DERMABEL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DERMABEL %0,05 DERI KREMI,30 GR
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DERMABEL %0,05 DERI KREMI,30 GR
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • prednizolon

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699738350659
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

DERMABEL%0.05DeriKremi

Ciltüzerineuygulanır.

Etkinmadde:Her1gramkremdipropiyonatformunda0.5mg’aeşdeğerbetametazon

içerir.

Yardımcımaddeler:Klorokrezol,sodyumdihidrojenfosfatmonohidrat,fosforikasit,

makrogolsetilstearateter,setilstearilalkol,sıvıparafin,beyazyumuşakparafin,

sodyumhidroksit,safsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

Bukullanmatalimatında:

1.DERMABELnedirveneiçinkullanılır?

2.DERMABEL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.DERMABELnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.DERMABEL’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. DERMABELnedirveneiçinkullanılır?

DERMABELağzıplastikkapaklakapatılmış,15gkremiçerenalüminyumtüp

içindekullanımasunulmaktadır.

DERMABEL,kortikosteroidlerecevapverenciltrahatsızlıklarında(deridebelli

bölgelerdekızarıklık,kaşıntıvedöküntüileseyredenbazıdermatittürleri,terleme

bozukluğugibi)dışarıdancildesürülerekkullanılır.İçerdiğibetametazonciltteki

rahatsızlıksonucuortayaçıkaniltihabın,kaşıntıvekızarıklıkgibibelirtilerin

giderilmesindeoldukçagüçlübiretkiyesahiptir.

2. DERMABEL’i kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DERMABEL’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

BetametazondipropiyonatveyaDERMABEL’inbileşimindebulunanyardımcı

maddelerdenherhangibirinekarşı(yardımcımaddelerlistesinebakınız)alerjinizvar

ise

Tüberküloz,çiçek,suçiçeğivevirüslerinnedenolduğudiğerderienfeksiyonlarıile

yüzünüzdekızarıklıkveşişlikveyaağızçevresindekaşıntı,kızarıklık,döküntüvarise

Altbacaklarınızda,varislerdenkaynaklananyaralarvarise

Katarakt,glokom,gözdemantarenfeksiyonuveateşliuçukoluşmaihtimalinedeniyle

yüzüzerindeuzunsürelitedaviiçinveyaalın,gözvegözçevresindekullanmayınız.

DERMABEL’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Çocuklardakiciltrahatsızlıklarıiçinkullanıyorsanız

Çocukbezlerininaltındakullanmanızgerekiyorsa(Doktortarafındanaksi

önerilmedikçeçocukbezialtındakullanmayınız.)

Karaciğeryetmezliğinizvarsa

UzunsüreliDERMABELtedavisialıyorsanız

Bağışıklıksisteminizdebozuklukvarsadikkatlikullanınız.

DERMABEL’iciltyüzeyinesürdüğünüzbölgeninüzerinikapatmayacakgiysileritercih

ediniz.

Vücudunkasıklar,koltukaltıgibidoğalolarakhavasızveüstükapalıkalanbölgelerinde

DERMABELiletedavisırasındaciltteincelmeoluşmariskidahafazladır.Bunedenlebu

bölgelerdedikkatlikullanınızvedoktorunuzadanışınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

DERMABEL’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

DERMABEL’inyiyecekveiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

DERMABELkesinliklegerekliolmadıkçahamileliktekullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

DERMABEL’iemzirmedenöncememeüzerineuygulamayınız.

Araçvemakinekullanımı

DERMABEL’inaraçvemakinekullanmayeteneğinizüzerindebilinenbiretkisiyoktur.

DERMABEL’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

DERMABELiçeriğindebulunanklorkrezolalerjikreaksiyonlarasebepolabilir.Setilstearil

alkoliselokalderireaksiyonlarına(örn.Kontakdermatite)sebebiyetverebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

DERMABEL’inherhangibirilaçlaetkileşimdebulunduğunadairkanıtyoktur.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.DERMABELnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

YeterlimiktardaDERMABEL’igündeikikez(sabahveakşam)enfektecilt

bölgesineuygulayınız.3haftadanuzunsürekullanmayınız.

Doktortarafındanbaşkabirşekildetavsiyeedilmediğitakdirdebelirtilen

dozlardakullanınız.

Uygulamayoluvemetodu:

DERMABEL’ienfekteciltbölgesindeciltüzerineincebirtabakahalinde

uygulayınız.

