DEMAX EASYTAB 10 MG AGIZDA DAGILAN TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEMAX EASYTAB 10 MG AGIZDA DAGILAN TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEMAX EASYTAB 10 MG AGIZDA DAGILAN TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • memantin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 227/39
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-12-2010
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 10

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

DEMAX EASYTAB 10 mg ağızda dağılan tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Memantin HCI

10.00 mg/tb

(8.31 mg memantin’e eşdeğer)

Yardımcı madde(ler):

Mannitol

162.25 mg/tb

Sükraloz

2.50 mg/tb

Sodyum Stearil Fumarat

3.75 mg/tb

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Ağızda dağılan tablet.

Beyaz ya da beyazımsı renkte, ağızda dağılan yuvarlak tabletler.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Orta ve şiddetli evre Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Tedavi, Alzheimer hastalığı tanı ve tedavisinde deneyimli bir hekim tarafından başlatılmalı ve

kontrol edilmelidir. Tedaviye sadece, hastanın ilaç almasını düzenli olarak izleyecek bir

bakıcının varlığında başlanmalıdır. Tanı, güncel rehberler doğrultusunda yapılmalıdır.

Memantinin tolere edilmesi ve dozlaması, tercihen tedavi başlangıcından sonraki üç ay içinde

düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir. Sonrasında, memantinin sağladığı klinik yarar ve

hastanın

tedaviye

toleransı

güncel

klinik

rehberler

doğrultusunda

düzenli

olarak

değerlendirilmelidir. Terapötik fayda olumlu olduğu ve hasta memantini iyi tolere ettiği

sürece, idame tedavisine devam edilebilir. Terapötik etkinin artık olmadığına dair bir kanıt

varlığında veya hasta tedaviyi tolere etmiyorsa memantinin bırakılması düşünülmelidir.

Yetişkinler:

Doz titrasyonu

Önerilen maksimum günlük doz günde 20 mg'dir.

2 / 10

İstenmeyen etki riskini azaltmak için, idame dozuna ilk üç hafta boyunca, haftada 5 mg'lik

artışlarla şu şekilde ulaşılmalıdır:

Birinci hafta günde 5 mg:

Sabah 1 DEMAX EASYTAB 5 mg Ağızda Dağılan Tablet

İkinci hafta günde 10 mg:

Günde 2 kez 1 tablet (DEMAX EASYTAB 5 mg Ağızda

Dağılan Tablet) veya sabah 1 kez 1 tablet

Üçüncü hafta günde 15 mg:

Sabahları 1 tablet ve 1 DEMAX EASYTAB 5 mg Ağızda

Dağılan Tablet veya sabah 1 tablet ve öğleden sonra 1 DEMAX

EASYTAB 5 mg Ağızda Dağılan Tablet

Dördüncü haftadan itibaren tedavi, idame dozu olan günde 20 mg ile sürdürülmelidir: Günde

2 kez 1 tablet veya günde 1 kez 2 tablet şeklinde alınır.

Uygulama şekli:

DEMAX EASYTAB ağıza yerleştirilmelidir; tablet burada tükürük içinde hızla dağılır ve

böylece kolayca yutulabilir.

DEMAX EASYTAB aç ya da tok karnına kullanılabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Hafif

şiddette

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

(kreatinin

klerensi

50-80

ml/dak)

ayarlaması gerekmez. Orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 30-

49 ml/dak) günlük doz 10 mg olmalıdır. Tedavinin en az 7 günü boyunca iyi tolere edilirse,

standart titrasyon programı uygulanmak koşuluyla, günlük doz, 20 mg düzeyine arttırılabilir.

Ağır böbrek yetmezliği olan hastalar (kreatinin klerensi 5-29 ml/dak) için günlük doz 10 mg

olmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh A ve Child-Pugh B)

doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda memantin kullanımı

hakkında

veri

bulunmamaktadır.

Ağır

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

DEMAX

EASYTAB kullanılması önerilmez.

Pediyatrik popülasyon:

Memantinin çocuklar ve adolesanlar üzerindeki güvenlilik ve etkinliği saptanmamıştır. Bu

nedenle 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.

Geriyatrik popülasyon:

Yapılan klinik çalışmalara göre, 65 yas üstü hastalara önerilen doz, yukarıda anlatıldığı

biçimde, günde 20 mg'dir (günde 1 kez 2 tablet veya günde 2 kez 1 tablet).

4.3. Kontrendikasyonlar

Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda

kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Epilepsisi, geçmişinde konvülsiyon öyküsü veya epilepsiye eğilimi olan hastalarda dikkatli

olunmalıdır.

3 / 10

Amantadin,

ketamin

veya

dekstrometorfan

gibi

NMDA

antagonistleri

birlikte

kullanımından kaçınılmalıdır. Bu bileşikler memantin ile aynı reseptör sistemine etki edip,

advers etkilerin (özellikle santral sinir sistemi ile ilişkili olanlar) daha sık ya da daha kuvvetli

görülmesine sebep olabilir (

Bkz. 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim

şekilleri

İdrar pH’sını yükselten faktörler var ise (

Bkz. 5.2 Farmakokinetik özellikler

) hastanın dikkatli

izlenmesi gerekebilir. Bu faktörler diyetteki köklü değişim (örneğin etoburluktan vejetaryen

diyete geçiş gibi) veya alkalizan mide tamponlarının çok miktarda alınmasını içerir. İdrar

pH’sı ayrıca renal tübüler asidoz (RTA) veya

Proteus bacteria

’nın neden olduğu ciddi üriner

sistem enfeksiyonları ile de yükselebilir.

Birçok klinik çalışmada yakın tarihte geçirilmiş miyokard enfarktüsü, kompanse edilmemiş

konjestif kalp yetmezliği (New York Kalp Cemiyeti (NYHA) endeks III-IV) veya kontrol

altında olmayan hipertansiyonlu hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak, sınırlı veri

mevcut olduğundan bu durumdaki hastalar yakın gözlem altında bulundurulmalıdır.

Nadir kalıtımsal früktoz intoleransı, glukoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sükraz-izomaltaz

yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

DEMAX

EASYTAB’ın

içeriğinde

alan

yardımcı

maddelerden

mannitol

için

dozu

nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

DEMAX EASYTAB her tablette 3.75 mg sodyum stearil fumarat ihtiva eder. Bu durum,

kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Memantin'in farmakolojik etkileri ve etki mekanizması nedeni ile aşağıdaki etkileşmeler

oluşabilir:

Memantinin etki şekli sebebiyle; L-dopa, dopaminerjik agonistler ve antikolinerjiklerin

etkileri,

memantin

gibi

NMDA

antagonistleri

birlikte

kullanıldığında

artabilir.

Barbitüratların ve nöroleptiklerin etkilerini azaltabilir. Memantinin antispazmodik ajanlar,

dantrolen

veya

baklofen

birlikte

kullanımı;

etkilerini

modifiye

edebilir

ayarlaması gerektirebilir.

Farmakotoksik psikoz riski nedeni ile memantinin amantadin ile birlikte kullanımından

kaçınılmalıdır.

iki madde

NMDA–antagonistidir.

Aynı

yaklaşım

ketamin

dekstrometorfan için de geçerli olabilir (

Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Memantin ve fenitoinin kombine kullanımının olası riskine ilişkin yayınlanmış bir tane

vaka raporu bulunmaktadır.

Amantadin

aynı

renal

katyonik

nakil

sistemini

kullanan

simetidin,

ranitidin,

prokainamid, kinidin, kinin ve nikotin de muhtemel olarak memantin ile etkileşip, plazma

düzeyinde artış riski oluşturabilir.

Memantin, hidroklorotiazid (HCT) veya HCT'li herhangi bir kombinasyon ile birlikte

kullanılırsa, HCT serum seviyesinde azalma muhtemeldir.

Pazarlama sonrası deneyimlerde varfarin ile birlikte memantin kullanan hastalarda INR

(Uluslararası normalize edilmiş oran) artışı olan izole durumlar rapor edilmiştir.

Nedensel

ilişki

kurulmamış

olsa

oral

antikoagülanlarla

birlikte

tedavi

edilen

hastalar

için

protrombin

zamanının

veya

INR’nin

yakından

izlenmesi

tavsiye

edilmektedir.

Karbonik anhidraz inhibitörleri ve sodyum bikarbonat ile kullanımında klerens düşebilir.

4 / 10

Sağlıklı genç gönüllülerde yürütülen tek-doz farmakokinetik çalışmalarında memantin ile

gliburid/metformin

kombinasyonu

veya

donepezil

arasında

anlamlı

ilaç

etkileşimi

gözlenmemiştir.

Sağlıklı

genç

gönüllülerde

yürütülen

klinik

çalışmada,

memantinin

galantamin

farmakokinetiği üzerinde hiçbir anlamlı etkisi gözlenmemiştir.

Memantin; CYP1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A4, flavin içeren monoksijenaz, epoksit hidrolaz

veya sülfasyonu

in vitro

olarak inhibe etmemiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi “C”dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Memantinin gebelikte kullanımına ilişkin klinik bilgi mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ ve-veya/ embriyonal/ fetal gelişim/ ve-veya/

doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. 5.3).

İnsanlardaki

potansiyel

riski

bilinmemektedir.

Memantin

kesinlikle

gerekli

olmadıkça

gebelikte kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Memantinin insan sütüne geçişine ilişkin bilgi yoktur. Ancak, maddenin lipofilitesi nedeni ile

bunun olması muhtemeldir. Memantin kullanan kadınlar emzirmemelidir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Hayvan çalışmaları, insanlardakine eşit veya az daha yüksek maruziyet düzeylerinde rahim içi

büyümede azalma oluşturduğuna işaret etmektedir

(bkz. 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri).

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı genellikle araba kullanma performansının veya makine

kullanma yeteneğinin azalmasına neden olur. Buna ilave olarak, memantinin araba ve makine

kullanma yeteneğine az veya orta derecede etkisi vardır. Bu nedenle ayaktan tedavi gören

hastaların dikkatli olmaları konusunda uyarılmaları gerekmektedir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Hafif, orta ve şiddetli demansta yapılan ve memantin ile tedavi edilen 1784 ve plasebo ile

tedavi

edilen

1595

hastayı

kapsayan

klinik

çalışmalarda

memantin

görülen

advers

olayların toplam insidans oranı plasebo ile görülenlerden farklılık göstermemiştir; advers

5 / 10

olaylar genellikle hafif ve orta şiddettedir. Memantin grubunda plasebo grubundan daha

yüksek insidans ile en sık oluşan advers olaylar: sersemlik hali (sırasıyla %6.3-%5.6), baş

ağrısı (%5.2-%3.9), kabızlık (%4.6-%2.6), uyuklama hali (%3.4-%2.2) ve hipertansiyon

(%4.1-%2.8).

Aşağıda listelenen advers ilaç reaksiyonları memantinin klinik çalışmalarıından ve tıbbın

hizmetine

sunumundan

itibaren

toplanmıştır.

sıklık

grubunda

istenmeyen

etkiler

ciddiyetteki azalmaya göre sunulmuştur.

Advers etkiler sistem-organ sınıfına göre şu esaslar kullanılarak sıralandırılmaktadır:

Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1000 ila < 1/100);

seyrek

(≥1/10000

<

1/1000);

çok

seyrek

(<1/10000);

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle tahmin edilemiyor)

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan: Mantar enfeksiyonları

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın: Hipersensitivite

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın: Uyuklama hali

Yaygın olmayan: Konfüzyon, halusinasyon

Bilinmiyor: Psikotik reaksiyonlar

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Sersemlik hali, denge bozuklukları

Yaygın olmayan: Yürüyüş anormalliği

Çok seyrek: Nöbetler

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan: Kardiyak yetmezlik

Vasküler hastalıklar

Yaygın: Hipertansiyon

Yaygın olmayan: Venöz tromboz/tromboembolizm

Solunum sistemi, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın: Dispne

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Kabızlık

Yaygın olmayan: Kusma

Bilinmiyor: Pankreatit

Hepato-bilier hastalıklar

Yaygın: Artmış karaciğer fonksiyon testi

Bilinmiyor: Hepatit

6 / 10

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Baş ağrısı

Yaygın olmayan: Yorgunluk

Halusinasyonlar çoğunlukla şiddetli Alzheimer hastalığı olanlarda gözlenmiştir.

Pazarlama sonrası deneyimlerde bildirilen izole durumlar.

Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar düşüncesi ve intihar ile ilişikilendirilmiştir. Pazarlama

sonrası deneyimlerde memantin ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonların

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

e-posta:tufam@titck.gov.tr; tel:0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Klinik çalışmalarda veya pazarlama sonrası aşamalarda elde edilen aşırı doz ile ilgili deneyim

sınırlıdır.

Semptomlar:

Göreceli büyük aşırı dozlar (sırası ile 3 gün süreyle günde 200 mg ve 105 mg)

ya sadece yorgunluk, güçsüzlük ve/veya diyare semptomları ile ilişkilendirilmiştir ya da

hiçbir semptom görülmemiştir. İlacı 140 mg’ın altında veya bilinmeyen dozda alan hastalar,

santral sinir sistemi (konfüzyon, uyuklama, uyku basması, vertigo, ajitasyon, saldırganlık,

halüsinasyon ve yürüyüş bozuklukları) ve/veya gastrointestinal (kusma ve diyare) kaynaklı

semptomlar göstermiştir.

En uç doz aşımı vakasında, hasta oral yolla toplam 2000 mg memantin alımından sonra

santral sinir sistemi üzerine etkiler ile (10 gün koma ve ardından diplopi ve ajitasyon) hayatta

kalmıştır. Hasta semptomatik tedavi ve plazmaferez almıştır. Hasta daimi sekel kalmadan

iyileşmiştir.

Başka bir büyük doz aşımı vakasında da hasta yaşamış ve iyileşmiştir. Hasta oral yolla 400

mg memantin almıştır. Hasta, huzursuzluk, psikoz, görsel halüsinasyonlar, prokonvulsiflik,

uyuklama hali, stupor ve bilinç kaybı gibi santral sinir sistemi semptomları yaşamıştır.

Tedavi:

doz aşımı durumunda, tedavi semptomatik olmalıdır. Zehirlenme veya doz aşımı için

spesifik

antidot

mevcut

değildir.

İlaç

maddesini

uzaklaştırmak

için

standard

klinik

prosedürler,

örn.

gastrik

lavaj,

aktif

kömür

(potansiyel

entero-

hepatik

geri

dönüşüm

durdurulması), idrarın asitleştirilmesi, zorunlu diürez uygun olan şekilde kullanılmalıdır.

Genel santral sinir sistemi aşırı uyarılmasına dair belirtiler veya semptomlar varsa, dikkatli

semptomatik klinik tedavi düşünülmelidir.

7 / 10

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antidemans İlaçlar

ATC Kodu: N06DX01

Özellikle

N-metil-D-aspartat

(NMDA)

reseptörlerindeki

glutamaterjik

nörotransmisyon

fonksiyon

bozukluğunun,

nörodejeneratif

demansta

semptomların

ortaya

çıkması

hastalığın ilerlemesine katkıda bulunduğuna dair gittikçe artan kanıtlar mevcuttur.

Memantin;

voltaj-bağımlı,

orta

afiniteli

kompetitif

olmayan

N-metil-D-aspartat

(NMDA)

reseptör

antagonistidir.

Patolojik

olarak

yükselmiş,

nöron

işlev

kaybına

açabilen, glutamat tonik seviyelerinin etkilerini modüle eder.

Klinik çalışmalar

: Orta ile şiddetli Alzheimer hastalarında (MMSE-Mini mental durum

muayenesi başlangıç toplam skorları 3-14 olan) yapılan bi pivotal monoterapi çalışmasına

ayaktan tedavi gören 252 hasta dahil edilmiştir. Çalışma 6 ayda, memantin tedavisinin,

plaseboya kıyasla, yararlı etkileri olduğunu göstermiştir (CIBIC-plus (Klinisyenin görüşmeye

dayalı değişim izlenimi): p=0.025; ADCS-ADLsev (Alzheimer Hastalığı İşbirliği Çalışması-

Günlük yaşam aktiviteleri): p=0.003; SIB-Şiddetli yıkım ölçeği p=0.002 için gözlemlenen

vakaların analizi).

Hafif ile orta şiddette Alzheimer hastalığı (MMSE başlangıç toplam skorları 10-22 olan)

tedavisinde memantin pivotal monoterapi çalışmasına 403 hasta dahil edilmiştir. Memantin

ile tedavi edilen hastalar, plasebo ile tedavi edilen hastalara göre, şu primer sonlanma

noktaları açısından istatiksel olarak anlamlı şekilde daha iyi etki göstermiştir. 24. haftada

(LOCF- İleri taşınmış son gözlem), ADAS-cog (Alzheimer hastalığı değerlendirme ölçeği)

(p=0.003) ve CIBIC-plus (p=0.004). Hafif ve orta şiddetli Alzheimer Hastalığının bir başka

monoterapi

çalışmasına

toplam

hasta

(MMSE

başlangıç

toplam

skorları

11-23)

randomize edilmiştir. Prospektif olarak tanımlanmış primer analizde, 24. haftada primer

etkinlik sonlanma noktasında istatiksel olarak anlam taşıyan bir değere ulaşılmamıştır.

Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı olan (MMSE toplam skorları< 20) olan hastalarla

yürütülen 6 farklı faz III, plasebo kontrollü, 6 aylık çalışmadaki (monoterapi çalışmaları ve

asetilkolinesteraz inhibitörlerinin stabil bir dozunu alan hastaların katıldığı çalışmalar dahil)

hastaların

meta-analizi,

memantin

tedavisinin,

kognitif,

global

fonksiyonel

alanlarda

istatiksel olarak anlamlı şekilde daha iyi etki oluşturduğunu göstermiştir. Hastalar bu üç

alanda eşzamanlı meydana gelen kötüleşme ile tanımlandığında, sonuçlar, plasebo verilen

birçok hastada bu kötüleşmenin memantin tedavisi gören hastaların iki katı şeklinde ortaya

çıkması ile, memantinin kötüye gidişi önleyici etkisinin, istatiksel olarak anlamlı olduğunu

göstermiştir (%21 ve %11, p<0.0001).

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Memantin

yaklaşık

%100'lük

mutlak

biyoyararlanıma

sahiptir.

maks

değeri

saattir.

Memantin emilimi gıda alımından etkilenmez.

8 / 10

Dağılım:

Günlük olarak alınan 20 mg dozlar, 70-150 ng/ml (0.5-1 µmol) arasında kişiden kişiye büyük

değişim gösteren sabit durum plazma konsantrasyonları ile sonlanmıştır. 5-30 mg'lık günlük

dozlar

alındığında,

ortalama

beyin

omurilik

sıvısı

(BOS)/serum

oranı

0.52

olarak

hesaplanmıştır. Dağılım hacmi yaklaşık 10 l/kg'dır. Memantin'in %45'i plazma proteinlerine

bağlanır.

Biyotransformasyon:

İnsanlarda

dolaşımdaki

memantinle

ilişkili

maddelerin

%80'i

bileşik

biçimindedir.

İnsanlardaki ana metabolitler N-3,5-dimetil-gludantan, 4- ve 6-hidroksi-memantin izomerik

karışımı ve 1-nitrozo-3,5-dimetil-adamantandır.

metabolitlerin

hiçbirinin

NMDA-antagonisti

aktivitesi

yoktur.

In

vitro

çalışmalarda

sitokrom P450 enzimlerinin katalizlediği metabolizma tespit edilmemiştir.

Oral yoldan alınan

C-memantin ile yapılan bir çalışmada, %99’dan fazlası renal yoldan

olmak üzere dozun ortalama %84’ü 20 gün içerisinde atılmıştır.

Eliminasyon:

Memantin terminal yarı ömrü t

60-100 saattir. Monoeksponansiyel biçimde elimine olur.

Normal böbrek fonksiyonuna sahip gönüllülerde, toplam klerens (Cl

) 170 ml/dak/1.73

'dir ve toplam renal klerensin bir kısmı tübüler sekresyon ile sağlanır.

Renal klerens, muhtemelen katyon nakil proteinleri vasıtasıyla, tübüler reabsorbsiyonu da

içerir. Memantinin renal eliminasyon hızı alkali idrar koşullarında 7-9 faktör azaltılabilir (

Bkz.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

İdrar alkalizasyonu, diyetteki köklü değişim

(örneğin etoburluktan vejetaryen diyete geçiş gibi) veya alkalizan mide tamponlarının çok

miktarda alınması sonucu oluşabilir.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Gönüllülerde yapılan çalışmalarda, 10-40 mg’lık dozlarda lineer farmakokinetik gösterdiği

saptanmıştır.

Farmakokinetik/farmakodinamik ilişki:

Günde 20 mg memantin dozunda, beyin omurilik sıvısı (BOS) seviyeleri memantinin frontal

kortekste 0.5 μmol olan k

değerini (k

= inhibisyon sabiti) karşılamaktadır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Sıçanlarda yapılan kısa dönem çalışmalarında, memantin benzeri diğer NMDA-antagonistleri,

sadece çok yüksek düzeyde serum konsantrasyonlarına neden olan dozlardan sonra, nöronal

vakuolizasyon ve nekroz (Olney lezyonları) oluşturmuştur. Ataksi ve diğer preklinik işaretler,

vakuolizasyon ve nekrozdan önce görülmektedir. Kemirgen ve kemirgen olmayan deney

hayvanlarında uzun süreli yapılan çalışmalarda bu etkiler görülmediğinden, bu bulguların

klinik bağlantısı bilinmemektedir.

Tekrarlanan doz toksisite çalışmalarında kemirgenlerde ve köpeklerde, oküler değişiklikler

gözlemlenmiştir fakat bu durum maymunlarda görülmemiştir. Memantin ile yapılan klinik

çalışmalarda,

özgün

oftalmoskopik

incelemeler,

herhangi

oküler

değişikliği

ortaya

koymamıştır.

9 / 10

Lizozomlarda

memantin

birikimine

ilişkin

pulmoner

makrofajlardaki

fosfolipidoz,

kemirgenlerde gözlemlenmiştir. Bu etki, katyonik amfifilik özellikteki diğer ilaçlarla da

görülmektedir. Bu birikme ile akciğerlerde görülen vakuolizasyon arasında bir ilişki olması

olasıdır. Etki, kemirgenlerde, sadece yüksek dozlarda görülmektedir. Bu bulguların klinik

bağlantısı bilinmemektedir.

Memantin ile yapılan standart deneyler sonucu, genotoksisite gözlenmemiştir. Fareler ve

sıçanlarda, ömür boyu yapılan çalışmalarda, hiçbir karsinojenite bulgusuna rastlanmamıştır.

Memantin,

maternal

toksik

dozlarda

dahi,

sıçanlarda

tavşanlarda

teratojenik

etki

göstermemiş ve üretkenliğe ilişkin hiçbir advers etki saptanmamıştır.

Sıçanlarda, insanlara uygulanan düzeydeki dozlara eşdeğer veya biraz yüksek oranlarda

yapılan uygulamalarda, fetal büyümenin azaldığı görülmüştür.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol (SD)

Krospovidon (XL 10)

Mikrokristalin selüloz

Tutti Frutti aroması

Sükraloz

Talk

Sodyum stearil fumarat

6.2. Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

6.3. Raf ömrü

24 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda Al/Al blister ambalaj.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No.4

34467

Maslak / Sarıyer/ İSTANBUL

Tel: 0212 366 84 00

Faks: 0212 276 20 20

10 / 10

8. RUHSAT NUMARASI

227/39

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 06.12.2010

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

.