DELTACORTRIL 5 MG TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DELTACORTRIL 5 MG TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DELTACORTRIL 5 MG TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • prednizolon

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 50/2
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 15-07-1959
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

2013-0003302,2013-0003188,2014-0005534,2014-0005477,2014-0004901

KULLANMA TALİMATI

DELTACORTRİL ®

tablet5mg

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Hertablet 5mgprednizoloniçerir.

Yardımcımaddeler:

Mikrokristalin selüloz,hidroksipropilselüloz, magnezyumstearat,

laktoz

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. DELTACORTRİLnedirveneiçinkullanılır?

2. DELTACORTRİL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. DELTACORTRİLnasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.DELTAC ORTRİL’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.DELTACORTRİLnedirveneiçinkullanılır?

DELTACORTRİL20 tabletlik blisterambalajlardatakdim edilmiştir.

DELTACORTRİL,steroidleradıverilenilaçgrubunaaittir.Kısaltılmamışhaliyleisimleri

kortikoster oidlerdir.Bukortikosteroidlervücudumuzdadoğalolaraküretilmektedirve

sağlığımızıvegeneldurumumuzukorumamızayardımcıolurlar.Vücudumuzailave

kortikosteroid (DELTACORT RİLgibi)takviyesiyapmak,vücuttakiiltihaplanmalargibipek

çokhastalığıntedavisindeetkilibiryöntemdir.İltihaplanmaazaltılmadığıtakdirdehastalığınız

daha dakötüleşecektirveDELTACORTRİLiltihaplanmayıazaltmaktadır.Maksimumfayda

almak için bu ilacıdüzenliolarak kullanmanızgerekmektedir.

DELTACORTRİLpekçokiltihabivevücudunkendihücrelerinekarşıantikoroluşturma

durumunda(otoimmün hastalık)kullanılmaktadır:

Bazıendokrin bozukluklar

Bazıkollajen(bağdokusu)hastalıklar

Alerjiler(ciddialerjik reaksiyonlardahildir)

2013-0003302,2013-0003188,2014-0005534,2014-0005477,2014-0004901

Şu organlarıetkileyen iltihaplanmalar:

akciğerler(astımdahil),

kan damarlarıvekalp,

ba rsaklarveyaböbrekler,

kaslarveeklemler(eklemlerdeağrıveşekilbozukluğunanedenolandevamlıbir

hastalık olanromatoid artrit dahil),

gözveyasinirsistemi

Deri hastalıkları

Bazısolunumyolu hastalıkları

Hematolojik(kanlailgili)bozukluklar

Bazıenfeksiyonlar

Bazıkanserler(kan hücrelerinin kanseri(lösemi),lenfomavemiyelomadahil)

Bazıödemdurumları

Bazımide-barsakhastalıkları

Nakilsonrasıorganreddinin önlenmesiiçin

Ayrıca,

Vücutkendibaşınayeterliseviyededoğalsteroidüretemediğindesteroidseviyelerinin

yükseltilmesi için

Yüksek kalsiyumseviyelerinin tedaviedilmesiiçin

2. DELTACORTRİLkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DELTACORTRİL’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Predniz olonaveyaDELTACORTRİLiçindekiherhangibirmaddeyekarşıalerjikseniz

(aşırıduyarlıysanız).

Tedaviedilmemişciddibirenfeksiyonunuzvarsa.

Sistemik mantarenfeksiyonunuzvarsa.

Gözünüzdeherpesenfeksiyonu varsa.

DELT ACORTRİL’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Aşağıdakidurumlarvarsailacıkullanmadan öncedoktorunuzadanışınız:

Dahaönceşiddetlidepresyonveyamanik-depresyon(ikiuçluhastalık)geçirdiyseniz

veyadahaönceDELTACORTRİLbenzeristeroid ilaçlaraldığınızdadepresyon

yaşadıysanız.

Eğeryakın akrabalarınızdan herhangibirindebuhastalıklarvarsa.

EğeryukarıdakilerdenherhangibirisizeuygunsaDELTACORTRİLalmadanönce

doktorunuzadanışınız.

2013-0003302,2013-0003188,2014-0005534,2014-0005477,2014-0004901

Eğer,

Tüberkülozunuz(verem)varsaveyadahaöncetüberküloztedavisigeçirdiyseniz.

Kan basıncınızyüksekse

Kalp hastalığınızvarsa

Karaciğerveyaböbrek sorunlarınızvarsa

Sizdeveyaailenizdekiherhangibirisindeşekerhastalığıvarsa

Osteoporozunuz(kemik erimesi)varsa, özellikledemenopozdöneminigeçtiyseniz

Şu andaduygusalçalkantıyaşıyorsanızveyapsikotik eğilimlerinizvarsa

Epilepsiniz(sara)varsa

Mideülserinizvarsa

DahaönceDELTACORTRİL(veyabaşkabirsteroid)aldınızvekassorunları

yaşadınızsa(steroidebağlımiyopati)

Miyaste niagravisisimlibirhastalıkiçinilaçalıyorsanız(buhastalıknadirgörülenve

kasgüçsüzlüğüneyolaçan birhastalıktır)

Dahaöncekanpıhtılaşmasısorunuyaşadıysanız(örneğinderinventrombozu,yani

DVTveyatromboembolizm)

Aşıolacaksanız

Cushing hastalığınızvarsa.Bubirhormonhastalığıdırveşubelirtilereyol

açabilmektedir:özelliklegövdedeveyüzdeçokhızlıkiloalımı,cildinincelmesive

terleme.

Hipotiroidizmsorununuzvarsa(budurumdatiroitbeziniznormalinaltında

çalışmaktadırvebudurumyorgunluk veyakilo alımınayolaçabilir.)

Duchennemüskülerdistrofinizvarsa

Adrenokortikalyetmezlik olursa (böbrek üstü beziyetmezliği)

Enfeksiyonakarşıhassasiyetinizartarsaveenfeksiyonun şiddetiartarsa.

Feokromasitomarahatsızlığınız(böbrek üstü bezindetümör)varsayadaolduğundan

şüpheleniliyorsa.

UzunsüreliDELTACORTRİLtedavisialırsanız.Bugözsinirlerinizdeolasıbirhasar

yaratanglokomdenilenhastalığasebepolabilir.Gözdemantarveyaviral

enfeksiyonlarınyerleşmesiartabilir.

Eğerbirenfeksiyongeliştiğinidüşünüyorsanız.DELTACORTRİLkullanırkenbirenfeksiyon

geçirmeihtimalinizdahayüksektir.Varolanenfeksiyonlardadahakötüyegidebilir.Budurum

özeliklestresdönemleriiçingeçerlidir.Bazıenfeksiyonlarkontrolaltınaalınmazlarsadurum

ciddibirhalalabilir.

Siz,aileüyelerindenbirisiveyayakıntemastaolduğunuzbirilerisuçiçeğiveyazonaya

yakalanırsa.Çünkübuilacıkullanırkenbuhastalıklarıgeçirirsenizdurumunuzepey

ağırlaşabilir.DolayısıylaDELTACORTRİLkullanırkenveyakullanmayıkestiktensonraki3

aylıksürezarfındasuçiçeğiveyazonasıolankişilerdenuzakdurunuz.DELTACORTRİL

almayı kesmeyiniz.

Siz,aileüyelerindenbirisiveyayakıntemastaolduğunuzbirilerikızamığayakalanırsa.

Kızamığıolan kişilerdenuzak durunuz.

Doktorunuzsizebirsteroidtedavikartıverecektir.Bukartıherzamanyanınızdataşımalısınız.

Sizitedavieden doktor,hemşireveyadişçinizebu steroid tedavikartınıgöstermelisiniz.

2013-0003302,2013-0003188,2014-0005534,2014-0005477,2014-0004901

DELTACORTRİLkullanırken karşınızaçıkabilecek zihinselsorunlar:

DELTACORTRİLgibisteroidlerkullanırken zihinselsorunlaryaşayabilirsiniz.

Bu hastalıklarciddiolabilir.

Genellikle ilaca başlanmasınıtakiben birkaçgünde veya haftadabaşlarlar.

Genellikleyüksek dozlardaortayaçıkarlar.

Busorunlardançoğudozdüşürüldüğüveyailaçkesildiğiandaortadankalkarlar.Ancak

bu sorunlarvarsatedavigerekmektedir.

Siz(veyailacıkullanankişi)herhangibirzihinselsorunyaşarsanızbudurumdandoktorunuzu

haberdarediniz. Özellikle depresyondaisenizveyaintiharıdüşünüyorsanızbuçokönemlidir.

Bazıvakalardazihinselsorunlardozdüşürüldüğündeveyailaçkesildiğindeortayaçıkmaktadır.

Uzun sürelikortikosteroid tedavisigören bebek veyaçocukların büyümevegelişmeleri

dikkatl egözlenmelidir.

Yaşlılardahayatıtehditedicireaksiyonların önünegeçilmesiiçinyakın klinik denetim

gerekmektedir.

Bu uyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasizin için geçerliyselütfen doktorunuza

danışınız.

DELTACORTRİL’inyiyecekveiçecekilekullanılması

DELTACORTRİLsu ilebirlikteyutulmalıdır.DELTACORTRİL’iyemeklerdenönceveya

sonrakullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Gebeysenizveyagebekalmayıplanlıyorsanız,tedaviyebaşlamadanöncedoktorunuzu

durumdan haberdaretmelisiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğeremziriyorsanız,tedaviyebaşlamadanöncedoktorunuzudurumdanhaberdaretmelisiniz.

Doktorunuztedavinizsırasındabebeğinizimuayeneetmekisteyecektir.Steroidlerazmiktarda

süte geçmektedir.

Araçvemakinekullanımı

DELTACORTRİLaldıktansonrabaşınızdönüyorsaveyabitkinhissediyorsanız,buetkiler

geçenedek araçvemakinekullanmayınız.

2013-0003302,2013-0003188,2014-0005534,2014-0005477,2014-0004901

DELTACORTRİL’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

Butıbbiürünlaktozihtivaeder.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

dayanıksızlığınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğeraşağıdakilerdenherhangibirilacışuankullanıyorsanızveyasonzamanlardakullandınız

iselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiverinizzirabuilaçlarileetkileşim

olabilir.

Ritonavirgibivirüsilaçları.BuilaçlarHIVenfeksiyonutedavisinde

kullanılabilmektedir.

Ketokonazol,troleandomisinveamfoterisingibimantarilaçları.Builaçlarmantarlara

bağlıolarak ortayaçıkanenfeksiyonların tedavisindekullanılmaktadır.

Eritromisinverifamisingibiantibiyotikler.Builaçlarbakterilerebağlıolarakortaya

çıkan enfeksiyonların tedavisindekullanılmaktadır.

Karbamazepin,fenobarbital,fenitoinveprimidongibiantiepileptikilaçlar.Builaçlar

saratedavisindekullanılmaktadır.

Eklem iltihabınayönelikilaçlar.

Varfaringibiantikoagülanlar. Bu ilaçlarkanın incelmesiiçin kullanılmaktadır.

Östrojenler( örneğindoğumkontrolhapıveyaHRT).

Yü ksek kan basıncıtedavisindekullanılan ilaçlar.

Tiaziddiüretikler(‘sutabletleri’, örneğinbendroflumetiazid).Builaçlarsututulması

veyayüksek kan basıncıdurumundakullanılmaktadır.

Ülsertedavisindekullanılan karbenoksolon.

Astımtedavisindekullanılansalbutamol,formoterol,bambuterol,fenoteral,ritodrin,

salmeterolveterbutalin.

İnsülingibişekerhastalığındakullanılan ilaçlar.

Romatizmalhastalıkvederisorunlarıtedavisindevenakilsonrasındakullanılan

siklosporin.

Kalpglikozidleri,örneğindigoksin.Builaçlarzayıflamışkalbigüçlendirmekiçin

kullanılmaktadır.

NonSteroidalAntiİnflamatuarilaçlar(NSAİİ).Örneğinaspirin,ibuprofenve

indometazin.Builaçlarağrıkesiciolarakveyaromatizmalhastalıktedavisinde

kullanılmaktadır.

Doğumveyadüşük başlatmak amacıylakullanılanmifepriston.

Kansertedavisindekullanılan metotreksatgibisitotoksik ilaçlar.

Aşılar:herhangibiraşılamaöncesindedoktorunuzaveyahemşirenizesteroid

kullandığınızısöylemenizşarttır.Steroidlerbağışıklıkyanıtınızıetkilerler,dolayısıyla

canlıaşıolmamanızgerekmektedir.

Büyümehormonu olan somatropin.

Glokomveyasaratedavisindekullanılan asetazolamid.

Kalpyetmezliği tedavisindekullanılan idrarsöktürücüler(örneğinfurosemid).

Astımvekronik obstrüktifpulmonerhastalık (KOAH)tedavisindekullanılan teofilin.

Diğerkortikosteroidlerilebirliktekullanım.

Antikolinesterazajanlar(ambenonium, neostigminyadapiridostigmingibi)

2013-0003302,2013-0003188,2014-0005534,2014-0005477,2014-0004901

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.DETACORTRİLnasıl kullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

arklıhastalıklardaDELTACORTRİLdozlarıdafarklıolacaktır.Hastalığınızabağlıolarak

günlük doz5mg ila60mgarasındadeğişmektedir.Bazıdurumlardahergünalmanız

söylenebilir.DELTACORTRİL’inasılvenezamanalmanızgerektiğinedoktorunuzkarar

verecektir.

Hastalığınızdüzelmeyebaşladığında,doktorunuzdozuazaltabilir.İlaçtamamenkesilmeden

öncedoktorunuzdozunuzuaşamalıolarakazaltabilir.Bukararlarhastalığınıza,dozaveilacıne

kadarsürediraldığınızabağlıdır. Herdurumdaherhangibirdeğişikliğekarşıtetikteolmalısınız.

Uygulama yoluvemetodu:

Ağızdan alınır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

Steroidkullanımıçocuklarveergenlerinnormalbüyümesiniyavaşlatabilir.Buetkininazalması

için tabletlergenellikleikigündebirtek dozolar ak uygulanmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılartarafındankullanıldığında,kemikerimesi,şeker,yüksekkanbasıncı,enfeksiyonlarve

cildin incelmesigibibazıistenmeyenyan etkilerdahaciddiboyuttaolabilir.

Özel kullanımdurumları:

Karaciğer/Böbrekyetmezliği:

Karaciğerveyaböbrekyetmezliğindeözelbirdozayarlamasıyapmayagerekyoktur.

EğerDELTACORTRİL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDELTACORTRİLkullandıysanız:

KazaraçokfazlaDELTACORTRİLtabletaldıysanızveyailacınızıbaşkabirisikullandıysabir

anöncebudurumdandoktorunuzuhaberdaredinizveyaenyakınacilservisebaşvurunuz.

Kalan ilaçlarıveyaboşambalajıyanınızdagötürmeyi unutmayınız.

DELTACORTRİL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

2013-0003302,2013-0003188,2014-0005534,2014-0005477,2014-0004901

DELTACORTRİL’ikullanmayıunutursanız:

Endişelenmeyiniz.Budurumdaaklınızageldiğian(eğersonrakidozayakınbirzamanda

değilse)unuttuğunuzhapıalınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.Dahasonraherzamankigibiilacınızı

almayadevamediniz.

Eğerbu ürünleilgilidahabaşkasorularınızvarsadoktorunuzveyaeczacınızadanışınız.

DELTAC ORTRİLiletedavisonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Tedaviyikesmedenöncedoktorunuzlakonuşmanızçokönemlidir.Tedavininanidenkesilmesi

şubelirtilerinortayaçıkmasınanedenolabilir:Ateş,ağrılıeklemlervekaslar,gözveburun

pasajının iltihaplanması, ağrılı vekaşıntılıderiyumruları, kilo kaybı.

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

Tümilaçlargibi, DELTACORTRİL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Bunlarçokciddiyanetkilerdir.Busorunlardan herhangibirisinifarkedersenizdoktorunuzu

biranöncedurumdanhaberdarediniz.Yaşayabileceğinizdiğeryan etkilervesıklıkları:

Çokyaygın :10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek :1000 hastanın birinden az, fakat10000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Çok seyrek :10000 hastanın birindenazgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerden hareketletahmin edilmiyor.

Yaygın:

Öncekienfeksiyonların (örneğinverem)yenidenaktifleşmesi(alevlenmesi)

Enfeksiyonlarakarşıvücudun savunmasisteminin kötüleşmesi

Bazıhormonların (ACTH, kortizolgibi)salgılanmasının baskılanması

Cushingsendromunda(s ırttakamburabenzeryağbirikimi,yüzdeyuvarlaklaşma,aşırı

kıllanmaveözelliklebelveleğenkemiklerindekemikerimesibelirtileriilegörülenbir

hastalık)görülenlere benzerözellikler(Cushingoidbelirtiler)

Çocuklardabüyümegeriliği

Kan potasyumdeğerinin normalin altınadüşmesi(hipokalemi)

Sodyumtutulumu

Kemik erimesi(osteoporoz)

Ödem

Yüksek kan basıncı(hipertansiyon)

Derideincelme

Yaraiyileşmesindebozulma

Kaskitlesikaybı

2013-0003302,2013-0003188,2014-0005534,2014-0005477,2014-0004901

Yaygın olmayan:

Geçmiştekipsikolojik rahatsızlıkların aktifleşmesi(yüksek dozda)

Göziçisıvıbasıncınınartmasısonucugöztansiyonununartmasıvesonuçtagörme

sinirlerindehasaryaratanglokom(uzun süreli kullanımda)

Lensin beyazlaşmasıveyabulutlanması,gözeperdeinmesi(katarakt)

Kanın damardayadakalptepıhtılaşması(tromboz)

Seyrek :

Depresyon

Dahaönceden zihinselrahatsızlıkyaşamayan hastalardataşkınlık nöbeti(mani)

Beyindebasınçartışı

Kemiklerin kanlanmasındakibozulmayabağlıolarak kemikharabiyeti

Tendon bozuklu ğu

Bilinmiyor

Beyazkan hücresisayısındaartış

Aşırı duyarlılık

B öbrek üstü bezindekitümörnedeniylekriz

Hormonsalınımınıkontroledeneksenin(pituiter-adrenaleksen)baskılanması(özellikle

travma, ameliyatyadahastalık gibistresdurumlarında)

İştahartışı (kilo artışınayol açabilir)

Su tutulumu

Bozulmuşaçlık kan şekeri

Yağdokusundaiyihuylutümör

Havale, nöbet

Sersemlik

Başağrısı

Gözsinirindebası, gözdokularındaincelme

G özküresinin anormalşekildedışarıçıkması(ekzoftalmi)

Deng ebozukluğundan kaynaklanan başdönmesi(vertigo)

Kalpyetersizliğinebağlıolaraksolunumyetmezliği,ödem,karaciğerdebüyümeile

belirgin hastalık (duyarlıbireylerde)

Akciğerdedamartıkanıklığı

Kanama veya delinmeyeyolaçabilen mideülserleri

Pankre asiltihabı

Ülseratifyemek borusu iltihabı

Karındaşişlik

Karın ağrısı(abdominalağrı)

İshal

Hazımsızlık

Bulantı

Deridek ıllanmaartışı

Noktaşeklindekiderialtıkanamaları

Deridemorarma

Deridekızarıklık

Terlemeartışı

Deritestlerine( örneğinverem testi)reaksiyonlarıngörülmemesi veyadeğişmesi

Deridek aşıntı

2013-0003302,2013-0003188,2014-0005534,2014-0005477,2014-0004901

Derided öküntü

Deridek ızarık döküntü

Derideürtiker

Kashastalığı

Kasgüçsüzlüğü

Kas ağrısı

Ü stbacak vekolkemiklerinin üstucundamikrobik olmayan kemik harabiyeti

Kemiktekırılma(uzun kemiklerde)

Büyümedegecikme

Adetdöngüsündedüzensizlik

Yorgunluk, bitkinlik

Göziçibasıncın artması

Karbonhidrattoleransındaazalma

Şekerhastalarındainsulin veağızdan alınan ilaçlaragereksinimin artması

Kan potasyumdeğerinin azalması

Vücuttan atılan azotun, vücudaalınanazottan fazlaolması

Omurgadabasıncabağlıkırılma(omurgadakompresyon fraktürleri)

Uzunsürelitedavisonundakortikosteroiddozununçokhızlıdüşürülmesiakutböbreküstübezi

yetmezliği,düşüktansiyonveölümesebebiyetverebilir(yoksunluksendromu).Busendromun

belirtileri:iştahsızlık,bulantı,kusma,halsizlik,başağrısı,ateş,deridöküntüsü,kasağrısı,

eklemağrısı,nezle,birçeşitgöziltihabıolankonjonktivit,ağrılıvekaşıntılıderişişlikleri,kilo

aybıve/veyadüşük tansiyon.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada0

8003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi'ne

(TÜFAM)bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.DELTACORTRİL’insaklanması

DELTACORTRİL’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

30°C’nin altındanemveışıktan korunarak saklanmasıgerekmektedir.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraDELTACORTRİL’i

kullanmayınız.

RuhsatSahibive Üretimyeri :PfizerİlaçlarıLtd. Şti.MuallimNaciCad. No:55 34347

taköy-İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihindeonaylanmıştır.