DEGASTROL 15 MG MİKROPELLET KAPSUL, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEGASTROL 15 MG MİKROPELLET KAPSUL, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEGASTROL 15 MG MİKROPELLET KAPSUL, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • bulimia

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 185/40
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 26-03-1998
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 9

KULLANMA TALİMATI

DEGASTROL 15 mg mikropellet kapsül

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir kapsül 15 mg lansoprazol içermektedir.

Yardımcı madde(ler): Sodyum lauril sülfat, metil hidroksipropilselüloz, talk, polietilen glikol

6000, polisorbat 80, poliakrilat, sukroz, mısır niĢastası, meglumin, mannitol, jelatin (sığır

kemiğinden elde edilir), titanyum dioksit, kinolin sarısı, eritrosin, sarı demir oksit.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

DEGASTROL nedir ve ne için kullanılır?

2.

DEGASTROL ’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

DEGASTROL nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

DEGASTROL ’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

DEGASTROL nedir ve ne için kullanılır?

DEGASTROL,

gövde

krem

renkli,

kapak

oranj

renkli

sert

jelatin

kapsüller

içinde

bağırsakta açılan mikrokürecikler içerir. 28 kapsül içeren ĢiĢelerde kullanıma sunulmuĢtur.

DEGASTROL, lansoprazol etkin maddesini içerir. Bir kapsül içinde 15 mg etkin madde

bulunur. Lansoprazol, proton pompası inhibitörü olarak sınıflandırılan ilaç grubuna dahildir.

Proton pompası inhibitörleri mide tarafından salgılanan asit miktarını düĢürür.

DEGASTROL, midedeki asit salgılayan hücrelerden asit salgılanmasını engelleyerek etki

gösterir.

DEGASTROL;

Duodenal (oniki parmak bağırsağı) ve mide ülserlerinin engellenmesi ve tedavisinde,

Yemek borusu iltihabının (reflü özofajit) tedavisinde,

Midede ve on iki parmak bağırsağında ülser oluĢumundan sorumlu tutulan Helicobacter

pylori enfeksiyonundan kaynaklanan ülser tedavisinde,

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1ZmxXRG83SHY3RG83ZW56M0FyQ3NR

2 / 9

Steroid olmayan yangı giderici ilaçların (aspirin, ibuprofen, ketoprofen ve piroksikam

gibi) neden olduğu ülserlerin engellenmesi ve tedavisinde,

Gastroözofageal reflü hastalığında (bu hastalıkta mide asidi yemek borusuna kaçarak

hasara ve iltihaplanmaya sebep olur),

Midedeki aĢırı asit salgılanmasının engellenmesinde (Zollinger-Ellison Sendromu dahil

patolojik hipersekresyon durumları) kullanılmaktadır.

2.

DEGASTROL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEGASTROL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Lansoprazole veya DEGASTROL kapsülün içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi

birisine karĢı alerjiniz var ise (aĢırı duyarlı iseniz),

Atazanavir

içeren

ilaçlar

(HIV

tedavisi

için)

kullanıyorsanız,

DEGASTROL’ü

kullanmayınız.

DEGASTROL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Ciddi karaciğer hastalığınız var ise (doz ayarlamasına gerek duyabilirsiniz.),

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız,

Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız,

Kanda düĢük magnezyum seviyeniz varsa,

Tedavisi sırasında ishaliniz olursa.

DEGASTROL ile gastrik ülser tedavisine baĢlanmadan önce kötü huylu mide kanseri olasılığı

açısından değerlendirilme yapılmalıdır.

Özellikle

yıldan

fazla

süredir

lansoprazol

gibi

proton

pompası

inhibitörü

kullanıyorsanız, kalça, el bileği ya da omurgada kırık riskinizde hafif bir artıĢ olabilir. Eğer

osteoporozunuz

(kemik

erimesi

zayıflaması)

varsa

veya

kortikosteroid

adı

verilen

ilaçlardan (osteoporoz riskini arttırabilir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Mide asidi düzeyindeki ilaç kaynaklı azalmalara sekonder (ikincil) olarak kanda endokrin

(hormonal) tümörlerin teĢhis edilmesinde kullanılan belirteçlerden biri kromogranin A (CgA)

düzeylerini arttırmaktadır. ArtmıĢ CgA düzeyi nöroendokrin tümörler (hormonal sistem ile

sinir sistemi arasında yer alan kanserler) için yapılan tanı incelemelerinde yanlıĢ pozitif

sonuçlara yol açabilir. Bu durumu ortadan kaldırmak için lansoprazol tedavisine ara verilmeli

ve test aynı laboratuvarda tekrar edilmelidir.

DEGASTROL mide-barsak yolunda, vücutta normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını

ve dolayısıyla enfeksiyon riskini arttırabilir.

Özellikle güneĢe maruz kalan derinizde kızarıklık, kaĢıntı meydana gelirse, mümkün olan en

kısa sürede doktorunuza haber verin. DEGASTROL ile tedavinizi durdurmaya gerek olabilir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1ZmxXRG83SHY3RG83ZW56M0FyQ3NR

3 / 9

Eklemlerinizde ağrı gibi diğer tüm olumsuz etkilerden bahsettiğinizden emin olun.

uyarılar,

geçmiĢteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danıĢınız.

DEGASTROL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

DEGASTROL aç karnına alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik sırasında DEGASTROL’ü kullanmanız önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde DEGASTROL ’u kullanmanız önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

DEGASTROL kullanırken baĢ dönmesi, yorgunluk, hastalık hali, baĢ ağrısı veya görüĢünüzle

ilgili problemler yaĢayabilirsiniz. Bu durumda araç veya makine kullanmayınız.

DEGASTROL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DEGASTROL’ün içeriğinde sukroz bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından

bazı Ģekerlere karĢı intoleransınız olduğu (dayanıksızlığınız) söylenmiĢse, bu tıbbi ürünü

almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DEGASTROL kullanımından etkilenebilecek ilaçlar aĢağıda belirtilmektedir. Bu ilaçlardan

birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

Atazanavir (HIV tedavisinde kullanılır)

Teofilin (astım gibi akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılır)

Ketokonazol, itrakonazol, rifampisin (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)

Digoksin (kalp rahatsızlıkları tedavisinde kullanılır)

Takrolimus (organ reddini engellemek için kullanılır)

Fluvoksamin (depresyon ve diğer psikiyatrik problemlerin tedavisinde kullanılır)

St. John’s wort (Hypericum perforatum, binbirdelik otu) (hafif Ģiddette depresyonların

tedavisinde kullanılır)

Antasitler (hazımsızlık ve mide yanması için kullanılır)

Sükralfat (ülser tedavisinde kullanılır)

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1ZmxXRG83SHY3RG83ZW56M0FyQ3NR

4 / 9

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

DEGASTROL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

DEGASTROL’ü günde bir defa kullanıyorsanız, her sabah aynı saatte kahvaltıdan önce alınız.

DEGASTROL’ü günde iki defa kullanıyorsanız, ilk dozu sabah kahvaltıdan önce, ikinci dozu

akĢam alınız.

Mide ülseri:

4 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg

On iki parmak bağırsağı ülseri:

2 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg

Reflü özofajit:

4 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg.

Reflü özofajitin önlenmesinde:

Günde bir defa 15 mg.

Sürekli steroid olmayan antiinflamatuvar (NSAİ) ilaç tedavisi gereken hastalardaki

NSAİ ilaç ile ilişkili duodenal ve bening gastrik ülser tedavisinde:

4 haftaya kadar günde bir defa 30 mg.

Uzun süreli NSAİ ilaç tedavisi gereken risk altındaki hastalardaki (>65 yaş ya da gastrik

veya

duodenal

ülser

geçmişi)

NSAİ

ilaç

ile

ilişkili

gastrik

ve

duodenal

ülserin

önlenmesinde:

Günde bir defa 15 mg.

Gastroözefageal reflü hastalığında:

4 hafta boyunca günde bir defa 15 mg veya 30 mg.

