DEMENT 10 MG FILM TABLET, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEMENT 10 MG FILM TABLET, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEMENT 10 MG FILM TABLET, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • donepezil

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 216/34
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 11-07-2008
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

BE~ERi

TIBBi

URUNUN ADI

DEMENT® 10 mg film tablet

KISA URUN

BiLGiSi

KALiTATiF

VE KANTiTATiF

BiLE~iMi

Etkin madde:

Donepezil Hidrokloriir

mg (9.12 mg donepezil baza esdeger)

ard1mc1

maddeler:

Laktoz tabletoz 124,6 mg

ard1mc1

maddeler

ic;in

bakm1z.

3. FARMASOTiK

FORMU

Film kaph tablettir.

renkli, film kaph yuvarlak tabletlerdir.

KLiNiK

OZELLiKLER

4.1.

Terapotik endikasyonlar

DEMENT®

hafifve

orta

~iddette

Alzheimer tipi demansm semptomatik tedavisinde endikedir.

Bu endikasyonda kullamma dair

ozel

uyar1

ve onlemler

ic;in,

4.4. Ozel kullamm

uyanlan

onlemlerine bakm1z.

4.2. Pozoloji ve uygulama

~ekli

Pozoloji/uygulama

s1khg1

ve siiresi:

eti~kinler/ya~hlar:

Tedaviye gilnde tek doz 5 mg ile

ba~lamr.

Tedaviye verilecek en erken klinik yamtlarm ahnmas1

ve donepezil hidrokloriiriin kararh durum konsantrasyonlarma

ul~abilmesi

ic;in

5 mg/giln'lilk

doza en az bir ay silreyle devam edilmelidir. Bir ay siireyle gilnde 5 mg dozun

saglad1g1

klinik

cevabm degerlendirilmesi ile DEMENT®' in dozu, giinde tek doz

a yiikseltilebilir. Onerilen

yilksek

giinliik

dir.

mg/giln'iin

Ustilndeki

dozlar

klinik

c;ah~malarda

incelenmemi~tir.

Tedaviye ara verilmesi durumunda DEMENT®'in yararh etkilerinde tedrici bir azalma gorutilr.

Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir "rebound" etki veya geri 9ekilme etkisi ile

kar~tla~1lmam1~t1r.

Uygulama sekli:

DEMENT® oral olarak, gilnde tek doz ve gece yatmadan hemen once almmahdir.

Ozel popillasyonlara

ili~kin

ek

bilgiler:

Bobrek yetmezligi:

Donepezil hidroklorilriln klerensi bu

~artlardan

etkilenmediginden, bobrek

bozuklugu olan hastalara benzer bir doz program1 uygulanabilir.

Karaciger yetmezligi:

Hafif ve orta

~iddetli

karaciger yetmezliginde ilaca

olas1

maruziyet

art1~1

nedeniyle, bireysel tolerabiliteye gore doz ayarlamas1 yaptlmahd1r. Stabil alkolik sirozu olan

hastanm yer

ald1g1

9ah~mada

DEMENT®'in klerensi,

ve cinsiyet yonilnden

e~lenmi~

saghkh bireyinkine gore %20

azalm1~tir.

Pediyatrik popillasyon:

Donepezil

hidroklorilriln 9ocuklardaki

etkililik ve gilvenliligi

ortaya

konulmad1gmdan, 9ocuklarda kullamlmas1 onerilmemektedir.

Geriyatrik popillasyon:

Aslen DEMENT®'in farmakokinetiginin

ile olan

ili~kisini

incelemek

amac1yla bir

9ah~ma

yap1lmam1~ttr.

Ancak ilacm tedavi silresince Alzheimer'h

ya~h

hastalarda

takip

edilen

ortalama

plazma

konsantrasyonlar1

gen9

saghkh

gonilllillerde

gorillen

kar~1la~tmlabilir

durumdadu.

4.3. Kontrendikasyonlar

DEMENT® donepezil hidroklorilr, piperidin tilrevleri veya preparatm

bile~iminde

bulunan

herhangi bir maddeye

kar~1

a;;m duyarhhg1 oldugu bilinen hastalarda kontrendikedir.

