DEGRA 100 MG FILM TABLET, 4 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEGRA 100 MG FILM TABLET, 4 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEGRA 100 MG FILM TABLET, 4 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sildenafil

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 205/15
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-01-2005
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 15

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

DEGRA 100 mg film tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir tablet,

Etkin madde:

Sildenafil . 100.0 mg (eşdeğer miktarda sildenafil sitrat)

Yardımcı maddeler:

Kroskarmelloz sodyum . 30.0 mg

Laktoz monohidrat . 8.0 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film tablet

Mavi film kaplı, bir yüzü “100”, diğer yüzü “DGR” baskılı, altıgen tabletler.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

DEGRA, yeterli bir seksüel performans için gerekli penil ereksiyonun sağlanamaması veya

sürdürülememesi

olarak

tanımlanan

erektil

disfonksiyonun

semptomatik

tedavisinde

endikedir.

DEGRA’nın etkili olabilmesi için seksüel stimülasyon gereklidir.

DEGRA kadınlarda endike değildir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

Yeterli

seksüel

performans

için

gerekli

penil

ereksiyonun

sağlanamaması

veya

sürdürülememesi olarak tanımlanan erektil disfonksiyonun semptomatik tedavisinde çoğu

hasta için önerilen doz, gerektikçe, cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce alınan 50 mg’dır.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Etkinlik ve tolerabiliteye bağlı olarak, önerilen en yüksek doz olan 100 mg’a yükseltilebilir ya da

25 mg’a düşürülebilir. Önerilen en yüksek doz 100 mg’dır. Önerilen en yüksek doz sıklığı günde

bir kezdir.

Uygulama şekli

DEGRA tabletleri oral olarak uygulanır.

Etkinin başlaması, yemeklerle beraber alındığında aç karnına alınmasına kıyasla gecikebilir (bkz.

Bölüm 5.2).

Güçlü sitokrom P450 CYP3A4 inhibitörleri (örn. eritromisin, sakinavir, ketokonazol, itrakonazol)

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0FyYnUyM0FyZmxXSHY3

2 / 15

ile birlikte kullanım, artan sildenafil plazma konsantrasyonları ile ilişkilendirilmiştir (bkz. Bölüm

4.5). Yüksek plazma konsantrasyonları gerek advers olayları gerekse etkinliği artıracağı için bu

hastalarda 25 mg’lık bir başlangıç dozu düşünülmelidir.

Ritonavir ve sildenafilin birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir (bkz. Bölüm 4.5).

Sildenafilin nitratların hipotansif etkilerini potansiyelize ettiği gösterilmiştir ve bu nedenle nitrik

oksit

açığa

çıkaran

bileşikler

veya

nitratların

herhangi

formu

beraber

kullanılması

kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).

DEGRA’nın alfa-blokörler ile birlikte kullanıldığı durumlarda, postüral hipotansiyon gelişme

potansiyelini en aza indirmek için, sildenafil tedavisine başlanmadan önce hastalar alfa-blokör

tedavisi ile stabilize edilmiş olmalıdır. İlave olarak, sildenafil tedavisine 25 mg dozla başlanması

da düşünülmelidir (bkz. Bölüm 4.4. ve 4.5).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek / Karaciğer yetmezliği: Hafif-orta şiddette (kreatinin klerensi = 30-80 mL/dakika)

renal bozukluğu olan hastalarda (bkz. Bölüm 5.2 - “Böbrek yetmezliği”) dozaj ayarlamaları

gerekli değildir. Şiddetli renal bozukluğu (kreatinin klerensi < 30 mL/dakika) olan hastalarda

sildenafil

klerensi

azaldığından

mg’lık

düşünülmelidir.

Etkinlik

tolerans

değerlendirilerek, gerektiğinde doz kademeli olarak 50 mg veya 100 mg’a çıkarılabilir.

Hepatik bozukluğu olan hastalarda (örneğin sirozda) sildenafil klerensi azaldığından (bkz. Bölüm

5.2 - “Karaciğer yetmezliği”) 25 mg’lık doz düşünülmelidir.

Pediyatrik popülasyon: Sildenafil çocuklarda (18 yaşından küçüklerde) endike değildir.

Geriatrik popülasyon: Yaşlı hastalarda (≥ 65 yaş) dozaj ayarlamaları gerekli değildir.

4.3. Kontrendikasyonlar

Etkin madde veya Bölüm 6.1’de yer alan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığı bulunan

hastalarda kontrendikedir.

Nitrik

oksit/siklik

yolu

üzerine

bilinen

etkisi

uyumlu

olarak

(bkz.

Bölüm

sildenafilin nitratların hipotansif etkilerini potansiyelize ettiği gösterilmiştir ve bu nedenle nitrik

oksit açığa çıkaran bileşikler (amil nitrat, butil nitrat gibi) veya nitratların herhangi bir formu ile

beraber (nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol

tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbital gibi) verilmesi kontrendikedir.

Sildenafil de dâhil olmak üzere PDE 5 inhibitörlerinin riosiguat gibi guanilat siklaz

uyarıcıları ile birlikte kullanılması, semptomatik hipotansiyona yol açma potansiyelinden

dolayı kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.5).

Non-arteritik anterior iskemik optik nöropatisi olanlarda kontrendikedir.

Erektil disfonksiyonda kullanılan ilaçlar (sildenafil dahil) seksüel aktivitenin tavsiye edilmediği

hastalarda (stabil olmayan anjina gibi ciddi kardiyovasküler bozukluklar ve ciddi kardiyak

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0FyYnUyM0FyZmxXSHY3

3 / 15

hastalıklarda) önerilmez.

Sildenafilin güvenliliği aşağıdaki hasta gruplarında çalışılmamıştır dolayısıyla daha ileri bilgi

edininceye kadar bu hastalarda kullanılması kontrendikedir:

Ciddi karaciğer yetmezliği,

Hipotansiyon (kan basıncı <90/50 mmHg),

Yakın zamanda geçirilmiş inme veya miyokard enfarktüsü olanlar,

Retinitis pigmentosa gibi herediter dejeneratif retinal bozukluğu olanlar (bu hastaların az bir

kısmında genetik retinal fosfodiesteraz bozukluğu vardır).

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Farmakolojik tedaviye başlamadan önce, erektil disfonksiyonu teşhis etmek, altta yatan potansiyel

sebepleri belirlemek için hastanın anamnezinin tam olarak alınması ve fizik muayenesi gereklidir.

Kardiyovasküler risk faktörleri

Seksüel aktiviteye eşlik eden belli derecede kardiyak risk söz konusudur. Bu nedenle, hekim erektil

disfonksiyon tedavisine başlamadan önce hastanın kardiyovasküler durumunu tetkik etmelidir.

Sildenafil kan basıncında hafif ve geçici düşüşlere neden olan vazodilatör özelliklere sahiptir (bkz.

Bölüm 5.1). Hekimler sildenafil reçetelemeden önce, özellikle seksüel aktivite ile birlikte altta

yatan durumları olan hastalarının bu vazodilatör etkilerden kötü yönde etkilenmesini dikkatle

değerlendirmelidir.

Vazodilatörlere

artmış

hassasiyeti

olan

hastalar;

ventrikül

çıkış

obstrüksiyonu

(örn.

aortik

stenoz,

hipertrofik

obstrüktif

kardiyomiyopati)

olanları

veya

basıncının ciddi derecede bozulmuş otonomik kontrolü ile kendini gösteren seyrek görülen bir

çoklu sistem atrofisi sendromu olanları içerir.

DEGRA nitratların hipotansif etkisini kuvvetlendirir (bkz. Bölüm 4.3).

Miyokard enfarktüsü, stabil olmayan anjina, ani kardiyak ölüm, ventriküler aritmi, serebrovasküler

hemoraji,

geçici

iskemik

atak,

hipertansiyon

hipotansiyon

dahil

olmak

üzere

ciddi

kardiyovasküler

olaylar,

erektil

disfonksiyon

için

sildenafil

kullanımı

geçici

olarak

ilişkilendirilmiş pazarlama sonrası bildirimler mevcuttur. Hepsinde olmamakla beraber, hastaların

çoğunda önceden bir kardiyovasküler risk faktörü olduğu bilinmektedir. Bu olayların çoğunun

cinsel aktivite sırasında veya hemen sonrasında ve bazılarının ise, herhangi bir cinsel aktivite

olmaksızın, sildenafil kullanımını takiben kısa sürede meydana geldiği bildirilmiştir. Bu olayların

direkt olarak bu faktörlere veya başka faktörlere bağlı olup olmadığını belirlemek mümkün

değildir.

Priapizm

Erektil

disfonksiyon

tedavisinde

kullanılan

ajanlar,

penisin

anatomik

deformasyonlarında

(angülasyon, kavernosal fibrosis veya Peyronie hastalığı gibi) veya priapizme sebep olabilecek

predispoze

durumlarda

(orak

hücre

anemisi,

multipl

miyelom

veya

lösemi

gibi

dikkatli

kullanılmalıdırlar.

Pazarlama

sonrası

deneyimde

sildenafil

kullanımıyla

uzamış

ereksiyon

priapizm

rapor

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0FyYnUyM0FyZmxXSHY3

4 / 15

edilmiştir. 4 saatten uzun süren ereksiyon olduğunda hasta acilen medikal yardım almalıdır.

Priapizm hemen tedavi edilmezse, penil doku hasarı ve kalıcı potens kaybı ile sonuçlanabilir.

Diğer PDE5 inhibitörleri veya diğer erektil disfonksiyon tedavileri ile birlikte kullanım

Sildenafilin diğer PDE5 inhibitörleri veya sildenafil içeren pulmoner arteriyel hipertansiyon

tedavisinde

kullanılan

diğer

ilaçlar

veya

diğer

erektil

disfonksiyon

tedavileri

kombine

kullanımının etkinlik ve güvenliliği henüz değerlendirilmemiştir. Bu sebeple bu tür kombine

uygulamalar tavsiye edilmez.

Görüş üzerine etkileri

Sildenafil

diğer

PDE5

inhibitörlerinin

kullanımı

bağlantılı

spontane

olarak

görüş

bozuklukları vakaları rapor edilmiştir (bkz. Bölüm 4.8). Sildenafil ve diğer PDE5 inhibitörlerinin

alımı ile bağlantılı spontane olarak ve bir gözlemsel çalışmada seyrek görülen bir durum olan non-

arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) vakaları rapor edilmiştir (bkz. Bölüm 4.8).

Hastalara herhangi bir ani görüş bozukluğu durumunda DEGRA kullanmayı bırakmaları ve acilen

bir hekime danışmaları önerilmelidir (bkz. Bölüm 4.3).

Ritonavir ile birlikte kullanımı

Sildenafilin ritonavir ile kullanımı tavsiye edilmemektedir (bkz. Bölüm 4.5).

Alfa-blokerler ile birlikte kullanımı

Alfa-bloker tedavisi gören hastalarda beraberinde sildenafil uygulanması duyarlı bazı bireylerde

semptomatik hipotansiyona yol açabileceğinden, dikkatli olunması önerilir (bkz. Bölüm 4.5). Bu

durum genellikle sildenafil dozlamasını takiben 4 saat içinde oluşur. Postüral hipotansiyon gelişme

potansiyelini en aza indirmek için, sildenafil tedavisine başlanmadan önce hastaların alfa-blokör

tedavisinde hemodinamik olarak stabil olmaları gerekir. Sildenafil tedavisine 25 mg doz ile

başlanması düşünülmelidir (bkz. Bölüm 4.2). Hekimler, ayrıca, postüral hipotansif semptomlar söz

konusu olduğunda ne yapılması gerektiği konusunda hastalarına tavsiyede bulunmalıdırlar.

Kanama üzerine etkileri

İnsan

trombosit

hücreleri

yapılan

in

vitro

çalışmalar

sildenafilin,

sodyum

nitroprusiatın

antiagregan etkisini artırdığını göstermektedir. Kanama bozukluğu veya aktif peptik ülseri olan

hastalarda sildenafil kullanımına ilişkin emniyet bilgisi mevcut değildir. Bu sebeple bu tür

hastalarda DEGRA kullanılmadan önce yarar/zarar değerlendirmesi dikkatle yapılmalıdır.

Özellikle yaşlı, kan vizkositesi artmış hastalarda retinal ven oklüzyonu riski artmaktadır.

DEGRA kadınlarda kullanılmamalıdır.

DEGRA tabletin film kaplaması laktoz içerir. DEGRA nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp

laktaz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu olan erkek hastalarda kullanılmamalıdır.

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’ dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum

içermez”.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0FyYnUyM0FyZmxXSHY3

5 / 15

4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer ilaçların DEGRA üzerine etkisi

İn vitro çalışmalar:

Sildenafil metabolizması başlıca sitokrom P450 (CYP)’nin izoformları 3A4 (majör yol) ve

2C9 (minör yol) ile düzenlenmektedir. Bu sebeple bu izoenzimlerin inhibitörleri sildenafil

klerensini azaltabilir ve bu izoenzimlerin indükleyicileri sildenafil klerensini artırabilir.

İn vivo çalışmalar:

Klinik

çalışma

verilerinde

yapılan

popülasyon

farmakokinetik

analizleri,

ketokonazol,

eritromisin,

simetidin

gibi

CYP3A4

inhibitörleri

beraber

uygulandığında

sildenafilin

klerensinde azalma olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, bu hastalarda yan etki

insidansında

artış

olmamasına

rağmen,

CYP3A4

inhibitörleri

beraber

sildenafil

uygulanacaksa, 25 mg’lık doz verilmelidir.

Kuvvetli

P450

inhibitörü

olan

proteaz

inhibitörü

ritonavirin,

kararlı

durum

seviyelerinde (500 mg bid), birlikte uygulanan tek doz sildenafilin (l00mg) C

maks

’ında 4 kat

(%300) ve EAA’sında 11 kat (%1000) bir artış meydana gelmiştir. 24 saat sonra, sildenafilin

başına

uygulanmasıyla

ng/ml

olan

plazma

seviyesine

kıyasla,

sildenafil

plazma

seviyeleri yaklaşık 200 ng/ml olmuştur. Bu durum ritonavirin P450 substratlarının büyük

çoğunluğu üzerine olan belirgin etkileriyle uyumludur. Sildenafilin ritonavir farmakokinetiği

üzerine etkisi yoktur. Bu farmakokinetik veriler göz önünde bulundurularak, sildenafilin

ritonavir ile birlikte kullanımı önerilmemektedir (bkz. Bölüm 4.2).

Bir CYP3A4 inhibitörü olan, HIV proteaz inhibitörü sakinavirin, kararlı durumda (1200 mg

tid), 100 mg tek doz sildenafil ile birlikte uygulanması, sildenafil C

maks

’ında %140 ve

sildenafil EAA’sında %210’luk bir artışa yol açmıştır. Sildenafilin sakinavir farmakokinetiği

üzerine etkisi yoktur (bkz. Bölüm 4.2). Ketokonazol ve itrakonazol gibi daha güçlü CYP3A4

inhibitörlerinin etkilerinin daha büyük olması beklenir.

Orta şiddette bir CYP3A4 inhibitörü olan, kararlı durum seviyesindeki (5 gün boyunca 500

mg bid) eritromisin ile birlikte, 100 mg tek

doz sildenafil uygulandığında, sildenafilin

sistemik

yararlanımında

(EAA)

%182’lik

artış

olmuştur.

Normal

sağlıklı

erkek

gönüllülerde,

üç

gün

boyunca

günde

uygulanan

azitromisinin,

sildenafil

veya

dolaşımdaki başlıca metabolitinin C

maks

maks

, eliminasyon hız sabiti veya izleyen yarı ömrü

üzerine etkisine dair herhangi bir kanıt bulunmamıştır.

Non-spesifik bir CYP3A4 inhibitörü ve sitokrom P450 inhibitörü olan simetidin (800mg), 50

sildenafil

birlikte

sağlıklı

gönüllülere

uygulandığında,

plazma

sildenafil

konsantrasyonlarında % 56’lık bir artışa yol açmıştır.

Barsak duvarı CYP3A4 metabolizmasının zayıf bir inhibitörü olan greyfurt suyu, sildenafil

plazma seviyelerinde hafif artışlara yol açabilir.

Antasidlerin

(magnezyum

hidroksit/alüminyum

hidroksit)

olarak

verilmesi

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0FyYnUyM0FyZmxXSHY3

6 / 15

sildenafilin biyoyararlanımını etkilememiştir.

Spesifik etkileşme çalışmaları tüm ilaçlar ile

yapılmamış olmasına rağmen, popülasyon

farmakokinetik analizleri (tolbutamid, varfarin, fenitoin gibi) CYP2C9 inhibitörleri, (selektif

serotonin gerialım inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar gibi) CYP2D6 inhibitörleri, tiyazid ve

ilgili diüretikler, kıvrım diüretikleri ve potasyum tutucu diüretikler, anjiyotensin dönüştürücü

enzim (ADE) inhibitörleri, kalsiyum kanal blokörleri, beta-adrenoreseptör antagonistleri veya

(rifampisin, barbitüratlar gibi) CYP450 metabolizmasını arttıran ilaç grupları ile sildenafilin

beraber

uygulanmasının

sildenafilin

farmakokinetiği

üzerine

hiçbir

etkisinin

olmadığını

göstermiştir.

Sağlıklı

erkek

gönüllülerde

yapılan

çalışmada,

kararlı

durum

konsantrasyonunda (günde 2 kez 125 mg) endotelin reseptör antagonisti olan bosentanın

(CYP3A4 (orta derecede), CYP2C9 ve muhtemelen CYP2C19’un indükleyicisi), kararlı

durum

konsantrasyonunda

(günde

sildenafil

birlikte

uygulanması;

sildenafilin EAA ve Cmaks değerinde sırasıyla %62.6 ve

%55.4’lük bir düşüşe neden

olmuştur. Bu nedenle rifampin gibi güçlü CYP3A4 indükleyicilerinin sildenafil ile birlikte

uygulanmasının sildenafil plazma konsantrasyonlarında daha büyük bir düşüşe neden olması

beklenmektedir.

Nitrat bileşeninden dolayı bir potasyum kanal aktivatörü ve nitrat hibriti olan nikorandilin

sildenafil ile ciddi etkileşim potansiyeli bulunmaktadır.

DEGRA’nın diğer ilaçlar üzerine etkisi

İn vitro çalışmalar:

Sildenafil, sitokrom P450 izoformları olan 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ve 3A4 (IC

>150

mikromolar)’ün zayıf bir inhibitörüdür. Tavsiye edilen dozların ardından sildenafilin zirve

plazma konsantrasyonu yaklaşık 1 mikromolar olduğunda, DEGRA’nın bu izoenzimlere ait

substratların klerensini değiştirmesi beklenmez.

Teofilin veya dipridamol gibi non-spesifik fosfodiesteraz inhibitörleri ve sildenafil arasında

etkileşme olduğuna dair veri mevcut değildir.

İn vivo çalışmalar:

Nitrik oksit/sGMP yolu üzerine bilinen etkisi ile uyumlu olarak (bkz. Bölüm 5.1), sildenafilin

nitratların

hipotansif

etkisini

potansiyalize

ettiği

gösterilmiştir.

sebeple

sildenafilin,

nitratların herhangi bir formu veya nitrik oksit açığa çıkaran bileşikler ile beraber kullanılması

kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).

Riosiguat: Preklinik çalışmalar PDE5 inhibitörlerinin riosiguat ile birlikle kullanılmasının

sistemik kan basıncı düşürücü etkisine ilave etkisi olduğunu göstermiştir. Klinik çalışmalarda,

riosiguatın

PDE5

inhibitörlerinin

hipotansif

etkisini

arttırdığı

gösterilmiştir.

Çalışılan

popülasyonlarda bu kombinasyonun faydalı bir klinik etkisi olduğuna dair herhangi bir kanıt

bulunamamıştır. Sildenafil de dâhil olmak üzere, PDE5 inhibitörlerinin riosiguat ile birlikte

kullanılması kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0FyYnUyM0FyZmxXSHY3

7 / 15

Alfa-blokör

tedavisi

uygulanmakta

olan

hastalara

aynı

zamanda

sildenafil

uygulanması,

duyarlı bazı bireylerde semptomatik hipotansiyona yol açabilmektedir. Bu bulgu sıklıkla

sildenafil dozunun alınmasından 4 saat sonra oluşmaktadır (bkz. Bölüm 4.2 ve 4.4). Üç

spesifik ilaç-ilaç etkileşimi çalışmasında, doksazosin tedavisi ile stabilize edilmiş benign

prostat hiperplazisi (BPH) olan hastalara eşzamanlı olarak alfa-blokör doksazosin (4 mg ve 8

mg) ile sildenafil (25 mg, 50 mg ya da 100 mg) uygulanmıştır. Bu çalışma popülasyonlarında,

yatarak ölçülen kan basıncında sırasıyla ortalama 7/7 mmHg, 9/5 mmHg ve 8/4 mmHg ek

azalma ve ayakta ölçülen kan basıncında ortalama 6/6 mmHg, 11/4 mmHg ve 4/5 mmHg ek

azalma gözlemlenmiştir. Doksazosin tedavisi ile stabilize edilen hastalara eşzamanlı olarak

sildenafil ve doksazosin uygulandığında, nadir de olsa, semptomatik postüral hipotansiyon

yaşayan hastalara ilişkin bazı bildirimler olmuştur. Bu bildirimler arasında baş dönmesi ve

sersemlik yer almakta ancak senkop bulunmamaktadır.

Her ikisi de CYP2C9 tarafından metabolize edilen tolbutamid (250 mg) veya varfarin (40 mg)

ile beraber 50 mg sildenafil uygulandığında önemli bir etkileşim gösterilmemiştir.

Sildenafil (50 mg), 150 mg aspirinin sebep olduğu kanama süresindeki uzamayı potansiyalize

etmemiştir.

Sildenafil (50 mg), sağlıklı gönüllülerde 80 mg/dl’lik ortalama maksimum alkol seviyelerinde

alkolün hipotansif etkisini potansiyalize etmemiştir.

Aşağıda belirtilen antihipertansif tedavi sınıfları; diüretikler, beta-blokerler, ACE inhibitörleri,

anjiyotensin II antagonistleri, antihipertansif medikal ürünler (vazodilatör ve santral etkili),

adrenerjik

nöron

blokörleri,

kalsiyum

kanal

blokörleri

alfa-adrenoreseptör

blokörler,

plasebo

uygulanmasına

kıyasla

sildenafil

alan

hastalardaki

etki

profilinde

hiçbir

değişiklik göstermemişlerdir. Hipertansif hastalarda, sildenafil (100 mg) ile beraber amlodipin

uygulanan spesifik bir etkileşme çalışmasında, yatar konumdaki sistolik kan basıncında 8

mmHg’lik ilave bir düşüş olmuştur. Bununla ilgili olarak yatar konumdaki diastolik kan

basıncındaki ilave düşme 7 mmHg’dir. Kan basıncındaki bu ilave düşüşler, sildenafilin

sağlıklı gönüllülere tek başına uygulandığı zaman görülene benzer olmuştur (bkz. Bölüm 5.1).

Sildenafil (100mg), her ikisi de CYP3A4 substratı olan, HIV proteaz inhibitörleri ritonavir ve

sakinavirin kararlı durum farmakokinetiğini etkilemez.

Sağlıklı gönüllülerde kararlı durum konsantrasyonlarında sildenafil (80 mg t.i.d.) bosentanın

(125 mg b.i.d.) EAA’da %49.8’lik ve C

maks

değerinde %42’lik bir artışa yol açmıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi: B

DEGRA, kadınlarda kullanım için endike değildir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0FyYnUyM0FyZmxXSHY3

8 / 15

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

DEGRA, kadınlarda kullanım için endike değildir.

Gebelik dönemi:

Sıçan ve tavşanlarda yapılan üreme çalışmalarında oral sildenafil uygulamasını takiben,

ilişkili hiçbir yan etki görülmemiştir (bkz. Bölüm 5.3).

Gebelik dönemindeki kadınlarda kullanımı ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır.

Üreme yeteneği / Fertilite:

Dişi sıçanlara 36, erkek sıçanlara 102 güne kadar, günde 60 mg/kg sildenafil uygulanması ile

(insanlarda, erkek cinsiyette gözlenen EAA değerinin 25 katını oluşturan bir dozda) fertilitede

azalma görülmemiştir.

Sağlıklı gönüllülerde, oral yolla 100 mg sildenafil uygulamasının ardından sperm motilitesine

veya morfolojisine hiçbir etki olmamıştır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri için çalışma yapılmamıştır.

Sildenafil ile yapılan klinik çalışmalarda baş dönmesi ve görme bozukluğu bildirildiği için araç ve

makine kullanırken hastalar dikkatli olmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Sidenafilin güvenlilik profili, profili, 74 çift kör plasebo kontrollü klinik çalışmada 9570 hasta

verisi esas alarak oluşturulmuştur. Sildenafil ile tedavi edilen hastalarda en sık bildirilen

advers reaksiyonlar baş ağrısı, yüz kızarması, dispepsi, nazal konjesyon, sersemlik, kusma,

sıcak basması, görme bozukluğu cisimlerin mavi görülmesi ve bulanık görmedir.

Pazarlama sonrası çalışmalarda gözlenen advers reaksiyonlar 10 yıldan uzun bir sürede elde

edilmiştir.

Tüm

advers

reaksiyonların

Ruhsat

Sahibi’ne

bildirilmemesi

güvenlilik

veritabanına

eklenmemesinden

dolayı,

reaksiyonların

sıklıkları

güvenilir

şekilde

belirlenememektedir.

Klinik

çalışmalarda

görülen

pazarlama

sonrası

raporlanan

plasebodan

daha

yüksek

insidansa sahip, tıbbi açıdan önemli tüm advers reaksiyonlar sistem organ sınıflandırılması ve

sıklığı ile aşağıda verilmektedir: Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila ≤1/10); yaygın

olmayan (≥l/1.000 ila ≤1/100); seyrek (≥1/10.000 ila ≤1/1.000); çok seyrek (≤1/10.000),

bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan

:Rinit

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan

:Hipersensitivite reaksiyonları

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0FyYnUyM0FyZmxXSHY3

9 / 15

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın

:Baş ağrısı

Yaygın

:Sersemlik

Yaygın olmayan

:Somnolans, hipoestezi

Seyrek

:Serebrovasküler olay, geçici iskemik atak, nöbet*, tekrarlayan

nöbet*, senkop

Göz hastalıkları

Yaygın

:Görmede renklerin bozulması**, görme bozukluğu, bulanık

görme

Yaygın olmayan

:Lakrimasyon

hastalıkları***,

gözde

ağrı,

fotofobi,

fotopsi,

oküler hiperemi, görsel parlaklık, konjunktivit

Seyrek

:Non-arteritik

anterior

iskemik

optik

nöropati

(NAION)*,

retinal

vasküler

oklüzyon*,

retinal

hemoraji,

arteriosklerotik

retinopati, retinada bozukluk, glokom, görüş alanında bozukluk,

diplopi,

görüş

keskinliğinde

azalma,

miyopi,

astenopi,

göz

önünde uçuşan cisimler görme, iris bozuklukları, midriyazis,

ışıkların etrafında hale görme, göz ödemi, gözde şişme, göz

bozuklukları,

konjunktival

hiperemi,

göz

iritasyonu,

gözde

anormal his, göz kapağı ödemi, skleral renk değişimi

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan

:Vertigo, kulak çınlaması

Seyrek

:İşitme kaybı

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan

:Taşikardi, çarpıntı

Seyrek

:Ani kardiyak ölüm*, miyokard infarktüsü, ventriküler aritmi*,

atriyal fibrilasyon, stabil olmayan anjina

Vasküler hastalıklar

Yaygın

:Yüzde kızarma, sıcak basması

Yaygın olmayan

:Hipertansiyon, hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın

:Nazal konjesyon

Yaygın olmayan

:Epistaksis, sinüslerde konjesyon

Seyrek

:Boğazda rahatsızlık hissi, nazal ödem, burun kuruluğu

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın

:Bulantı, dispepsi

Yaygın olmayan

:Gastro özofajiyal reflü, kusma, üst abdominal bölgede ağrı,

ağız kuruluğu

Seyrek

:Oral hipoestezi

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0FyYnUyM0FyZmxXSHY3

10 / 15

Deri ve deri altı dokusu hastalıkları

Yaygın olmayan

:Döküntü

Seyrek

:Steven Johnson Sendromu*, toksik epidermal nekroliz*

Kas-iskelet, bağ dokusu ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan

:Miyalji, ekstremite ağrısı

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan

:Hematüri

Üreme sistemi hastalıkları

Seyrek

:Penil hemoraji, priapizm*, hematospermi, ereksiyonda artma

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan

:Göğüs ağrısı, yorgunluk, sıcaklık hissi

Seyrek

:Sinirlilik

Araştırmalar

Yaygın olmayan

:Kalp atım hızında artış

*Yalnızca pazarlama sonrası sürveyansda bildirilmiştir.

**Görsel

renk

değişiklikleri:

Cisimleri

yeşil

görme,

kromatopsi,

cisimleri

mavi

görme,

eritropsi ve cisimleri sarı görme.

*** Lakrimasyon hastalıkları: Göz kuruluğu, lakrimal bozukluk ve göz yaşı salgısının artması

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e-posta:

tufam@titck.gov.tr ; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Gönüllülerde yapılan ve tek doz olarak 800mg’a kadar çıkılan çalışmalarda görülen yan

etkiler daha düşük dozlarda görülen yan etkilere benzer ancak insidans oranları ve ciddiyeti

daha yüksek olmuştur. 200 mg sildenafil uygulandığında etkinlikte artış olmamış fakat yan

etkilerin

(baş

ağrısı,

yüzde

kızarıklık,

sersemlik,

dispepsi,

nazal

konjesyon,

görmede

bozukluk) insidansında artış olmuştur.

Tedavi:

Aşırı doz vakalarında standart destekleyici yaklaşımlar uygulanmalıdır. Sildenafil plazma

proteinlerine yüksek oranda bağlandığı ve idrarla atılmadığı için diyalizin sildenafil klerensini

hızlandırması beklenmez.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0FyYnUyM0FyZmxXSHY3

11 / 15

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Erektil disfonksiyonda kullanılan ilaçlar; Fosfodiesteraz İnhibitörleri

ATC kodu: G04B E03

Sildenafil, erektil disfonksiyon için oral bir tedavidir. Seksüel stimülasyona doğal bir cevap

sonucu penise kan akımını artırarak bozulmuş erektil fonksiyonu düzeltir.

Penisin ereksiyonunu sağlayan fizyolojik mekanizma seksüel stimülasyon esnasında korpus

kavernosumdan nitrik oksit (NO) serbest bırakılmasını gerektirir. Daha sonra nitrik oksit

guanilat siklaz enzimini aktive eder ve bu siklik guanozin monofosfat (sGMP) düzeyinde artış

ile sonuçlanır ki, böylece korpus kavernosumdaki düz kasların gevşemesi ve kanın korpus

kavernosum içine dolması sağlanmış olur.

Sildenafil, korpus kavernosumdaki sGMP’nin degradasyonundan sorumlu sGMP’ye spesifik

fosfodiesteraz

(PDE5)

enziminin

potent

selektif

inhibitörüdür.

Sildenafil,

ereksiyon

üzerine

periferik

etki

yerine

sahiptir.

Sildenafilin

izole

insan

korpus

kavernosumunda direkt bir gevşetici etkisi yoktur ancak bu doku üzerinde bulunan nitrik

oksidin gevşetici etkisini artırma potansiyeline sahiptir. Seksüel stimülasyon ile olduğu gibi,

NO/sGMP

yolu

aktive

olduğunda,

sildenafilin

PDE5

enzimini

inhibe

etmesi

korpus

kavernosumdaki sGMP seviyelerinde artışa sebep olur. Bu sebeple DEGRA’nın amaçlanan

faydalı farmakolojik etkilerini gösterebilmesi için seksüel stimülasyon gereklidir.

Farmakodinamik etkiler

İn vitro çalışmalar sildenafilin ereksiyon prosesinde rol oynayan PDE5’e seçici olduğunu

göstermiştir. Diğer fosfodiesterazlara kıyasla PDE5 üzerine etkisi daha güçlüdür. Retinadaki

fototransdüksiyon yolağında rol oynayan PDE6’ya kıyasla 10 kat daha fazla selektiftir.

Önerilen maksimum dozlarda PDE1’e kıyasla 80 kat, PDE 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ve 11’e kıyasla

700 kat daha selektiftir. Sildenafil özellikle kardiyak kontraktilite kontrolünde rol alan cAMP-

spesifik fosfodiesteraz izoformu olan PDE3’e kıyasla PDE5 üzerine 4000-kattan daha büyük

bir selektifliğe sahiptir.

Klinik etkililik ve güvenlilik:

Sildenafilin

seksüel

stimülasyona

cevap

olarak

ereksiyon

oluşturma

zaman

aralığının

değerlendirilmesi amacı ile iki klinik çalışma düzenlenmiştir. Hastalarda aç karnına yapılan

penil pletismograf (RigiScan) çalışmasında, sildenafil alınması sonucunda, seksüel birleşme

için yeterli kabul edilen %60 oranındaki ereksiyon sertliğinin sağlanmasına kadar geçen süre

ortalama 25 dakika olmuştur (12 – 37 dakika). Başka bir RigiScan çalışmasında, sildenafilin,

uygulamadan sonraki 4.-5. saatlerde bile seksüel stimülasyona bağlı ereksiyon oluşturma

potansiyeline sahip olduğu gösterilmiştir.

Sildenafil, kan basıncında hafif ve geçici düşmelere sebep olur, ancak vakaların çoğunda bu

klinik bir etki oluşturmaz. 100 mg oral dozu takiben yatar pozisyonda görülen ortalama

maksimum sistolik kan basıncı düşmesi 8.4 mmHg olmuştur. Bu duruma uygun olarak yatar

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0FyYnUyM0FyZmxXSHY3

12 / 15

pozisyonda diastolik basınç değişmesi 5.5 mmHg olmuştur. Kan basıncındaki bu azalmalar

sildenafilin vazodilatör etkileri ile uyumludur ki bu vazodilatasyonun sebebi büyük olasılıkla

vasküler düz kaslardaki artmış sGMP seviyesidir. Sağlıklı gönüllülerde 100 mg’a kadar olan

sildenafilin oral yolla tek doz uygulanması sonucunda EKG’de klinik olarak anlamlı hiçbir

etki oluşturmamıştır.

Tek bir oral doz 100 mg sildenafilin hemodinamik etkileri üzerine, ciddi koroner arter

rahatsızlığı olan 14 hastada (en azından bir koroner arterde ≥ %70 stenoz mevcuttu) yapılan

bir çalışmada, dinlenme halindeki ortalama sistolik ve diyastolik kan basıncı, taban değerlere

kıyasla sırasıyla % 7 ve % 6 azalmıştır. Ortalama pulmoner sistolik

kan basıncı % 9

azalmıştır. Sildenafilin kardiyak output üzerine hiçbir etkisi olmamıştır, stenoz durumundaki

koroner arterler içinden kan akışını bozmamıştır.

Çift kör plasebo kontrollü bir egzersiz stres çalışmasında, düzenli olarak antianjinal ilaç

(nitratlar

dışında)

kullanan,

erektil

disfonksiyon

stabil

anjinası

olan

hasta

değerlendirilmiştir. Sonuçlar sınırlayıcı anjinaya kadar olan zamanda sildenafil ile plasebo

arasında klinik olarak anlamlı farklar göstermemiştir.

100 mg dozu takip eden 1 saat içinde Farnsworth - Munsell 100 renk testini kullanan kimi

deneklerde renkleri (mavi/yeşil) ayırt edebilmede meydana gelen hafif ve geçici değişiklikler

olsa da doz alımından 2 saat sonra hiçbir etki kalmamıştır. Renk ayırt etme mekanizmasında

meydana

gelen

değişikliğin

retinanın

fototransdüksiyon

kaskadında

alan

PDE6

enziminin inhibisyonu ile bağlantılı olduğu öngörülmektedir. Sildenafilin görme keskinliği

veya kontrast renkleri seçebilme duyarlılığı üzerine bir etkisi yoktur. Dokümante edilmiş

erken, yaş ile ilgili maküler dejenerasyonu olan (n=9) hastalarda yapılan plasebo kontrollü bir

çapraz çalışmada sildenafil (tek doz 100 mg) iyi tolere edilmiştir ve yapılan görsel testler

(görme keskinliği, Amsler grid, renk ayrımı, simüle edilmiş trafik ışığı, Humphrey perimetre

ve fotostres) klinik olarak anlamlı hiçbir değişiklik göstermemiştir.

Sağlıklı gönüllülerde sildenafilin 100 mg’lık oral tek doz uygulamasından sonra sperm

motilitesi veya morfolojisi üzerine bir etki görülmemiştir (bkz. Bölüm 4.6).

Klinik Çalışmalara Ait Başka Bilgiler

Klinik çalışmalarda, sildenafil, yaşları 19 ila 87 arasında değişen 8000 den fazla hastaya

uygulanmıştır.

Temsil

edilen

hasta

grupları;

yaşlılar

(%19.9),

hipertansiyonlu

hastalar

(%30.9), diabetes mellitus (%20.3), iskemik kalp hastalığı (%5.8), hiperlipidemi (%19.8),

spinal kord yaralanması (%0.6), depresyon (%5.2), prostatın transüretral rezeksiyonu (%3.7),

radikal prostatektomi (%3.3). Klinik çalışmalarda tam anlamıyla temsil edilemeyen veya

çalışma dışında tutulan gruplar; Pelvik operasyon geçirmiş hastalar, radyoterapi sonrası

hastalar,

ciddi böbrek

veya karaciğer bozukluğu olan hastalar ve

aşikar kardiovasküler

durumu olan hastalar (bkz. Bölüm 4.3).

Sabit doz çalışmalarında, tedavinin ereksiyonu iyileştirdiğini belirten hasta oranları, plasebo

ile %25 olurken, 25 mg ile %62, 50 mg ile %74 ve 100 mg ile %82 olmuştur. Kontrollü klinik

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0FyYnUyM0FyZmxXSHY3

13 / 15

çalışmalarda sildenafile bağlı ilacı bırakma oranı plaseboya nazaran aynı veya daha düşük

olmuştur. Tüm çalışmalar ele alındığında, sildenafile bağlı olarak gelişme olduğunu bildiren

hastaların oranı; psikojenik erektil disfonksiyon (%84), miks erektil disfonksiyon (%77),

organik erektil disfonksiyon (%68), yaşlılar (%67), diyabetli hastalar (%59), iskemik kalp

hastalığı

(%69),

hipertansiyon

(%68),

prostatın

transüretral

reseksiyonu

(%61),

radikal

prostatektomi

(%43),

spinal

kord

yaralanması

(%83),

depresyon

(%75).

Uzun

süreli

çalışmalarda, sildenafilin etkinlik ve emniyeti sürdürülmüştür.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Sildenafil hızla emilir. Maksimum plazma konsantrasyonuna aç karnına oral alımın 30. ila

120. dakikası arasında ulaşır (ortalama 60 dakika). Mutlak oral biyoyararlanım ortalama

olarak %41’dir (%25-%63 arasında değişir). Uygulama sonrası sildenafilin EAA ve C

maks

değerleri, tavsiye edilen doz aralığının (25 mg-100 mg) üzerindeki dozlar ile orantılı olarak

artar.

Sildenafil yemekle alındığında, absorbsiyon oranı, T

maks

’da ortalama olarak 60 dakikalık bir

gecikme ve C

maks

’da ortalama %29’luk bir azalma ile düşer.

Dağılım:

Sildenafilin dağılıma ait ortalama kararlı durum hacmi 105 L’dir ve bu dokulara dağıldığını

gösterir. 100 mg’lık tek bir oral dozu takiben, sildenafilin ortalama maksimum toplam plazma

konsantrasyonu 440 ng/mL’dir (CV %40). Sildenafil (ve dolaşımdaki majör N-desmetil

metaboliti) %96 oranında plazma proteinlerine bağlandığından, bu durum sildenafilin 18

ng/mL(38 nM)’lik ortalama maksimum serbest plazma konsantrasyonuna yol açar. Proteinlere

bağlanma total ilaç konsantrasyonundan bağımsızdır.

100 mg tek doz sildenafil alan sağlıklı hastalarda, dozu takip eden 90. dakikada ejakülattaki

ilaç dozu uygulanan mevcut dozun %0.0002’sinden azdır (ortalama 188 ng).

Biyotransformasyon:

Sildenafil özellikle CYP3A4 (majör yol) ve CYP2C9 (minör yol) karaciğer mikrozomal

enzimleri ile metabolize edilir. Dolaşımdaki majör metabolit sildenafilin N-demetilasyonu ile

oluşur. Bu metabolit sildenafile benzer bir fosfodiesteraz seçicilik profiline sahiptir ve PDE5

için in vitro potensi ana ilacın yaklaşık %50’si kadardır. Sildenafil, N-demetilasyon yolu ile

dolaşımdaki majör metabolitine dönüşür. Bu metabolitin plazma konsantrasyonları sildenafil

için gözlenenin yaklaşık %40’ıdır. N-desmetil metaboliti de yaklaşık 4 saatlik bir terminal

yarı ömür ile metabolize olur.

Eliminasyon:

Sildenafilin 3-5 saatlik terminal faz yarılanma ömrünün bileşkesi olarak vücut klerensi 41

L/saattir. Oral veya i.v. uygulanan sildenafil ağırlıklı olarak metabolitleri halinde feçes ile

(uygulanan oral dozun yaklaşık %80’i) ve daha az bir miktarda idrar ile (uygulanan oral

dozun yaklaşık % 13’ü) atılır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0FyYnUyM0FyZmxXSHY3

14 / 15

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

Önerilen doz aralığında DEGRA’nın farmakokinetiği doz ile orantılıdır.

Özel hasta gruplarındaki farmakokinetik

Yaşlılarda

65 yaş ve üstü sağlıklı gönüllülerde sildenafil klerensi azalmıştır, bunun sonucunda sildenafil

aktif

N-demetil

metabolitinin

plazma

konsantrasyonları

daha

genç

(18-45

yaş)

gönüllülerde görülene göre yaklaşık %90 artmıştır. Plazma proteinine bağlanmadaki yaş

farklılıklarına bağlı olarak serbest sildenafil plazma konsantrasyonları yaklaşık %40 artmıştır.

Böbrek yetmezliği

Hafif ila orta derece (kreatinin klerensi = 30-80 ml/dak.) böbrek fonksiyon bozukluğu olan

gönüllülerde 50 mg oral tek doz sildenafil uygulaması farmakokinetiğini değiştirmemiştir.

Aynı yaş grubunda hiçbir böbrek rahatsızlığı olmayan gönüllüler ile karşılaştırıldığında, N-

demetil metabolitinin ortalama eğri altı alanı (EAA) yaklaşık % 126 ve ortalama C

maks

’ı

yaklaşık % 73 artmıştır. Ancak bireyler arası değişkenliğin yüksek olması sebebi ile bu

değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı olmamıştır.

Şiddetli (kreatinin klerensi< 30 ml/dak.) böbrek fonksiyon bozukluğu olan gönüllülerde

sildenafil klerensi azalmıştır. Aynı yaş grubunda hiçbir böbrek rahatsızlığı olmayan gönüllüler

ile karşılaştırıldığında, bu azalma sebebi ile EAA’da ortalama %100 ve C

maks

’da ortalama

%88’lik bir artış olmuştur. Buna ek olarak N-desmetil metabolitinin EAA’ı ve C

maks

’ı sırası

ile %200 ve %79 artmıştır ki bu anlamlı bir artıştır.

Karaciğer yetmezliği

Aynı

yaş

grubunda

bulunan

hiçbir

karaciğer

rahatsızlığı

olmayan

gönüllüler

karşılaştırıldığında,

hafif

orta

şiddette

karaciğer

sirozu

(Child-

Pugh

olan

gönüllülerde sildenafil klerensi düşmüştür. Bu azalma EAA’da %84 ve C

maks

’da %47’lik bir

yükselme

sonuçlanmıştır.

Ağır

karaciğer

fonksiyonu

olan

hastalarda,

sildenafilin

farmakokinetiği çalışılmamıştır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Yapılan

konvansiyonel

emniyet,

farmakoloji,

mükerrer

toksisite,

genotoksisite,

karsinojenik

potansiyel,

üreme

gelişim

üzerine

toksisite

çalışmalarında

elde

edilen

sonuçlara dayanan klinik dışı veriler insan için özel bir zarar belirtmemektedir.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mikrokristalin selüloz

Kalsiyum hidrojen fosfat, susuz

Kroskarmeloz sodyum

Magnezyum stearat

Indigo karmin (E132)

Hidroksipropil metilselüloz

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0FyYnUyM0FyZmxXSHY3

15 / 15

Laktoz monohidrat

Titanyum dioksit (E171)

Triasetin

Sarı demir oksit (E172)

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen bir geçimsizliği yoktur.

6.3. Raf Ömrü

48 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, PVC/Al folyo blister ambalajda

1, 4 ve 8 Film Tablet

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Deva Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah.

Basın Ekspres Cad. No:1 34303

Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: 0212 692 92 92

Faks: 0212 697 00 24

8. RUHSAT NUMARASI

205 / 15

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 06.01.2005

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1Q3NRM0FyM0FyYnUyM0FyZmxXSHY3