DERMATOP

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DERMATOP 2,5 MG 30 GR MERHEM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DERMATOP 2,5 MG 30 GR MERHEM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Betametazon

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699809381612
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 26-02-2017

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DERMATOP 2.5 mg/g merhem

Deri yüzeyine sürülerek kullanılır

Etkin madde:Prednikarbat 2.5 mg/g

Yardımcımaddeler:2-oktil-1-dodekanol, beyaz vazelin, gliserolmonodioleat, magnezyum

sülfat 7H

0, benzil alkol, arıtılmışsu,edetin asidi

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacıkullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.DERMATOP nedir ve ne için kullanılır?

2.DERMATOP’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.DERMATOP nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.DERMATOP’un saklanması

1. DERMATOP nedir ve ne için kullanılır?

DERMATOP prednikarbat etkin maddesini içerir. 30 gramlık alüminyum tüp içeren

ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Piyasada ayrıca DERMATOP kremvesolüsyon

formlarıbulunur.

DERMATOP, derinin hasta olan kısmınasürülerek uygulanan, steroid hormonlar

(kortikosteroid) sınıfından bir ilaçtır.İltihap giderici, alerji giderici, kaşıntıgiderici, akıntı

giderici ve hücre çoğalmasınıönleyici etkilere sahiptir.

DERMATOP merhemakut ve kronik deri hastalıklarının tedavisine uygundur ve derisi nemli,

normal ve kuru olan hastalarda kullanılabilir.

DERMATOP, dışarıdan uygulanacak kortikosteroid tedavisi gerektiren deri hastalıklarının

tedavisi için kullanılır.

DERMATOP merhem, küçük çocukların deri hastalıklarında da kullanılabilir. Genişalanlara,

kısa süreli uygulanabilir ve tekrarlayan uygulamalara da elverişlidir.

2. DERMATOP'u kullanmadan öncedikkat edilmesi gerekenler

DERMATOP’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

Etkin madde olan prednikarbat veya içeriğindeki diğer maddelerden birineaşırı

duyarlılığınız varsa

Aşılardandolayıoluşan deri reaksiyonları, frengi, tüberküloz, mantar hastalıklarıveya

bakteri ve virüslerden (ör. Su çiçeği) ileri gelen enfeksiyonlar, ağız çevresinde yerleşmişderi

iltihabı, rosacea (yanak, burun, çene, alın ve göz kapaklarında kırmızırenkte kabarık akne

benzeri lezyonların görüldüğü bir deri hastalığı) söz konusu ise (bu durumlarda DERMATOP

kullanılmasıhastalık tablosunun kötüleşmesine neden olabilir) DERMATOP merhem’i

kullanmayınız.

DERMATOP göze uygulanmamalıdır. Göz çevresine uzun süreli veya tekrarlanan

uygulamalar dikkatli risk-yarar tayini yapılarak ve sadecedoktor gözetiminde

gerçekleştirilmelidir.

Cinsel organların yakınındaki bölgelerde kullanıldığında içerdiği mineral yağ, prezervatifin

sızdırmasına veya yırtılmasına neden olabilir. Bu yüzdenDERMATOP ile prezervatifin

temasından kaçınılmalıdır.

Bebeklerde ve küçük çocuklarda kullanımıkonusunda doktorunuz en uygun tedavişeklini

uygulayacaktır.

Hamileliğinizin ilk üç aylık döneminde kullanılmamalıdır.

DERMATOP'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Yüzünüze sürüyorsanız,gözünüze kaçmamasına dikkat ediniz.

Ciltte genişbir alana uygulanışı, aşırımiktarda tüketimi, uzun süre kullanımı, zedelenmiş

cilde veya kapalıtedavişeklinin uygulanmasıdurumunda dikkatli olunuz.

Bebeklerde ve küçük çocuklarda kullanılıyorsa; doktorunuz kullanmanız gerektiğinekarar

verdiyse size etkili olan en küçükdozu önerecek ve kısasüreylekullanmanızıtavsiye

edecektir.

Bakteri ve/veya mantar enfeksiyonlarının belirtilerinin tedavisinde antibakteriyel veya

antimikotik tedaviyle birlikte kullanılmalıdır.

Tıbbi zorunluluk olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

İkinci derece enfeksiyonların görüldüğü bildirilmiştir; böyle durumlardatedavinin geçici

olarak durdurulmasıgerekebilir.

İrritant dermatitin görüldüğü bildirilmiştir; eğer irritasyon gelişirse tedavi durdurulur.

