DEKSTROZ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEKSTROZ DEM %5 IV INFUZYON ICIN IZOTONIK COZELTI 250 ML PVC TORBA(SETSIZ)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEKSTROZ DEM %5 IV INFUZYON ICIN IZOTONIK COZELTI 250 ML PVC TORBA(SETSIZ)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidrat

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699769690151
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

DEKSTROZDEM%5 I .V.İNFÜZYONİÇİNİZOTONİKÇÖZELTİ

Damariçiyolla kullanılır.

Etkinmadde:Her100 mLçözeltiiçinde5gdekstroz (şeker)bulunur.

Yardımcımadde:Sterilenjeksiyonluk su

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yaz ılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.DEKSTROZDEM%5 nedirveneiçinkullanılır?

2.DEKSTROZDEM%5’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.DEKSTROZDEM%5 nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.DEKSTROZDEM%5’in saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.DEKSTROZDEM%5 nedirveneiçinkullanılır?

-DEKSTROZDEM%5,vücudun enerjigereksinimiiçin gerekliolan dekstrozadıverilenbir

şekeriiçeren, damariçiyoldan kullanılan sterilbirçözeltidir.

-Çözelti100, 250,500yada1000mLhacmindepolietilen şişelerdesunulmuştur.

-DEKSTROZDEM%5, vücudunsusuzkalması(dehidratasyon)durumununtedavisinde

vücuttankaybedilensıvınınyerinekonmasındaişeyarar.Ayrıcavücuttankaybedilenyada

ağızyolundanyeterlidüzeydealınamayanşekerleriyerinekoyarakvücudunenerjiihtiyacının

birbölümünü karşılamak amacıyladakullanılır.

-DEKSTROZDEM%5, konsa ntreformdabulunanbazıdamariçiuygulamayauygun

ilaçların damariçineuygulanmadan önceseyreltilmesiamacıyladakullanılmaktadır.

2

2.DEKSTROZDEM%5’ikullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

DEKSTROZDEM%5,birçok hastadaemniyetlibirilaçtır.Ancakkalbiniz,böbrekleriniz,

karaciğerinizveyaakciğerlerinizdesorunlarvarsayadaşekerhastasıysanız,doktorunuzbu

ilacısizeuygulamamayakararverebilir.

Ayrıcabuçözelti,kantransfüzyonuilebirlikte,infüzyonöncesindeveyasonrasındaaynı

infüzyon setinden uygulanmamalıdır.

DEKSTROZDEM%5’i aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

Kan şekeriniznormaldenyüksekse(hiperglisemi),

Sizdekontrolaltınaalınamamışşekerhastalığı(diyabet)varsa,

Vücudunuzdakiyapım-yıkımişlemlerininyavaşlamasıgibidurumlardaoluşabilenşekerlere

karşıbirtahammülsüzlük varsa,

Vücudunuzaşırıdüzeydesusuzkalmışvebudurumudüzeltmekamacıylabüyükmiktarlarda

şekerlisıvıverilmesinebağlıolarak sizdebirkoma(hiperozmolarkoma)durumu gelişmişse,

- Vücudunuzdakikarbonhidratlarınyıkımısonucuoluşan biryan ürünolan laktik asidin

düzeyleriartmışsa(hiperlaktatemi),

Mısıryadamısırürünlerinekarşıaşırıduyarlılığınız(alerji)varsa.

DEKSTROZDEM%5’i aşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Eğer;

-Sizde birsu zehirlenmesidurumu varsa,

İdrarmiktarınınazalmasıyada hiç idrarolmamasıylaseyredenağırbirböbrekyetmezliği

durumunuzvarsa,

Kalpyetmezliğinizvarsa,

Akciğeryetmezliğinizvarsa,

Beyindamarlarınızınaniolaraktıkanmasıveyakanamasısonucusizdebirfelçdurumu(akut

iskemik inme)oluşmuşsa,

Son 24 saatiçindekafanızayönelik birtravmageçirmişseniz,

Kafaiçibasıncınızyüksekse,

Eğer,

uilaçsizeelektronikbirpompaaracılığıylauygulanacaksa,şişenintümüyleboşalmadan

öncepompanın çalışmasının durmuşolduğunadikkatedilmelidir.

