DERMATOP

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DERMATOP 20 ML TOPIKAL SOLUSYON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DERMATOP 20 ML TOPIKAL SOLUSYON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Betametazon

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699809651609
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DERMATOP 2.5 mg/g topikal solüsyon

Deri yüzeyine sürülerek kullanılır

Etkin madde:Prednikarbat 2.5 mg/g

Yardımcımaddeler:Etanol, edetin asidi, sitrik asit, polioksietilen-7-gliserolmonoalkanoat,

1,2- propilenglikol, arıtılmışsu

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacıkullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.DERMATOP nedir ve ne için kullanılır?

2.DERMATOP’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.DERMATOP nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.DERMATOP’un saklanması

1. DERMATOP nedir ve ne için kullanılır?

DERMATOP prednikarbat etkin maddesini içerir. 20 ml solüsyon içeren ambalajlarda

kullanımasunulmuştur. Piyasada ayrıca DERMATOP kremve merhemformlarıbulunur.

DERMATOP, derinin hasta olan kısmına sürülerek uygulanan, steroid hormonlar

(kortikosteroid) sınıfından bir ilaçtır.İltihap giderici, alerji giderici, kaşıntıgiderici, akıntı

giderici ve hücre çoğalmasınıönleyici etkilere sahiptir.

DERMATOP topikal solüsyon baş, kıllıgöğüs, sakallıbölgeler gibi kıllıderinin bütün

enflamatuar deri hastalıkları; sedef hastalığı,atopik ekzemada kullanılır. Butür deri

hastalıklarında DERMATOP solüsyon avuç içi, taban gibi bölgelere de sürülebilir.

2. DERMATOP'u kullanmadan öncedikkat edilmesi gerekenler

DERMATOP’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

Etkin madde olan prednikarbat veya içeriğindeki diğer maddelerden birineaşırı

duyarlılığınız varsa

Aşılardandolayıoluşan deri reaksiyonları, frengi, tüberküloz, mantar hastalıklarıveya

bakteri ve virüslerden (ör. Su çiçeği) ileri gelen enfeksiyonlar, ağız çevresinde yerleşmişderi

iltihabı, rosacea (yanak, burun, çene, alın ve göz kapaklarında kırmızırenkte kabarık akne

benzeri lezyonların görüldüğü bir deri hastalığı) söz konusu ise (bu durumlarda DERMATOP

kullanılmasıhastalık tablosunun kötüleşmesine neden olabilir) DERMATOP topikal

solüsyonu kullanmayınız.

Bakteri ve/veya mantar enfeksiyonlarının belirtilerinin tedavisinde antibakteriyel veya

antimikotik tedaviyle birlikte kombine olarak kullanılmalıdır.

DERMATOP göze uygulanmamalıdır. Göz çevresine uzun süreli veyatekrarlanan

uygulamalar dikkatli risk-yarar tayini yapılarak ve sadece doktor gözetiminde

gerçekleştirilmelidir.

Hamileliğinizin ilk üç aylık döneminde kullanmayınız. DERMATOP topikal solüsyonun

bebeklerdeki kullanımına dair yeterli klinik deneyimyoktur bu yüzden bebeklerde kullanımı

tavsiye edilmez.

DERMATOP'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Yüzünüze sürüyorsanız,gözünüze kaçmamasına dikkat ediniz.

Ciltte genişbir alana uygulanışı, aşırımiktarda tüketimi, uzun süre kullanımı, zedelenmiş

cilde veya kapalıtedavişeklinin uygulanmasıdurumunda dikkatli olunuz.

4 hafta ve 1 yaşarasındaki bebeklerde DERMATOPsolüsyon ancak zorunlu kalındığı

takdirde uygulanmalıdır (Doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdiyse size etkili olan

asgari dozu önerecek ve kısa süreyle kullanmanızıtavsiye edecektir.). Bebekve küçük

çocuklarda aralıksız olarak 4 haftadan uzun süre kullanılmamalıdır. Bunlar için tedavi süresi

mümkün olan en kısa zamanlasınırlandırılmalıdır.

Tıbbi zorunluluk olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

İkinci derece enfeksiyonların görüldüğü bildirilmiştir; böyle durumlarda tedavinin geçici

olarak durdurulmasıgerekebilir.

İrritant dermatitin görüldüğü bildirilmiştir; eğer irritasyon gelişirse tedavi durdurulur.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışın.

DERMATOP’un yiyecek veiçecekile kullanılması

DERMATOP topikal solüsyon deriüstüne sürülerek, haricen kullanılır. Buyüzden yiyecek ve

içecek ile etkileşimi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

DERMATOP ancak doktorunuz tarafından gerekli görüldüğünde hamilelik sırasında

kullanılabilir.