Kondomlar veya diyaframıiçeren lateks içeren ürünler; ilaç ve lateks ürünün arasındaki

ilişki lateks etkinliğini düşürebilir ve bundan kaçınılmalıdır; ilaç intravajinalkullanımiçin

değildir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışın.

DERMATOP’un yiyecek veiçecekile kullanılması

DERMATOP merhemderi üstüne sürülerek, haricen kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek

ile etkileşimi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

DERMATOP ancak doktorunuz tarafından gerekli görüldüğünde hamilelik sırasında

kullanılabilir.

Hamileliğinilk üçayında sistemik etki olasılığına karşı, DERMATOP merhemi genişderi

alanlarına (vücut yüzeyinin %30’undan fazlasına) uygulamayınız. Ancak zorunlu kalındığı

takdirde küçük deri alanlarına uygulanabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Süt verme sırasında DERMATOP kullanımıile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Emzirenlerde memeüzerinde uygulanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımıüzerine özel önlemalınmasınıgerektiren bir etkisi yoktur.

DERMATOP' un içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

DERMATOP, lateksprezervatiflerin yırtılmasına veya sızdırmasına neden olabilen parafin

maddesi içerir. Bu nedenle DERMATOPile lateks prezervatiflerin temasından kaçınılmalıdır.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Başka ilaçlarla karşılıklıetkileşmeyeşimdiye kadar rastlanmamıştır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DERMATOP nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığıiçin talimatlar:

DERMATOP merhem, akutve kronik deri hastalıklarının tedavisinde uygundur ve derisi

nemli, normal ve kuru olan hastalarda kullanılabilir.

Kullanımsüresi ve sıklığıbakımından doktorun önerisine tam olarak uyulmalıdır. Doktorun

başka bir önerisi yoksa derinin hasta olan kısmına DERMATOP merhemgünde 1 defa ince

bir tabaka halinde ve mümkünse hafifçe ovuşturularak sürülür. Gerektiği takdirde, günde iki

defa kullanılabilir.

Uzun süreli devamtedavisi 4 haftayıgeçmemelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

DERMATOP merhemi derinin hasta olan kısmına ince bir tabaka halinde ve mümkünse

hafifçe ovuşturarak sürünüz.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Yeterli klinik çalışmabulunmamaktadır.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Bebeklerde ancak zorunlu kalındığıtakdirde kullanılır.Kortikosteroid emilimine bağlı

sistemik etki riski bulunduğundan, kullanmanız gerekiyorsa, dozunu etkili olan düşük

miktarda tutunuz ve uzun süre kullanımdan kaçınınız.

Eğer DERMATOP’un etkisininçok güçlüveya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DERMATOP kullandıysanız:

DERMATOP’tan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullandıysanız, bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

DERMATOP'u kullanmayıunutursanız:

Dozşemasından kısa süreli sapmalar (çok genişalanlara veya artanmiktarlarda uygulama,

çok sık kullanımveya unutulan tek bir doz) zararlıetkilere yol açmaz.

Unutulan dozlarıdengelemek için bir sonraki uygulamayıdaha fazla miktarda yapmayınız.

DERMATOP ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

DERMATOP tedavisini doktorunuzun onayıolmadan bırakırsanız, deri hastalığınızla ilgili

şikayetleriniz iyileşmeyebilir.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, DERMATOP’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’indegörülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığıbilinmeyen:Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuzasöyleyiniz:

Yaygın:

Deride yanma hissi

Seyrek:

Kaşıntı, kıl kökünde iltihaplanma(folikülit)ve alerjik deri reaksiyonları(yanma, kızarıklık

veya sızıntıile birlikte)

DERMATOP merhemürün bilgisine uygun olarak kullanıldığında, 4 haftalık bir tedaviden

sonra, atrofi (küçülme), küçük yüzeysel damarların genişlemesi (telanjiektazi) veya çizgi

oluşmasıgibi yan etkilerle karşılaşılmamıştır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda, hekiminiz,eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0

800 314 00 08 numaralıyan etkibildirimhattınıarayarak Türkiye FarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yanetkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. DERMATOP'un saklanması

DERMATOP’u çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DERMATOP’u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:Sanofi aventisİlaçlarıLtd.Şti.

Büyükdere Cad. No.: 193 Levent

34394 Şişli-İstanbul

Tel: 0212 339 10 00

Faks: 0212 339 10 89

Üretici: Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz

Bu kullanmatalimatı…/…/… tarihinde onaylanmıştır.