DERMABEL’ikullanırkenherzamandoktorunuzuntalimatlarınakesinolarak

uyunuz.Eminolmadığınızdurumlardadoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Çocuklardaderiyüzeyininnispetengenişolmasıvecildinkoruyucutabakasınınaz

gelişmişolmasınedeniyle,ciltüzerindekullanımdabetametazonunkan

dolaşımınageçişiartar.Çocuklardakullanılanbezler,özellikleplastikten

yapılanlarkapalıpansumangörevigörerekkremincilttengeçişiniarttırırlarve

istenmeyenetkileringörülmesinenedenolabilirler.Bunedenlebezebağlıcilt

rahatsızlığıolanalanlardakullanılmasıuygundeğildir.Bununlabirlikte

DERMABELçocuklardakısasürelitedaviiçinvedikkatleuygulanmalıdır.

Yaşlılardakullanım:

DERMABEL’inyaşlıhastalardakigüvenlilikveetkinliğiincelenmemiştir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekyetmezliğiolanhastalardadozayarlamasıgerekmemektedir.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliğiolanhastalarda,özellikleemilmeyikolaylaştırıcıkapalı

pansumanıngerekliolduğudurumlarda,betametazonunkandolaşımınageçişinin

artmasınedeniyleDERMABEL’idikkatlibirşekildegözlemaltındakullanınız,

ilacınkandolaşımageçişinebağlıetkileroluşabilir.

EğerDERMABEL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDERMABELkullandıysanız:

DERMABEL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Aşırıdozdatedavihemenkesilmelivedoktorabaşvurulmalıdır.

DERMABEL’ikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozuygulamayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DERMABEL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Karaciğeryetmezliğiolanhastalara,ciltyüzeyihasargörmüşvedolayısıylageçirgenliği

artmışgenişciltyüzeylerineveyaçocuklarauzunsüreyle(>3hafta)uygulandığındayada

kapalıpansumanyapıldığındasistemikdolaşımageçenmiktarındaartışolurvedolayısıyla

sistemiketkileroluşabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,DERMABEL’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kaşıntı

İritasyon

Yanma

Kızarıklık

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinDERMABEL’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Çocuklardabüyümedeyavaşlama,kilokaybı,kanveidrardakikortizol

konsantrasyonlarındaazalma

Yüzdeyuvarlaklaşma,bitkinlik,ödemgibiCushingsendromubelirtileri

İdraryapmasıklığındaartış,aşırısusama,ağızkuruluğuvederikurumasıgibikan

glikozdüzeyindekiartışbelirtileri

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Akne

Ciltteiçisıvıdolukabarcıklarıngörülmesi

Derideçizgilenme,kılcaldamarlardaçatlamalar,kıldibiiltihapları,derideincelme.

Varolanciltrahatsızlığınaekolarakgelişenbirenfeksiyonnedeniylehastalığın

kötüleşmesi.

Cilttebeyazlekeler

Ciltkuruluğu

BunlarDERMABEL’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. DERMABEL’insaklanması

DERMABEL’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraDERMABEL’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizDERMABEL’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi

Farma-TekİlaçSanayiveTicaretLtd.Şti.

KısıklıCaddesiOymacıSokakNo:16/ABlok,Altunizade-İstanbul

Tel:02164740414,Faks:02164741070,e-posta:info@farma-tek.com

www.farma-tek.com

Üretici

BELUPOPharmaceuticals&Cosmetics,Danica5,48000Koprivnica,Hırvatistan

Tel:+3851/2481222,Faks:+3851/2371405,e-posta: belupo@belupo.hr

www.belupo.hr

Bukullanmatalimatı11.09.2008tarihindeonaylanmıştır.

18-10-2018

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Health Canada seized “Surfaz-SN Triple Action Cream”—an unauthorized skin cream promoted for antifungal, antibacterial and anti-inflammatory use—because it is labelled to contain prescription drugs (betamethasone dipropionate and neomycin sulphate). The product was seized from Kaf African Caribbean Market (2642 Liruma Road, Unit 2A) in Mississauga, Ontario.

Health Canada

1-8-2018

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Health Canada seized eight unauthorized skin lotions and creams from Ayotai Canada because they are labelled to contain a prescription drug (clobetasol propionate or betamethasone dipropionate). The unauthorized lotions and creams were distributed by Ayotai and sold by various retailers in Quebec.

Health Canada

21-11-2018

Osurnia (Elanco GmbH)

Osurnia (Elanco GmbH)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7842 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/003753/T/0010

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3406 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety