (0212) 339 39 00

Faks: (0212) 339 10 89

Üretici:

Zentiva Sağlık ürünleri San. ve Tic.A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

Tel: (0 288) 446 34 60

Faks: (0 288) 446 30 59

Bu kullanmatalimatı………… tarihinde onaylanmıştır.

24-11-2018

Blokhuis: 1,25 miljoen euro voor educatie Tweede Wereldoorlog

Blokhuis: 1,25 miljoen euro voor educatie Tweede Wereldoorlog

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 1,25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor educatieprojecten over de Tweede Wereldoorlog. In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar is bevrijd, eerst het zuidelijke deel in 1944 en daarna de rest van Nederland en Nederlands-Indië in 1945. Dit lustrumjaar wordt de bevrijding nog groter gevierd dan anders en wordt er extra nadruk gelegd op het herinneren van de oorlog. De 1,25 miljoen euro komt boven op de 3,5 miljoen voor ond...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

30-10-2018

Pest categorisation of Aleurocanthus spp.

Pest categorisation of Aleurocanthus spp.

Published on: Mon, 29 Oct 2018 00:00:00 +0100 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Aleurocanthus spp., a well‐defined insect genus of the whitefly family Aleyrodidae (Arthropoda: Hemiptera). Difficulties within the taxonomy of the genus give doubt about the ability to accurately identify some members to species level. Nevertheless, the genus is thought to currently include about ninety species mainly reported from tropical and subtropical areas. The genus is listed in Council Dir...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

13-9-2018

BioLyte Laboratories Issues Voluntary Nationwide Recall Due to the Voluntary Nationwide Recall initiated by King Bio Inc. (a Raw Material Supplier) for NeoRelief for Muscle Cramping and Restlessness Topical Gel Due to Possible Microbial Contamination

BioLyte Laboratories Issues Voluntary Nationwide Recall Due to the Voluntary Nationwide Recall initiated by King Bio Inc. (a Raw Material Supplier) for NeoRelief for Muscle Cramping and Restlessness Topical Gel Due to Possible Microbial Contamination

BioLyte Laboratories is voluntarily recalling lot numbers 1138, 1139, 1146, and 1160 of NeoRelief for Muscle Cramping and Restlessness Topical Gel to the retail and consumer level. King Bio Inc., a manufacturer of some of the active ingredients in this product, has been found to have some water contamination issues that potentially could have affected this product. King Bio has issued a recall of these active ingredients in BioLyte’s lot specific product. To date, there have been no reports of illness or...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-9-2018

Risk assessment of white willow (Salix alba) in food

Risk assessment of white willow (Salix alba) in food

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 This Technical Report contains a description of the activities within the work programme of the EU‐FORA Fellowship on the risk assessment of white willow in food. The bark of different varieties of willow has had a long history of medical use as a means to reduce fever and as a painkiller. Willow bark is also used in weight loss and sports performance food supplements. The labelling of these products usually does not mention any restrictions to the length of...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

26-6-2018

Huish Outdoors recalls Oceanic and Hollis Scuba Diving Regulators

Huish Outdoors recalls Oceanic and Hollis Scuba Diving Regulators

The scuba diving regulators can restrict airflow at low tank pressures (below 500 psi), posing a drowning hazard to divers.

Health Canada

30-5-2018

Risks and benefits of plant protection products containing neonicotinoids compared with their alternatives

Risks and benefits of plant protection products containing neonicotinoids compared with their alternatives

In 2016, as part of the implementation of the Act "for the restoration of biodiversity, nature and landscapes” and as requested by the Ministries of Agriculture, Health and Ecology, ANSES initiated an assessment weighing up the risks and benefits of plant protection products containing neonicotinoids, compared with their chemical and non-chemical alternatives. Today, ANSES is publishing its final opinion. For most uses of plant protection products containing neonicotinoids, sufficiently effective and ope...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

17-10-2014

PRAC recommends strengthening the restrictions on the use of valproate in women and girls

PRAC recommends strengthening the restrictions on the use of valproate in women and girls

The EMA’s Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee (PRAC) recommends strengthening the restrictions on the use of the antiepileptic valproate due to the risk of malformations and developmental problems in children exposed to valproate in the womb.

Danish Medicines Agency

1-4-2014

Danish Pharmacovigilance Update 27 February 2014

Danish Pharmacovigilance Update 27 February 2014

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Further restrictions on the use of osteoporosis medicine strontium ranelate (Protelos®), Anticoagulant therapy to be stopped before initiating treatment with the new oral anticoagulants (NOACs).

Danish Medicines Agency

25-2-2014

EMA recommends further restrictions on the use of the osteoporosis medicine strontium ranelate (Protelos®)

EMA recommends further restrictions on the use of the osteoporosis medicine strontium ranelate (Protelos®)

The European Medicines Agency (EMA) recommends to restrict the use of the osteoporosis medicine strontium ranelate (Protelos®) to patients with severe osteoporosis who cannot be treated with other medicines approved for osteoporosis.

Danish Medicines Agency

6-9-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 16 August 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 16 August 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Maximum single dose of intravenous ondansetron (Zofran® and others) now restricted to 16 mg.

Danish Medicines Agency

10-10-2018

If you use a #MedicalDevice affected by a power outage caused by #HurricaneMichael, check out the #FDA’s tips for using a generator to restore power to your device: https://go.usa.gov/xPjau pic.twitter.com/SLxGKzIIgc

If you use a #MedicalDevice affected by a power outage caused by #HurricaneMichael, check out the #FDA’s tips for using a generator to restore power to your device: https://go.usa.gov/xPjau pic.twitter.com/SLxGKzIIgc

If you use a #MedicalDevice affected by a power outage caused by #HurricaneMichael, check out the #FDA’s tips for using a generator to restore power to your device: https://go.usa.gov/xPjau  pic.twitter.com/SLxGKzIIgc

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-9-2018

If you use a #MedicalDevice affected by a power outage caused by #HurricaneFlorence, check out the #FDA’s tips for using a generator to restore power to your device: https://go.usa.gov/xPjau pic.twitter.com/z8SW2mlb86

If you use a #MedicalDevice affected by a power outage caused by #HurricaneFlorence, check out the #FDA’s tips for using a generator to restore power to your device: https://go.usa.gov/xPjau pic.twitter.com/z8SW2mlb86

If you use a #MedicalDevice affected by a power outage caused by #HurricaneFlorence, check out the #FDA’s tips for using a generator to restore power to your device: https://go.usa.gov/xPjau  pic.twitter.com/z8SW2mlb86

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-8-2018

Scientific guideline: Draft guideline on clinical investigation of medicinal products in the treatment of epileptic disorders - Revision 3, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on clinical investigation of medicinal products in the treatment of epileptic disorders - Revision 3, draft: consultation open

The present document is a third revision of the existing guideline. It should be considered as general guidance on the development of medicinal products for the treatment of epileptic disorders and should be read in conjunction with other EMA and ICH guidelines, which may apply to these conditions and patient populations. The main changes to the existing guideline include incorporation of the new classification / definitions of seizure types and epilepsies, the acceptance of add-on studies in support o...

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-7-2018

On Friday, Bayer said the permanent birth control device Essure would no longer be sold or distributed in the US for commercial reasons after 12/31/18. This came after FDA’s patient safety action in April restricting sale and distribution of the device an

On Friday, Bayer said the permanent birth control device Essure would no longer be sold or distributed in the US for commercial reasons after 12/31/18. This came after FDA’s patient safety action in April restricting sale and distribution of the device an

On Friday, Bayer said the permanent birth control device Essure would no longer be sold or distributed in the US for commercial reasons after 12/31/18. This came after FDA’s patient safety action in April restricting sale and distribution of the device and earlier agency actions

FDA - U.S. Food and Drug Administration