DEPORES

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEPORES %0,05 OFTALMIK EMULSIYON ICEREN TEK DOZLUK 30 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEPORES %0,05 OFTALMIK EMULSIYON ICEREN TEK DOZLUK 30 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • siklosporin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525610010
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-04-2014
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

Sayfa1

KULLANMATALĐMATI

DEPORES%0.05oftalmikemülsiyoniçerentekdozlukflakon

Gözedamlatılır.

Steril,koruyucuiçermez.

Etkinmadde:Her1ml’deetkinmaddeolarak0.5mgsiklosporiniçerir.

Yardımcımadde(ler):Kastoryağı(Hintyağı),polisorbat80,karbomer934,gliserol,sodyum

hidroksitveenjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. DEPORESnedirveneiçinkullanılır?

2. DEPORES’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. DEPORESnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. DEPORES’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. DEPORESnedirveneiçinkullanılır?

DEPORES,tekkullanımlıkflakonlarda0.4mlemülsiyonolarakbulunmaktadır.Herkutuda,

3adetsoyulabilirsaşeiçerisinde10’aradettekkullanımlıkflakonolmaküzeretoplam30adet

tekkullanımlıkflakonbulunmaktadır.

Sayfa2

DEPORESiltihapgidericietkileresahip,gözedamlatıldığındagözyüzeyiileilişkili

bağışıklıksisteminidüzenleyensiklosporinmaddesiiçermektedir.Đnsandakanageçişiveya

kandabirikimisaptanmamıştır.

DEPORES,gözkuruluğuileilişkiligözdekiiltihababağlıolarakgözyaşıyapımının

baskılandığıöngörülenhastalardagözyaşıyapımınınartırılmasındakullanılır.

2. DEPORES’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DEPORES’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğerilacınbileşimindekimaddelerdenherhangibirinekarşıalerjinizvariseyadabundan

üpheleniyoriseniz,gözünüzdemikroorganizmalardankaynaklananbirenfeksiyonvarise,

kullanmayınız.

DEPORES’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

DEPORES’igözdekontaktlensvarkenuygulamayınız.Eğergözünüzdekontaktlensvarise,

ilacıuygulamadanöncebunlarıçıkarınız,DEPORES’iuyguladıktan15dakikasonralensleri

tekrartakabilirsiniz.

DEPORES’inetkinlikvegüvenirliği16yaşınaltındakiçocuklardasaptanmamıştır.

DEPORES’inetkinlikvegüvenirliğigençveyaşlıhastalararasındabirfarklılık

göstermemektedir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

DEPORES’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Gözeuygulandığından,DEPORES’inyiyecekveiçeceklerileetkileşmesibeklenmemektedir.

Hamilelik

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

lacınkullanımına,hekimtarafındanrisk/yararoranıdeğerlendirilerekkararverilmelidir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Sayfa3

Emzirme

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

lacınkullanımına,hekimtarafındanrisk/yararoranıdeğerlendirilerekkararverilmelidir.

Araçvemakinekullanımı

DEPORESdamlatıldıktansonragözünüzderahatsızlıkveyagörmebulanıklığıoluşursa,araç

vemakinekullanmadanöncegörmeniznetleşenekadarbekleyiniz.

DEPORES’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Özeluyarıgerektirenherhangibirmaddeiçermemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Gözünüzeilaçolarakbirdenfazladamladamlatmanızgerekiyorise,ikiayrıilacın

damlatılmasıarasında15dakikabırakınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabukonuhakkındabilgiveriniz.

3. DEPORESnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Herbirgözeyaklaşık12saataraylagünde2kez1damlaDEPORESoftalmikemülsiyon

damlatınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Kullanmadanöncehomojen,beyaz,opakbiremülsiyoneldeetmekiçin,flakonubirkaçkez

tersçeviriniz.

lacamikroplarınbulaşmamasıiçinflakonunucunugözünüzeyadaherhangibiryüzeye

temasettirmeyiniz.

DEPORESsunigözyaşlarıilebirliktekullanılabilir;preparatlarındamlatılmalarıarasında15

dakikalıkbirsürebulunmalıdır.

DEPORESsadecegözdekullanımiçindir.Tekkullanımlıkflakonlardabulunanilaç,biryada

ikigöziçinkullanılmaküzereaçıldıktanhemensonrakullanılmalıdırveflakondakalankısım

uygulamadanhemensonraatılmalıdır.

Sayfa4

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

DEPORES’inetkinlikvegüvenirliği16yaşınaltındakiçocuklardasaptanmamıştır.

Yaşlılardakullanımı:

DEPORES’inetkinlikvegüvenirliğigençveyaşlıhastalararasındabirfarklılık

göstermemektedir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Gözedamlatılarakyapılanuygulamada,böbrek/karaciğeryetmezliğiileilgiliözelbirbildirim

bulunmamaktadır.

EğerDEPORES’inetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDEPORESkullandıysanız:

DEPORES’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DEPORES’ikullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

DEPORESiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

DEPORESiletedavisonlandırıldığındaherhangibiretkibulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilerinelerdir?

TümilaçlargibiDEPORES’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,DEPORES’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazınyutmayı

veyanefesalmayızorlaştıracakşekildeşişmelerinde.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Sayfa5

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinDEPORES’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Gözdeyanma,batma,kızarıklık,gözdeakıntı,gözyaşarması,ağrı,yabancıcisimhissi,kaşıntı

vegörmebozukluğuortayaçıkabilir.

BunlarDEPORES’inhafifyanetkileridir.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"ĐlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. DEPORES’insaklanması

DEPORES’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Saşeleraçıldıktansonraiçerisindebulunanflakonlar28güniçerisindekullanılmalıdır.

Flakonlartekkullanımlıktır,kullanılmayankısmıatılmalıdır.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraDEPORES’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DEVAHOLDĐNGA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece/ĐSTANBUL

Tel:02126929292

Sayfa6

Fax:02126970024

Üretimyeri:

DevaHoldingA.Ş.

DumlupınarMah.AnkaraCad.

No:2Kartepe/KOCAELĐ

Bukullanmatalimatı……………………..tarihindeonaylanmıştır.