Zollinger-Ellison sendromu:

BaĢlangıç dozu günde bir defa 60 mg, doz hastanın ihtiyacına göre belirlenmekle birlikte

günde 180 mg’a kadar uygulanabilmektedir.

H.pylori'nin neden olduğu ülserlerin tedavisi

AĢağıdaki antibiyotiklerle birlikte kombine olarak tavsiye edilen lansoprazol dozu 7 gün

boyunca günde 2 kez 30 mg:

Klaritromisin 250-500 mg günde iki kez + amoksisilin 1 g günde 2 kez

Klaritromisin 250 mg günde iki kez + metronidazol 400-500 mg günde 2 kez

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1ZmxXRG83SHY3RG83ZW56M0FyQ3NR

5 / 9

Uygulama yolu ve metodu:

Kapsülleri bir bardak su ile yutunuz, ezmeyiniz ya da çiğnemeyiniz.

Kapsül yutma zorluğu olan hastalarda çalıĢmalar ve klinik uygulamalara göre kapsüller

aĢağıdaki gibi kullanılabilir:

Kapsül açılır. Mikrokürecikler az bir miktar su, elma/domates suyu ile karıĢtırılır veya

yumuĢak bir gıda (örn.; yoğurt, elma püresi) üzerine serpilerek yutulur.

Kapsül açılır. Nazogastrik tüple (özellikle yutma güçlüğü çeken kiĢilerde ağız yoluyla

beslenme

sağlanamadığında,

burundan

mideye

indirilen

beslenme

tüpü)

uygulama

için

mikrokürecikler 40 ml elma suyu ile karıĢtırılır.

KarıĢım hazırlandıktan sonra ilaç hemen uygulanmalıdır.

Mikrokürecikler çiğnenmemeli ve ezilmemelidir. Diğer içecek ve sıvılarda kullanım klinik

olarak çalıĢılmadığı için tavsiye edilmez.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaĢ üzerinde iseniz, doktorunuz sizi yakından izleyerek tedavinize devam edecektir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği:

Orta veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar düzenli gözlem altında tutulmalıdır ve

günlük doz yarıya indirilmelidir.

Eğer DEGASTROL ’ün etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DEGASTROL kullandıysanız:

durumda

doktorunuz,

sizi

izleyecek

Ģikayetlerinize

yönelik

tedavi

yöntemleri

uygulayacaktır.

DEGASTROL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı

ile konuşunuz.

DEGASTROL ’ü kullanmayı unutursanız

Bir dozunuzu almayı ihmal ettiyseniz ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa

zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmiĢse, alınmayan dozu

atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1ZmxXRG83SHY3RG83ZW56M0FyQ3NR

6 / 9

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEGASTROL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEGASTROL

kullanımının

sonlandırılması

ilgili

olumsuzluk

beklenmez.

Ancak

hastalığınızın tam olarak iyileĢebilmesi için doktorunuzun önerdiği süre boyunca tedavinize

devam etmeniz önemlidir.

4.

Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DEGASTROL ’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kiĢilerde yan

etkiler olabilir.

DEGASTROL kullanılması sonucunda aĢağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DEGASTROL’ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda ĢiĢmeye neden olan, yutma veya nefes alma zorlukları

veya ciltte Ģiddetle kaĢıntıya yol açabilen ciddi alerjik reaksiyon.

Olasılıkla öksürük veya ateĢ ile birlikte ciddi nefes darlığı veya nefes darlığının aniden

kötüleĢmesi.

Kalp krizi (göğüz ağrısı), inme (kaslarda güçsüzlük, his kaybı, görme bozuklukları)

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DEGASTROL’e karĢı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbı müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

DEGASTROL kullanımına bağlı olarak aşağıda sıralanan yan etkiler görülebilir.

AĢağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

Verilen yan etkilerin sıklık dereceleri Ģu Ģekildedir:

Çok yaygın :

10 hastada 1’den fazla kiĢiyi etkileyen

Yaygın :

100 hastada 1 ile 10 kiĢiyi etkileyen

Yaygın olmayan :

1.000 hastada 1 ile 10 kiĢiyi etkileyen

Seyrek :

10.000 hastada 1 ile 10 kiĢiyi etkileyen

Çok seyrek :

10.000 hastada 1’den az kiĢiyi etkileyen

Bilinmiyor :

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler:

BaĢ ağrısı

BaĢ dönmesi

Bulantı

Ġshal

Karın ağrısı

Kabızlık

Kusma

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1ZmxXRG83SHY3RG83ZW56M0FyQ3NR

7 / 9

Ağız veya boğazın kuruması

Karaciğer enzim seviyelerinde artıĢ

KurdeĢen

KaĢıntı

Kızarıklık

Yorgunluk

Midede iyi huylu polipler

Yaygın olmayan yan etkiler:

Trombositopeni ( trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma)

Eozinofil adı verilen kan hücreleri sayısında artıĢ (eozinofili)

Beyaz kan hücrelerinde (lökopeni) hafif azalma

Depresyon

Eklem ağrısı

Kas ağrısı

Kalça, el bileği ya da omurgada kırık

Ödem

Seyrek görülen yan etkiler:

Kansızlık

Uykusuzluk

Hayal görme

Zihin karıĢıklığı

Huzursuzluk

Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baĢ dönmesi)

UyuĢma

Uykululuk hali

Titreme

Görme bozuklukları

Dil iltihabı

Yemek borusu kandidiyazı (Bir tür mantar hastalığı)

Pankreas iltihabı

Tat alma bozuklukları

Karaciğer iltihabı

Sarılık

Nokta Ģeklindeki deri altı kanamaları

Cilt içinde kanamayla karakterize bir durum

Saç kaybı

Eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer

kızarıklık oluĢturan, aĢırı duyarlılık durumu)

IĢıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma acı duyma durumu

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1ZmxXRG83SHY3RG83ZW56M0FyQ3NR

8 / 9

ĠĢtahsızlık, aĢırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı

Erkekte meme büyümesi

AteĢ

AĢırı terleme

Alerji sonucu yüz ve boğazda ĢiĢme

ĠĢtahsızlık

Cinsel güçsüzlük

Yüzünüzde, özellikle ağzınızın etrafında (dil ve/veya boğaz ve/veya yutma güçlüğü)

ĢiĢme veya nefes alma güçlüğü ile birlikte döküntü (anjiyoödem)

Çok seyrek görülen yan etkiler:

Agranülositoz (beyaz kan hücreleri sayısında azalma)

Pansitopeni (kandaki tüm hücrelerde azalma)

Kolit (kalın bağırsak iltihabı)

Ağız içinde iltihap

Steven-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, ĢiĢlik ve kızarıklıkla

seyreden iltihap)

Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)

Anafilaktik Ģok (ani aĢırı duyarlılık tepkisi)

Kolesterol ve trigliserid olarak bilinen yağ kökenli maddelerin seviyelerinde artıĢ

Hiponatremi (kanda sodyum düzeyinin normalin altına düĢmesi)

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler:

Hipomagnezemi (kanda magnezyum düzeyinin normalin altına düĢmesi)

Eklemlerde ağrı ile birlikte seyredebilen özellikle güneĢe maruz kalan deride kızarıklık,

kaĢıntı

Görsel varsanı

Kolajen kolit (bir tür kalın bağırsak iltihabı)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemĢireniz ile konuĢunuz. Ayrıca karĢılaĢtığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "Ġlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da

0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamıĢ olacaksınız.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1ZmxXRG83SHY3RG83ZW56M0FyQ3NR

9 / 9

5.

DEGASTROL’ün saklanması

DEGASTROL ’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C altında oda sıcaklığında ve ağzı sıkı kapalı olarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEGASTROL ’ü kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz DEGASTROL’ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiĢ veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve ġehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Deva Holding A.ġ.

Küçükçekmece/ĠSTANBUL

Tel: 0212 692 92 92

Faks: 0212 697 00 24

E-mail: deva@devaholding.com.tr

Üretim yeri:

Deva Holding A.ġ.

Kapaklı / TEKĠRDAĞ

Bu kullanma talimatı // tarihinde onaylanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1ZmxXRG83SHY3RG83ZW56M0FyQ3NR