DEFLU TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEFLU TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEFLU TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699559010169
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/9

KULLANMA TALİMATI

DEFLU ® tablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:Herbirtablet300mgparasetamol,5mgfenilefrinhidroklorürve2mg

klorfeniramin maleat içerir.

Yardımcımaddeler:Mısırnişastası,mikrokristalinselüloz,s.kolloidalsilisyumdioksit,

magnezyum stearat

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.DEFLU ®

nedir veneiçinkullanılır?

2.DEFLU ® ’yukullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.DEFLU ® nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.DEFLU ®’ nunsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.DEFLU ®

nedir veneiçinkullanılır?

DEFLU ®

,tabletformundabirilaçtır.DEFLU ®

tabletlerbeyazrenkli,bikonveks,yuvarlak

tabletlerdir.

DEFLU ® ,birağrıkesiciveateşdüşürücü(parasetamol),birantihistaminik(klorfeniramin

maleat)vemukozanınşişkinliğiniazaltaraktıkanıklıklarıgiderenbirdekonjestan

(fenilefrin hidroklorür)olmak üzereüçetkin maddeiçeren kombinebir ilaçtır.

DEFLU ®

20 tablet içerenblisterambalajlarda, orijinal kutudakullanımasunulmaktadır.

DEFLU ®

gripvesoğukalgınlığınabağlıateş,üşüme,vücutağrıları,başağrısı,burun

tıkanıklığı hapşırmaveburunakıntısıgibibelirtileriniazaltır.

2/9

2.DEFLU ® ’yukullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

DEFLU ® ’yuaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

EtkinmaddelerveyadiğeradrenerjikilaçlaraveyaDEFLU ® ’nuniçerdiğimaddelerden

herhangi birinekarşı (bkz.yardımcı maddeler listesi) alerjinizvarsa,

Şiddetlikalp-damar, karaciğer(Child-Pugh kategorisi > 9)veyaböbrek hastalığınızvarsa,

Şiddetliyüksek tansiyonveyahızlıkalp atışının eşlik ettiği bir hastalığınızvarsa,

İdraraçıkmasonrası,mesanedebirmiktaridrarınkaldığı,prostatadenomudenilen

rahatsızlığınızvarsa,

Mesaneyadabağırsaklarınızdatıkanıklık varsa,

Midenizdedaralmayaneden olan peptik ülserinizvarsa,

Astımdahilolmak üzereherhangi bir akciğer hastalığınızvarsa,

Göztansiyonunuz(glokom) varsa,

Glukoz6-fosfatdehidrojenazenzimeksikliğinizvarsa(kırmızıkanhücrelerinioksidasyon

reaksiyonları denen hasarverici durumdan koruyan proteinin eksikliği),

Sara(Epilepsi) hastasıysanız,

Parasetamol içeren başkailaçkullanıyorsanız,

Hamileysenizveyabebeğinizi emziriyorsanız

12yaşından küçükseniz

DEFLU ® ’yuaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Alkol kullanıyorsanız,

Süreklialkolkullanımınızınyanında karaciğer rahatsızlığınızvarsa,

Geçmiştekalbinatımhızınınbozulmasına(aritmi)bağlıolarakTorsadesdePointesveya

QTuzaması görüldü ise,

Kalp-damar sistemihastalıklarınızvarsa,

Serebralaterosklerozhastasıysanız,

Belirsiznedenle tansiyonunuzdüşüyorsa(idiyopatik ortostatik hipotansiyonvarsa),

Feokromositoma(böbreküstübezlerindeoluşanbirtümörolup,adrenalinmiktarındaartışa

sebep olur)hastasıysanız,

Tiroid fonksiyon bozukluğunuzvarsa,

Prostat büyümenizvarsa,

Bronşiyal astımınızvarsa,

3/9

Şeker (Diabetes mellitus) hastasıysanız,

Karaciğerenzimlerindeyükselme(örneğinalaninaminotransferaz(ALT)düzeyi)vegelip

geçici sarılıklakarakterizekalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuzvarsa

Ameliyat olacaksanız,

Depresyon,psikiyatrikyadaduygusalbozukluklaryadaParkinsontedavisindekullanılan

monoaminoksidazinhibitörü(MAOI)birilaçkullanıyorsanızyadason2haftaiçinde

kullandıysanız.

DEFLU ® ’yuönerilendendahauzunyadadahakısasürelikullanmayınız.

DEFLU ®

önerilendozlarınvesüreninüzerindekullanıldığındakaraciğerhasarınaneden

olabilen parasetamol maddesiniiçermektedir.

Parasetamol aniyüksek dozlardaciddikaraciğerzehirlenmesineneden olabilir.

Karaciğerve/veyaböbrek rahatsızlığınızvarsa,

Kansızlığınızvarsa,

Akciğer rahatsızlığınızvarsaDEFLU ® ’yu doktorkontrolü altında kullanmalısınız.

Parasetamoliçerenbirürünüilkkezkullanıyorsanızyadadahaöncekullandıysanız,ilk

dozdayadatekrarlayandozlardaderidekızarıklık,döküntüveyabirderireaksiyonu

oluşabilir.Budurumdadoktorlairtibatageçiniz.İlacıbırakarakalternatifbirtedaviye

geçmenizgerekir.Böylebirderireaksiyonuoluşumundabuilacıyadaparasetamoliçeren

başkabirilacıkullanmamalısınız.Budurum,ciddiveölümlesonuçlanabilencilt

reaksiyonlarına neden olabilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

DEFLU ® ’nunyiyecekveiçecekilekullanılması

DEFLU ®

alkollebirliktekullanılırsakaraciğerhasarınanedenolabileceğindenbuürünü

kullanılırken alkollü içeceklerkullanmamalısınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileisenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanız,DEFLU ® almadanöncedoktorunuza

danışınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

4/9

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız,DEFLU ®

almadan öncedoktorunuzadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

DEFLU ®

uyuşukluğaneden olabilir. Bu nedenlearaçvemakinekullanırken dikkatliolunuz.

DEFLU ® ’nuniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

DEFLU ® ’nuniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınızyoksabu

yardımcı maddelerebağlıolumsuzbir etkibeklenmez.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Eğer:

Monoaminoksidazinhibitörleri(maklobemiddahil)veyaparasetamoliçerenbaşkabirilaç

kullanıyorsanızalıyorsanızDEFLU ®

kullanmayınız.

Bazıilaçlarla birlikte kullanıldığında DEFLU ® ’nun etkisi değişebilir.

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanızlütfen doktorunuzasöyleyiniz:

Sakinleştirici(sedatifler,trankilizanlar) ilaçlar

Mide boşalmasında gecikmeyaratan ilaçlar(ör. propantelin)

Mide boşalmasınıhızlandıran ilaçlar(ör. Metoklopramid gibi)

Kolestiramin gibikolesterol düşürücü ilaçlar

Karaciğerenzimleriniuyaranilaçlar(ör.Bazıuykuilaçları,sarahastalığındakullanılan

ilaçlar)

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

Varfarin vekumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasınıengelleyen ilaçlar)

Zidovudin (AİDS hastalığında kullanılan bir ilaç)

Domperidon (bulantı-kusma tedavisindekullanılır.)

Bulantı ve kusmanın önlenmesi için kullanılan ilaçlar(tropisetron vegranisetron)

Alkol

Antidepresanlar(ruhsalçöküntütedavisindekullanılanilaçlar:imipramin,amitiriptilin,

bitkisel bir ilaçsarı kantaron-St.JohnWort gibi)

Tüberküloztedavisindekullanılan rifampisin ve izoniazid

Kalp ve astımhastalığı için kullanılan (sempatomimetikler)ilaçlar

5/9

Kalpritmbozukluğuvetansiyoniçinkullanılanilaçlar(beta-blokerler,debrisokin,

guanetidin, rezerpin)

Migren tedavisindekullanılan ergo alkaloitleri (ergotamin ve metilserjit)

Kalp rahatsızlıklarında kullanılan digoksin vekardiyakglikozitler

Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.DEFLU ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktortarafından başkaşekildetavsiyeedilmediği takdirdeaşağıdaki dozlardakullanınız:

12 yaşın üzerindeki çocuklar veyetişkinlerde:

Her 6 saatte1veya2tablet alınız.

Durumunuzagöredoktorunuzgerekligördüğüdurumlardaher4saatte1veya2tablet

kullanılabilir. Günde12tabletten fazla kullanmayınız.

DEFLU ® ’yu5günden uzun sürelikullanmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

DEFLU ® ’yuyeterlimiktarda(örneğin bir bardak)su ile alınız.

DEFLU ® ’yuyemeklerden önceveyayemeklerdensonrakullanabilirsiniz.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

DEFLU ® , 12yaşınaltındaki çocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

DEFLU ® ’nunyaşlılardakullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanımdurumları:

DEFLU ® , karaciğer veyaböbrekyetmezliği olan hastalardakullanılırken dikkatli olunmalıdır.

DEFLU ®

şiddetli karaciğer veyaböbrekyetmezliği olan hastalardakullanılmamalıdır.

EğerDEFLU ® ’nunetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

6/9

Kullanmanız gerekendendahafazlaDEFLU ®

kullandıysanız:

Dozaşımıdurumlarındasolgunluk,bulantıvekusmasıkgörülenerkenbelirtilerdir.Ancak

bazıdurumlardasaatlercebelirtigörülmeyebilir.Bunedenleaşırıdozveyakazaylailaçalma

durumlarındaderhaldoktorunuzahaberverinizveyahastaneyebaşvurunuz.Akut(kısa

sürede)yüksekdozalındığındakaraciğerzehirlenmesineyolaçabilir.Aşırıdozunzararı

alkolikkaraciğerhastalarındadahayüksektir.Parasetamoldozaşımıhementedavi

edilmelidir.

Dozaşımında karşılaşılan etkilerolasıyan etkilerbölümündelistelenen etkilerle benzerdir.

Ciddivakalardazihin karışıklığı, halisünasyonlar (hayalgörme), nöbetler vekalp ritm

bozuklukları görülebilir.

Dozaşımındasakinlik,merkezisinirsistemininparadoksaluyarılması,toksikpsikozis

(duygudurumbozukluğu),nöbet,apne(solunumungeçiciolarakdurması),konvülsiyonlar

(istemliolarakçalışankasların,istemdışıkasılması),antikolinerjiketkiler(bulanıkgörme,

ağızkuruluğu,idrartutulması,kabızlık),distonikreaksiyonlar(istemdışı,güçlükas

kasılmalarıvepostürbozukluğu),vearitmi(kalpatışındaanormallik)dahilkardiyovasküler

kollaps(damarlarıngenişleyipburadakanıntoplanmasıylaoluşanağırbirçöküntütablosu)

meydanagelebilir.

DEFLU ® ’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DEFLU ® ’yukullanmayı unutursanız:

EğerDEFLU ® ’nunbirdozunualmayıunutursanız,hatırladığınızandadozualınızve6saat

sonragerekiyorsa(doktorunuzun önerisi doğrultusunda) dozu tekrarlayınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DEFLU ® ’nuniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaDEFLU ® ’yukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Cilttekızarıklık, kaşıntı gibialerjik cilt reaksiyonları

Çokmiktardaalındığındakansızlık,uzunsürelikullanımındakanhücrelerininsayısında

azalma(trombositopeni, trombositopenik purpura,lökopeni, nötropeni, pansitopeni),

Beyazkan hücrelerinin sayısındaazalma(agranülositoz)

Lyellsendromu(Fatalsonuçlardahiltoksikepidermalnekroliz,ilaçveçeşitli

7/9

enfeksiyonlarabağlıolarak gelişebilen bir deri hastalığı)

Stevens-Johnsonsendromu(cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıkla

seyreden iltihap)

Akutjeneralizeeksantematozpüstülozis(yüksekateşineşlikettiğiakutyaygındöküntülü,

içi cerahat dolu küçük kabarcıklar)

Astımvenefes darlığı

Çok miktardaalındığındakaraciğerdebozukluk

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

DEFLU ® ’yakarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Yan etkilergörülmesıklıklarınagöreaşağıdaki şekildesıralanmıştır.

Çokyaygın:10 hastanınen azbirindegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birindenaz, fakat1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazlagörülebilir

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki veriler iletahmin edilemiyor.

Yaygın

Baş ağrısı, baş dönmesi, uykululuk hali

Üst solunumyolu hastalık belirtileri

Bulantı, kusma,gazabağlımide-barsakta şişkinlik, karın ağrısı, kabızlık

Yaygınolmayan

Mide-barsak kanaması

Tedavi dozlarında uzun sürelikullanımda böbreküzerinezararlı etki

Seyrek

Kanpulcuğusayısındaazalma(trombositopeni),akyuvarsayısındaazalma(lökopeni),

kanhücrelerindeazalma(pansitopeni),kansızlık(anemi),hemolitikanemigibikansayım

değişiklikleri

Alerjikreaksiyonlar,anaflaktikşok(el,ayak,yüzvedudaklarınşişmesi,yadaözellikle

boğazdanefes darlığınayol açacak şişme)

8/9

Deridöküntüsü,kaşıntı,alerjiködem,yüzde,dildeveboğazdaşişlik(anjioödem),yaygın

akıntılıdöküntüler(akutjeneralizeaksantematözpüstülozis),el,yüzveayaktadantele

benzer kızarıklıkoluşturan, aşırı duyarlılık (eritemamultiform)

Akciğerdenefesdarlığınayolaçacakastımbenzeribelirtiler(bronkospazm),bronşiyal

salgılardakalınlaşma

İshal, hazımsızlık

Karaciğerdebozukluk, sarılık dahilhepatit (karaciğer iltihabı)

Halsizlik, göğüs sıkışması

İştahsızlık

Depresyon,kâbusgörme

İritabilite, konsantreolamama

Bulanıkgörme

Kulak çınlaması

Kalp atımının hızlanması(taşikardi), çarpıntı, kalpte ritm bozukluğu (aritmi)

Düşük tansiyon

Çok seyrek

Lyellsendromu (ilaçveçeşitlienfeksiyonlarabağlıolarak birgelişebilen deri hastalığı)

Beyazkan hücrelerinin sayısındaazalma

Bilinmiyor

Merkezisinirsistemindeuyarılma,beyindeiltihaplanma(ensefelopati),ellerdetitreme

(tremor)

Sinirlilik,iritabilite(uyaranlarakarşıaşırıduyarlıolmadurumu),huzursuzluk,

heyecanlanma

Uykusuzluk

Kasseğirmesiveinkoordinasyonu (koordinasyonun bozulması)

Ürinerretansiyon (idraryapamama)

Eksfoliyatifdermatit(deridekızarıklıkvepullanma)dahilalerjikreaksiyonla,ışığa

duyarlılık, deri reaksiyonları, ürtiker

Hafifsersemliktenderinuykuyakadardeğişensedasyon,başağrısı,çocuklarda

paradoksikaleksitasyon(vücut/organlarınuyarılması),yaşlılardakonfüzyonelpsikoz

(bilinçbulanıklığıylaseyreden sinirsel bozukluk)

Ağızkuruluğu

9/9

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.DEFLU ® ’nunsaklanması

DEFLU ® ’yu çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraDEFLU ® ’yu kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizDEFLU ® ’yukullanmayınız.

RuhsatSahibi:

RecordatiİlaçSan. veTic. A.Ş.

Doğan AraslıCad. No:219

34510 Esenyurt/İSTANBUL

ÜretimYeri:

RecordatiİlaçSan. veTic. A.Ş.

Doğan AraslıCad. No:219

34510 Esenyurt/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı(.)tarihinde onaylanmıştır.