DEPORES %0.05 OFTALMIK EMÜLSIYON IÇEREN TEK DOZLUK FLAKON , 30 FLAKON

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEPORES %0.05 OFTALMIK EMÜLSIYON IÇEREN TEK DOZLUK FLAKON , 30 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEPORES %0.05 OFTALMIK EMÜLSIYON IÇEREN TEK DOZLUK FLAKON ,30 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • siklosporin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2014/97
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 13-02-2014
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 5

KULLANMA TALİMATI

DEPORES %0.05 oftalmik emülsiyon içeren tek dozluk flakon

Göze damlatılır.

Steril, koruyucu içermez.

Etkin madde: Her 1 ml’de etkin madde olarak 0,5 mg siklosporin içerir.

Yardımcı madde(ler): Kastor yağı (hint yağı), polisorbat 80, karbomer 934, gliserol,

sodyum hidroksit ve enjeksiyonluk su

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

DEPORES nedir ve ne için kullanılır?

2.

DEPORES’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

DEPORES nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

DEPORES’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

DEPORES nedir ve ne için kullanılır?

DEPORES,

kullanımlık

flakonlarda

beyaz,

homojen

emülsiyon

olarak

bulunmaktadır. Her kutuda, 3 adet soyulabilir saşe içerisinde 10’ar adet tek kullanımlık flakon

olmak üzere toplam 30 adet tek kullanımlık flakon bulunmaktadır.

DEPORES

iltihap

giderici

etkilere

sahip,

göze

damlatıldığında

göz

yüzeyi

ilişkili

bağışıklık sistemini düzenleyen siklosporin maddesi içermektedir. İnsanda kana geçişi veya

kanda birikimi saptanmamıştır.

DEPORES,

göz

kuruluğu

ilişkili

gözdeki

iltihaba

bağlı

olarak

gözyaşı

yapımının

baskılandığı öngörülen hastalarda gözyaşı yapımının artırılmasında kullanılır.

2 / 5

2.

DEPORES’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEPORES’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise ya da bundan

şüpheleniyor iseniz, gözünüzde mikroorganizmalardan kaynaklanan bir enfeksiyon var ise,

kullanmayınız.

DEPORES’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

DEPORES’i gözde kontakt lens varken uygulamayınız. Eğer gözünüzde kontakt lens var ise,

ilacı uygulamadan önce bunları çıkarınız, DEPORES’i uyguladıktan 15 dakika sonra lensleri

tekrar takabilirsiniz.

DEPORES’in etkinlik ve güvenirliği 16 yaşın altındaki çocuklarda saptanmamıştır.

DEPORES’in

etkinlik

güvenirliği

genç

yaşlı

hastalar

arasında

farklılık

göstermemektedir.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

DEPORES’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Göze uygulandığından, DEPORES’in yiyecek ve içecekler ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

DEPORES damlatıldıktan sonra gözünüzde rahatsızlık veya görme bulanıklığı oluşursa, araç

ve makine kullanmadan önce görmeniz netleşene kadar bekleyiniz.

DEPORES’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DEPORES kastor yağı içermektedir. Deri reaksiyonlarına sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Gözünüze

ilaç

olarak

birden

fazla

damla

damlatmanız

gerekiyor

ise,

ayrı

ilacın

damlatılması arasında 15 dakika bırakınız.

3 / 5

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında bilgi veriniz.

3.

DEPORES nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Her bir göze yaklaşık 12 saat arayla günde 2 kez 1 damla DEPORES oftalmik emülsiyon

damlatınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Kullanmadan önce homojen, beyaz, opak bir emülsiyon elde etmek için, flakonu birkaç kez

ters çeviriniz.

İlaca mikropların bulaşmaması için flakonun ucunu gözünüze ya da herhangi bir yüzeye

temas ettirmeyiniz.

DEPORES suni gözyaşları ile birlikte kullanılabilir; preparatların damlatılmaları arasında 15

dakikalık bir süre bulunmalıdır.

DEPORES sadece gözde kullanım içindir. Tek kullanımlık flakonlarda bulunan ilaç, bir ya da

iki göz için kullanılmak üzere açıldıktan hemen sonra kullanılmalıdır ve flakonda kalan kısım

uygulamadan hemen sonra atılmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

DEPORES’in etkinlik ve güvenirliği 16 yaşın altındaki çocuklarda saptanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

DEPORES’in

etkinlik

güvenirliği

genç

yaşlı

hastalar

arasında

farklılık

göstermemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Göze damlatılarak yapılan uygulamada, böbrek/karaciğer yetmezliği ile ilgili özel bir bildirim

bulunmamaktadır.

Eğer DEPORES’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DEPORES kullandıysanız:

DEPORES’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

4 / 5

DEPORES’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEPORES ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEPORES ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etki bulunmamaktadır.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DEPORES’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

DEPORES’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı

veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DEPORES’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Gözde yanma, batma, kızarıklık, gözde akıntı, göz yaşarması, ağrı, yabancı cisim hissi, kaşıntı

ve görme bozukluğu ortaya çıkabilir.

Bunlar DEPORES’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0800 3140008 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

DEPORES’in saklanması

DEPORES’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

5 / 5

Saşeler açıldıktan sonra içerisinde bulunan flakonlar 28 gün içerisinde kullanılmalıdır.

Flakonlar tek kullanımlıktır, kullanılmayan kısmı atılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEPORES’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

DEVA HOLDİNG A.Ş.

Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: 0212 692 92 92

Fax: 0212 697 00 24

E-mail: deva@devaholding.com.tr

Üretim yeri:

Deva Holding A.Ş.

Kartepe/KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 13.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.