Builacınsizeuygulanırkenkullanılanboruların(setlerin)24saattebirdeğiştirilmesiönerilir.

Ayrıca,yalnızcaşişesağlamvesızdırmıyorsa, içindekiçözeltiberraksakullanılmalıdır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyse lütfen

doktorunuzadanışınız.

DEKSTROZDEM%5’in yiyecekveiçeceklekullanımı:

DEKSTROZDEM% 5,damaryolundan uygulanan birilaçolup,yiyecek veiçeceklerle

bilinenbiretkileşimiyoktur.

3

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DEKSTROZDEM%5, gerekliolmadıkçahamilelikdönemindekullanılmamalıdır.

Hamileysenizyadahamileolmaihtimalinizolduğunudüşünüyorsanızdoktorunuzaderhal

söylediğinizden emin olunuz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufark edersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Araçvemakinekullanımı

DEKSTROZDEM%5 iletedavinizsırasındaaraçvemakinekullanmakmümkündeğildir.

Tedaviden sonragünlük aktivitelerinizedevamedebilir, araçvemakinekullanabilirsiniz.

DEKSTROZDEM%5’in içeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

DEKSTROZDEM% 5’in içeriğindebu türmaddelerbulunmamaktadır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Reçetesizalınanilaçlar,aşılarvebitkiselilaçlardadahilolmaküzerebaşkaherhangibirilaç

almayıplanlıyorsanız,alıyorsanızveyayakınzamandaaldıysanızlütfen doktorunuza

bildiriniz.

DEKSTROZDEM%5’e ilaveedilerekkullanılanherhangibirilaç almadanönce

doktorunuzadanışınız.Eğersizdeşekerhastalığıvarsa,sizebuilaçverilmeyebiliryadaiçine

kandakişekerinizinötralizeedecek birilaçlabirlikteverilebilir.

Butedavisizeuygulanmadanönce,kullanmaktaolduğunuzreçeteliyadareçetesizherhangi

birilacıdoktorunuzaveyahemşirenizebildirmenizönemlidir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.DEKSTROZDEM% 5 nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

- Sizinbuilacahangimiktarlardaihtiyacınızolduğunavesizenezamanuygulanacağına

doktorunuzkararverecektir.Bunayaşınız,vücutağırlığınızvebuilacınsizeuygulanma

nedeninegörekararverecektir.

4

Doktorunuzsizeayrıbirtavsiyedebulunmadıkçabu talimatlarıtakip ediniz.

İlacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

-DoktorunuzDEKSTROZDEM%5 iletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.

Tedaviyierkenkesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yoluvemetodu:

Toplardamarlarınızauygun birplastik setaracılığıylakullanılır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı

Çocuklariçin, dozveuygulamasetinin boyutuna, uygulamayıönerendoktortarafından karar

verilir.

Yaşlılardakullanımı

Erişkinlerdekigibikullanılır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği

Böbrek vekaraciğeryetmezliğidurumundadoktorunuzhastalığınızınşiddetinebağlıolarak

builacısizeuygulamayabilir;uygulamayakararverdiğidurumlardaisesiziuygulama

sırasındadikkatleizleyecektir.

EğerDEKSTROZDEM%5etkisininçok güçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDEKSTROZDEM%5kullandıysanız:

DEKSTROZDEM%5’in kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

DEKSTROZDEM%5’i kullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

DEKSTROZDEM%5 iletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibiDEKSTROZDEM%5de içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyanetkilereyolaçabilir.

5

Aşağıdakilerdenbiriolursa,DEKSTROZDEM%5’ikullanmayıdurdurunuzve

DERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümüne

başvurunuz:

Yaygınyadayerelbirkurdeşen(ürtiker)durumu,hırıltılısolunum,göğsünüzdesıkışma

hissi, tansiyonunuzundüşmesi,yüksekateş,hastalıkhissi,midedeağrıyadatitreme/nezle

benzeri belirtiler.

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinDEKSTROZDEM%5’ekarşıciddialerjinizvar

demektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza gerekolabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

- Vücudunuzdakisıvımiktarınınazalmasıvevücudunuzunsusuzkalması(dehidratasyon),

Kanınızdakiiyonadıverilenmaddelerin(potasyum,magnezyum,fosfatvb.)düzeylerinde

azalmalar,

Kan şekerinizdeyükselme(hiperglisemi),

Dolaşan kan hacminin artması(hipervolemi),

İdrarmiktarınızdaartış,

Uygulamanınyapıldığıbölgeden damardışınaçözeltinin sızması,

Uygulamanınyapıldığıbölgenin çevresindeağrı,kızarıklık, şişme,

Uygulamanınyapıldığıbölgedeiltihaplanma,

Uygulamanınyapıldığıdamarlardatahriş,

Uygulamanınyapıldığıbölgeden başlayarak toplardamarlarboyuncayayılan iltihaplanma,

Uygulamanınyapıldığıbölgeden başlayarak toplardamarlarınızıtıkayan pıhtıların oluşumu.

Bunların hepsiciddiyan etkilerdir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.DEKSTROZDEM%5’in saklanması

DEKSTROZDEM%5’i, çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C ’nin altındakisıcaklıktasaklayınız.

Tekkullanımlıktır.Kısmenkullanılmışşişelersaklanmamalı;uygulamanınyapıldığısağlık

kuruluşunun tıbbiatık prosedürlerineuygun olarak imhaedilmelidir.

erbirşişeninetiketindesonkullanmatarihiyazmaktadır.Butarihgeçmişsesizebuilaç

verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiileuyumluolarakkullanınız.

6

Ambalajındakison kullanma tarihinden sonraDEKSTROZDEM%5’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi veüretici:

DemİlaçSan. veTic.A.Ş.

DemPlaza,İnönü Mah.KayışdağıCad. No:172

34755 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: 0 216 4284029

Faks:0 216 4284069

Bu kullanma talimatı…..tarihindeonaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNDİR.

Çözelti,steriluygulamasetiaracılığıylaaseptikteknikkullanılarakuygulanmalıdır.Sisteme

havagirmemesiiçinuygulamasetinden,kullanımöncesisıvıgeçirilmelidir.

İlaveedilecekilaçlar,aseptikkoşullardaenjeksiyonucundanbiriğneyardımıileinfüzyon

öncesivesırasındakatılabilir.Oluşansonürününizotonisitesiparenteraluygulama

yapılmadanöncebelirlenmişolmalıdır.

Hastayauygulamadanönce,eklenmişilacınçözeltiyletümüylekarışmışolmasıgereklidir.

İlaveilaçiçerençözeltiler,ilaçeklenmesindenhemensonrakullanılmalı;dahasonra

kullanılmaküzeresaklanmamalıdır.

Çözeltiyeekilaçkatılmasıyadayanlışuygulamatekniği,ürünepirojenkontaminasyonuna

bağlıateşreaksiyonunaneden olabilir. Adversreaksiyongörülmesidurumundainfüzyona

hemen son verilmelidir.

Tekkullanımlıktır.

Kısmenkullanılmışçözeltilersaklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmışşişeleryeniden hastayauygulanan sistemlerebağlanmamalıdır.

İlaçekleme:

Dikkat: Tümparenteralçözeltilerdeolduğugibi,ürüneeklenecektümmaddelerürünle

geçimliolmalıdır.Ürüneilaçilavesiyapılacaksa,hastayauygulamadanöncesonkarışımında

geçimlilikkontrol edilmelidir.

Uygulama öncesiilaçekleme

1. Şişenin tıpasıdezenfekte edilir.

2. Eklenecekilaç19- 22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleşişeiçineilaveedilir.

3. Çözeltiveiçineeklenenilaçiyicekarıştırılır.

Dikkat: İçineekilaçuygulanmışşişelersaklanmamalıdır.

7

Uygulama sırasındailaçekleme

1. Setin klempikapatılır.

2. Şişenin tıpasıdezenfekteedilir.

3. Eklenecek ilaç19- 22gaugekalınlığındakibiriğnesiolan enjektörleşişenin içineuygulanır.

4. Çözeltiaskısından çıkarılırvetersçevrilir.

5. Bu pozisyondayken şişeyehafifçevurularak çözeltiveek ilacın karışmasısağlanır.

6. Şişeeskikonumunagetirerek klemp açılırveuygulamayadevamedilir.