DERMIFIN %1 SPREY, 20 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DERMIFIN %1 SPREY, 20 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DERMIFIN %1 SPREY, 20 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • üre

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/799
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 02-10-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/4

KULLANMATALİMATI

DERMİFİN%1 sprey

Deriüzerineuygulanır.

Etkinmadde:Her1mlspreyetkin maddeolarak10mgnaftifinhidroklorüriçerir.

Yardımcımadde(ler):Propilenglikol,etanol,safsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINI

dikkatlice okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlacınızhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

DERMİFİNnedirveneiçinkullanılır?

DERMİFİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DERMİFİNnasılkullanılır?

Olasıyanetkilernelerdir?

DERMİFİN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

DERMİFİNnedirveneiçinkullanılır?

DERMİFİNnaftifinisimlietkinmaddeyiiçerirvemantarenfeksiyonlarınınharicitedavisinde

kullanılır.DERMİFİNderimantarları,mayamantarları,küfmantarlarıvediğermantarlarakarşı

etkinlikgösterir.DERMİFİNaynızamandamantarenfeksiyonlarındasıklıklaoluşanfarklı

birçokbakteriyekarşıdaetkilidir.

DERMİFİNspreyşeklinde20ml’likambalajlardasunulmaktadır.

Ayaklar,özellikleayakparmakaraları,ayaktabanı(kızarıklık,pullanmaveşişkinlikyada

kaşıntılıkabarcıklarolarakgörülür)vetırnaklardaoluşanmantarenfeksiyonlarınıntedavisinde

deriüzerindekullanılır.

DERMİFİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DERMİFİN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Naftifin,propilenglikolveyailacıniçeriğindekidiğermaddelerekarşıaşırıduyarlılığınız

varsa.

DERMİFİN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

2/4

Derideşişme,kaşıntıveyakızarıklıkoluşursadoktorunuzasöyleyiniz.

Yalnızcaharicenkullanımiçindir,gözetemasettirmeyinizveaçıkyaralarauygulamayınız.Eğer

hastalığınızınbelirtileriiyileşmezseveilacınızbeklenenetkiyigöstermezsedoktorunuza

söyleyiniz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

DERMİFİN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Deriüzerinesürülerekuygulandığından,yiyecekveiçeceklerleetkileşmesibeklenmemektedir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileyseniz,doktorunuzönermedikçeDERMİFİNkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Doktorunuz tarafındanönerilmediğimüddetçeemzirmedöneminde DERMİFİN

kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımyeteneğiüzerineetkisigözlenmemiştir.

DERMİFİN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

İçeriğindebulunanpropilenglikolciltteiritasyona(tahriş)nedenolabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

DERMİFİN’indiğerilaçlarileetkileştiğinedairbilgibulunmamaktadır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

DERMİFİNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

DERMİFİN’iherzaman,tamolarakdoktorunuzunsöylediğişekildekullanınız.Emin

değilsenizdoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Doktorunuztarafındanfarklıbirdozönerilmemişse,DERMİFİNgündebirkez,tercihen

akşamları,hastalıklıbölgeyepüskürtülür.

Solüsyon,hastalıklıderininçevresindekisağlıklıderininyaklaşık2cmdışınataşacakbiçimde

uygulanmalıdır.

Kaşıntıgibibelirtilerinçokçabukortadankaybolmasınakarşınnüksüönlemekiçintedavi,bütün

hastalıkbelirtilerikaybolduktansonra1-2haftadahasürdürülmelidir.Toplamtedavisüresi,

3/4

enfeksiyondansorumlumantartürüne,enfeksiyonunyerineveşiddetinebağlıdır.

Mantarenfeksiyonlarınıntedavisindeaşağıdakidurumlarıdikkatealınız:

Mantarenfeksiyonunayolaçanorganizmalargiysilerinizegeçebileceğindengiysilerher

gündeğiştirilmelidir.

Enfeksiyonluderiyikurututunuz.Darvehavageçirmeyengiysilergiymektenkaçınınız

(darayakkabılariçerisinesentetikçoraplargibi)

Yıkandıktansonraenfeksiyonlubölgeyikurulayınızvekullanılanbezilehavlularıhergün

değiştiriniz.

Eğerayağınızdamantarenfeksiyonuvarsa,başkalarınabulaşmasınıengellemekve

kendinizdeenfeksiyonuntekrarlamasınasebepolmamakiçinevde,havuzdaveyaotelgibi

yerlerdeçıplakayakladolaşmaktankaçınınız.

Mantarenfeksiyonunuztamameniyileşinceyekadarsaunaveyabuharbanyosuna

gitmeyiniz.

Uygulamayoluvemetodu:

Deriveyatırnaküzerinepüskürtülerekuygulanır.

Uygulamadanöncehastalıklıderiyadatırnakbölgesiılıksuileyıkanmalıveiyice

kurutulmalıdır.

Ambalajilkaçıldığında,ilacınpüskürmesiiçinpompayabirkaçkezbasılmasıgerekir.Solüsyon

püskürmeyebaşladığında,herbasışta1mlDERMİFİNpüskürtülür.Özeltasarımısayesinde,

şişeninherpozisyonundapompakolaylıklaçalıştığından,vücutkıvrımlarınayerleşmiş

enfeksiyonlaraulaşmakmümkündür.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklardaetkivegüvenilirliğikonusundahenüzaraştırmayapılmamıştır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardakullanımıincelenmemiştir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği/Karaciğeryetmezliği

Böbrek/karaciğeryetmezliğiolanhastalardakullanımıincelenmemiştir.

EğerDERMİFİN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDERMİFİNkullandıysanız:

DERMİFİN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DERMİFİN’ikullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

DERMİFİNiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Tedavinizisonlandırmadanöncemutlakadoktorunuzadanışınız.

4/4

Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiDERMİFİN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Yaygın(10kişide1’denaz,fakat100kişide1'denfazla):Derideyanma,batma,kaşıntı

Yaygınolmayan(100kişide1'denaz,fakat1000kişide1'denfazla):Eritem(deriüzerinde

oluşankızarıklık),derihassasiyeti

Yanetkilerherzamangeridönüşümlüdürvetedavininkesilmesinigerektirmez.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

DERMİFİN’insaklanması

DERMİFİN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklanmalıdır.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizDERMİFİN’ikullanmayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraDERMİFİN’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

Farma-TekİlaçSan.VeTic.Ltd.Şti.

ŞerifaliMah.BayraktarBulvarı.BeyanSok.

No:1234775Ümraniye/İstanbul

Üretimyeri:

PharmactiveİlaçSan.VeTic.A.Ş.

Ç.O.S.B.,KaraağaçMah.,FatihBulvarıNo:32

Kapaklı/Tekirdağ

Bukullanmatalimatı02/10/2015’teonaylanmıştır.