DEKORT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEKORT 0,5 MG 20 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEKORT 0,5 MG 20 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • deksametazon

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525010186
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DEKORT0.50mgtablet

Ağızyoluileuygulama içindir.

Etkinmadde:Her birtablet0.50mgdeksametazoniçermektedir.

Yardımcımadde(ler):Laktozmonohidrat,mısır nişastası, talk, magnezyum stearat.

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaçhakkında size önerilen dozun dışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. DEKORTnedir veneiçinkullanılır?

2. DEKORT’ukullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. DEKORTnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. DEKORT’unsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.DEKORTnedir veneiçinkullanılır?

DEKORT,kortikosteroidgrubunadahilbir ilaçolan deksametazon içeren tablettir.

DEKORT,10tabletiçerenblisterambalajlardabulunur.Herbirkartonkutu20tablet

içermektedir.

DEKORT,deksametazonetkin maddesiniiçermektedir.

DEKORT, vücuttailtihap ileilgili çeşitlihastalıklarıntedavisindeetkilidir.

Deksametazonalerjikbozukluklar,derihastalıkları,iltihaplıbağırsakhastalığı,eklemiltihabı,

romatizmalhastalıklar,gözileilgili(oftalmik)hastalıklar,kalpvedamarsistemiileilgili

hastalıklar,kanhastalıkları,kashastalıkları,ödemeyolaçanhastalıklar,sindirimsistemi

hastalıkları,sinirsistemihastalıklarıveyasolunumbozukluklarıgibihastalıklarıtedavisinde

kullanılır.

2. DEKORT'ukullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

DEKORT’uaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Deksametazon’aveyaDEKORT’unbileşimindeki herhangi bir maddeyekarşıaşırı

duyarlılığınızvar ise

Tüm vücudunuzu etkileyen bir enfeksiyonunuzvar ise

Aşıyaptırmanızgerekiyorsa,özellikledecanlıaşılar(kızamık,kızamıkçık,kabakulak,

suçiçeği, oralçocuk felci, sarı humma, BGC tüberkülozaşısı, vb.)

DEKORT'uaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Kalpyetmezliğinizvar ise,

Çevrenizdesuçiçeği veyakızamıkgeçirmişinsanlarvar ise, uzak durunuz

Tüberkülozhastalığınızvar ise

Karaciğeryadaböbrekprobleminizvar ise

Yüksek kan basıncıyadadiyabet hastalığınız(şeker hastalığı)var ise,

Kemik erimesi (osteoporoz)yadakaszayıflığınızvar ise,

Sindirim sistemiyadamideprobleminizvar ise

Gözbozukluğunuzvarsa(herpes virüsü ile)

Psikiyatrik sorunlarınızveyaepilepsi(sara)hastalığınızvar ise

Göztansiyonunuz(glokom) var ise

Miyasteniagravis hastalığınız(birtür kasgüçsüzlüğü hastalığı)var ise

Mide(peptik)ülserinizvarsa

Migreninizvarsa

Parazitenfeksiyonunuzvarsa

Büyüme bozukluğunuzvarsa

Cushingsendromu’nuz(yüksekkortizol seviyesi ile seyreden bir tür hormonal

hastalık)varsa

Kafatravmasıgeçiriyorsanız

İnmegeçirdiyseniz

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

DEKORT'unyiyecekveiçecekilekullanılması

DEKORT’uyemeklerden sonraalınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

DEKORTgerekliolmadıkçagebelik dönemindekullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Deksametazon annesütünegeçer, bunedenle emzirmesüresincekullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

DEKORT’un araçvemakine kullanımıüzerindehiçbiretkisiyoktur.

DEKORT'niniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

HerbirDEKORT0.50mgtablet150mglaktozmonohidratiçermektedir.Eğerdahaönceden

doktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişsebutıbbi

ürünü almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

EğeraşağıdakiilaçlardanherhangibirinikullanıyorsanızDEKORTkullanmadanönce

doktorunuzabilgi veriniz:

Kalpvekanrahatsızlıklarınıntedavisindekullanılanvarfaringibiilaçlar,kanbasıncını

düşüren ilaçlarvediüretikler(idrar söktürücüler)

Rifampisin ve rifabutin gibiantibiyotikler,

Fenitoin,karbamazepin,fenobarbitonveprimidongibiepilepsitedavisindekullanılan

ilaçlar,

Aspirin veyafenilbutazon gibiağrıkesiciyadailtihapgiderici ilaçlar,

Diyabet(şeker hastalığı)tedavisindekullanılanilaçlar,

Potasyum düzeylerini düşürmek için kullanılanilaçlar,

Aminoglutethimidgibikanserilaçları,

Burun tıkanıklığı semptomlarınıhafifletmek içinkullanılanefedrin,

Glokom(göziçi basıncının artması)için kullanılan asetazolamid,

Ülser(mideasidinedeniyleoluşanyaralar)için kullanılankarboneksolon,

Eğer reçeteliyada reçetesizherhangibir ilacışu anda kullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.DEKORTnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Başlangıçdozu,günde0.75–9mgarasındadeğişebilir.Hafifolgularda0.75mg’ınaltına

inilebilirdahaciddiolgulardaise9mg’ınüzerineçıkabilir.Günlükdozun3veya4kısıma

bölünerek verilmesi gerekir.

Hastaların klinik tablosunagörekullanılan dozdeğişebilir.

Uygulama yoluvemetodu:

DEKORT’ukırmayınızveyaçiğnemeyiniz. Birmiktarsu ileyutunuz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

ÇocuklardaDEKORTbaslangıç dozu, hastalığın durumunagöredeğişebilir.

Başlangıç dozu, 0.02–0.3 mg/kg/gün’dürve3yada4 kısma bölünmüşolarak verilir.

İdame dozu 0.01–0.1 mg/kg/gün’dür.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek, karaciğer veyakalp fonksiyonuazalmasının veeşlik eden hastalığının veyadiğer ilaç

tedavisininaşırısıklığıdikkatealınarakvegenellikledozajaralığınındüşüğündenbaşlayarak,

yaşlılardadozseçimindedikkatliolunmalıdır.Özelliklekortikosteroidleriletedaviedilen

yaşlıhastalardadiyabet,sıvıretansiyonuvehipertansiyonriskigözönünde

bulundurulmalıdır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Yukarıdabelirtilen dozlar kullanılabilir.

Karaciğeryetmezligi

Yukarıdabelirtilen dozlar kullanılabilir.

EgerDEKORT’ unetkisinin çokgüçlü ya daçokzayıfolduğuna dairbir izleniminizvar ise

doktorunuz yada eczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaDEKORTkullandıysanız:

DEKORT’danfazla alınması ile boğazınşişmesi, deri reaksiyonu, nefesalıp vermede

zorlanmagörülebilir.

DEKORT’dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanızbir doktorveyaeczacı ile

konuşunuz.

DEKORT'ukullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

Eğer birdozu almayı unutursanız, hatırladığınızen kısa zamandaalınızvesonraöncekigibi

devam ediniz.

DEKORTiletedavi sonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Builacıalmayıanidendurdurmanıztehlikeliolabilir.Eğerbutedaviyisonlandırmanız

gerekiyorsa,doktorunuzuntavsiyelerineuyunuz.Doktorunuzsizeilacındozunuyavaşyavaş

azaltarak sonlandıracaktır. Bu ilacıaniden sonlandırmanızdurumunuzu dahakötüleştirebilir.

Ayrıca,yoksunlukbelirtileriyaşayabilirsiniz.Bunlar,ateşbaşağrısı,görmebozukluğu(gözde

ağrıveyagöziltihabı),hastahissetme,kasveeklemağrısı,burnuniçkısmındaşişlik,kilo

kaybı, deridekaşıntı ve konjunktivit.

Bu ürünün kullanımıylailgili başkasorularınızvarsadoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiDEKORT’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Eğerbiryanetkiyaşarsanız,yanetkilerdenbirikötüleşirseveyabukullanmatalimatında

bahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzuveyaeczacınızı

bilgilendiriniz.

Aşağıdakilerdenbiri olursa, DEKORT’ u kullanmayı durdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Döküntü

Kaşınma

Nefesalıp vermedezorlanmayadabayılma

Anjiyoödem(alerjisonucuyüzveboğazdaşişme)

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir. Eğer bunlardan biri sizdemevcut ise, sizin

DEKORT’akarşı ciddi alerjinizvar demektir. Acil tıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, hemendoktorunuza bildiriniz veya size

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Depresif duygu(intihar düşüncesi dahil) hali

Ruh halindeaktifyadapasif değişiklikler (aşırı taşkınlık, huzursuzluk)

Sinirli olma, uyku problemi, hafızakaybı

Var olmayan nesneleri hissetme, görmeveyaduyma

Yalnızkalındığında korkutucu düşünceleresahipolma

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşagıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuzasöyleyiniz:

Mideşişkinliği

Bulantı veyakusma

Hıçkırık

İshal

Pankreas iltihabı (şiddetlisırtyadamideağrısı oluşumuna sebep olur)

Kandatuzseviyesinde problemler

Kan basıncındayükselme

Kanın pıhtılaşması

Kalp krizinitakiben kalp kası problemleri

Kansekerininyükselmesi

Kemiklerin zayıflaması, incelmesi (osteoporoz)

Kas zayıflığı

Cilttekiyaralarınyavaşiyilesmesi

Sivilce

Glokom, katarakt,gözenfeksiyonları

Menstrual düzensizlik

Çocuklardabüyümeninyavaşlaması

Yüzdeşişme

Nöbet veyaepilepsinintetiklemesi

Şiddetlibaşağrısı

Yorgunluk

İştahartışı veyakilo kaybı

Ödem ve kilo artışı

BunlarDEKORT’unhafifyanetkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.DEKORT'unsaklanması

DEKORT'uçocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

C’ nin altındaki odasıcaklığında,ışıktan koruyarak saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdakison kullanmatarihinden sonraDEKORT'ukullanmayınız.

Eğerambalajda herhangibir hasarfark edersenizDEKORT'ukullanmayınız.

RuhsatSahibi:

DevaHoldingA.Ş.

Halkalı MerkezMah.BasınEkspres Cad. No:1

34303Küçükçekmece/İSTANBUL

İmal Yeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah. AtatürkCad. No:32 Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı………………tarihinde onaylanmıştır.

22-11-2018

Ozurdex (Allergan Pharmaceuticals Ireland)

Ozurdex (Allergan Pharmaceuticals Ireland)

Ozurdex (Active substance: dexamethasone) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)7886 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1140/PSUSA/985/201801

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Neofordex (Laboratoires CTRS)

Neofordex (Laboratoires CTRS)

Neofordex (Active substance: dexamethasone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6239 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety