DEFLU 100 CC SURUP

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEFLU 100 CC SURUP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEFLU 100 CC SURUP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699559570106
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/11

KULLANMA TALİMATI

DEFLU ®

Şurup

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde: Herbir5mlşurup120.0 mg parasetamol, 2.5mgfenilefrinhidroklorür ve

1.00mg klorfeniramin maleat içerir.

Yardımcımaddeler:Sakarinsodyum,metilparaben,propilen glikol,sorbitolsolüsyon

(%70),a hududu esansı,sitrik asit,deiyonizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfendoktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

1.DEFLU ®

BuKullanma Talimatında:

1.DEFLU ®

nedirveneiçinkullanılır?

2.DEFLU ®

’yukullanmadanönce dikkatedilmesigerekenler

3.DEFLU ® nasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.DEFLU ®’ n unsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

DEFLU ®

, şurupformundabirilaçtır.DEFLU ®

şurupkıvamlı,berrak verenksizdir.

DEFLU ® ,birağrıkesiciveateşdüşürücü(parasetamol),birantihistaminik(klorfeniramin

maleat)vemukozanınşişkinliğiniazaltaraktıkanıklıklarıgiderenbirdekonjestan

(fenilefrin hidroklorür) olmak üzereüçetkin maddeiçeren kombinebirilaçtır.

DEFLU ®

,100ml’likrenklicam şişede,5ml’likölçekilebirlikteorijinalkutudakullanıma

sunulmaktadır.

2/11

DEFLU ®

,s oğukalgınlığı,sinüzit,nezle,samannezlesivediğerüstsolunumyolları

alerjilerindeki;buruntıkanıklığı,burunakıntısı,aksırık,ateş,başağrısı,boğazağrısı,vücut

ağrılarıgibisemptomlardaendikedir.

2.DEFLU ®

’yu kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DEFLU ®

’y uaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğerkullanan kişinin:

Etkinmaddelerveyadiğeradrenerjikilaçlara veyaDEFLU ® ’nuniçerdiğimaddelerden

herhangibirinekarşı(bkz. yardımcı maddeler listesi) alerjisivarsa,

Şiddetlikaraciğer(Child-Pugh kategorisi>9)veyaböbrek hastalığıvarsa,

Şiddetliyüksek tansiyonveyahızlıkalp atışının eşlik ettiğibirhastalığıvarsa,

Koronerarter(kalbibesleyen damar)hastalığıvarsa,

Monoaminoksidazinhibitörleri(depresyontedavisindekullanılanilaçlar)iletedavi

görüyorsaveyabu ilaçlardagördüğütedavinin kesilmesinitakibenhenüz2haftageçmediyse,

Mesaneyada bağırsaklarındatıkanıklık varsa,

Midesinde daralmayaneden olan peptik ülserivarsa,

Şeker hastalığı(diabetesmellitus)varsa

Tiroid be zifazla çalışıyorsa(hipertiroidi)

Astımdahilolmak üzereherhangibirakciğerhastalığıvarsa,

Sara (Epilepsi)hastasıysa,

Göztansiyonu (glokom)varsa,

Feokromasitoma hastalarında,

6 yaşın altındakullanılmamalıdır.

DEFLU ®

’y uaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğerkullanan kişide:

Kalp ritmbozuklukları, kalp-damarhastalıkları, kalp yetmezliği

Yüksek tansiyon

Prostatbüyümesi

Böbrek yetmezliği

Tiroid fonksiyon bozukluğu

Konjenital(doğuştan)kalp hastalığı(QTsendromu veyaTorsades dePointes)

60 yaşüzerindekihastalarda

3/11

Depresyon,psikiyatrikyadaduygusalbozukluklaryadaParkinsontedavisindekullanılan

monoaminoksidazinhibitörü(MAOI)birilaçkullanıyoryadason2haftaiçinde

kullanılmışsa,

Beyin damarlarındasertlik(serebralateroskleroz)

Ned enibilinmeyenotururyadayatarpozisyondanayağakalkarkengörülenkanbasıncı

düşüklüğü (idiyopatik ortostatik hipotansiyon)durumunda,

AmeliyatdurumundaDEFLUkullanımdan kaçınılmalıdır.

DEFLUkansızlık,akciğerhastalığı,karaciğerveböbrekfonksiyonbozukluğuolan

hastalardadoktorkontrolü altındadikkatlikullanılmalıdır.

Parasetamolilkkezkullanılıyorsaveyadahaöncekullanılmahikayesivarsa,kullanımın

ilkdozundaveyatekrarlayandozlarındaderidekızarıklık,döküntüveyabirderi

reaksiyonuoluşabilmektedir.Budurumdadoktorileirtibatageçilerekilacınkullanımının

bırakılmasıvealternatifbirtedaviyegeçilmesigerekmektedir.Parasetamolilederi

reaksiyonugözlenenbirkişibirdahabuilacıveyaparasetamoliçerenbaşkabirilacı

kullanmamalıdır.Budurum,ciddiveölümlesonuçlanabilenStevens-Johnson sendromu

(cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıklaseyredeniltihap),toksik

epidermalnekroliz(derideiçisıvıdolukabarcıklarlaseyredenciddibirhastalık)veakut

jeneralizeekzantematözpüstüloz(yüksekateşineşlikettiğiakutyaygındöküntülüiçi

cerahatdoluküçük kabarcıklar)dahilciltreaksiyonlarınaneden olabilmektedir.

Parasetamol,klorfeniraminmaleatvefenilefrinHCliçerendiğerilaçlarınDEFLUşurup

ileeşzamanlıkullanımından kaçınılmalıdır.

Karaciğerenzimlerindeyükselmevegelipgeçicisarılıklakarakterizekalıtsalbirhastalık

olan Gilbertsendromu varsa,

Glukoz6- fosfatdehidrojenazenzimeksikliğinizvarsa(kırmızıkanhücrelerinioksidasyon

reaksiyonlarıdenen hasarvericidurumdan koruyan proteinineksikliği)

Kemik iliğindeişlev bozukluğu varsa

DEFLUetkinmaddelerindenparasetamolakutyüksekdozdakaraciğerüzerineciddi

zehirli(toksik)etki gösterir.

Alko likkaraciğerhastalarındadikkatlikullanılmalıdır.Günlükalınanparasetamol

dozunun 2 g’ıaşmamasıgerekir.

DEFLU’nunkullanımısırasındaçarpıntıyadakalpatışınınhızlanmasıgelişirse,tedavi

durdurulmalıdır.

4/11

DEFLU’yuönerilendendahauzun ya dadahayüksekdozdakullanmayınız.DEFLU’yu

önerilendozlarınvesüreninüzerindekullanıldığındakaraciğerhasarınaveböbrek

yetmezliğineneden olabilen parasetamolmaddesiniiçermektedir.

3- 5güniçindeyenişikayetlerinoluşmasıyadaağrınınve/veyaateşinazalmaması

halindeDEFLUkullanmayason verinizvebirdoktoradanışınız.

Fenilefrinindedahilolduğusempatomimetikilaçlardenilenilaçlardaseyrekolarak

beyindeiltihaplanma(ensefelopati)/beyindamarlarınıngeçicidaralmasısendromu

bildirilmiştir.Anibaşlayanşiddetlibaşağrısı,bulantıkusmavegörmebozukluğugibi

belirtileriolan bu durumda, DEFLUkullanımıhemen kesilmelidir.

Karınağrısı,rektalkanama(dışkıbölgesindekanama)gibibasur(hemoroid)gelişirse

DEFLUkull anımıderhaldurdurulmalıvedoktorabaşvurulmalıdır.

6 yaşın altındakiçocuklardazorunlu tıbbigerekçeolmadan kullanılmamalıdır.

Eğeraşağıdakidurumlardan hernagibirinifark edersenizdoktorunuzadanışınız:

Sürekliöksürük veyaastımyadakronik bronşitgibinefesproblemlerivarsa,

Çok fazlabalgamoluşumu varsa

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

DEFLU ® ’n unyiyecekveiçecekilekullanılması

DEFLU ®

alkolle birliktekullanılırsakaraciğerhasarınanedenolabileceğindenbuürünü

kullanılırkenalkollü içecekler kullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Hamileisenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanız,DEFLU ® almadan öncedoktorunuza

danışınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bebeğiniziemziriyorsanız, DEFLU ®

almadan öncedoktorunuzadanışınız.

5/11

Araçvemakinekullanımı

DEFLU ® uyuşukluğanedenolabilir.Bunedenlearaçvemakinekullanılacaksadikkatli

olunmalıdır.

DEFLU ®

’n un içeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

DEFLUsorbitol içermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınız(hassasiyet)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzla

temasa geçiniz.

DEFLUherdozunda1mmol(23mg)’dan dahaazsodyumihtivaeder;yaniesas ında

“sodyumiçermez”.

DEFLUşurupmetilparabeniçermektedir.Alerjikreaksiyonlara(muhtemelengecikmiş)

sebebiyetverebilir.

DEFLU, propilen glikoliçerirancakdozu nedeniyleherhangibiruyarıgerektirmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BazıilaçlarlabirliktekullanıldığındaDEFLUşurubunetkisideğişebilir.Aşağıdakiilaçları

kullanıyorsanızlütfendoktorunuzasöyleyiniz;

Eğer:

Monoaminoksidazinhibitörleriveyaparasetamoliçerenbaşkabirilaçkullanıyorsa,

DEFLUkullanılmamalıdır.

Sakinleştirici (sedatifler,trankilizanlar) ilaçlar

Mideboşalmasındagecikmeyaratan ilaçlar(ör.propantelin)

Mideboşalmasınıhızlandıranilaçlar(ör. Metoklopramid gibi)

Antidepresan ilaçlar(ruhsalçöküntütedavisindekullanılan bazıilaçlar)

Antibiyotikolarak kloramfenikolkullanılması

Karaciğer enzimleriniuyaran ilaçlar(ör. Rifampisin)

Fenobarbitalgibibazıuyku ilaçları

Fenitoin, karbamazepin gibisarahastalığındakullanılan bazıilaçlar

Varfarin vekumarin tü revi kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar

Zidovudin(AİDShastalığındakullanılan birilaç)

Domperidon (bulantı-kusmatedavisindekullanılır.)

Alkol

Bulantıvekusmanın önlenmesiiçin kullanılanilaçlar(tropisetron vegranisetron)

6/11

DEFLU’ yuburuntıkanıklığınıgidericiilaçlar,trisiklikantidepresanlar(psikiyatrik

rahatsızlıklarıntedavisindekullanılır),iştahkesiciilaçlarvebazısinirsistemiuyarıcı

ilaçlarveyamonoaminooksidazinhibitörleri(MAOI)(psikiyatrikrahatsızlıkların

edavisindekullanılır.Ör.maklobemid)ileberaberkullanılmasıbazentansiyon

yükselmesineneden olabilir.

Sarıkantaron(St.John’sWort-Hypericumperforatum,hafifveortaşiddetteki

depresyon tedavisindekullanlır)

Kardiyak glikozitlerle(kalp yet mezliğindekullanılır)birliktekullanımkalpritmi

bozukluğu riskiniartırır.

Ergo alkoloitleri(ergotamin vemetiserjit; migren tedavi sindekullanılır.)ilebirlikte

kullanılması yan etkiriskiniartırır.

DEFLUsarahastalığındakullanılanfenitoinadlıilacınmetabolizmasınıengeller,bu

nedenlefenitoin zehirlenmesineneden olabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. DEFLU ® nasıl kullanılır?

Uygunkullanım vedoz/uygulamasıklığı içintalimatlar:

Doktortarafından başkaşekildetavsiyeedilmediğitakdirdeaşağıdakidozlardakullanınız:

6- 12 yaşgrubuçocuklarda (22-43 kg):

Her6 saattebir10 ml(2 ölçek)

6 yaşın altındakiçocuklardakullanılmamalıdır. 6-12 yaşarasıkullanımıönerilmemektedir.

Günde4 dozdan fazlakullanmayınız.

DEFLU’yu5 günden uzun sürelikullanmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

DEFLU ®

sadece ağızyoluylakullanılır.

DEFLU ®

’yuyemeklerden önceveyayemeklerden sonrakullanabilirsiniz.

Değişikyaşgrupları:

7/11

Yetişkinlerdekullanımı:

12 yaşın üzerindekiçocuklarveyetişkinlerde

Her6 saattebir20 ml(4 ölçek)

Yaşlılardakullanımı:

DEFLU ®

’60 y aşın üzerindekihastalardakullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları:

DEFLU ® , karaciğerveyaböbrek yetmezliğiolanhastalardakullanılırkendikkatliolunmalıdır.

DEFLU ®

şiddetlikaraciğerveyaböbrek yetmezliğiolan hastalardakullanılmamalıdır.

EğerDEFLU ®

’n unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveya eczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendaha fazlaDEFLU ®

kullandıysanız:

Dozaşımıdurumlarındasolgunluk,bulantıvekusmasıkgörülenerkenbelirtilerdir.Ancak

bazıdurumlardasaatlercebelirtigörülmeyebilir.Bunedenleaşırıdozveyakazaylailaçalma

durumlarındaderhaldoktorunuzahaberverinizveyahastaneyebaşvurunuz.Akut(kısa

sürede)yüksekdozalındığındakaraciğerzehirlenmesineyolaçabilir.Aşırıdozunzararı

alkolikkaraciğerhastalarındadahayüksektir.Parasetamoldozaşımıhementedavi

edilmelidir.

Dozaşımındakarşılaşılanetkilerolasıyanetkilerbölümündelistelenenetkilerlebenzerdir.

Ciddivakalardazihinkar ışıklığı,halisünasyonlar(hayalgörme),nöbetlervekalpritm

bozukluklarıgörülebilir.

Dozaşımındasakinlik,merkezisinirsistemininparadoksaluyarılması,toksikpsikozis

(duygudurumbozukluğu),nöbet,apne(solunumungeçiciolarakdurması),konvülsiyonlar

(istemliolarakçalışankasların,istemdışıkasılması),antikolinerjiketkiler(bulanıkgörme,

ağızkuruluğu,idrartutulması,kabızlık),distonikreaksiyonlar(istemdışı,güçlükas

kasılmalarıvepostürbozukluğu),vearitmi(kalpatışındaanormallik)dahilkardiyovasküler

kollaps(damarlarıngenişleyipburadakanıntoplanmasıylaoluşanağırbirçöküntütablosu)

meydanagelebilir.

Tavsiyeedilen dozlardagörülenyan etkilerleberabergerginlik, huzursuzluk,titreme,

kasılmalar, çarpıntıveyüksektansiyon görülebilir.

DEFLU ®

’d ankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

8/11

konuşunuz.

DEFLU ®

’y u kullanmayıunutursanız:

EğerDEFLU ®

’n unbirdozunualmayıunutursanız,hatırladığınızandadozualınızve6saat

sonra gerekiyorsa(doktorunuzun önerisidoğrultusunda)dozutekrarlayınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DEFLU ®

’nun içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkiler olabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaDEFLU ®

’yu kullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Cilttekızarıklık, kaşıntı,ürtiker(kurdeşen)

Deri döküntüleri gibialerjikcilt reaksiyonlar ı

Alerjik ödemveanjiyoödem(alerjisonucu yüzveboğazdaşişme)

Akutjeneralizeeksantematozpüstülozis(yüksek ateşin eşlik ettiğiakutyaygın döküntülü,

içicerahatdolu küçükkabarcıklar)

Eritemmultiform(geneldekendiliğinden geçenel, yüzveayakta dantelebenzerkızarıklık

oluşturan, aşırıduyarlılık durumu)

Stevens-Johnson sendromu (cilttevegözçevresindekan o turması, şişlikvekızarıklıkla

seyreden iltihap)

Lyellsendromu (Fatalsonuçlardahiltoksik epidermal nekroliz,ila çveçeşitli

enfeksiyonlarabağlıolarak gelişebilen birderihastalığı)

Kalp atışlarındadüzensizlik(aritmi)veyahızlanma, çarpıntı

Kalbibesleyen damarlardatıkanma(iskemik kalp hastalığı)

Karaciğerişlev bozuklukları

Çokmiktardaalındığındakansızlık,uzun sürelikullanımındakan hücrelerinin sayısında

azalma(trombositopeni, trombositopenik purpura, lökopeni, nötropeni,pansitopeni),

Beyazkan hücrelerinin sayısındaazalma(agranülositoz)

Astımvenefesdarlığı

Çokmiktardaal ındığındakaraciğerdebozukluk

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

9/11

DEFLU ®

’ya karşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyan etkilerin hepsioldukçaseyrek görülür.

Yan etkilergörülmesıklıklarınagöreaşağıdaki şekildesıralanmıştır.

Çok yaygın:10 hastanınen azbirindegörülebilir.

Yaygın:10hastanın birinden az, fakat100 hastanın birindenfazlagörülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek:1000 h astanın birinden az, fakat10.000 hastanın birinden fazlagörülebilir

Çok seyrek:10.000 hastanın birindenazgörülebilir.

Bilinmiyor:Eldekiveriler iletahmin edilemiyor.

Yaygın

Başağrısı, başdönmesi, uykululuk hali

Üstsolunumyolu hastalık belirtileri

Bulantı,kusma,gazabağlımide-barsaktaşişkinlik,karınağrısı,kabızlık,ishal,ağız

kuruluğu

Sinirlilik, uykusuzluk

Kas zayıflığıvetitremesi

Yaygınolmayan

Mide- bağırsakkanaması, mide-bağırsak bozuklukları

Uyuşukluk, sersemlik

Yorgunluk, telaşhali, huzursuzluk

Böbreklerdeyetmezliğeyolaçabilenböbrek hasarı

İdraryapmadazorlanma

Erkekhastalardaidraryapamama(öncedenmevcutbirprostatik büyümebu durumu

hazırlayıcı faktörolabilir)

Seyrek

10/11

Kanpulcuğusayısındaazalma(trombositopeni),akyuvarsayısındaazalma(lökopeni),

kanhücrelerindeazalma(pansitopeni),kansızlık(anemi),hemolitikanemigibikansayım

değişiklikleri

Deridöküntüsü,kaşıntı,alerjiködem,yüzde,dildeveboğazdaşişlik(anjioödem),yaygın

akıntılıdöküntüler(akutjeneralizeaksantematözpüstülozis),el,yüzveayaktadantele

benzerkızarıklık oluşturan, aşırıduyarlılık(eritemamultiform)

Alerjikreaksiyonlar,anaflaktikşok(el,ayak,yüzvedudaklarınşişmesi,yadaözellikle

boğazdanefesdarlığınayolaçacak şişme)

Akciğerdenefesdarlığınayolaçacakastımbenzeribelirtiler(bronkospazm),bronşiyal

salg ılarda kalınlaşma

İştahsızlık

Depresyon, kabuslar

Başdönmesi, iritabilite(uyaranlarakarşıaşırıduyarlıolmadurumu), konsantreolamama

Hayal görme(özellikleçocuklarda)dahil merkezi sinir sistemi uyarımbelirtileri

Bulanık görme

Kulak çınlaması

Halsizlik, göğüssıkışması

Kan basıncıartışı

Sarılık dahilhepatit

Anksiyete(endişe)

Bilinmiyor

Merkezisinirsistemindeuyarılma,beyindeiltihaplanma(ensefelopati),uykusuzluk,

titreme

Baş ağrısı

Hafifsersemliktenderinuykuyakadardeğişenyatışmahali,çocuklardaparadoksikal

eksitasyon(vücut/organlarınuyarılması),yaşlılardakonfüzyonelpsikoz(bilinç

bulanıklığıylaseyreden sinirselbozukluk)

Eksfoliyatifdermatit(deridekızarıklıkvepullanma)dahilalerjikreaksiyonla,ışığa

duyarlılık, derireaksiyonları, ürtiker

Kasseyirmesiveinkoordinasyonu (koordinasyonun bozulması)

11/11

Üriner retansiyon (idraryapamama)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınız yan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelen yanetkileribildirerek k ullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.DEFLU ®

’n unsaklanması

DEFLU ®

’y u çocuklarıngöremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihindensonraDEFLU ®

’y u kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizDEFLU ®

’y ukullanmayınız.

RuhsatSahibi:

RecordatiİlaçSan. veTic. A.Ş.

Doğan AraslıCad. No:219

34510 Esenyurt/İSTANBUL

ÜretimYeri:

RecordatiİlaçSan. veTic. A.Ş.

Doğan AraslıCad. No:219

34510 Esenyurt/İSTANBUL

Bu kullanmatalimatı…… … …tarihindeonaylanmıştır.