DEMENT 5 MG FILM TABLET, 14 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEMENT 5 MG FILM TABLET, 14 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEMENT 5 MG FILM TABLET, 14 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • donepezil

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 216/35
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 11-07-2008
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1.

BE~ERi

TIBBi URUNUN ADI

DEMENT® 5mg film tablet

KISA URUN

BiLGiSi

2. KALiTATiF

VE

KANTiTATiF BiLESiMi

Etkin madde:

Donepezil Hidroklorilr 5 mg (4.56 mg donepezil baza esdeger)

Y

ard1mc1

mad de I

er:

Laktoz tabletoz 62,3 mg

ard1mc1

maddeler

i~in

bakm1z.

3. FARMASOTiK FORMU

Film kaph tablettir. Beyaz renkli, film kaph yuvarlak tabletlerdir.

4.

KLiNiK OZELLiKLER

4.1. Terapotik endikasyonlar

DEMENT®

hafifve

orta

~iddette

Alzheimer tipi demansm semptomatik tedavisinde endikedir.

Bu endikasyonda kullamma dair ozel uyan ve onlemler

i~in,

4.4. Ozel kullamm uyanlan ve

onlemlerine bakm1z.

4.2. Pozoloji

ve

uygulama

~ekli

Pozoloji/uygulama

s1khg1

ve

siiresi:

Y

eti~kinler/ya~hlar:

Tedaviye giinde tek doz 5 mg ile

ba~lamr.

Tedaviye verilecek en erken klinik yamtlarm almmas1

ve donepezil

hidroklorilriin kararh durum konsantrasyonlarma

ula~abilmesi

i~in

5 mg/giln'liik

doza en az bir ay silreyle devam edilmelidir.

ay silreyle gilnde 5 mg dozun

saglad1g1

klinik

cevabm degerlendirilmesi ile DEMENT®'in dozu,

giinde tek doz

mg'a

yilkseltilebilir. Onerilen

yilksek

gilnliik

mg'd1r.

mg/giln'Un

ilstilndeki

dozlar

klinik

~ah~malarda

incelenmemi~tir.

Tedaviye ara verilmesi durumunda DEMENT®'in yararh etkilerinde tedrici bir azalma gorillilr.

Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir "rebound" etki veya geri 9ekilme etkisi ile

kar~1la~1lmam1~tlf.

Uygulama sekli:

DEMENT® oral olarak, gilnde tek doz ve gece yatmadan hemen once almmahdir.

Ozel popiilasyonlara

ili~kin

ek bilgiler:

Bobrek yetmezligi:

Donepezil hidroklorilriln klerensi bu

~artlardan

etkilenmediginden, bobrek

bozuklugu olan hastalara benzer bir doz program1 uygulanabilir.

Karaciger yetmezligi:

Hafif

ve orta

~iddetli

karaciger yetmezliginde ilaca

olas1

maruziyet

art1~1

nedeniyle, bireysel tolerabiliteye gore doz ayarlamas1 yap1lmahdir. Stabil alkolik sirozu olan

hastamn yer

ald1g1

9ah~mada

DEMENT®'in klerensi,

ve cinsiyet yonilnden

e~lenmi~

saghkh bireyinkine gore %20

azalm1~tlf.

Pediyatrik popiilasyon:

Donepezil hidroklorilriln 9ocuklardaki

etkililik ve gilvenliligi

ortaya

konulmad1gmdan,

9ocuklarda kullamlmas1 onerilmemektedir.

Geriyatrik popiilasyon:

Aslen DEMENT®'in farmakokinetiginin

ile olan

ili~kisini

incelemek

amac1yla bir

9ah~ma

yaptlmam1~tlf.

Ancak ilacm tedavi silresince Alzheimer'h

ya~h

hastalarda

takip

edilen

ortalama

plazma

konsantrasyonlan

gen9

saghkh

gonilllillerde

gorillen

kar~Ila~tmlabilir

durumdadir.

4.3. Kontrendikasyonlar

DEMENT® donepezil hidroklorilr, piperidin tilrevleri veya preparatm

bile~iminde

bulunan

herhangi bir maddeye

kar~1

duyarhhg1 oldugu bilinen hastalarda kontrendikedir.