Hamileliğinilk üç ayında sistemik etki olasılığına karşı, DERMATOP topikal solüsyonu

genişderi alanlarına (vücut yüzeyinin%30’undan fazlasına) uygulamayınız. Ancak zorunlu

kalındığıtakdirde küçük deri alanlarına uygulanabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Süt verme sırasında DERMATOP kullanımıile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Emzirenlerde memeçevresine uygulanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımıüzerine özel önlemalınmasınıgerektiren bir etkisi yoktur.

DERMATOP’un içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

DERMATOP’un içinde yardımcımadde olarak propilen glikolbulunur. Propilen glikol ciltte

tahrişe (irritasyona) neden olabilir.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Başka ilaçlarla karşılıklıetkileşmeyeşimdiye kadar rastlanmamıştır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DERMATOP nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Kullanımsüresi ve sıklığıbakımından doktorun önerisine tam olarak uyulmalıdır.

Doktorun başka bir önerisi yoksa DERMATOP solüsyon, mümkünseçok ekonomik bir

şekilde damla damla kullanılarak derinin hasta olan kısmına günde 1 defa hafifçe

ovuşturularak sürülmelidir. Gerektiği takdirde günde iki defa kullanılabilir.

Uzun süreli devamtedavisi 4 haftayıgeçmemelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

Doktorun başka bir önerisi yoksa DERMATOP solüsyon, mümkünse çok küçük miktarda

damla damla kullanılarak derinin hasta olan kısmına günde 1 defahafifçe ovuşturularak

sürülmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Yeterli klinik çalışmabulunmamaktadır.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Bebeklerdeki kullanımına dair yeterli klinik deneyimyoktur bu yüzden bebeklerde kullanımı

tavsiye edilmez.

Eğer DERMATOP’un etkisininçok güçlüveya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DERMATOP kullandıysanız:

DERMATOP’tan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullandıysanız, bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

DERMATOP'u kullanmayıunutursanız:

Dozşemasından kısa süreli sapmalar (çok genişalanlara veya artan miktarlarda uygulama,

çok sık kullanımveya unutulan tek bir doz) zararlıetkilere yol açmaz.

Unutulan dozlarıdengelemek için bir sonraki uygulamayıdaha fazla miktarda yapmayınız.

DERMATOP ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

DERMATOP tedavisini doktorunuzun onayıolmadan bırakırsanız, deri hastalığınızla ilgili

şikayetleriniz iyileşmeyebilir.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, DERMATOP’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’indegörülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığıbilinmeyen:Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuzasöyleyiniz:

Yaygın:

Deride yanma hissi, kuruluk

Seyrek:

Kaşıntı, kıl kökünde iltihaplanma(folikülit) ve alerjikderi reaksiyonları(yanma, kızarıklık

veya sızıntıile birlikte)

DERMATOP topikal solüsyon ürünbilgisine uygun olarak kullanıldığında(4haftalık tedavi

süresince) kayda değer deri atrofisi (küçülme) ile karşılaşılmamıştır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yanetkileri bildirerekkullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. DERMATOP'un saklanması

DERMATOP’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DERMATOP’u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:Sanofi aventisİlaçlarıLtd.Şti.

Büyükdere Cad. No: 193 Levent

34394Şişli -İstanbul

Tel: 0212 339 10 00

Faks: 0212 339 10 89

Üretici: Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz

Bu kullanmatalimatı…/…/… tarihinde onaylanmıştır.

1-8-2018

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Health Canada seized eight unauthorized skin lotions and creams from Ayotai Canada because they are labelled to contain a prescription drug (clobetasol propionate or betamethasone dipropionate). The unauthorized lotions and creams were distributed by Ayotai and sold by various retailers in Quebec.

Health Canada

11-3-2010

Strengthened warning against Alscreme 'Creme nr. 2' from www.eminescu.dk

Strengthened warning against Alscreme 'Creme nr. 2' from www.eminescu.dk

On 12 February 2010, the Danish Medicines Agency warned strongly against using the product Alscreme 'Creme nr. 2' sold via www.eminescu.dk, as the product is an unlicensed medicinal product that contains active substance clobetasol.

Danish Medicines Agency

16-2-2010

Warning against ‘Alscreme Creme nr. 2’ from www.eminescu.dk

Warning against ‘Alscreme Creme nr. 2’ from www.eminescu.dk

The Danish Medicines Agency warns strongly against use of the product 'Alscreme Creme nr. 2' sold via www.eminescu.dk, as the product is an unauthorised medicinal product containing the active substance clobetasol.

Danish Medicines Agency

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.