DENTINOX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DENTINOX DIS JELI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DENTINOX DIS JELI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • çeşitli

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514344421
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

DENTİNOXdişjeli

Dişvedişetlerineuygulanır.

Etkinmadde:Behergramjeletkinmaddeolarak;3.4mgLidokainhidroklorür(1H

O),3.2mg

Hidroksipolietoksidodekanve150.0mgKamomiltentürüiçerir.

Yardımcımadde:Ksilitol,%70’liksorbitolsolüsyonu,propilenglikol,karbomer934P,

%10’luksodyumhidroksitsolüsyonu,polisorbat20,sodyumsakkarin,mentol,distilesu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyaşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. DENTİNOXnedirveneiçinkullanılır?

2. DENTİNOX’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. DENTİNOXnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. DENTİNOX’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.DENTİNOXnedirveneiçinkullanılır?

DENTİNOX,10gve20g’lıkalüminyumtüplerdesunulanbirilaçtır.

DENTİNOX,etkinmaddeolaraklidokainhidroklorür,hidroksipolietoksidodekanvekamomil

tentürüiçerir.

DENTİNOX,ağrıkesiciveiltihapgidericietkilerisayesinde,çocuklardadişçıkarmasırasında

görülenveyadişetiiltihabısırasındagörülenağrılıveiltihaplıdurumlarıngiderilmesinde

kullanılır.

2.DENTİNOX’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DENTİNOX’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Etkinmaddeveyaformüldekiyardımcımaddelerdenherhangibirinealerjiniz(aşırı

duyarlılığınız)varisebuilacıkullanmayınız.

DENTİNOX’uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Dişetindeciddikızarıklıkveşişmeolmasıdurumundadoktorunuzabildiriniz.

Gözetemasettirilmemelidir.

“Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.”

DENTİNOX’unyiyecekveiçecekilekullanılması

DENTİNOX’unyiyecekveiçeceklerileetkileşmesibeklenmemektedir.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

lacınhamilelikboyuncakullanılıpkullanılamayacağınabirhekimkararvermelidir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emzirmedönemiboyuncailacınkullanılıpkullanılamayacağınabirhekimkararvermelidir.

Araçvemakinekullanımı

Araçyadamakinekullanımıüzerineherhangibiretkibildirilmemiştir.

DENTİNOX’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

DENTİNOXsorbitoliçermektedir. Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

DENTİNOXpropilenglikoliçerdiğindeniritasyonanedenolabilir.

çeriğindebulunandiğeryardımcımaddeleriçinkullanımyoluveyadozunedeniyleherhangi

biruyarıgerekmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

DENTİNOX’undiğerilaçlarilebirliktekullanımındaherhangibirgeçimsizlikbildirilmemiştir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.DENTİNOXnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzbaşkabirtavsiyedebulunmadıkça;günde2-3kezDENTİNOXuygulaması

yeterlidir.

Uygulamayoluvemetodu:

Doktorunuzbaşkabirtavsiyedebulunmadıkça;dişetininetkilenmişbölgesinetemizbir

parmakyadapamukyardımıileuygulanıphafifçemasajyapılır.Özellikleyemeklerdensonra

veuykudanönceuygulanmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:Yaşsınırıbulunmamaktadır.

Yaşlılardakullanımı:Dozayarlamasıgereklideğildir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:Dozayarlamasıgereklideğildir.

EğerDENTİNOX’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDENTİNOXkullandıysanız

DENTİNOX’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DENTİNOX’ukullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

DENTİNOXiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

DENTİNOXtedavisisonlandırıldığında,herhangibirolumsuzetkioluşmasıbeklenmez.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiDENTİNOX’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,DENTİNOX’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yüz,dudaklar,dilve/veyaboğazdaşişmeyenedenolan,yutmaveyanefesalma

zorluklarınaveyaciltteşiddetlikaşıntıyayolaçabilenciddialerjikreaksiyon.

‘Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinDENTİNOX’akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.’

‘Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.’

DENTİNOXileilgiliolarakbaşkabiryanetkibildirilmemiştir .

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.DENTİNOX’unsaklanması

DENTİNOX’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25 0 C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraDENTİNOX’ukullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizDENTİNOX’ukullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DENTİNOXGESELLSCHAFT(Almanya)lisansıile

AbdiİbrahimİlaçSan.veTic.A.Ş.

ReşitpaşaMah.EskiBüyükdereCad.No:434467

Maslak/Sarıyer/İstanbul

Üretimyeri:

AbdiİbrahimİlaçSan.veTic.A.Ş.

SanayiMah.TunçCad.No:3

Esenyurt/İstanbul

Bukullanmatalimatı(gün/ay/yıl)tarihindeonaylanmıştır.