DEPO-PROVERA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEPO-PROVERA 150 MG/ML STERIL AKOZ SUSPANSIYON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEPO-PROVERA 150 MG/ML STERIL AKOZ SUSPANSIYON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • medroksiprogesteron

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699586770074
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

DEPO-PROVERA 150 mg/ml steril aköz süspansiyon

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Medroksiprogesteron asetat

150 mg/ml

Yardımcı maddeler:

Metilparaben (E218)

1.35mg

Propilparaben (E216)

0.15mg

Sodyum klorür

3.38mg

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1’e bakınız

3.

FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk steril süspansiyon.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

Progestojen: Doğum kontrolü için.

DEPO-PROVERA,

uzun

dönemli

kontraseptif

ajan

olup,

menstrüel

bozukluk

ihtimali

açısından uygun şekilde gözden geçirilmiş kadınlarda, tam fertiliteye geçişin geciktirilme

potansiyeli için kullanılır.

DEPO-PROVERA aşağıdaki durumlarda kısa dönemli doğum kontrolü için de kullanılabilir:

Vazektomiye

giren

erkeklerin

partnerlerinde,

vazektomi

etki

gösterene

koruma

sağlamak için.

Kızamıkçığa

karşı

aşı

yapılan

kadınlarda,

virüsün

etkin

olduğu

sürece

gebeliğin

önlenmesi için.

Sterilizasyon bekleyen kadınlarda.

DEPO-PROVERA enjeksiyonunu uzun dönemli kullanan her yaştaki kadında kemik mineral

yoğunluğu (BMD) azalabileceğinden (bakınız Bölüm 4.4), gebelik ve/veya emzirme sırasında

oluşan BMD azalmasını da hesaba katan bir risk/fayda değerlendirmesi DEPO-PROVERA

enjeksiyonu verilmeden önce dikkate alınmalıdır.

Pediyatrik popülasyon (12-18 yaş)

Sayfa 1 / 14

Pfleet no: 2015-0011402

Ergenlerde,

sadece

ebeveynlerle konuşularak diğer doğum kontrolü yöntemlerinin uygun

olmadığı veya kabul edilemeyeceği kanaatine varılınca DEPO-PROVERA kullanılabilir.

Ürünün uzun dönemli doğasının, olası yan etkilerinin ve her enjeksiyonun etkilerinin hemen

tersine dönmesinin imkansızlığının potansiyel kullanıcılara yeterince anlatılması, her hastanın

bu açıklamaları tam olarak anladığından emin olunması için tüm çabaların gerçekleştirilmesi

çok

önemlidir.

Hastalara

yönelik

kullanma

talimatları

üretici

tarafından

sağlanmaktadır.

Doktorun

DEPO-PROVERA

enjeksiyon

uygulamadan

önce

kullanma

talimatlarını

anlaması konusunda hastaya yardımcı olması önerilmektedir.

İyi

klinik

uygulama

doğrultusunda,

DEPO-PROVERA

uygulamasından

önce

daha

sonrasında düzenli aralıklarla genel tıbbi ve jinekolojik muayene gerçekleştirilmelidir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

Steril aköz DEPO-PROVERA süspansiyonu, DEPO-PROVERA süspansiyon dozunun eşit

dağılımını sağlamak için kullanımdan hemen önce iyice çalkalanmalıdır.

Dozlar derin kas içi enjeksiyonla verilmelidir. Depot enjeksiyonun kas dokularına, tercihen

gluteus maksimusa yapılmasını sağlamak için dikkat edilmedir, fakat deltoid gibi diğer kas

dokuları kullanılabilir.

Enjeksiyon öncesinde standart yöntemler kullanılarak enjeksiyon bölgesi temizlenmelidir.

Yetişkinler:

İlk

enjeksiyon:

İlk

kullanım

döngüsünde

kontraseptif

etki

sağlamak

için,

i.m.

enjeksiyon

normal

menstrüel

döngünün

beş

gününde

verilmelidir.

Enjeksiyon

talimatlara göre yapıldığında hiçbir ek kontraseptif yöntem gerekmemektedir.

Post Partum: İlk uygulama sırasında hastanın hamile olmadığından iyice emin olmak için bu

enjeksiyon emzirmeyen kadına post partum 5 gün içinde verilmelidir.

Erken puerperium döneminde DEPO-PROVERA reçete edilmiş kadınların uzun süreli ve ağır

kanama

yaşayabileceğine

dair

kanıtlar

vardır.

nedenle

ilaç

puerperiumda

dikkatli

kullanılmalıdır. Doğum veya gebeliğin sonlanmasının hemen ardından ürünü kullanmayı

düşünen kadınlara ağır veya uzun süreli kanama riskinin yükselebileceği bildirilmelidir.

Doktorlar aklında tutmalıdır ki emzirmeyen post partum hastada ovülasyon 4. hafta gibi erken

dönemde olabilir.

Eğer puerperal kadın emzirecekse, başlangıç enjeksiyonu bebeğin enzim sisteminin tam

olarak geliştiği post partum 6 haftadan sonra uygulanmalıdır. Sonraki dozlar 12 haftalık

aralıklarla verilmelidir.

Sonraki dozlar: 12 haftalık aralıklarla verilmelidir, bununla birlikte, enjeksiyon ilk beş gün

içinde

uygulandıysa

hiçbir

kontraseptif

önlem

(örneğin

bariyer)

gerekmemektedir

(Vazektomi gerçekleştirilen erkeklerin eşleri için, partnerin sperm sayısının sıfıra düşmediği

hastaların az bir kısmında ilkinden 12 hafta sonra ikinci 150 mg I.M. enjeksiyon gerekli

Sayfa 2 / 14

Pfleet no: 2015-0011402

olabilir). Eğer önceki enjeksiyondan sonraki aralık herhangi bir nedenle 89 günden (12 hafta

ve beş gün) daha fazlaysa, sonraki enjeksiyon verilmeden önce gebelik ekarte edilmelidir ve

hasta bu ardışık enjeksiyon sonrasındaki 14 gün boyunca ek kontraseptif önlem (örneğin

bariyer) kullanmalıdır.

Diğer doğum kontrol yöntemlerinden geçiş

DEPO-PROVERA sürekli kontraseptif etkinlik sağlayacak şekilde verilmelidir. Bu, diğer

yöntemlerin etki mekanizmasına dayanmalıdır (örneğin oral kontraseptiflerden geçiş yapan

hastalar son aktif haplarını aldıktan sonra 7 gün içinde ilk DEPO-PROVERA enjeksiyonunu

uygulamalıdır).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Karaciğer yetmezliği:

Hepatik

hastalığın

DEPO-PROVERA

farmakokinetiği

üzerindeki

etkisi

bilinmemektedir.

DEPO-PROVERA

büyük

oranda

hepatik

eliminasyona

uğradığından,

şiddetli

karaciğer

yetmezliği hastalarında yetersiz şekilde metabolize olabilir (bakınız Bölüm 4.3).

Böbrek yetmezliği:

Renal hastalığın DEPO-PROVERA farmakokinetiği üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Renal

yetmezliği

olan

kadınlarda

hiçbir

ayarı

gerekmeyecektir,

çünkü

DEPO-PROVERA

neredeyse tamamen hepatik metabolizma ile elimine edilmektedir.

Pediyatrik popülasyon:

DEPO-PROVERA menarş öncesi kullanılmaz (bakınız Bölüm 4.1).

Hasta ile diğer kontraseptif yöntemlerin konuşulduğu ancak bu yöntemlerin uygun olmadığı

veya kabul edilmediği ergen kadın hastalarda (12-18 yaş) kullanılabilir (bakınız Bölüm 4.4).

BMD kaybı hakkındaki endişeler dışında, DEPO-PROVERA güvenlik ve etkinliğinin menarş

sonrası ergenler ve yetişkin kadınlarda aynı olması beklenmektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda kullanımı

uygun değildir.

4.3.

Kontrendikasyonlar

DEPO-PROVERA, medroksiprogesteron asetat (MPA) veya bu ilacın bölüm 6.1'de listelenen

herhangi bir bileşenine hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

DEPO-PROVERA, gebelik sırasında teşhis veya tedavi amacıyla kullanılmamalıdır.

DEPO-PROVERA, meme veya genital organlarında hormona bağlı olduğu bilinen veya

şüphelenilen malignansilerde kontraseptif olarak belirtilen dozajda kontrendikedir.

DEPO-PROVERA, karaciğer fonksiyon testleri normale dönmeyen şiddetli hepatik hastalık

mevcudiyeti veya öyküsü olan hastalarda kontrendikedir

DEPO-PROVERA ister tek başına, ister östrojen ile kombinasyonda, anormal uterin kanaması

olan hastalarda kesin tanı saptanana ve genital sistem malignansisi ihtimali ortadan kaldırılana

dek kullanılmamalıdır.

Sayfa 3 / 14

Pfleet no: 2015-0011402

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Kemik Mineral yoğunluğu kaybı:

DEPO-PROVERA

kullanımı

serum

östrojen

seviyelerini

düşürmektedir

östrojen

eksikliğinin kemik yeniden modelleme sistemi üzerindeki bilinen etkisi nedeniyle BMD'nin

önemli derecede kaybı ile ilişkilidir. Kullanım süresi uzadıkça kemik kaybı artar; bununla

birlikte DEPO-PROVERA kesildikten ve ovaryen östrojen üretimi arttıktan sonra BMD artış

göstermektedir.

BMD'nin bu kaybı kemik gelişimi için kritik bir periyot olan ergenlik ve erken yetişkinlik

sırasında önemli bir sorundur. Daha genç kadınlarda DEPO-PROVERA kullanımının pik

kemik kütlesini azaltıp azaltmadığı ve daha ileri yaşta kırık riskini yükseltip yükseltmediği

bilinmemektedir.

Ergen kadınlarda medroksiprogesteron asetat IM (DEPO-PROVERA, DMPA) uygulamasının

BMD etkilerini değerlendiren bir çalışmaya göre, kullanımı başlangıçtan itibaren BMD'de

önemli bir düşüş ile ilişkilidir. Takip edilen az sayıda kadında tedavinin kesilmesinden

sonraki

içinde

ortalama

yaklaşık

başlangıç

değerlerine

geri

dönmüştür.

Ergenlerde,

DEPO-PROVERA

sadece

diğer

doğum

kontrol

yöntemleri

hastalarla

konuşulduktan

uygunsuz

veya

kabul

edilemez

olarak

değerlendirildikten

sonra

kullanılabilir.

Her yaştan kadında 2 yıldan uzun süreli kullanım isteyenlerde tedavinin risk ve faydaları

dikkatli bir şekilde yeniden değerlendirilmelidir. Özellikle, osteoporoz için önemli yaşam

tarzı ve/veya tıbbi risk faktörlerine sahip kadınlarda DEPO-PROVERA kullanımı öncesi diğer

doğum kontrolü yöntemleri değerlendirilmelidir.

Osteoporoz için önemli risk faktörleri şunlardır:

Alkol suistimali ve/veya tütün kullanımı

Antikonvülsanlar veya kortikosteroidler gibi kemik kütlesi azaltabilecek ilaçların kronik

kullanımı

Anoreksiya nervoza veya bulimia gibi yeme bozuklukları veya düşük vücut kütle endeksi

Önceki düşük travma kırığı

Osteoporoz aile öyküsü

Genel

Uygulama

Araştırma

Veritabanından

(GPRD)

elde

edilen

verileri

kullanan

retrospektif kohort çalışmaya göre, MPA enjeksiyonları (DMPA) kullanan kadınlar hiçbir

kayıtlı DMPA kullanımı olmayan kontraseptif kullanıcılara kıyasla daha yüksek kırık riskine

sahiptir (beş yıllık takip periyodu süresince vaka oranı 1,41, %95 CI 1,35-1,47 ); bunun

nedeninin DMPA mı yoksa kırılma oranı üzerinde etkisi olan diğer yaşam tarzı faktörleri mi

olduğu bilinmemektedir. Tam tersine, DMPA kullanan kadınlarda DMPA başlangıcı öncesi

ve sonrası kırık riski yükselmemiştir (görece risk 1,08 , %95 CI 0,92-1,26). İşin önemli tarafı,

bu çalışma DMPA kullanımının ileri yaşlarda kırık oranı üzerinde etkisi olup olmadığını

belirleyememiştir.

Yetişkin ve ergen kadınlarda BMD değişimleri hakkında daha fazla bilgi için, yakın tarihli

klinik çalışmalarda bildirildiği gibi, bölüm 5.1'e bakınız. Diyetten ve takviyelerden yeterli

kalsiyum ve D vitamini alımı her yaşta kadında kemik sağlığı için önemlidir.

Menstrüel düzensizlik:

DEPO-PROVERA

uygulaması genellikle normal menstrüel döngünün

Sayfa 4 / 14

Pfleet no: 2015-0011402

bozulmasına neden olmaktadır. Kanama kalıpları arasında amenore (ilk 3 ayda kadınların

%30 kadarında mevcut iken 12. ayda %55 ve 24. ayda %68'e yükselmiştir); düzensiz kanama

ve lekelenme; uzun süreli (>10 gün) kanama epizotları ilk 3 ayda kadınların %33 kadarında

mevcut iken 12. ayda %12'ye düşmüştür) yer almaktadır. Nadiren, ağır kanama ortaya

çıkabilir. Kanıtlara göre, tedavi gerektiren uzun süreli veya ağır kanama her yıl 100 kadında

0,5-4 oranındadır. Eğer anormal kanama inatçıysa veya ağırsa, organik patoloji ihtimalini

ekarte

etmek

için

uygun

tetkikler

yapılmalıdır

gerek

duyulursa

uygun

tedavi

başlatılmalıdır. Aşırı veya uzun süreli kanama eşzamanlı östrojen uygulamasıyla kontrol

altına alınabilir. Oral kontraseptif hapla kombinasyonda düşük doz uygulanabileceği gibi (30

mikrogram östrojen) östrojen replasman tedavisi, örneğin konjuge ekuin östrojen (0,625-1,25

gün)

şeklinde

uygulanabilir.

Östrojen

tedavisinin

döngü

tekrarlanması

gerekebilir. Östrojen ile uzun dönemli eş zamanlı uygulama önerilmez.

Fertilitenin dönmesi: DEPO-PROVERA'nın kalıcı kısırlığa neden olduğuna dair kanıt yoktur.

Bir önceki enjeksiyon sonrasında 14 hafta gibi erken bir tarihte hamilelikler görülmüştür,

bununla

birlikte,

klinik

çalışmalarda,

ovülasyon

dönüşünün

ortalama

süresi

önceki

enjeksiyonu

takiben

aydır.

Kadınlar,

kullanım

süresinden

bağımsız

olarak,

yöntem

kullanımını

takiben

fertiliteye

dönüşte

gecikme

potansiyeli

konusunda

bilgilendirilmelidir, bununla birlikte kadınların %83 kadarının ilk “atlanan” enjeksiyonu

takiben 12 ay içinde döllenmesi beklenebilir (örneğin uygulanan son enjeksiyondan 15 ay

sonra). Döllenmeye kadar geçen ortalama süre son enjeksiyondan 10 ay sonrasıdır (aralık 4-

31).

Kanser Riskleri:

DEPO-PROVERA kullanıcılarının uzun dönemli vaka kontrollü sürveyansı

over,

karaciğer

veya

servikal

kanser

genel

riskinin

arttığını

göstermemiştir,

kullanıcı

popülasyonunda endometrial kanser riskini düşürmek açısından uzun dönemli, koruyucu etki

bulunmuştur.

40 yaş altı kadınlarda meme kanseri hormonal kontraseptifler kullansa da kullanmasa da

seyrektir.

Bazı epidemiyolojik çalışmalardan elde edilen sonuçlar hiç kullanmayanlara kıyasla şu anda

ve yakın tarihte kullananlarda hastalık riskinde ufak bir risk farkı göstermektedir. Mevcut

veya yakın tarihte DMPA kullanıcılarında, özellikle genç kadınlarda (aşağıya bakınız) meme

kanseri genel riski azdır ve son kullanımdan 10 yıl sonra saptanmamıştır. Kullanım süresi

önemli gözükmemektedir.

Enjeksiyonluk progestojenlerin kesilmesinden sonraki 10 yıla dek teşhis edilmiş ek

meme kanseri vakalarının olası sayısı*

DMPA son kullanım yaşı

Hiç kullanmayan 10 000 kadın

başına vaka sayısı

10,000 DMPA kullanıcısı

başına olası ek vakalar

1'den az

1'den çok az

* 5 yıl boyunca kullanıma dayalı”

Kilo

Artışı:

DEPO-PROVERA

tedavisinde

iken

kadınlarda

kilo

artışı

eğilim

vardır.

Çalışmalara

göre,

yıllık

kullanımda

ortalama

kilo

artışı

2,27-3,63

kadardır.

Tedavinin 4-6 yılını tamamlayan kadınlarda ağırlık ortalama 6,35-7,48 kg artmıştır. Ağırlığın

yağ artışı sonucu arttığı ve anabolik etki veya sıvı retansiyonuna bağlı olmadığına dair

kanıtlar mevcuttur.

Sayfa 5 / 14

Pfleet no: 2015-0011402

Anafilaksi: Anafilaktik yanıt raporları (anafilaktik reaksiyonlar, anafilaktik şok, anafilaktoid

reaksiyonlar) alınmıştır.

Tromboembolik

Bozukluklar:

DEPO-PROVERA

alırken

hastada

pulmoner

embolizm,

serebrovasküler hastalık veya retinal tromboz ortaya çıkarsa ilaç tekrar verilmemelidir.

Psikiyatrik

Bozukluklar:

Endojen

depresyon

öyküsüne

sahip

hastalar

dikkatlice

takip

edilmelidir. Bazı hastalar DEPO-PROVERA tedavisi sırasında premenstrüel-tip depresyondan

şikayetçi olabilirler.

Apse oluşumu: Herhangi bir kas içi enjeksiyon sırasında, özellikle doğru uygulanmamışsa,

enjeksiyon bölgesinde tıbbi ve/veya cerrahi müdahale gerektirebilen apse oluşumu riski

mevcuttur.

Tedbirler:

Aşağıdaki

rahatsızlıkların

öyküsü

veya

mevcudiyeti

dikkatlice

değerlendirme

uygun

araştırma gerektirmektedir: migren veya alışılmadık şiddette başağrısı, her tip akut görsel

bozukluklar, karaciğer fonksiyonu ve hormon seviyelerinde patolojik değişiklikler.

Tromboembolik veya koroner vasküler hastalığı olanlar DEPO-PROVERA kullanımından

önce dikkatlice değerlendirilmelidir.

Progestojenler ile tedavi edilen bazı hastalarda glikoz toleransında azalma görülmüştür. Bu

azalmanın

mekanizması

belirsizdir.

nedenle,

diyabetik

hastaları

progestojen

tedavisi

altındayken dikkatlice takip edilmelidir.

DEPO-PROVERA

kullanımı

seyrek

tromboembolizm

vakaları

bildirilmiştir,

fakat

nedensellik bulunmamıştır.

Lipid

metabolizma

üzerinde

medroksiprogesteron

asetatın

etkileri

incelenmiş

hiçbir

belirgin etki görülmemiştir. Çalışmalarda toplam kolesterol, trigliserid ve düşük yoğunluklu

lipoprotein (LDL) kolesterolde artışlar ve düşüşler gözlemlenmiştir.

DEPO-PROVERA kullanımı, kadınları kardiyovasküler hastalıklardan koruyabilecek serum

yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol seviyelerinde %15-20 azalma ile ilişkili

gözükmektedir. Bu gözlemin klinik sonuçları bilinmemektedir. Kullanım öncesi koroner

hastalık risk artışı potansiyeli değerlendirilmelidir.

Doktorlar

yakın

tarihli

trofoblastik

hastalarında

insan

koryonik

gonadotropin

seviyeleri

normale dönmeden önce DEPO-PROVERA kullanımını dikkatlice değerlendirmelidir.

Eğer muayene için endometrial veya endoservikal doku alınacaksa, doktorlar hastanın DEPO-

PROVERA kullanımı hakkında patologları bilgilendirmelidir.

Bazı

laboratuvar

test

sonuçları

DEPO-PROVERA

kullanımından

etkilenebilir.

Bunlar

arasında gonadotropin seviyeleri (azalmış), plazma progesteron seviyeleri (azalmış), üriner

pregnanediol

seviyeleri

(azalmış),

plazma

östrojen

seviyeleri

(azalmış),

plazma

kortizol

seviyeleri

(azalmış),

glikoz

tolerans

test,

metiparon

test,

karaciğer

fonksiyon

testleri

(artabilir), tiroit fonksiyon testleri (protein bağlı iyot seviyeleri artabilir ve T3 alım seviyeleri

Sayfa 6 / 14

Pfleet no: 2015-0011402

azalabilir)

almaktadır.

Protrombin

(Faktör

II),

Faktör

VII,

VIII,

için

koagülasyon test değerleri yükselebilir.

DEPO-PROVERA yardımcı madde olarak metilparaben (E218) ve propilparaben (E216)

içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve olağanüstü olan bronkospazma

sebebiyet verebilir.

DEPO-PROVERA her 1 ml’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani

esasında “sodyum içermez”.

4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

DEPO-PROVERA

eşzamanlı

uygulanan

aminoglutetimid

DEPO-PROVERA

biyoyararlanımını önemli oranda baskılayabilir.

Diğer tıbbi tedavilerle (oral antikoagülasyon gibi) etkileşimler nadiren bildirilmiştir, fakat

nedensellik saptanmamıştır. Diğer ilaçlarla eşzamanlı tedavi alan hastalarda etkileşim ihtimali

akılda tutulmalıdır.

Medroksiprogesteron asetat klerensi yaklaşık olarak hepatik kan akışı hızına eşittir. Bu

nedenle, hepatik enzimleri indükleyen ilaçların medroksiprogesteron asetat kinetiğini önemli

oranda etkilemesi olasılık dışıdır. Bu nedenle, hepatik metabolize edici enzimleri etkilediği

bilinen ilaçları alan hastalarda doz ayarlaması önerilmemektedir.

MPA, CYP3A4 aracılığıyla öncelikle hidroksilasyon ile

in vitro

metabolize edilmektedir.

MPA üzerinde CYP3A4 indükleyicileri veya inhibitörlerinin klinik etkilerini değerlendiren

özel

ilaç-ilaç

etkileşim

çalışmaları

gerçekleştirilmemiştir

nedenle

CYP3A4

indükleyicileri veya inhibitörlerin klinik etkileri bilinmemektedir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon:

DEPO-PROVERA menarş öncesi kullanılmaz (bakınız Bölüm 4.1).

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi : X

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Doktorlar, DEPO-PROVERA başlangıç enjeksiyonu öncesi hastaların hamile olup olmadığını

veya ardışık bir enjeksiyon uygulamasının 89 gün (12 hafta ve beş gün) sonrasına ayarlanıp

ayarlanmadığını kontrol etmelidirler.

Gebelik dönemi

DEPO- PROVERA enjeksiyonundan 1-2 ay sonra saptanan istenmeyen gebelikler, düşük

doğum ağırlığı riski, dolayısıyla artmış yenidoğan ölüm riski taşıyabilir. İlgili risk düşüktür,

çünkü bu tür hamilelikler yaygın değildir.

Sayfa 7 / 14

Pfleet no: 2015-0011402

Medroksiprogesteron asetata

in utero

maruz kalan ve ergenlikte takip edilen çocuklarda

fiziksel, zihinsel, cinsel ve sosyal gelişimler dahil sağlıkları üzerinde advers etkiye dair hiç

kanıt görülmemiştir.

Laktasyon dönemi

Medroksiprogesteron

asetat

ve/veya

metabolitleri

anne

sütü

atılmaktadır,

fakat

durumun çocuğa zararlı olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Anne sütü ile medroksiprogesteron

asetata maruz kalan çocuklarda gelişimsel ve davranışsal puberte etkileri incelenmiştir. Hiçbir

advers etki bildirilmemiştir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Yeterli bilgi bulunmamaktadır.

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

DEPO-PROVERA baş ağrısı ve baş dönmesine neden olabilir. Etkilenen hastaların araç veya

makine kullanmamaları tavsiye edilmektedir.

4.8.

İstenmeyen etkiler

DEPO-PROVERA ile 7 yıla kadar tedavi olan 3900'den fazla kadınla gerçekleştirilen geniş

çaplı bir klinik çalışmada aşağıdaki advers etkiler bildirilmiştir.

Aşağıdaki

advers

etkiler

yaygın

olarak

(gönüllülerin

%5'ten

fazlasında)

bildirilmiştir:

Menstrüel düzensizlikler (kanama ve/veya amenore), kilo değişiklikleri, baş ağrısı, asabiyet,

karın ağrısı veya sancısı, baş dönmesi, asteni (halsizlik veya yorgunluk).

DEPO-PROVERA kullanan gönüllülerin

%1 ila %5 kadarında bildirilen advers etkiler:

Azalmış libido veya anorgazmi, sırt ağrısı, bacak krampları, depresyon, bulantı, insomnia,

lökore, akne, vajinit, pelvik ağrı, meme ağrısı, kıl gelişmemesi veya alopesi, şişlik, döküntü,

ödem, sıcak basması.

Advers etkiler aşağıdaki kategorilere göre listelenmiştir:

Çok yaygın (≥ 1/10), yaygın

(

> 1/100 ila< 1/10), yaygın olmayan ( > 1/1000 ila < 1/100) ,

seyrek (> 1/10.000 ila < 1/1000) , çok seyrek (< 1/10.000 ), bilinmiyor (eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:

Yaygın

: Vajinit

(Kist ve polipler de dahil olmak üzere) iyi huylu ve kötü huylu neoplazmalar:

Seyrek

: Meme kanseri

Kan ve lenf sistemi hastalıkları:

Seyrek

: Anemi

Bilinmiyor

: Kan diskrazisi

Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Sayfa 8 / 14

Pfleet no: 2015-0011402

Yaygın olmayan

Hipersensitivite

reaksiyonları

(örneğin

anafilaksi

anafilaktoid

reaksiyonlar, anjiyoödem)

Metabolizma ve beslenme hastalıkları:

Yaygın

: İştah azalması, iştah artması

Yaygın olmayan

: Kilo artışı, kilo azalması, sıvı retansiyonu

Psikiyatrik hastalıklar:

Yaygın

: Anorgazmi, depresyon, asabiyet, duygusal bozukluk, libido azalması,

duygudurum bozukluğu, irritabilite, insomnia

Yaygın olmayan

: Anksiyete

Sinir sistemi hastalıkları:

Çok yaygın

: Baş ağrısı

Yaygın

: Baş dönmesi

Yaygın olmayan

: Somnolans, migren, konvülsiyonlar

Seyrek

: Paralizi

Bilinmiyor

: Senkop

Kulak ve iç kulak hastalıkları:

Yaygın olmayan

: Vertigo

Kardiyak hastalıklar:

Seyrek

: Taşikardi

Vasküler hastalıklar:

Yaygın

: Sıcak basması

Yaygın olmayan

: Hipertansiyon, varikoz venler, tromboflebit, pulmoner embolizm

Bilinmiyor

: Tromboembolik bozukluklar, derin ven trombozu

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar:

Yaygın olmayan

: Dispne

Gastrointestinal hastalıklar:

Çok yaygın

: Karın ağrısı veya sancısı

Yaygın

: Şişlik, bulantı

Yaygın olmayan

: Abdominal şişlik, gastrointestinal bozukluklar

Seyrek

: Rektal kanama

Hepato-bilier hastalıklar:

Yaygın olmayan

: Anormal karaciğer enzimleri, sarılık

Bilinmiyor

: Karaciğer fonksiyon bozukluğu

Deri ve derialtı doku hastalıkları:

Yaygın

: Akne, alopesi, döküntü

Yaygın olmayan

: Kloazma, dermatit, ekimoz, hirsutizm, pruritus, melasma, ürtiker,

ödem

Bilinmiyor

: Deride çatlaklar, skleroderma

Sayfa 9 / 14

Pfleet no: 2015-0011402

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları:

Yaygın

: Sırt ağrısı

Yaygın olmayan

: Artralji, kas krampları, uzuvlarda ağrı

Bilinmiyor

: Osteoporotik kırıkları içeren osteoporoz, kemik mineral yoğunluğu

kaybı, aksiller şişme

Üreme sistemi ve meme hastalıkları:

Yaygın

Amenore,

meme

ağrısı/hassasiyet,

intermenstrüel

kanama,

menometroraji, menoraji, pelvik ağrı, lökore

Yaygın olmayan

: Vajinal akıntı, vulvovaginal kuruluk, dismenore, meme boyutunda

değişiklik, disparöni, over kisti, premenstrüel sendrom, genitoüriner

enfeksiyon, uterin hiperplazi

Seyrek

: Memede kitle veya memebaşında kanama

Bilinmiyor

Anormal

uterin

kanama

(düzensiz,

artmış,

azalmış),

galaktore,

vajinal

kistler,

emzirmenin

önlenmesi,

gebelik

hissi,

fertilitenin

dönmemesi

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Yaygın

Yorgunluk,

enjeksiyon

bölgesi

reaksiyonları

(örneğin

ağrı

veya

apse), asteni, paraestezi

Yaygın olmayan

: Göğüs ağrısı, pireksi

Seyrek

: Susuzluk, ses kısıklığı, paralizi

Bilinmiyor

: Fasiyal palsi

Araştırmalar:

Yaygın olmayan

: Anormal servikal smear

Seyrek

: Azalmış glukoz toleransı

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi’ne

(TÜFAM)

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

Tedavi kesilmesi dışında hiçbir pozitif tedbir gerekmemektedir.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Progestojenler

ATC kodu: G03AC06

Sayfa 10 / 14

Pfleet no: 2015-0011402

Medroksiprogesteron

asetat

anti-östrojenik,

anti-androjenik

antigonadotrofik

etkiler

göstermektedir.

Etki mekanizması

Kadınlara

önerilen

dozda

parenteral

olarak

uygulandığında

DMPA

gonadotropin

sekresyonunu

inhibe

etmektedir,

neticesinde

foliküler

olgunlaşma

ovülasyonu

engellemekte, uterusa sperm girişini inhibe eden servikal mukusun kalınlaşmasına neden

olmaktadır.

Yetişkin Kadınlarda BMD Değişimleri

DEPO-PROVERA kullanan kadınlarda BMD'deki değişikliklerini medroksiprogesteron asetat

enjeksiyon (150 mg IM) kullanan kadınlarla karşılaştıran bir çalışma iki yıllık tedavi sonrası

grup

arasında

kaybı

açısından

hiçbir

önemli

farklılık

göstermemiştir.

DEPO-

PROVERA grupta BMD'deki ortalama yüzde değişimi Tablo 1 içinde listelenmektedir.

Tablo 1. İskelet bölgesine göre DEPO-PROVERA Kullanan Kadınlarda BMD'de

Başlangıçtan itibaren Ortalama Yüzde Değişimi

Tedavi

Süresi

Lumbar omurga

Total kalça

Femoral boyun

Ortalama %

Değişimi

(%95 CI)

Ortalama %

Değişimi

(%95 CI)

Ortalama %

Değişimi

(%95 CI)

1 yıl

-2,7

(-3,1 ila -2,3)

-1,7

(-2,1 ila -1,3)

-1,9

(-2,5 ila -1,4)

2 yıl

- 4,1

(-4,6 ila -3,5)

-3,5

(-4,2 ila -2,7)

-3,5

(-4,3 ila -2,6)

Başka bir kontrollü, klinik çalışmada 5 yıla dek medroksiprogesteron asetat enjeksiyon (150

mg IM) kullanan yetişkin kadınlar %5-6 oranında omurga ve kalça ortalama BMD düşüşü

göstermiştir, kontrol grubundaki BMD'de hiçbir önemli değişim olmamıştır. BMD'de düşüş

kullanımın ilk iki yılında daha belirgindir, sonraki yıllarda daha düşük düşmüştür. 1, 2, 3, 4 ve

5 yıl sonra lumbar omurga BMD'de sırasıyla %–2,86, -4,11, -4,89, -4,93 ve –5,38 ortalama

değişim gözlemlenmiştir. Total kalça ve femoral boyun BMD'de ortalama düşüşler benzerdir.

Daha fazla detay için lütfen aşağıdaki Tablo 2'ye bakınız.

Medroksiprogesteron asetat enjeksiyon (150 mg IM) kullanımının kesilmesinden itibaren

BMD tedavi sonrası periyot süresince başlangıç değerlerine artmıştır. Tedavinin daha uzun

olması daha yavaş BMD onarımı ile ilişkilidir.

Tablo 2. Yetişkinlerde 5 yıllık medroksiprogesteron asetat 150 mg IM tedavisi sonrası iskelet

bölgesine ve kohorta göre BMD'de başlangıçtan itibaren ortalama yüzde değişimi ve tedavi

sonrası 2 yıl veya 7 yıllık gözlem değerleri (kontrol)

Çalışma

Süresi

Omurga

Total Kalça

Femoral Boyun

Medroksipro-

gesteron

asetat

Kontrol

Medroksipro-

gesteron

asetat

Kontrol

Medroksipro-

gesteron

asetat

Kontrol

Sayfa 11 / 14

Pfleet no: 2015-0011402

5 yıl*

n=33

-%5,38

n=105

%0,43

n=21

-%5,16

n=65

%0,19

n=34

-%6,12

n=106

-%0,27

7 yıl**

n=12

-%3,13

n=60

%0,53

-%1,34

n=39

%0,94

n=13

-%5,38

n=63

-%0,11

* Tedavi grubu 5 yıl boyunca medroksiprogesteron asetat enjeksiyon (150 mg IM) alan

kadınlar ve bu zaman periyodu süresince hormonal doğum kontrolü kullanmayan kontrol

grubu kadınlardan oluşmaktadır.

** Tedavi grubu 5 yıl boyunca medroksiprogesteron asetat enjeksiyonu (150 mg IM) alan ve

kullanım

sonrası

yıl

takip

edilen

kadınlar

yıl

boyunca

hormonal

kontraseptif

kullanmayan kontrol grubu kadınlardan oluşmaktadır.

Ergen Kadınlarda BMD Değişimleri (12-18 yaş)

Ergen kadınlarda (12-18 yaş) medroksiprogesteron asetat enjeksiyon (150 mg IM 12 haftada

bir, 240 hafta boyunca (4,6 yıl), ardından tedavi sonu ölçümler) ile açık etiketli, randomize

olmayan,

klinik

çalışmadan

elde

edilen

sonuçlara

göre,

medroksiprogesteron

asetat

kullanımı başlangıçtan itibaren BMD'de önemli bir düşüşle ilişkilidir. ≥ 4 enjeksiyon/60 hafta

boyunca alan gönüllüler arasında, lumbar omurga BMD'de ortalama düşüş 240 hafta (4,6 yıl)

sonra %2,1, total kalça ve femoral boyun için sırasıyla %-6,4 ve -5,4 kadardır. Tedavi sonrası

takip

bulgularına

göre,

ortalama

değerlere

dayanılarak,

lumbar

omurga

tedavinin

sonlanmasından 1 yıl kadar sonra, kalça BMD tedavinin sonlanmasından 3 yıl kadar sonra

başlangıç seviyelerine dönmüştür. Bununla birlikte, çok sayıda gönüllünün çalışmaya devam

etmediğini, bu nedenle bu bulguların az sayıda gönüllüye dayandığını (tedavi kesintisi sonrası

haftada

n=71

haftada

n=25)

belirtmek

önemlidir.

tersine

DMPA

kullanıcılarından farklı başlangıç kemik parametrelerine sahip eşleşmemiş, tedavi edilmemiş

gönüllülerin karşılaştırılamayan bir kohortu lumbar omurga, total kalça ve femoral boyun için

240 haftada sırasıyla %6,4, 1,7 ve 1,9 ortalama BMD artışları göstermiştir.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

İntramüsküler olarak uygulandığından ilacın tümü hemen vücuda aktarılmış olur. Parenteral

medroksiprogesteron asetat uzun etkili progestasyonel steroiddir. Uzun etki süresi enjeksiyon

bölgesindeki yavaş emiliminden kaynaklanmaktadır.

Dağılım:

150 mg/ml MPA enjeksiyonun hemen ardından, plazma seviyeleri 1.7 ± 0.3 nmol/l kadardır.

İki hafta sonra, seviyeler 6.8 ± 0.8 nmol/l kadardır. Konsantrasyonlar 12 hafta sonunda

başlangıç seviyelerine düşmüştür. Daha düşük dozlarda MPA plazma seviyeleri uygulanan

dozla doğrudan ilişkilidir. Zamanla serum birikimi gösterilmemiştir.

Biyotransformasyon:

DEPO-PROVERA büyük oranda hepatik eliminasyona uğrar.

Eliminasyon:

Medroksiprogesteron asetat fekal ve üriner atılım ile elimine edilmektedir. Plazma yarı ömrü

tek bir kas içi enjeksiyon sonrası yaklaşık altı haftadır. En az 11 metabolit bildirilmiştir. Tümü

idrar ile atılmıştır, bazısı konjuge olmuştur.

Sayfa 12 / 14

Pfleet no: 2015-0011402

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Veri yoktur.

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Veri yoktur.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi

Metilparaben (E218)

Polietilen glikol 3350

Polisorbat 80

Propilparaben (E216)

Sodyum klorür

Enjeksiyonluk su

6.2.

Geçimsizlikler

Bilinmiyor.

6.3.

Raf ömrü

18 ay

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C altında saklayınız.

Dondurmayınız.

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

1 ml tıpalı ve uç kapaklı flakon.

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış

olan

ürünler

atık

materyaller

“Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun

olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

PFIZER İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

34347 Ortaköy-İSTANBUL

Tel : (0–212) 310 70 00

Faks : (0–212) 310 70 58

Sayfa 13 / 14

Pfleet no: 2015-0011402

8.

RUHSAT NUMARASI

136/99

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 13.11.2013

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

Sayfa 14 / 14

Pfleet no: 2015-0011402