DERMATOP

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DERMATOP 2,5 MG 30 GR KREM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DERMATOP 2,5 MG 30 GR KREM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Betametazon

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699809351615
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DERMATOP 2.5 mg/g krem

Deri yüzeyine sürülerek kullanılır

Etkin madde:Prednikarbat 2.5 mg/g

Yardımcımaddeler:2-oktil-1-dodekanol, likit parafin, stearil alkol, setil alkol, miristil alkol,

sorbitanmonostearat, polisorbat 60, benzil alkol, arıtılmışsu, edetin asidi disodyumtuzu

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacıkullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.DERMATOP nedir ve ne için kullanılır?

2.DERMATOP’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.DERMATOP nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.DERMATOP’un saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. DERMATOP nedir ve ne için kullanılır?

DERMATOP prednikarbat etkin maddesini içerir. 30 gramlık alüminyum tüp içeren

ambalajlarda kullanımasunulmuştur. Piyasada ayrıca DERMATOP merhemve solüsyon

formlarıbulunur.

DERMATOP, derinin hasta olan kısmınasürülerek uygulanan, steroid hormonlar

(kortikosteroid) sınıfından bir ilaçtır.İltihap giderici, alerji giderici, kaşıntıgiderici, akıntı

giderici ve hücre çoğalmasınıönleyici etkilere sahiptir.

DERMATOP kremduyarlıderibölgelerinedahisürülebilir.

Doktorunuz size DERMATOP’u, dışarıdan uygulanacak kortikosteroidtedavisi gerektiren bir

deri hastalığınız olduğu içinreçetelemiştir.

DERMATOP krem, küçük çocukların deri hastalıklarında da kullanılabilir. Genişalanlara,

kısa süreli uygulanabilir ve tekrarlayan uygulamalara da elverişlidir.

2. DERMATOP'u kullanmadan öncedikkat edilmesi gerekenler

DERMATOP’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

Etkin madde olan prednikarbat veya içeriğindeki diğer maddelerden birineaşırı

duyarlılığınız varsa

Aşılardandolayıoluşan deri reaksiyonları, frengi, tüberküloz, mantar hastalıklarıveya

bakteri ve virüslerden (örn. Suçiçeği) ileri gelen enfeksiyonlar, ağız çevresinde yerleşmişderi

iltihabı, rosacea (yanak, burun, çene, alın ve göz kapaklarında kırmızırenkte kabarık akne

benzeri lezyonların görüldüğü bir deri hastalığı) söz konusu ise (bu durumlarda DERMATOP

kullanılmasıhastalık tablosunun kötüleşmesine neden olabilir) DERMATOP krem’i

kullanmayınız.

DERMATOP göze uygulanmamalıdır. Göz çevresine uzun süreli veya tekrarlanan

uygulamalar dikkatli risk-yarar tayini yapılarak ve sadecedoktor gözetiminde

gerçekleştirilmelidir.

Cinsel organların yakınındaki bölgelerde kullanıldığında içerdiği mineral yağ, prezervatifin

sızdırmasına veya yırtılmasına neden olabilir. Bu yüzdenDERMATOP ile prezervatifin

temasından kaçınılmalıdır.

Bebeklerde ve küçük çocuklarda kullanımıkonusunda doktorunuz en uygun tedavişeklini

uygulayacaktır.

Hamileliğinizin ilk üç aylık döneminde

Özellikle hamilelikte ve bebeklerde ancak zorunlu kalındığıtakdirde kullanılmalıdır.

DERMATOP'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Yüzünüze sürüyorsanız,gözünüze kaçmamasına dikkat ediniz.

Ciltte genişbir alana uygulanışı, aşırımiktarda tüketimi, uzun süre kullanımı, zedelenmiş

cilde veya kapalıtedavişeklinin uygulanmasıdurumunda dikkatli olunuz.

Bebeklerde ve küçük çocuklarda kullanılıyorsa; doktorunuz kullanmanız gerektiğinekarar

verdiyse size etkili olan en küçükdozu önerecek ve kısasüreylekullanmanızıtavsiye

edecektir.

Bakteri ve/veya mantar enfeksiyonlarının belirtilerinin tedavisinde antibakteriyel veya

antimikotik tedaviyle birlikte kullanılmalıdır.

Tıbbi zorunluluk olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

İkinci derece enfeksiyonların görüldüğü bildirilmiştir; böyle durumlarda tedavinin geçici

olarak durdurulmasıgerekebilir.

İrritan dermatitin görüldüğü bildirilmiştir; eğer irritasyon gelişirse tedavi durdurulur.

Kondomlar veya diyaframıiçeren lateks içeren ürünler; ilaç ve lateks ürünün arasındaki

ilişki lateks etkinliğini düşürebilir ve bundan kaçınılmalıdır; ilaç intravajinalkullanımiçin

değildir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsasizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışın.

DERMATOP’un yiyecek veiçecekile kullanılması

DERMATOP kremderi üstüne sürülerek, haricen kullanılır. Bu yüzden yiyecek veiçecek ile

etkileşimi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

DERMATOP ancak doktorunuz tarafından gerekli görüldüğünde hamilelik sırasında

kullanılabilir.

Hamileliğinilk üç ayında sistemik etki olasılığına karşı, DERMATOP kremi genişderi

alanlarına (vücut yüzeyinin %30’undan fazlasına) uygulamayınız. Ancak zorunlu kalındığı

takdirde küçük deri alanlarına uygulanabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Süt verme sırasında DERMATOP kullanımıile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Emzirenlerde memeüzerinde uygulanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımıüzerine özel önlemalınmasınıgerektiren bir etkisi yoktur.

DERMATOP' un içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

DERMATOP, lateksprezervatiflerin yırtılmasına veya sızdırmasına neden olabilen parafin

maddesi içerir. Bu nedenle DERMATOPile lateks prezervatiflerin temasından kaçınılmalıdır.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Başka ilaçlarla karşılıklıetkileşmeyeşimdiye kadar rastlanmamıştır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DERMATOP nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığıiçin talimatlar:

DERMATOP kremözellikle akut seyir gösteren ve/veya sulantılıderi lezyonlarının

tedavisinde uygundur.

Kullanımsüresi ve sıklığıbakımından doktorun önerisine tam olarak uyulmalıdır. Doktorun

başka bir önerisi yoksa derinin hasta olan kısmına DERMATOP kremgünde 1 defa ince bir

tabaka halinde ve mümkünse hafifçe ovuşturularak sürülür. Gerektiği takdirde, günde iki defa

kullanılabilir.

Uzun süreli devamtedavisi 4 haftayıgeçmemelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

DERMATOP kremi derinin hasta olan kısmına ince bir tabaka halinde ve mümkünse hafifçe

ovuşturularak sürülür.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Yeterli klinik çalışmabulunmamaktadır.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Bebeklerde ancak zorunlu kalındığıtakdirde kullanılır.Kortikosteroid emilimine bağlı

sistemik etki riski bulunduğundan, kullanmanız gerekiyorsa, dozunu etkili olan düşük

miktarda tutunuz ve uzun süre kullanımdan kaçınınız.

Eğer DERMATOP’un etkisininçok güçlüveya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DERMATOP kullandıysanız:

DERMATOP’tan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullandıysanız, bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

DERMATOP'u kullanmayıunutursanız:

Dozşemasından kısa süreli sapmalar (çok genişalanlara veya artanmiktarlarda uygulama,

çok sık kullanımveya unutulan tek bir doz) zararlıetkilere yol açmaz.

Unutulan dozlarıdengelemek için bir sonraki uygulamayıdaha fazla miktarda yapmayınız.

DERMATOP ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

DERMATOP tedavisini doktorunuzun onayıolmadan bırakırsanız, deri hastalığınızla ilgili

şikayetleriniz iyileşmeyebilir.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, DERMATOP’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’indegörülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığıbilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın:

Deride yanma hissi

Seyrek:

Kaşıntı, kıl kökünde iltihaplanma(folikülit)ve alerjik deri reaksiyonları(yanma, kızarıklık

veya sızıntıile birlikte)

DERMATOP krem ürün bilgisine uygun olarak kullanıldığında, 4 haftalık bir tedaviden

sonra, atrofi (küçülme), küçük yüzeysel damarların genişlemesi (telanjiektazi) veya çizgi

oluşmasıgibi yan etkilerle karşılaşılmamıştır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yanetkileri bildirerekkullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. DERMATOP'un saklanması

DERMATOP’u çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DERMATOP’u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:Sanofi aventisİlaçlarıLtd.Şti.

Büyükdere Cad.

No: 193 Levent

34394Şişli -İstanbul

Tel: 0212 339 10 00

Faks: 0212 339 10 89

Üretici: Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz

Bu kullanmatalimatı……… tarihinde onaylanmıştır.

1-8-2018

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Health Canada seized eight unauthorized skin lotions and creams from Ayotai Canada because they are labelled to contain a prescription drug (clobetasol propionate or betamethasone dipropionate). The unauthorized lotions and creams were distributed by Ayotai and sold by various retailers in Quebec.

Health Canada

11-3-2010

Strengthened warning against Alscreme 'Creme nr. 2' from www.eminescu.dk

Strengthened warning against Alscreme 'Creme nr. 2' from www.eminescu.dk

On 12 February 2010, the Danish Medicines Agency warned strongly against using the product Alscreme 'Creme nr. 2' sold via www.eminescu.dk, as the product is an unlicensed medicinal product that contains active substance clobetasol.

Danish Medicines Agency

16-2-2010

Warning against ‘Alscreme Creme nr. 2’ from www.eminescu.dk

Warning against ‘Alscreme Creme nr. 2’ from www.eminescu.dk

The Danish Medicines Agency warns strongly against use of the product 'Alscreme Creme nr. 2' sold via www.eminescu.dk, as the product is an unauthorised medicinal product containing the active substance clobetasol.

Danish Medicines Agency

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.