4.4. Ozel kullamm uyardan ve onlemleri

Tedavi, Alzheimer gibi demans

tams1

koymakta ve hastahg1 tedavi etmekte deneyimli olan bir

doktor tarafmdan

b~lat1lmah

ve yonlendirilmelidir. Tam, kabul edilen yonergelere (ornek, DSM

IV, ICD

gore konulmahd1r. Donepezil

tedavisi, sadece hastanm ila9

ahmm1

diizenli kontrol

edebilecek sorumlu bir

ki~i

(hasta

yak1m,

bak1c1

v.b.) oldugu zaman ba;;Iattlmahdir. Hasta ila9tan

terapOtik

fayda

saglad1g1

mUddet.;e,

tedavi

devam

etmelidir.

sebeple,

donepezilin

klinik

avantajlan

belli

silrelerle

tekrar

degerlendirilmelidir.

Terapotik

etkinin

varhgma

dair

kamt

kalmad1g1

zaman

ilacm

kesilmesine karar verilmelidir.

Ki~ilerin

donepezile verecekleri yamt

onceden tahmin edilemez.

DEMENT®

diger demans tipleri ve diger hafiza bozukluklan (om. Amnestik Hafif Kognitif

Bozukluk) olan hastalarda kullamm1

ara~tirma

a~amasmdadir.

Anestezi:

kolinesteraz

inhibitOril

olan

donepezil

hidroklorilriln,

anestezi

sirasmdaki

sUksinilkolin tipi kas

gev~emesini

art1rabilir.

KardiyovaskUler durumlar:

Kolinesteraz inhibitorleri farmakolojik etkileri nedeniyle kalp

at1~1

Uzerinde vagotonik etkiler (bradikardi gibi)

olu~turabilir.

Bu etkinin gorillme potansiyeli "hasta

sinus sendromu", sinoatrial veya atrioventrikiller blok gibi diger supraventriklller kardiyak iletim

bozuklugu durumlan bulunan hastalar

i9in ozellikle onemli olabilir.

Senkop ve konvillsiyonlara ait raporlar mevcuttur. Bu hastalar incelenirken, kalp blogu veya uzun

sinus duraksamas1

Uzerinde

dU~ilnillmelidir.

Gastrointestinal durumlar:

Kolinomimetikler gastrik asit ilretimini yilkseltebilir. Olser hikayesi

olan veya

zamanh nonsteroid antiinflamatuvar ila9 (NSAii) alanlar gibi illser

geli~me

riski

yilksek olan hastalar belirtileri baktmmdan yakmdan takip edilmelidir. Bununla birlikte donepezil

hidroklorilrUn plasebo ile

kars1la~tmld1g1

klinik

9ah~malarda,

peptik

Ulser

veya gastrointestinal

kanama insidansmda

hi9bir

art1~

gosterilmemi~tir.

Genitoiiriner sistem:

Donepezil hidroklorilriln klinik

9ah~malannda

gozlemlenmemekle beraber,

kolinomimetikler mesane

91k1~

obstrilksiyonuna yol a.yabilir.

Santral

sinir

sistemi:

Nobetler:

Kolinomimetiklerin

jeneralize

konvUlsiyonlara

a.;ma

potansiyeli

ta~1d1klarma

inamlmaktadtr. Ancak,

nobetler Alzheimer hastahgmm gostergesi de

olabilir. Kolinomimetiklerin ekstrapiramidal belirtileri indilkleme veya art1rma potansiyeli vardtr.

Pulmoner sistem:

Kolinomimetik etkilerine bagh olarak, kolinesteraz inhibitorleri

ast1m

veya

obstruktif

akciger

hastahg1

hikayesi

olan

hastalarda

dikkatli

kullamlmahd1r.

Donepezil

hidroklorilriln,

diger asetilkolinesteraz (AChE) inhibitOrleri ile, kolinerjik sistem agonist veya

antagonistleri ile

zamanh kullamlmasmdan ka91mlmahdtr.

Vaskuler demans klinik ara$fzrmalarmda mortalite:

Yilksek ihtimalli veya olast vaskUler demans

(VaD) i9in NINDS-AIREN kriterlerini saglayan bireylerin incelendigi 6 ay silreli 3 klinik

9ah~ma

yilriltillmil~Hir.

NINDS-AIREN kriterleri, demanst tamamen vaskiller sebeplerden kaynaklanan

hastalan belirlemek ve Alzheimer hastahg1 olan hastalan

9ah~mamn

dt~mda

b1rakmak ilzere

tasarlanm1~ttr.

r;ah~masmdaki

mortalite oranlan verileri

birle~tirildiginde

donepezil

hidroklorilr

grubundaki mortalite oram

(%I.

say1sal

deger olarak plasebo grubundaki mortalite oranmdan

(%1.1) yilksektir. Ancak bu

sonur; istatistiksel olarak anlamh

bulunmam1~t1r.

Donepezil hidroklorilr ya da plasebo kullanan hastalardaki mortalitenin

9e~itli

vaskiller kaynakh

sebepleri oldugu

belirlenmi~tir

ki, bu altta yatan vaskiller hastahklan olan

ya~h

popillasyon

ir;in

beklenen bir sonu9tur.

Oliimcill

olan ya da olmayan vaskiller olaylarm analizi, donepezil hidroklorilr grubunda plaseboya

ktyasla

gorUlme s1khgmda bir fark

gostermemi~tir.

Alzheimer hastahg1

r;ah~malan

birle~tirildiginde

(n=4146) ve bu

9ah~malar

vaskUler demans1 da

kapsayan

diger demans

9ah~malanyla

birle~tirildiginde

(n=6888) plasebo grubundaki mortalite

s1khgmm rakamsal olarak donepezil hidroklorilr grubundaki mortalite

s1khg1m

a~t1g1

gorillmil~tilr.

Noroleptik malign sendrom (NMS):

hayat1

tehdit edici bir hastahkttr ve hipertermi, kas

rijiditesi,

otonom

instabilite,

degi~ken

bilinr; durumu,

serum

kreatin fosfokinaz

seviyelerinde

yilkselme

karakterizedir;

bunlara

olarak

miyoglobinilri

(rabdomiyoliz)

akut

renal.

yetmezlik de

gorillebilir.

Donepezil kullan1mma

bagh NMS,

ozellikle

e~zamanh

antipsikotik

kullanan hastalarda seyrek olarak

raporlanm1~ttr.

Eger hastada NMS'i

i~aret

eden semptomlar

mevcutsa veya

NMS'nin diger klinik belirtilerinin

olmad1g1

durumlarda aytklanamayan

yUksek

ate~

gorillilrse donepezil tedavisi kesilmelidir.

Bu ila9 laktoz ir;erir. Nadir kaht1msal galaktoz intolerans1, Lapp laktoz yetmezligi ya da glikoz-

galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastalarm bu

ilac1

kullanmamalan gerekir.

4.5. Diger

tJbbi

iiriinlerle

etkile~imler

ve diger

etkil~im

~ekilleri

Donepezil

hidroklorilr

diger

kolinesteraz

inhibitOrlerinin

zamanh

kullammmdan

ka9mtlmahdtr.

Donepezil

hidroklorilr

ve/veya

metabolitlerinden

herhangi

biri

insanlarda

teofilin,

varfarin,

simetidin, digoksin, tiyoridazin, risperidon ve sertralinin metabolizmastm inhibe etmez. Donepezil

hidroklorilriln metabolizmas1, digoksin, simetidin, tiyoridazin, risperidon ve sertralinle

zamanh

kullamlmasmdan etkilenmemektedir.

L-Dopa/karbidopa ile optimum tedaviyi alan Parkinsonlu hastalarda yaptlan bir

9ah~mada,

giln

silresince donepezil hidroklorilr uygulanmas1 L-Dopa veya karbidopa kan seviyelerinde

hi9bir etki

olu~turmam1~t1r.

9ah~mada

motor aktivitede hi9bir etki

gorillmemi§tir.

in

vitro

9ah~malar

donepezil metabolizmasmda, sitokrom P450 izoenzim CYP3A4

daha az olarak da izoenzim

CYP2D6'nm rot

ald1gm1

gostermi§tir.

in

vitro

ila9

etkile~im

9ah~malan,

CYP3A4 inhibitOril olan

ketokonazol

CYP2D6

inhibitoril

olan

kinidinin,

donepezil

metabolizmasm1

inhibe

ettigini

gosterir. Bu sebeple, bu ve diger CYP3A4 inhibitOrleri (itrakonazol

eritromisin gibi) ve CYP2D6

inhibitorleri

(fluoksetin

gibi)

donepezil

metabolizmasm1

inhibe

edebilir.

Saghkh

gonilllUlerde

yap1lan

9ah~mada,

ketokonazol

ortalama

donepezil

konsantrasyonlanm

oranmda

art1rm1~tlf.

Bu yilkselmeler, ketokonazoliln CYP-3A4 sistemini

payla~an

diger ajanlar ilzerinde

olu~turdugu

art1~tan

daha azdtr ve klinik olarak bir ilgi

olmas1

muhtemel degildir.

Donepezil

verilmesi ketokonazoliln farmakokinetigi ilzerine bir etki

yapmamt~tlr.

Rifampisin,

fenitoin,

karbamazepin

alkol

gibi

enz1m

indilkleyiciler,

donepezil

seviyelerini

dil§Urebilir.

inhibe

etme

veya

indilkleme

etkisinin

onemi

bilinmediginden,

tilr

ila9

kombinasyonlan

dikkatle kullamlmahdtr.

Donepezil

hidrokloriir antikolinerjik aktiviteye

sahip

ila9larla etkile§me potansiyeline sahiptir. Aym zamanda, siiksinilkolin, diger noromuskiiler

kav~ag1

bloke edici ajanlar ya da kolinerjik agonistler veya kardiyak iletim ilzerine etkileri olan beta-bloker

ajanlar gibi

ila9larla

e~zamanh

tedavilerle sinerjistik aktivite potansiyeli de bulunmaktadtr.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genet tavsiye

Gebelik kategorisi: C

<;ocuk dogurma potansiyeli bulunan kadmlar/Dogum kontrolii (Kontrasepsiyon)

Hamile kadmlarda

yaptlm1~

yeterli ve tam kontrollil

c;ah~ma

mevcut degildir. Donepezil kesin

olarak gerekli

olmad1kc;a

gebelik doneminde kullamlmamahdir.

Gebelik donemi

insanlara verilen dozun

yakla~1k

80 katim bulan dozlarla hamile su;anlar

yine insan dozunun

yakla~1k

katm1

bulan dozlarla hamile

tav~anlar

Uzerinde

yap1lan

teratojenite

c;ah~malarmda

herhangi bir teratojenik potansiyele dair

hic;bir

kamt ortaya

91kmam1~t1r.

Ancak, bir

i;:ah~mada

gebeligin

gfinUnden

dogumdan sonraki 20. gfine kadar

gec;en

silrede, insan dozunun

yakla~1k

kat1

ila9

uygulanan hamile s19anlarda,

dogumlarda bir

art1~

ve dogumdan

sonraki

4 giln

ii;:erisinde

ya~ayan

yavrularm say1smda bir azalma

olmu~tur.

Bir sonraki testte daha

dU~ilk

kullamlm1~

(insan dozunun

yakla~1k

kat1)

hic;bir

etki

gozlenmemi~tir.

Laktasyon donemi

Donepezil

hidroklorilriln anne siltline

gec;ip

gei;:medigi

bilinmemekte olup emziren kadmlarda

yapilm1~

c;ah~ma

bulunmamaktadir. Donepezil, emziren annelerde kullan1lmamahd1r.

Ureme yetenegi/Fertilite

Donepezil hidroklorilrfin s19anlarda fertilite ilzerine etkisi

olmamt~tlr.

4.7.

Ara~

ve makine kullamm1 iizerindeki etkiler

Alzheimer tipi demans,

arac;

kullanma performansmda bozulmaya sebep olabilir veya makine

kullanma kabiliyetini azaltabilir. Buna ek olarak donepezil ozellikle

b~lang1c;ta

veya doz arttmmt

esnasmda yorgunluk, sersemlik ve kas kramplan

yapabilir. Tedaviyi uygulayan hekim, donepezil

tedavisi

alan

hastalarm

arai;:

veya

kompleks

makine

kullanma

kabiliyetini

dilzenli

olarak

degerlendirmelidir.

4.8. istenmeyen etkiler

gorlilen

istenmeyen

etkiler

diyare,

kramplan,

halsizlik,

bulant1,

kusma

uykusuzluktur.

A~ag1da

DEMENT®

kullanan

tilm

evrelerdeki

Alzheimer hastalarmm

istenmeyen

etkilerle

kar~tla~ma

s1khg1

belirtilmi~tir.

Bir kereden

fazla

bildirilen

vakalar

a~ag1da,

gorlilme

s1khg1

sistem

organ

sm1fma

gore

listelenmi~tir:

[<;ok yaygm (?1110); yaygm (?11100,

<l/10);

yaygm olmayan (?111.000,

<l/100)

ve seyrek (?1110.000, <1/1.000), i;ok seyrek (<

10000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor)].

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:

Y aygm: Soguk algmhgt

Metabolizma ve beslenme bozukluklari:

Yaygm: Anoreksi

Psikiyatrik bozukluklar:

Yaygm: Halilsinasyon**, ajitasyon**, agresif

davram~lar**,

anormal rliyalar

Sinir sistemi bozukluklara:

Yaygm: Senkop*, sersemlik hali, uykusuzluk

Yaygm olmayan:

Nobet*

Seyrek:

Ekstrapiramidal semptomlar

<;ok seyrek: Noroleptik malign sendrom

Kardiyak bozukluklar:

Yaygm olmayan: Bradikardi

Seyrek: Sinoatrial blok, atrioventrikiller blok

Gastrointestinal bozukluklar:

<;ok

yaygm: Diyare, bulantt

Yaygm: Kusma, abdominal rahats1zhk

Y aygm olmayan: Gastrointestinal kanama, gastrik ve duodenal illserler

Hepato-bilier bozukluklar:

Seyrek: Hepatiti de ii;eren karaciger disfonksiyonu***

Deri ve deri alb doku bozukluklan:

Y aygm: Dokiintil,

ka~mtr

Kas-iskelet bozukluklar, bag doku ve kemik bozukluklar1:

Yaygm: Kas kramplan

Bobrek ve iiriner sistem bozukluklan:

Yaygm: Oriner inkontinans

Genel ve uygulama bOlgesine

ili~kin

bozukluklar:

Cok yaygm:

agns1

Yaygm:

Agn,

bitkinlik

Ara~brmalar

aygm olmayan: Serumdaki kas kreatin kinaz konsantrasyonlarmda

hafif

yilkselmeler

Y aralanma ve zehirlenme:

Yaygm: Kaza

Hastalarm

senkop

veya

nobet

i9in

incelenmesinde

kalp

blogu

veya

sinils

ritminde

uzun

duraklama

olas1hg1

dii~iinillmelidir.

(bkz.

Bolilm 4.4)

Halusinasyon, ajitasyon ve agresif

davram~lar

ilgili

bildirimler doz azaltdmas1

ya da

tedaviye son verilmesi ile

9oziimlenmi~tir.

A91klanamayan karaciger disfonksiyonu durumunda DEMENT®

tedavisine son verilmesi

dil~ilnillmelidir.

4.9. Doz

as1m1

ve tedavisi

Hayvan

~ab~mas1

verileri

Fare, swan ve kopeklerde tek bir oral doz olarak alman donepezil hidrokloriiriln tahmin edilen

ortalama oldiirilcii dozu siras1yla

32 ve

mg/kg olup, bunlar insan

i<;in

onerilen azami doz

olan gilnde

mg'hk

degerin siras1yla,

yakla~1k

225, 160 ve

kat1dir. Kolinerjik stimillasyonun

dozla ilgili belirtileri hayvanlarda

gozlemlenmi~

olup, bunlara ani harekette azalma, yilziikoyun

yatma

pozisyonu,

yiiriirken

sendeleme,

gozya~1

salgtlama,

klonik

konvulsiyonlar,

solunum

zorlugu, tilkilriik salg1Iama, miyozis, fasikiilasyon ve vilcut yilzeyi s1cakhgmda

dil~me

dahildir.

Doz

a~1mmm

semptomlan

I

Kolinerjik kriz

Kolinesteraz

inhibitorleriyle

a~1m1,

~iddetli

bulantI,

kusma,

tilkriik

salg1lama,

terleme,

bradikardi, hipotansiyon, solunum

gil91ligil,

kollaps ve konvulsiyonlarla karakterize kolinerjik

krizle sonu9lanabilir. Kas zay1flamasmm artmas1 bir ihtimal olup, solunum kaslanmn dahil olmas1

halinde

oliimle sonu9lanabilir.

Tedavi

Her doz

a~1m1

vakasmda oldugu gibi, genel destek tedbirlerinden yararlamlmahdir. Donepezil

hidroklorUriln doz

a~1mmda

antidot olarak atropin

ila 2

mg'hk

bir intravenoz

ba~lang19

dozunu

klinik

cevaba

bagh

olarak

sonraki

dozlar

takip

edebilir)

gibi

tersiyer

(il9ilncill)

yap1daki

antikolinerjikler kullamlabilir. Glikopirolat gibi kuaterner (

dordilncill) yap1daki antikolinerjiklerle

birlikte

almd1gmda,

diger

kolinomimetiklerle

basmc1

kalp

at1~mda

atipik

cevaplar

bildirilmi~tir.

Donepezil hidroklorilriln ve/veya metabolitlerinin diyalizle (hemodiyaliz, periton

diyalizi veya

hemofiltrasyon)

at1hp

attlamayacagt bilinmemektedir.

5. FARMAKOLOJiK OZELLiKLER

5.1. Farmakodinamik ozellikler

Farmakoterapotik grub: Kolinesteraz inhibitorleri

kodu: N06DA02

Donepezil hidroklorilr beyinde predominant kolinesteraz olan asetilkolinesterazm selektif ve geri

donil~lil

(tersinir) bir inhibitOrildiir. Donepezil hidroklorilr, esas olarak merkezi sinir sisteminin

dt~mda

bulunan bir enzim olan butirilkolinesteraza k1yasla bu enzimin

in vitro

olarak 1000 kat

daha gii9lii bir inhibitorildilr.

Klinik r;alzsmalar

Hafif

ve orta siddette Alzheimer hastalzgi

Alzheimer tipi demansh hastalarm

katild1g1

klinik

9ah~malarda

5 mg veya

mg'hk

donepezil

hidroklorilriln gilnde tek doz olarak almmas1, dozu takiben yap1lan ol9Umlerde

s1ras1yla

%63,6 ve

%77,3'lilk

asetilkolinesteraz

aktivitesinin

(eritrosit

membranlarmda

ol9Ulen)

kararh

durum

inhibisyonunu

ortaya

91karm1~t1r.

Alyuvarlardaki

AChE'nin

donepezil

hidroklorilr

tarafmdan

inhibisyonu ile kognitif fonksiyonun

se9ilmi~

ozelliklerini inceleyen hassas bir ol9ek olan ADAS-

cog' daki

degi~melerle

uyumlu

oldugu

gosterilmi~tir.

Donepezil

hidroklorilriln

altta

yatan

noropatolojinin seyrinde

degi~iklik

yapma potansiyeli

incelenmemi~tir.

Bu sebeple, donepezil

hidroklorUriin hastahgm

ilerleyi~ine

bir etkisi oldugu

dil~ilnillemez.

Donepezilin Alzheimer tipi demansm tedavisindeki etkililigi dort plasebo kontrollU

i;ah~mada

ay silreli 2

t;alt~ma

ytl slireli 2

vah~ma)

ar~tmlm1~tir.

Klinik

i;ah~malarda,

6 ayhk donepezil tedavisinin sonucunda bir analiz

yaptlm1~ttr.

Bu analizde 3

etkililik

kriteri

birlikte

kullamlm1~tir.

ADAS-cog,

hasta

yakmmdan

gelen

bilgiler

dahilinde

klinisyenin

gorU~meye

dayah

degi~iklik

izlenimi (CIBIC+ -

global fonksiyonlart oli;er), Klinik

Demans

Ol9Um

Skalasmm Gilnlilk

Ya~am

Aktiviteleri Altskalas1 (CDR -

sosyal ortamlardaki,

evdeki, hobilerindeki ve

ki~isel

bak1mdaki becerileri

019er).

A~ag1da

listelenen ozelliklere uyan hastalar tedaviye cevap

vermi~

kabul

edilmi~lerdir.

Cevap =

ADAS-Cog' da en az

puanhk

geli~me

CIBIC+'da

k0tille~me

olmamas1

Klinik Demans

Oli;Um

Skalasmm

GUnlUk

Aktiviteleri

Altskalas1'nda

kotille~me

olmamast

%Cevap

Tedavi edilmesi

ama9lanan

Degerlendirilen

Plasebo grubu

Donepezil

Hidroklorilr

kullanan grup

Donepezil

Hidroklorilr

kullanan grup

<

0.05

<

0.01

popUlasyon

PopUlasyon

N=365

N=352

%18*

%18*

%21*

%22**

Donepezil, tedaviye cevap verdiklerine karar verilen hastalarm yUzdesinde doza bagtmh olarak

istatistiksel

a91dan

onemli bir

artt~

olu~turmu~tur.

5.2. Farmakokinetik ozellikler

1. Emilim:

Maksimum plazma seviyelerine oral ahmdan

yakla~tk

3 ila 4 saat sonra

ula~1hr.

Plazma

konsantrasyonlan ve

egri altmda kalan alan (EAA), dozla orantth olarak artmaktadIT. Yanlanma

omril

yakla~tk

70 saat oldugundan, dilzenli olarak gilnde tek doz

almmas1

kararh duruma

a~amah

olarak

yakla~tlmas1yla

sonu9lamr. Tedaviye

b~land1ktan

sonra 2 - 3 hafta i9inde

yakla~tk

kararh

duruma

ula~thr.

Bir kere kararh

duruma

ula~tld1ktan

sonra, plazmadaki donepezil

hidroklorilr

konsantrasyonlan ve onunla ilgili farmakodinamik aktivite

giln i9inde 9ok az

degi~me

gosterir.

Donepezil hidroklorilriln emilimi yiyeceklerden etkilenmemektedir.

2.

Dag1hm:

Donepezil hidroklorilr

yakla~1k

olarak %95 oranmda plazma proteinlerine baglamr.

Aktif metabolit olan 6-0-desmetildonepezilin plazma proteinlerine baglanmas1 bilinmemektedir.

Donepezil

hidroklorilriln

muhtelif vilcut

dokularma

dagt1mas1

kesin

~ekilde

incelenmemi~tir.

Bununla birlikte, saghkh erkek gonillli.ilerde

yap1lan

bir kiltle dengesi incelemesinde

-i~aretli

donepezil hidroklorilriln 5

mg'hk

tek bir dozunun almmasmdan 240 saat sonra ilacm

yakl~1k

%28'i

a91ga

91kmam1~tIT.

Bu, donepezil hidroklorilr ve/veya metabolitlerinin vilcutta

gilnden

uzun sure

kahc1

olabileceklerini gostermektedir.

3.

Biyotransformasyon:

Donepezil hidroklorilr sitokrom P450 sistemi (ozellikle CYP3A4 ve daha

olarak da

CYP2D6

izoenzimleri) tarafmdan

henilz

hepsi

tammlanmam1~

olan

say1da

metabolite 9evrilir.

C-i~aretli

donepezil

hidroklorilriln

mg'hk

tek bir dozunun

ahnmasmm

ardmdan, alman dozun yilzde oramyla ifade edilen plazma radyoaktivitesine

gore temel olarak,

bozulmamt~

donepezil hidroklorilr (%30), 6- 0-desmetil donepezil

(%11

donepezil hidroklorilr

aktivitesine benzer aktivite gosteren tek metaboliti), donepezil-cis-N-oksid (%9), 5-0-desmetil

donepezil (%7), 5-0-desmetil donepezil glukuronit konjugat1 (%3)

belirlenmi~tir.

4. Eliminasyoo:

Plazma yanlanma omril

yakla~1k

70 saattir. Alman donepezil hidroklorilr dozunun

yakla~1k

%57' si idrardan at1hrken (% l 7'si

degi~memi~

donepezildir), % 14,5' i

d1~k1

attlmt~

olup, bu da biyotransformasyon ve idrarla itrahm esas

at1hm

yollan oldugunu gostermektedir.

Donepezil hidroklorilr ve/veya metabolitlerinden herhangi birinin enterohepatik

dol~1ma

girdigini

gosterecek bir kamt bulunmamaktad1r.

Ozel gruplar:

Cinsiyet,

irk ve

sigara

19rne

ah~kanhgmm

donepezil

hidroklorurun

plazma konsantrasyonlan

Uzerinde

onernli

saytlabilecek

klinik

etkisi

yoktur.

Donepezilin

farrnakokinetigi

saghkh

ya~hlarda,

Alzheimer hastalarmda veya vaskUler demansh hastalarda tam olarak

incelenmemi~tir.

Ancak hastalardaki ortalama plazrna seviyeleri

saghkh

gen9 gonillliilerdekine yakmdir.

Hafif

orta

~iddetli

karaciger

yetrnezligi

olan

hastalarda,

donepezilin

kararh

durum

konsantrasyonunda

art1~

gozlenmi~tir;

EAA ortalamasmda %48,

Cmaks

ortalarnasmda %39 (Bkz.

Bolilm 4.2 Pozoloji ve uygularna

~ekli).

5.3.

Klinik oncesi giivenlilik verileri

Deney hayvanlan ilzerinde yaptlan kapsamh deneyler bu

bile~igin

arna9lanan kolinerjik stimulator

etkisi haricinde

c;ok

az etki

yapt1gm1

gostermi~tir.

Mutajenite

Donepezil, bakteri ve rnemeli hilcresi mutasyon analizlerinde mutajenik

bulunmarn1~tir.

Donepezil

hidroklorilr

ters

bakteri

mutasyonunda

fare

lenfoma

testlerinde

genotoksik

degildir.

Krornozornal

degi~irn

testlerinde,

in

vitro

ortamda, hilcreler

ic;in

toksik degerlerdeki

kararh

durum plazrna konsantrasyonlarmdan 3000 kat fazla konsantrasyonlarda

baz1

klastojenik etkiler

gozlernlenrni~tir

ancak

in

vivo

fare

mikronilkleus

rnodelinde

hi9bir

klastojenik

veya

diger

genotoksik etkiler

gozlemlenrnemi~tir

in

vivo/in vitro

testlerinde

hic;bir

hasan

gozlemlenrnemi~tir.

Karsinojenite

Donepezil hidroklorilr

ic;in

CD-1 farelerinde yap1lan ve 180 rng/kg/giln (mg/kg cinsinden tavsiye

edilen en yilksek insan dozunun

yakla~1k

1100

kat1

veya rng/m

cinsinden tavsiye edilen en yilksek

insan

dozunun

yakla~1k

kat1)

dozuna

kadar

ilac;

verilen

haftahk

karsinojenite

9ah~rnasmda,

veya Sprague-Dawley s19anlarma 30 rng/kg/giln (mg/kg cinsinden tavsiye edilen

yilksek insan dozunun

yakla~1k

kat1

veya mg/rn

cinsinden tavsiye edilen en yilksek insan

dozunun

yakl~1k

kat1)

dozuna kadar

ilac;

verilen 104 haftahk bir karsinojenite

c;ah~rnasmda

karsinojenik potansiyeli olabilecegine

<lair

bir kan1t elde

edilmemi~tir.

Dogurganhk

Donepezil hidroklorilr,

mg/kg/giln (mg/m

cinsinden tavsiye edilen en yilksek insan dozunun

yakla~1k

8 kati) dozuna kadar olan dozlarda s19anlarda dogurganhk ilzerinde

<;iftle~me

donemi

siklusunun hafif9e uzamas1

d1~mda

hi9bir etki

yapmam1~tlr.

Donepezil hidrokloriir s19anlar veya

tav~anlarda

teratojenik etkili

bulunmam1~t1r.

Hamile s19anlara 10 mg/kg/giin'e kadar olan dozlarda,

olil dogumlar ve yeni doganm hayatta kalmas1 ilzerine

hafif

etkileri

olmu~tur

(bkz. Bolllm

Gebelik ve laktasyon)

6. F

ARMASOTiK

OZELLiKLER

6.1 Y

ard1mc1

maddelerin listesi

Laktoz tabletoz

eel PH 102

Prejelatinize

ni~asta

Aerosil 200

Magnezyum stearat

Polivinil alkol (k1smen hidrolize)

Talk

Titan yum dioksit

(E 171)

Makrogol/PEG 3350

Soya

lesitini (E322)

demir oksit (E

172)

Kinolin sans1 al

in yum lake

(E 104)

6.2.

Ge~imsizlikler

Ge9erli degil.

6.3.

Raf

omrii

36ay

6.4. Saklamaya yonelik ozel tedbirler

25°C altmdaki oda s1cakhgmda saklaym1z.

6.5. Ambalajm niteligi ve

i~erigi

28 ve 84 adet tablet PVDC/

Al blister ve karton kutuda kullanma talimat1 ile beraber ambalajlamr.

6.6.

Be~eri

ttbbi iiriinden

arta

kalan maddelerin imhas1 ve diger ozel onlemler

'Ttbbi atiklarm kontrolil yonetmeligi' ve 'Ambalaj ve Ambalaj Attklarmm Kontrolil

yonetmelikleri'ne uygun olarak imha edilmelidir.

RUHSAT SAHiBi

ALi RAiF

iLA<;

SAN.

A.$.

e~ilce

Mahallesi

Doga Sokak No: 4

34418 Kagtthane/istanbul

RUHSAT NUMARASI(LARI)

216/34

RUHSAT

TARiHi

RUHSAT YENiLEME

TARiHi

ilk ruhsat tarihi: 11.07.2008

Ruhsat yenileme tarihi:

KUB'UN YENiLEME

TARiHi