4.4. Ozel kullamm uyardari ve onlemleri

Tedavi, Alzheimer gibi demans

tams1

koymakta ve hastahg1 tedavi etmekte deneyimli olan bir

doktor tarafmdan

ba~latilmah

ve yonlendirilmelidir. Tam, kabul edilen yonergelere (ornek, DSM

IV, ICD 10) gore konulmahd1r. Donepezil

tedavisi, sadece hastanm ila9 ahmm1 dilzenli kontrol

edebilecek sorumlu bir

ki~i

(hasta yakm1,

bak1c1

v.b.) oldugu zaman

ba~lat1lmahd1r.

Hasta ila9tan

terapotik

fayda

saglad1g1

miiddet9e,

tedavi

devam

etmelidir.

sebeple,

donepezilin

klinik

avantajlan

belli

siirelerle

tekrar degerlendirilmelidir.

Terapotik etkinin

varhgma dair kamt

kalmad1g1

zaman

ilacm

kesilmesine karar verilmelidir.

Ki~ilerin

donepezile verecekleri yamt

onceden tahmin edilemez.

DEMENT®

'in diger demans tipleri ve diger haf1za bozukluklan (om. Amnestik Hafif Kognitif

Bozukluk) olan hastalarda

kullan1m1

ara~t1rma

~amasmdadtr.

Anestezi:

kolinesteraz

inhibitorii

olan

donepezil

hidrokloriiriin,

anestezi

strasmdaki

siiksinilkolin tipi kas

gev~emesini

art1rabilir.

Kardiyovaskuler durumlar:

Kolinesteraz inhibitorleri farmakolojik etkileri nedeniyle kalp

at1~1

ilzerinde vagotonik etkiler (bradikardi gibi)

olu~turabilir.

Bu etkinin gorillme potansiyeli "hasta

siniis sendromu", sinoatrial veya atrioventrikiller blok gibi diger supraventrikiiler kardiyak iletim

bozuklugu durumlan bulunan hastalar i9in ozellikle onemli olabilir.

Senkop ve konviilsiyonlara ait raporlar mevcuttur. Bu hastalar incelenirken, kalp blogu veya uzun

siniis duraksamas1 Uzerinde

dii~iiniilmelidir.

Gastrointestinal durumlar:

Kolinomimetikler gastrik asit iiretimini yiikseltebilir. Olser hikayesi

olan veya

zamanh nonsteroid antiinflamatuvar ila9 (NSAii) alanlar gibi iilser

geli~me

riski

yiiksek olan hastalar belirtileri bak1mmdan yakmdan takip edilmelidir. Bununla birlikte donepezil

hidroklorilriln plasebo ile

kars1la~tmld1g1

klinik

9ah~malarda,

peptik

Ulser

veya gastrointestinal

kanama insidansmda hivbir

art1~

gosterilmemi~tir.

Genitouriner sistem:

Donepezil hidrokloriiriin klinik

9ah~malarmda

gozlemlenmemekle beraber,

kolinomimetikler mesane

91k1~

obstriiksiyonuna yol a9abilir.

Santral

sinir

sistemi:

Nobetler:

Kolinomimetiklerin

jeneralize

konviilsiyonlara

avma

potansiyeli

ta~tdtklanna

inamlmaktad1r.

Ancak,

nobetler Alzheimer hastahgmm

gostergesi de

olabilir. Kolinomimetiklerin ekstrapiramidal belirtileri indilkleme veya art1rma potansiyeli vardtr.

Pulmoner sistem:

Kolinomimetik etkilerine bagh olarak, kolinesteraz inhibitorleri ast1m veya

obstruktif akciger hastahg1 hikayesi olan hastalarda dikkatli

kullamlmahdir.

Donepezil

hidrokloriiriin,

diger

asetilkolinesteraz

(AChE)

inhibitorleri

ile,

kolinerjik

sistem

agonist veya antagonistleri ile

zamanh kullamlmasmdan ka9m1lmahdir.

Vaskiiler demans klinik ara:jtzrmalarmda mortalite:

Yiiksek ihtimalli veya olast vaskiiler demans

(VaD)

iyin NINDS-AIREN kriterlerini saglayan bireylerin incelendigi 6 ay sUreli 3 klinik

yah~ma

yiirUtiilmil~tiir.

NINDS-AIREN kriterleri, demans1 tamamen vaskUler sebeplerden kaynaklanan

hastalan belirlemek ve Alzheimer hastahgt olan hastalan

9ah~manm

d1~mda

btrakmak Uzere

tasarlanm1~tir.

9ah~masmdaki

rnortalite

oranlan verileri

birle~tirildiginde

donepezil

hidroklorilr

grubundaki mortalite oram

1.7) say1sal deger olarak plasebo grubundaki rnortalite oranmdan

1.1) yiiksektir. Ancak bu

sonu~

istatistiksel olarak anlamh

bulunrnam1~tlf.

Donepezil hidroklorilr ya

plasebo kullanan hastalardaki mortalitenin

9e~itli

vaskiller kaynakh

sebepleri oldugu

belirlenmi~tir

ki, bu altta yatan vaskiiler hastahklan olan

ya~h

popillasyon i9in

beklenen

sonu9tur.

OlUrncill

olan ya

olrnayan vaskiiler olaylarm analizi, donepezil hidrok1orilr grubunda plaseboya

k1yasla

goriilme s1khgmda bir fark

gostermemi~tir.

Alzheimer hastahgt

9ah~rnalan

birle~tirildiginde

(n=4146)

9ah~rnalar

vaskiiler demans1

kapsayan diger demans

9ah~malar1yla

birle~tirildiginde

(n=6888) plasebo grubundaki mortalite

s1khgmm rakamsal olarak donepezil hidroklorilr grubundaki mortalite

s1khgm1

a~t1g1

gorillmil~tiir.

Noroleptik malign sendrom (NMS):

hayat1 tehdit edici bir hastahkttr

hipertermi, kas

rijiditesi,

otonom

instabilite,

degi~ken

biliny durumu,

serum

kreatin

fosfokinaz

seviyelerinde

yilkselme

karakterizedir;

bunlara

olarak

miyoglobinilri

(rabdomiyoliz)

akut

renal

yetmezlik de gorillebilir.

Donepezil

kullammma

bagh

NMS, ozellikle

e~zamanh

antipsikotik

kullanan hastalarda seyrek olarak

raporlanm1~tlf.

Eger hastada NMS'i

i~aret

eden semptornlar

mevcutsa veya

NMS'nin diger klinik belirtilerinin

olmad1g1

dururnlarda a91klanamayan yilksek

ate~

gorilliirse donepezil tedavisi kesilmelidir.

Bu ila9 laktoz i9erir. Nadir kahttmsal galaktoz intoleranst, Lapp laktoz yetmezligi ya da glikoz-

galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastalarm bu

ilac1

kullanmamalan gerekir.

4.5. Diger ttbbi iiriinlerle

etkile~imler

ve diger

etkile~im

~ekilleri

Donepezil

hidroklorilr

diger

kolinesteraz

inhibitorlerinin

zamanh

kullammmdan

ka91mlmahdtr.

Donepezil

hidroklorilr

ve/veya

metabolitlerinden

herhangi

biri

insanlarda

teofilin,

varfarin,

simetidin, digoksin, tiyoridazin, risperidon ve sertralinin metabolizmasm1 inhibe etmez. Donepezil

hidroklorilriln metabolizmas1, digoksin, simetidin, tiyoridazin, risperidon ve sertralinle

zamanh

kullamlmasmdan etkilenmemektedir.

L-Dopa/karbidopa ile optimum tedaviyi alan

Parkinsonlu hastalarda

yap1lan

9ah~mada,

giln

silresince donepezil hidroklorilr uygulanmas1 L-Dopa veya karbidopa kan seviyelerinde

hi9bir etki

olu~turmam1~ttr.

9ah~mada

motor aktivitede hi9bir etki

gorillmemi~tir.

jn vitro

9ah~malar

donepezil metabolizmasmda, sitokrom P450 izoenzim CYP3A4 ve daha az olarak da izoenzim

CYP2D6'nm rol

ald1gm1

gostermi~tir.

jn vitro

ila9

etkile~im

9ah~malan,

CYP3A4 inhibitOril olan

ketokonazol

CYP2D6

inhibitOrU

olan

kinidinin,

donepezil

metabolizmas1m

inhibe

ettigini

gosterir. Bu sebeple, bu ve

diger CYP3A4 inhibitOrleri (itrakonazol ve eritromisin gibi) ve CYP2D6

inhibitOrleri

(fluoksetin

gibi)

donepezil

metabolizmasm1

inhibe

edebilir.

Saghkh

gonilllillerde

yap1lan

9ah~mada,

ketokonazol

ortalama

donepezil

konsantrasyonlanm

oranmda

art1rm1~tlr.

Bu yilkselmeler, ketokonazoliln CYP-3A4 sistemini

payla~an

diger ajanlar ilzerinde

olu~turdugu

art1~tan

daha azdtr ve klinik olarak bir ilgi

olmas1

muhtemel degildir.

Donepezil

verilmesi ketokonazoliln farmakokinetigi ilzerine bir etki

yapmam1~tlr.

Rifampisin,

fenitoin,

karbamazepin

alkol

gibi

enz1m

indilkleyiciler,

donepezil

seviyelerini

dil~ilrebilir.

inhibe

etme

veya

indilkleme

etkisinin

onemi

bilinmediginden,

tilr

ila9

kombinasyonlan

dikkatle

kullamlmahd1r.

Donepezil

hidroklorilr antikolinerjik aktiviteye

sahip

ila9larla

etkile~me

potansiyeline sahiptir. Aym zamanda, silksinilkolin, diger noromuskiller

kav~ag1

bloke edici ajanlar ya da kolinerjik agonistler veya kardiyak iletim ilzerine etkileri olan beta-bloker

ajanlar gibi

ila9larla

e~zamanh

tedavilerle sinerjistik aktivite potansiyeli de bulunmaktadtr.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

<;ocuk dogurma potansiyeli bulunan kadmlar/Dogum kontrolii (Kontrasepsiyon)

Hamile kadmlarda

yapilm1~

yeterli ve tam kontrollii

c;alt~ma

mevcut degildir. Donepezil kesin

olarak gerekli

olmad1k9a gebelik doneminde kullamlmamahdir.

Gebelik donemi

insanlara verilen dozun

yakla~1k

katm1

bulan dozlarla hamile s19anlar ve yine insan dozunun

yakla~tk

50 katmt

bulan dozlarla hamile

tav~anlar

ilzerinde yaptlan teratojenite

c;ah~malannda

herhangi bir teratojenik potansiyele dair hic;bir kamt ortaya

91kmam1~t1r.

Ancak, bir

c;ah~mada

gebeligin 17. gilnilnden dogumdan sonraki 20. gilne kadar

gec;en

silrede, insan dozunun

yakla~1k

katt

ilac;

uygulanan

hamile s19anlarda,

Olil

dogumlarda bir

art1~

dogumdan sonraki 4

giln

ic;erisinde

y~ayan

yavrularm say1smda bir azalma

olmu~tur.

Bir sonraki testte daha

dii~ilk

kullamlm1~

(insan dozunun

yakla~1k

katt) ve hic;bir etki

gozlenmemi~tir.

Laktasyon donemi

Donepezil hidroklorilriln

anne

siltiine

ge9ip

gec;medigi

bilinmemekte olup emziren kadmlarda

yap1lm1~

c;ah~ma

bulunmamaktad1r. Donepezil, emziren annelerde kullamlmamahdtr.

reme yetenegi/Fertilite

Donepezil hidroklorilriln s19anlarda fertilite ilzerine etkisi

olmam1~t1r.

4.7.

Ara~

makine kullamm1 iizerindeki etkiler

Alzheimer tipi demans,

arac;

kullanma performansmda bozulmaya sebep olabilir veya makine

kullanma kabiliyetini azaltabilir. Buna ek olarak donepezil ozellikle

ba~lang19ta

veya doz

arttmm~

esnasmda yorgunluk, sersemlik ve kas kramplan yapabilir. Tedaviyi uygulayan hekim, donepezil

tedavisi

alan

hastalarm

arac;

veya

kompleks

makine

kullanma

kabiliyetini

dilzenli

olarak

degerlendirmelidir.

4.8. istenmeyen etkiler

gorillen

istenmeyen

etkiler

diyare,

kramplan,

halsizlik,

bulanti,

kusma

uykusuzluktur.

A~ag1da

DEMENT®

kullanan

tiim

evrelerdeki

Alzheimer

hastalarmm

istenmeyen

etkilerle

kar~tla~ma

s1khg1

belirtilmi~tir.

kereden

fazla

bildirilen

vakalar

a~ag1da,

gorillme

s1khg1

sistem

organ

sm1fma

gore

listelenmi~tir:

[<;ok

yaygm

(~1/10);

yaygm

(~1/100,

<1/10);

yaygm olmayan

(~1/1.000,

<1/100)

ve seyrek

(~1/10.000,

<111.000),

9ok seyrek

(<

10000),

bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor)].

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:

Y aygm: Soguk algmhg1

Metabolizma ve beslenme bozukluklari:

Yaygm:

Anoreksi

Psikiyatrik bozukluklar:

Yaygm: Halilsinasyon**, ajitasyon**, agresif

davram~lar**,

anormal rilyalar

Sinir sistemi bozukluklar1:

Yaygm: Senkop*, sersemlik hali, uykusuzluk

Yaygm olmayan: Nobet*

Seyrek: Ekstrapiramidal semptomlar

<;ok

seyrek: Noroleptik malign sendrom

Kardiyak bozukluklar:

Yaygm olmayan: Bradikardi

Seyrek: Sinoatrial blok, atrioventrikiller blok

Gastrointestinal bozukluklar:

<;ok

yaygm: Diyare, bulant1

Yaygm: Kusma, abdominal rahats1zhk

Yaygm olmayan: Gastrointestinal kanama, gastrik ve duodenal illserler

Hepato-bilier bozukluklar:

Seyrek: Hepatiti de i9eren karaciger disfonksiyonu***

Deri ve deri

alh doku bozukluklari:

Y aygm: Dokilntil,

ka~mt1

Kas-iskelet bozukluklar, bag doku ve kemik bozukluklara:

Yaygm: Kas kramplan

Bobrek

ve iiriner sistem bozukluklar1:

Y aygm: Oriner inkontinans

Genet ve uygulama bOlgesine

ili~kin

bozukluklar:

<;ok

yaygm:

agnst

Yaygm:

Agn,

bitkinlik

Ara~tirmalar

Yaygm olmayan: Serumdaki kas kreatin kinaz konsantrasyonlarmda hafifyilkselmeler

aralanma

ve zehirlenme:

Yaygm: Kaza

Hastalarm

senkop

veya

nobet

ir;in

incelenmesinde

kalp

blogu

veya

sinils

ritminde

uzun

duraklama

olas1hg1

dil~ilnillmelidir.

(bkz. Bolilm 4.4)

Halusinasyon,

ajitasyon ve

agresif

davram~lar

ilgili

bildirimler doz azalttlmast

tedaviye son verilmesi ile

r;ozilmlenmi~tir.

Ar;tklanamayan karaciger disfonksiyonu durumunda DEMENT®

tedavisine son verilmesi

dil~Unillmelidir.

4.9. Doz

as1m1

ve tedavisi

Hayvan

~ah~mas1

verileri

Fare, swan ve kopeklerde tek bir oral doz olarak alman donepezil hidroklorilriln tahmin edilen

ortalama oldilrilcil dozu stras1yla 45, 32 ve

mg/kg olup, bunlar insan ir;in onerilen azami doz

olan gilnde

mg'hk

degerin stras1yla,

yakla~tk

225, 160 ve 75

kat1d1r.

Kolinerjik stimillasyonun

dozla ilgili belirtileri hayvanlarda

gozlemlenmi~

olup, bunlara ani harekette azalma, yilzilkoyun

yatma

pozisyonu,

yilrilrken

sendeleme,

gozya~t

salgtlama,

klonik

konvulsiyonlar,

solunum

zorlugu,

tilkilrilk salg1lama, miyozis, fasikillasyon ve vilcut yilzeyi s1cakhgmda

dil~me

dahildir.

a~1mmm

semptomlara

Kolinerjik kriz

Kolinesteraz

inhibitOrleriyle

a~1m1,

~iddetli

bulantt,

kusma,

tilkrilk

salgtlama,

terleme,

bradikardi,

hipotansiyon, solunum

gilr;lilgil,

kollaps ve konvulsiyonlarla karakterize kolinerjik

krizle sonu9lanabilir. Kas zaytflamasmm artmast bir ihtimal olup, solunum kaslarmm dahil olmast

halinde

olilmle sonur;lanabilir.

Tedavi

Her doz

a~1m1

vakasmda oldugu gibi, genel destek tedbirlerinden yararlamlmahd1r. Donepezil

hidroklorilrfin doz

a~1mmda

antidot olarak atropin

ila 2

mg'hk

bir intravenoz

ba~lang1c;

dozunu

klinik

cevaba

bagh

olarak

sonraki

dozlar

takip

edebilir)

gibi

tersiyer

(Uc;Uncill)

yaptdaki

antikolinerjikler kullamlabilir. Glikopirolat gibi kuatemer (

dordUncill) yap1daki antikolinerjiklerle

birlikte

almd1gmda,

diger

kolinomimetiklerle

basmct

kalp

att~mda

atipik

cevaplar

bildirilmi~tir.

Donepezil hidroklorfirfin ve/veya metabo1itlerinin diyalizle (hemodiyaliz, periton

diyalizi veya hemofiltrasyon) at1hp at1lamayacag1 bilinmemektedir.

5.

FARMAKOLOJiK

OZELLiKLER

5.1. Farmakodinamik ozellikler

Farmakoterapotik grub: Kolinesteraz inhibitorleri

TC kodu:

N06DA02

Donepezil hidroklorilr beyinde predominant kolinesteraz olan asetilkolinesterazm selektif ve geri

donil~lil

(tersinir) bir

inhibitOrOdUr.

Donepezil hidroklorfir, esas olarak merkezi sinir sisteminin

dt~mda

bulunan bir enzim olan butirilkolinesteraza ktyasla bu enzimin in vitro olarak 1000 kat

daha

gilc;lil

bir inhibitorOdilr.

Klinik

r;ab~malar

Hafif

ve orta #ddette Alzheimer hastalzgz

Alzheimer tipi demansh hastalarm

katild1g1

klinik

c;ah~malarda

5 mg veya

mg'hk

donepezil

hidroklorilriln gilnde tek doz olarak almmas1, dozu takiben

yaptlan

Olc;Umlerde

s1ras1yla

%63,6 ve

%77,3'1Uk

asetilkolinesteraz

aktivitesinin

(eritrosit

membranlarmda

olc;illen)

kararh

durum

inhibisyonunu

ortaya

c;1karm1~ttr.

Alyuvarlardaki

AChE'nin

donepezil

hidroklorilr

tarafmdan

inhibisyonu ile kognitif fonksiyonun

sec;ilmi~

ozelliklerini inceleyen hassas bir

olc;ek

olan ADAS-

cog' daki

degi~melerle

uyumlu

oldugu

gosterilmi~tir.

Donepezil

hidroklorfiriln

altta

yatan

noropatolojinin seyrinde

degi~iklik

yapma potansiyeli

incelenmemi~tir.

Bu sebeple, donepezil

hidroklorilrfin hastahgm

ilerleyi~ine

bir etkisi oldugu

dil~Unillemez.

Donepezilin Alzheimer tipi demansm tedavisindeki etkililigi dort plasebo kontrollU

c;:ah~mada

ay silreli

c;:ah~ma

silreli

c;:ah~ma)

ara~tmlm1~tIT.

Klinik

c;:ah~malarda,

ayhk donepezil tedavisinin sonucunda bir analiz

yap1lm1~tir.

Bu analizde

etkililik

kriteri

birlikte

kullamlm1~hr.

ADAS-cog,

hasta

yakmmdan

gelen

bilgiler

dahilinde

klinisyenin

goril~meye

dayah

degi~iklik

izlenimi (CIBIC+ -

global fonksiyonlan

olc;:er),

Klinik

Demans

Olc;:ilm

Skalasmm GOnlilk

Ya~am

Aktiviteleri Altskalas1 (CDR -

sosyal ortamlardaki,

evdeki, hobilerindeki ve

ki~isel

baktmdaki becerileri

olc;:er).

A~ag1da

listelenen ozelliklere uyan hastalar tedaviye cevap

vermi~

kabul

edilmi~lerdir.

Cevap

ADAS-Cog' da en az

puanhk

geli~me

CIBIC+'da

kotille~me

olmamas1

Klinik Demans

Olc;:ilm

Skalasmm GUnlilk Y

a~am

Aktiviteleri

Altskalast'nda

kotiile~me

olmamas1

%Cevap

Tedavi edilmesi

amac;:lanan

Plasebo grubu

Donepezil

Hidroklorilr

kullanan grup

Donepezil

Hidrokloriir

kullanan grup

<

0.05

<

0.01

popillasyon

N=365

%18*

%21*

Degerlendirilen

Popillasyon

N=352

%18*

%22**

Donepezil, tedaviye cevap verdiklerine karar verilen hastalarm yilzdesinde doza bag1mh olarak

istatistiksel

ac;:1dan

onemli bir

art1~

olu~turmu~tur.

5.2. Farmakokinetik ozellikler

1. Emilim:

Maksimum plazma seviyelerine oral ahmdan

yakla~1k

3 ila 4 saat sonra

ula~Iltr.

Plazma

konsantrasyonlan ve

egri altmda kalan alan (EAA), dozla orant1h olarak artmaktad1r. Yanlanma

omrti

yakla~1k

70 saat oldugundan, diizenli olarak giinde tek doz ahnmas1 kararh duruma

a~amah

olarak

yakla~1lmas1yla

sonm;lantr. Tedaviye

b~land1ktan

sonra

3 hafta ii;inde

yakla~1k

kararh

duruma

ula~thr.

Bir kere kararh duruma

ula~tld1ktan

sonra, plazmadaki donepezil hidroklortir

konsantrasyonlar1 ve onunla ilgili farmakodinamik aktivite giln

ii;inde i;ok az

degi~me

gosterir.

Donepezil

hidroklortirtin emilimi yiyeceklerden etkilenmemektedir.

2.

Dag1hm:

Donepezil hidroklortir

yakla~1k

olarak %95 oranmda plazma proteinlerine baglamr.

Aktif metabolit olan 6-0-desmetildonepezilin plazma proteinlerine baglanmast bilinmemektedir.

Donepezil

hidroklortirtin

muhtelif viicut

dokularma

dag1lmas1

kesin

~ekilde

incelenmemi~tir.

Bununla birlikte, saghklt erkek goniilliilerde yap1lan bir kiltle dengesi incelemesinde C

-i~aretli

donepezil hidroklorilriln 5

mg'hk

tek bir dozunun almmasmdan 240 saat sonra ilacm

yakla~1k

%28'i

a91ga

91kmam1~t1r.

Bu, donepezil hidroklortir ve/veya metabolitlerinin vilcutta 10 gilnden

uzun sure

kaltc1

olabileceklerini gostermektedir.

3. Biyotransformasyon:

Donepezil hidroklortir sitokrom P450 sistemi (ozellikle CYP3A4 ve daha

olarak

CYP2D6

izoenzimleri)

tarafmdan

henilz

hepsi

tammlanmam1~

olan

say1da

metabolite

i;evrilir.

C-i~aretli

donepezil

hidroklortirtin 5

mg'hk

tek bir dozunun almmasmm

ardmdan, alman dozun yilzde oramyla ifade edilen plazma radyoaktivitesine

gore temel olarak,

bozulmamt~

donepezil hidroklorilr (%30),

0-desmetil donepezil (%

1 l -

donepezil hidroklortir

aktivitesine benzer aktivite gosteren tek metaboliti), donepezil-cis-N-oksid (%9), 5-0-desmetil

donepezil (%7), 5-0-desmetil donepezil glukuronit konjugat1 (%3)

belirlenmi~tir.

4. Eliminasyon:

Plazma yanlanma omrti

yakla~tk

saattir. Alman donepezil hidroklortir dozunun

yakla~1k

%57'si idrardan atthrken (%17'si

degi~memi~

donepezildir), %14,5'i

d1~k1

attlmt~

olup, bu

biyotransformasyon ve idrarla itrahm esas at1hm yollan oldugunu gostermektedir.

Donepezil hidroklorllr ve/veya metabolitlerinden herhangi birinin enterohepatik

dol~1ma

girdigini

gosterecek bir kamt bulunmamaktadtr.

Ozel gru plar:

Cinsiyet,

irk ve

sigara

i9me

alt~kanhgmm

donepezil

hidroklorilrlin

plazma konsantrasyonlan

iizerinde

onemli

say1labilecek

klinik

etkisi

yoktur.

Donepezilin

farmakokinetigi

saghkh

ya~hlarda,

Alzheimer hastalarmda veya vaskiller demansh hastalarda tam olarak

incelenmemi~tir.

Ancak hastalardaki ortalama plazma seviyeleri saghkh gen\: gonUilillerdekine yakmd1r.

Hafif

orta

~iddetli

karaciger

yetmezligi

olan

hastalarda,

donepezilin

kararh

durum

konsantrasyonunda

art1~

gozlenmi~tir;

EAA ortalamasmda %48,

Cmaks

ortalamasmda %39 (Bkz.

Bolilm 4.2 Pozoloji ve uygulama

~ekli).

"-'

5.3. Klinik oncesi gilvenlilik verileri

Gene I

Deney hayvanlar1 iizerinde yapdan kapsamh deneyler bu

bile~igin

ama9lanan kolinerjik stimillator

etkisi haricinde

\:Ok

az etki

yapt1gm1

gostermi~tir.

Mutajenite

Donepezil, bakteri ve memeli hiicresi mutasyon analizlerinde mutajenik

bulunmam1~t1r.

Donepezil

hidroklorlir

ters

bakteri

mutasyonunda

fare

lenfoma

testlerinde

genotoksik

degildir.

Kromozomal

degi~im

testlerinde,

in

vitro

ortamda, hiicreler i9in

toksik degerlerdeki ve kararh

durum plazma konsantrasyonlarmdan 3000 kat fazla konsantrasyonlarda bazt klastojenik etkiler

gozlemlenmi~tir

ancak

in

vivo

fare

mikroniikleus

modelinde

hi9bir

klastojenik

veya

diger

genotoksik etkiler

gozlemlenmemi~tir

in

vivo/in

vitro

testlerinde hi\:bir DNA

hasan

gozlemlenmemi~tir.

Karsinojenite

Donepezil hidroklorlir

i9in CD-1 farelerinde yap1lan ve 180 mg/kg/giin (mg/kg cinsinden tavsiye

edilen en yiiksek insan dozunun

yakla~1k

1100

kat1

veya mg/m

cinsinden tavsiye edilen en yiiksek

insan

dozunun

yakl~tk

kat1)

dozuna

kadar

ila9

verilen

haftahk

karsinojenite

\:ah~masmda,

veya Sprague-Dawley s19anlarma 30 mg/kg/giln (mg/kg cinsinden tavsiye edilen en

yilksek insan dozunun

yakla~1k

kat1

veya mg/m

cinsinden tavsiye edilen en yiiksek insan

dozunun

yakla~1k

kat1)

dozuna kadar ila9 verilen I 04 haftahk bir karsinojenite

9ah~masmda

karsinojenik potansiyeli olabilecegine

<lair

bir kamt elde

edilmemi~tir.

Dogurganhk

Donepezil hidroklorilr,

10 mg/kg/giln (mg/m

cinsinden tavsiye edilen en yilksek insan dozunun

yakla~1k

kat1)

dozuna kadar olan dozlarda s19anlarda dogurganhk ilzerinde

9iftle~me

donemi

siklusunun

hafif9e uzamas1

d1~mda

hi9bir etki

yapmam1~1Ir.

Donepezil hidroklorilr s19anlar veya

tav~anlarda

teratojenik etkili

bulunmam1~tlf.

Hamile s19anlara

mg/kg/giln'e kadar olan dozlarda,

olil dogumlar ve yeni doganm hayatta kalmas1 ilzerine

hafif

etkileri

olmu~tur

(bkz. Bolilm 4.6 -

Gebelik ve laktasyon)

6. FARMASOTiK OZELLiKLER

6.1 Yard1mc1 maddelerin listesi

Laktoz (tabletoz)

Avicel PH

Prejelatinize

ni~asta

Aerosil 200

Magnezyum stearat

Polivinil alkol (k1smen hidrolize)

Titanyum dioksit (E 171)

Makrogol/PEG

3350

Talk

6.2.

Ge.;imsizlikler

Ge9erli

degil.

6.3.

Raf

omrii

36 ay

6.4. Saklamaya yonelik

ozel tedbirler

25°C altmdaki oda s1cakhgmda saklaym1z.

6.5. Ambalajm niteligi ve

i~erigi

ve 28 adet tablet PVDC/

Al blister ve karton kutuda kullanma talimat1 ile beraber ambalajlamr.

6.6.

Be~eri

t1bbi i.iriinden

arta

kalan maddelerin imhas1 ve diger ozel onlemler

'T1bbi at1klarm kontrolil yonetmeligi' ve 'Ambalaj ve Ambalaj Atiklannm Kontrolil

yonetmelikleri'ne uygun olarak imha edilmelidir.

RUHSAT SAHiBi

RAiF iLA<; SAN. A.S.

e~ilce

Mahallesi

Doga Sokak No: 4

34418 Kag1thane/istanbul

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

216/35

RUHSAT

TARiHi

RUHSAT YENiLEME

TARiHi

ruhsat tarihi: 11.07.2008

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KUB'UN YENiLEME

TARiHi