DEGASTROL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEGASTROL 30 MG 14 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEGASTROL 30 MG 14 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • bulimia

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525162564
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 26-02-2017

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

DEGASTROL30mgmikropelletkapsül

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Lansoprazol30 mg

Yardımcımadde(ler):Sodyum lauril sülfat,metilhidroksipropilselüloz, talk,polietilenglikol

6000, polisorbat80,poliakrilat,sukroz, mısırnişastası, meglumin, mannitol,jelatin,titanyum

dioksit, kinolin sarısı, eritrosin, sarıdemiroksit.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.DEGASTROL nedirveneiçinkullanılır?

2.DEGASTROL’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.DEGASTROL nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.DEGASTROL’u nsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.DEGASTROL nedirveneiçinkullanılır?

DEGASTROL,lansoprazol etkinmaddesini içerir.Birkapsüliçinde30 mgetkin madde

bulunur.Lansoprazol,protonpompasıinhibitörüolaraksınıflandırılanilaçgrubuna

dahildir. Proton pompasıinhibitörlerimidetarafından salgılanan asitmiktarınıdüşürür.

1/10

DEGASTROL,gövdekremrenkli, kapak oranjrenkli sert jelatinkapsülleriçinde

bağırsaktaaçılanmikrokürecikleriçerir.14 veya28 kapsüliçerenşişelerdekullanıma

sunulmu ştur.

DEGASTROL, midedekiasitsalgılayanhücrelerdenasitsalgılanmasınıengelleyereketki

gösterir.

Duodenal(onikiparmak barsağı)vemideülserlerinin engellenmesivetedavisinde,

Yemek borusu iltihabının (reflü özofajit)tedavisinde,

Midedeveonikiparmakbağırsağındaülseroluşumundansorumlututulan

Helicobacterpylorienfeksiyonundan kaynaklanan ülsertedavisinde,

S teroidolmayanyangıgidericiilaçların(aspirin,ibuprofen,ketoprofenvepiroksikam

gibi)neden olduğu ülserlerin engellenmesivetedavisinde,

Gastroözofagealreflühastalığında(buhastalıktamideasidiyemekborusunakaçarak

hasara ve iltihaplanmayasebep olur),

Midedekiaşırıasitsalgılanmasınınengellenmesinde(Zollinger-Ellison Sendromu

dahilpatolojik hipersekresyon durumları)kullanılmaktadır.

2.DEGASTROL’ukullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

DEGASTROL’u aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Lansoprazolveyakapsülüniçeriğindebulunanherhangibirmaddeyekarşıönceden

herhangibiralerjik reaksiyongösterdiyseniz,

Atazanaviriçerenilaçlar(HIVtedavisiiçin)kullanıyorsanızDEGASTROL’u

kullanmayınız.

DEGASTROL’u aşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Ciddikaraciğerhastalığınızvarise(dozayarlamasınagerek duyabilirsiniz.),

Hamileysenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanız,

Emziriyorsanızveyaemzirmeyiplanlıyorsanız,

Kanda düşük magnezyumseviyenizvarsa,

Tedavisisırasındaishalinizolursa.

DEGASTROLilegastrikülsertedavisinebaşlanmadanöncekötühuylumidekanseriolasılığı

açısındandeğerlendirilmeyapılmalıdır.

2/10

Özelliklebiryıldanfazlasüredirlansoprazolgibibirprotonpompasıinhibitörü

kullanıyorsanız,kalça,elbileğiyadaomurgadakırıkriskinizdehafifbirartışolabilir.Eğer

osteoporozunuz(kemikerimesivezayıflaması)varsaveyakortikosteroidadıverilen

ilaçlardan(osteoporozriskiniarttırabilir)kullanıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.

Mideasididüzeyindekiilaçkaynaklıazalmalarasekonder(ikincil)olarakkandaendokrin

(hormonal)tümörlerinteşhisedilmesindekullanılanbelirteçlerdenbirikromograninA(CgA)

düzeyleriniarttırmaktadır.ArtmışCgAdüzeyinöroendokrin tümörler(hormonalsistemile

sinirsistemiarasındayeralankanserler)içinyapılantanıincelemelerindeyanlışpozitif

sonuçlarayolaçabilir.Budurumuortadankaldırmakiçinlansoprazoltedavisinearaverilmeli

vetestaynılaboratuvardatekraredilmelidir.

DEGASTROLmide- barsakyolunda,vücuttanormaldedevarolanbazıbakterilerinsayısını

vedolayısıylaenfeksiyonriskiniarttırabilir.

uuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuz adanışınız.

DEGASTROL’u nyiyecekveiçecekilekullanılması

DEGASTROLaç karnınaalınmalıdır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamilelik sırasındaDEGASTROL’u kullanmanızönerilmemektedir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız

EmzirmedönemindeDEGASTROL’u kullanmanızönerilmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

DEGASTROL kullanırkenbaşdönmesi,yorgunluk,hastalıkhali,başağrısıveyagörüşünüzle

ilgiliproblemleryaşayabilirsiniz. Bu durumdaaraçveyamakinekullanmayınız.

DEGASTROL’u niçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

DEGASTROL’un iç eriğindesukrozbulunmaktadır.Eğerdahaöncedendoktorunuz

tarafındanbazışekerlerekarşıhassasiyetinizolduğusöylenmişse,butıbbiürünüalmadan

öncedoktorunuzlatemasa geçiniz.

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)'dandahaazsodyumihtivaeder;bu dozda

sodyumabağlıherhangibiryanetkibeklenmemektedir.

3/10

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

DEGASTROLkullanımındanetkilenebilecekilaçlaraşağıdabelirtilmektedir.Builaçlardan

birinikullanıyorsanızdoktorunuzabildiriniz:

Atazanavir(HIVteda visindekullanılır)

Teofilin (astımgibiakciğerhastalıklarının tedavisindekullanılır)

Ketokonazol, itrakonazol, rifampisin (enfeksiyonların tedavisindekullanılır)

Digoksin (kalprahatsızlıklarıtedavisindekullanılır)

Takrolimus(organ reddiniengellem ekiçinkullanılır)

Fluvoksamin (depresyonvediğerpsikiyatrik problemlerin tedavisindekullanılır)

StJohn’swort(Hypericumperforatum ,binbirdelikotu)(hafifşiddettedepresyonların

tedavisindekullanılır)

Antasitler(hazımsızlıkvemideyanmasıiçinkullanılır)

Sükralfat(ülsertedavisindekullanılır)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında bilgiveriniz.

3.DEGASTROL nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

EğerDEGASTROL’ugündebirdefakullanıyorsanız,hersabahaynısaattekahvaltıdan

ncealınız.

EğerDEGASTROL’ugündeikidefakullanıyorsanız,ilkdozusabahkahvaltıdanönce,

ikincidozu ak şamalınız.

Mideülseri:

4 haftaboyunca,gündebirdefa30 mg

Onikiparmakbağırsağıülseri:

2 haftaboyunca,gündebirdefa30 mg

Reflüözofajit:

4 haftaboyunca,gündebirdefa30 mg.

Reflü özofajitin önlenmesinde:

Gündebirdefa15 mg.

4/10

Süreklisteroidolmayanantiinflamatuvar(NSAİ)ilaçtedavisigerekenhastalardaki

NSAİilaçileilişkiliduodenalvebening gastrikülsertedavisinde:

4 haftayakadargündebirdefa30 mg.

UzunsüreliNSAİilaçtedavisigerekenriskaltındakihastalardaki(>65yaşyadagastrik

veyaduodenalülsergeçmişi)NSAİilaçileilişkiligastrikveduodenalülserin

önlenmesinde:

Gündebirdefa15 mg.

Gastroözefagealreflü hastalığında:

4 haftaboyuncagündebirdefa15 mgveya30 mg.

Zollinger-Ellison sendromu:

Ba şlangıçdozu gündebirdefa60mg,dozhastanınihtiyacınagörebelirlenmeklebirlikte

günde180mg‘a kadaruygulanabilmektedir.

H.pylori 'ninnedenolduğuülserlerintedavisi

Aşağıdakiantibiyotiklerlebirliktekombineolaraktavsiyeedilenlansoprazoldozu 7 gün

boyuncagünde2 kez30 mg:

klaritromisin250-500 mggündeikikez+amoksisilin 1 ggünde2 kez

klaritromisin 250 mggündeikikez+metronidazol400-500 mggünde2 kez

Uygulama yoluvemetodu:

Kapsülleribirbardak su ileyutunuz, ezmeyinizyadaçiğnemeyiniz.

Kapsülyutmazorluğuolanhastalardaçalışmalarveklinikuygulamalaragörekapsüller

aşağıdakigibikullanılabilir:

Kapsülaçılır.Mikroküreciklerazbirmiktarsu,elma/domatessuyuilekarıştırılırveya

yumu şak birgıda(örn.;yoğurt, elmapüresi)üzerineserpilerekyutulur.

Kapsülaçılır.Nazogastriktüple(özellikleyutmagüçlüğüçekenkişilerdeağızyoluyla

beslenmesağlanamadığında,burundanmideyeindirilenbeslenmetüpü)uygulamaiçin

mikrokürecikler40 mlelmasuyuilekarıştırılır.

Karışımhazırlandıktan sonrailaçhemen uygulanmalıdır.

Mikroküreciklerçiğnenmemeliveezilmemelidir.Diğeriçecekvesıvılardakullanımklinik

olarakçalışılmadığıiçintavsiyeedilmez.

5/10

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklardakullanımıönerilmez.

Yaşlılardakullanımı:

65 ya şüzerindeiseniz, doktorunuzsiziyakından izleyerek tedavinizedevamedecektir.

Özelkullanımdurumları:

brekyetmezliği:

brekyetmezliğiolan hastalardadozayarlanmasıgerekmez.

Karaciğeryetmezliği:

Ortaveyaciddikaraciğeryetmezliğiolanhastalardüzenligözlemaltındatutulmalıdırve

günlük dozyarıyaindirilmelidir.

EğerDEGASTROL’unetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvar

ise doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDEGASTROLkullandıysanız:

Bu durumdadoktorunuz, siziizleyecek ve şikayetlerinizeyöneliktedaviyöntemleri

uygulayacaktır.

DEGASTROL ’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ila konuşunuz.

DEGASTROL’u kullanmayıunutursanız

Birdozunuzualmayıihmalettiysenizvedüzenliolarakalıyorsanız,mümkünolanenkısa

zamandakaçırdığınızdozualın.Birsonrakidozzamanıneredeysegelmişse,alınmayandozu

atlayın. Sonradüzenlialmayadevamedin.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

DEGASTROL iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

DEGASTROL kullanımınınsonlandırılmasıileilgilibirolumsuzlukbeklenmez.Ancak

hastalığınızıntam olarakiyileşebilmesi için doktorunuzunönerdiğisüreboyuncatedavinize

devametmenizönemlidir.

4. Olasıyanetkilerinelerdir?

Tüm ilaçlargibiDEGASTROL’u niçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

6/10

DEGASTROLkullanılmasısonucunda aşağıda belirtilenyanetkilerortaya çıkabilir.

Yaygıngörülenyanetkiler(Tedaviedilen10hastanınbirindenaz,fakat100hastanın

birindenfazlagörülebilir):

Başağrısı

Başdönmesi

Bulantı

İshal

Karınağrısı

Kabızlık

Kusma

Gaz

Ağızveyaboğazın kuruması

Karaciğerenzimseviyelerindeartış

Kurdeşen

Kaşıntı

Kızarıklık

Yorgunluk

Yaygınolmayanyanetkiler(Tedaviedilen100hastanınbirindenaz,fakat1000

hastanınbirindenfazlagörülebilir):

Trombositopeni(trombosit-k an pulcuğu-sayısındaazalma)

Eozinofiladıverilen kan hücrelerisayısındaartış(eozinofili)

Beyazkanhücrelerinde (lökopeni)hafifazalma;

Depresyon

Eklemağrısı

Kasağrısı

Kalça,elbileğiyadaomurgadakırık

Ödem

Seyrekgörülenyanetkiler (Tedavie dilen1000hastanınbirindenaz,fakat10000

hastanınbirindenfazlagörülebilir):

Kansızlık

Uykusuzluk

Hayal görme

Zihinkarışıklığı

7/10

Huzursuzluk

Vertigo(dengebozukluğundan kaynaklanan başdönmesi)

Uyuşma

Uykululuk hali

Titreme

Görmebozuklukları

Dil iltihabı

Yemek borusu kandidiyazı(Birtürmantarhastalığı)

Pankreasiltihabı

Tatalmabozuklukları

Karaciğeriltihabı

Sarılık

Noktaşeklindekiderialtıkanamaları

Ciltiçindekanamaylakarakterizebirdurum

Saçkaybı

Eritemamultiforma(geneldekendiliğindengeçen, el,yüzveayaktadantelebenzer

kızarıklık oluşturan, aşırıduyarlılık durumu)

Işıktanyadaaydınlıktanrahatsızolmaacıduymadurumu

İştahsızlık, aşırısusama,kusmaileseyreden böbrek iltihabı

Erkekte meme büyümesi

Ateş

Aşırıterleme

Ale rjisonucuyüzveboğazdaşişme

İştahsızlık

Cinselgüçsüzlük

Yüzünüzde,özellikleağzınızınetrafında(dilve/veyaboğazve/veyayutmagüçlüğü)

şişmeveyanefesalmagüçlüğü ilebirliktedöküntü(anjiyoödem)

Çokseyrekgörülenyanetkiler (Tedaviedilen 10000hastanınbirindenfazla

görülebilir):

Agranülositoz(beyazkan hücrelerisayısındaazalma)

Pansitopeni(kandakitümhücrelerdeazalma)

Kolit(kalınbağırsakiltihabı)

8/10

Ağıziçindeiltihap

Steven- Johnsonsendromu(cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıkla

seyreden iltihap)

Toksik epidermalnekroliz(derideiçisıvıdolu kabarcıklarlaseyreden ciddibirhastalık)

Anafilaktik şok (aniaşırıduyarlılık tepkisi)

Kolesterolvetrigliseridolarak bilinenyağkökenlimaddelerin seviyelerindeartış

Hiponatremi(kandasodyumdüzeyinin normalin altınadüşmesi)

Sıklığıbilinmeyenyanetkiler(Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor):

Hipomagnezemi(kandamagnezyumdüzeyinin normalin altınadüşmesi)

Yan etkilerin raporlanmas ı

Kullanma Talimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczac ınızveya hemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesinde yeralan" İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

0800 314 00 08 numaral ıyanetki bildirim hattınıarayarak TürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz. Meydanagelenyanetkileribildirerek kullanmaktaoldu ğunuzilacın

güvenlili ğihakkındadahafazlabilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.DEGASTROL’u nsaklanması

DEGASTROL’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

°C ‘nin altındaodasıcaklığındaveağzısıkıkapalıolarak saklanmalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraDEGASTROL’u kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluk fark edersenizDEGASTROL’u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.Basın EkspresCad.

No:1 34303 Küçükçekmece- İSTANBUL

Tel: 0212 692 92 92

Faks:0212 697 00 24

9/10

İmalyeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganize SanayiBölgesi

KaraağaçMah,

Atatürk Cad.

No:32 Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı……………tarihindeonaylanmıştır.

10/10