DECAVIT PRONATAL FILM TABLET, 60 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DECAVIT PRONATAL FILM TABLET, 60 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DECAVIT PRONATAL FILM TABLET, 60 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • multivitaminler ve diğer mineraller, dahil. kombinasyonları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 216/10
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 09-06-2008
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TAL1MATI

DECAVIT PRONATAL Film Kaph Tablet

Agiz yoluyla alum.

Etkin madde:

4000 IU (1201.2 pg)A vitamini, 1.6 mg B1 vitamini, 1.8

mg B2 vitamini, 2.6 mg B6 vitamini, 4 mg BI2 vitamini, 100 mg C vitamini,

500 IU D2 vitamini, 15 mg E vitamini,200 pg B8 vitamini, 10 mg B5 vitamini,

0.8 mg folik asit, 19 mg nikotinamid, 125 mg kalsiyum, 60 mg demir, 100

mg magnezyum, 125 mg fosfor, 1 mg bakir, 1 mg mangan, 7.5 mg cinko

Yardmtn maddeler:

Laktoz, povidon K-30, mikrokristalin seltiloz PH 102, talk,

kroskarmelos sodyum, magnezyum stearat, polietilen glikol 6000, titanyum

dioksit, sari demir oksit, hidroksipropil metil sellthoz E-5.

Bu Ilan kullanmaya baslamadan once bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice

okuyunuz, ciinkii sizin icin 8nemli bilgiler icermektedir.

Bu kullanma talimatim saklaymiz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyac

duyabilirsiniz.

Eger ilave sorularonz olursa, lutfen doktorunuza veya eczacimza dam,stniz.

Bu ilac kifisel olarak sizin icin recete

ba,skalarma vermeyiniz.

Bu ilacin kullammi nrasznda, doktora veya hastaneye gittiginizde doktorunuza bu

ilact

kullanchg Lutz:

soyleyiniz.

Bu talimatta yazdanlara aynen uyunuz. flay hakkmda size onerilen dozun dzsmda

yoksek veya diisiik

doz kullanmayour

ilmlinapslablaatindai

I. DECAVIT PRONATAL nedir ye ne igin kullandtr?

2.

DECAVIT PRONATAL'i kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler

3.

DECAVIT PRONATAL nastl kullanthr?

4.

Olast yan etkiler nelerdir?

5.

DECAVIT PRONATAL'in saklanmast

Basliklart yer almaktadir.

1. DECAVIT PRONATAL nedir ve ne icin kullanthr?

DECAVIT PRONATAL, 30 ye 60 film kaph tablet iceren ambalajlarda kullamma

sunulmustur.

Her bir film kaph tablet icinde 12 vitamin, 4 mineral ye 3 eser element bulunmaktadir.

DECAVIT PRONATAL gebelik ve emzirme sirasinda artan vitamin, mineral ve

eser element ihtiyacin karsilanmast veya yetersiz alim sonucu olusan eksikliginin

giderilmesinde kullanilir.

Vitaminler, mineraller ve eser elementler temel besinlerdir. Viicut tarafmdan

iiretilemedikleri iyin besin yoluyla almmalart gerekir.

Gebe bir kadmin kendi vticudunun yam sera yocugu iyin de beslenme saglamasi

gerektiginden, gebe ye emziren kadmlarda gebe olmayan kadmlara kiyasla vitamin,

mineral ye eser element ihtiyaci yok daha fazIadir. Emzirme strasmda bebegin agirhgi

ilk 4 ayda iki katina yiktigindan temel besin ihtiyaci yok daha ytiksektir.

2. DECAVIT PRONATAL'i kullanmadan Once dikkat edilmesi gerekenler

DECAVIT PRONATAL'i asagniaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eger;

ilacm iyerdigi maddelere karst alerjiniz var ise

A ye D vitamini fazIaliginiz var ise

BObrek fonksiyon bozuklugunuz var ise

Demir ve/veya baker metabolizma bozuklugunuz var ise

Kanda ya da idrarda kalsiyum dtizeyiniz ytiksek ise

Kanda fosfat ya da magnezyum diizeyiniz yiiksek ise

Idrar yolu ya da bobreklerde tas sorununuz var ise

DECAVIT PRONATAL'i nagidaki durumlarda DIKKATLi KULLANINIZ

A ve/veya D vitamini onerilen dozda kullanilmalidir. Bu vitaminler ytiksek

dozda dogmamis bebek iyin zararlt olabilirler.

Vitamin iyeren baska ilaylar kullaniyorsantz,

A vitamini, D vitamini, demir ye balm

gibi katkill gida/iyecekler veya takviye

tiriinler kullantyorsaniz.

Folik alit, B12 vitamini ye demir ban anemi (kanstzlik) formlartni

maskeleyebilmektedir.

Kandaki fosfat miktarmin fazla oldugu durumlarda

Bu uyardar geymisteki herhangi bir donemde dahi olsa sizin iyin geyerliyse Ititfen

doktorunuza danism.

DECAVIT PRONATAL'in yiyecek ye icecek ile kullamlmasi

Oksalik asit (tspanak ye ravent icerir) ve fitik asit (tiim talullar icerir) kalsiyum

emilimini inhibe edebileceginden dolayi, yiiksek konsantrasyonlarda oksalik asit ye

fitik asit iceren gidalann yenilmesi halinde, iki saat gectikten sonra bu iiriintin alinmasi

onerilir.

Hamilelik

Ilan kullanmadan once doktorunuza veya eczacunza dantvna.

Bu urun, hamilelik donemi ve emzirme doneminde kullandmak iizere hazirlanmism.

Bu preparat iyodfir icermemektedir. Hamilelik ye emzirme doneminde uygun iyodtir

ahnn temin edilmelidir.

Onerilen dozlarda hamilelik boyunca kullanddigmda herhangi bir problem

gOzlenmemistir. Hamilelik cliineminde taysiye edilen dozlardan yiiksek dozlarda

kullandmamahchr.

Hamilelik esnasmda giinitik alim 2500 mg kalsiyum ve 2000 1U (50mg) D vitamini ve

3000pg (10.000IU) A vitamini dozlanni asmamalahr. A vitamini (ornegin karaciger ye

karaciger Orlinlen) ve/veya D vitamininden zengin gidalann almmast ye bu

vitaminlerin ytiksek seviyelerini icerebilecek olan takviye edilmis gidalann ve

iceceklerin alnm hesaba kanlmahthr.

Tedaviniz szrasmda hamile oldugunuzu fork ederseniz hemen doktorunuza veya

eczacmaa danzmzz.

Emzirme

Ram kullanmadan

Once

doktorunuza veya eczacmaa dam§mtz.

Bu tirtin hamilelik ve emzirme doneminde kullarnlmak tizere formtile edilmistir.

Bu preparat iyodtir icermemektedir. Hamilelik ye emzirme doneminde uygun iyodiir

&inn temin edilmelidir.

Emzirme doneminde taysiye edilen dozlardan ytiksek dozlarda kullandmamalichr.

Emzirme doneminde giinitik ahm 2500 mg kalsiyum ye 2000 IU (501.1g) D vitamini ve

3000pg (10.000IU) A vitamini dozlannt asmamandm A vitamini (ornegin karaciger ve

karaciger tirilnlen) ve/veya D vitamininden zengin gidalann ahnmasi ve bu vitaminlerin

yiiksek seviyelerini icerebilecek olan takviye edilmis gidalann ye iceceklerin alum

hesaba katilmahchr.

Arac ye makine kullammi

Arac ve makine kullammt ilzerine herhangi bir etki olusturmasi beklenmez.

DECAVIT PRONATAL'in iceriginde bulunan yardimci maddeler hakkinda

onemli bilgiler

Bu tibbi Orlin laktoz icermektedir. Eger daha Onceden doktorunuz tarafindan bazi

sekerlere karsi intoleransiniz (dayaniksizligmiz) oldugu seylenmisse bu tibbi

urunu

almadan once doktorunuzla temasa geciniz.

Bu tibbi Orlin her dozunda I mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihitiva eder; yani

esasinda "sodyum icermez".

Diger ilaclar ile birlikte kullanim

Bazi ilaclar ile birlikte kullanildiginda DECAVIT PRONATAL'in ya da kullanilan

diger Ham etkisi degisebilir. Asagidaki ilaclan kullaniyorsaniz kitten doktorunuza

soyleyiniz:

Enfeksiyonlann tedavisinde kullanilan tetrasiklin, florokinolon ya da penisilin

grubu antibiyotikler

Viral enfeksiyonlara karsi kullanilan ilaclar

Antiasit ilaclar

Antikoagiilanlar (kanm pihtilasmasini onleyen ilaclar)

Parafin yagi gibi kabizlik giderici ilaclar

Levodopa iceren parkinson ilaclan

Genellikle kemik erimesinde kullanilan bifosfonat ttirevi ilaclar

Tiroksin hormonu iceren ilaclar

Dijital ye tiyazid tiirevi idrar sokturticider

Yilksek miktarda okzalik asit (ispanak ve ravent) ye fitik asit (turn tahillar)

iceren gidalar

Eger reeeteli ya da recetesiz herhangi bir flan §u anda kullamyorsanzz veya son

zamanlarda kullandunz ise Wen doktorunuza veya eczacunza bunlar hakkmda bilgi

veriniz.

3. DECAVIT PRONATAL nasil kullandur?

Uygun kullamm ye doz/uygulama stkhgt iein talimatlar:

Doktorunuz farkli bir taysiyede bulunmadikca giinde 1 tablet kullaniniz.

Uygulama yolu ye metodu:

Doktorunuz farkli bir taysiyede bulunmadikca kahvalti ile bir bardak su ile birlikte

kullaniniz.

Eger sabahlan asin bulantiniz oluyorsa tabletleri ogle vakti veya gerekirse aksamlan da

alabilirsiniz.

Degisik yas

gruplarn

cocuklarda kullanimn 18

yasin altindaki hamileler ye sut veren anneler tarafindan

kullandabilir. Ozel bir doz ayarlamasma gerek yoktur.

Ozel kullanim durumlari:

138brek

yetmezligi: Bobrek yetmezligi olan hastalar DECAVIT PRONATAL

kullanmamalidir.

Karaciger yetmezligi: Karaciger yetmezligi olan hastalar DECAVIT PRONATAUI

doktor gozetimi altinda kuIlanmalidir.

Eger DECAVIT PRONATAL'in etkisinin cok guclu veya zaytf olduguna dair bir

izleniminiz var ise doktorunuz veya eczaczna ile konusunuz.

Kullanmantz gerekenden daha fazla DECAVIT PRONATAL kullandlysantz

Bu urunon onerildigi gibi kullanddiginda bir doz asimina yol acabilecegine dair

hicbir bulgu mevcut degildir.

Ani baslayan bas agnst, sersemlik ye kablzhk, ishal, bulanti ve kusma doz

asimi icin belirleyici olabilmektedir.

Eger bOyle belirtiler meydana gelirse, tedavi sonlandirilmalichr ye bir hekime

danisilmalidir.

DECAVIT PRONATAL 'den kullanmann gerekenden fazlasint kullantnissanzz bir doktor

veya eczact ile konusunuz.

DECAVIT PRONATAL'i kullanmay, unutursamz

Unutulan dozlart dengelemek icin Oft doz almaymtz.

4. Olasi yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaclar gibi, DECAVIT PRONATAL'in iceriginde bulunan maddelere duyarlt olan

kisilerde yan etkiler olabilir.

Yaygin yan etkiler

(10 kiside 1 'den az kisiyi etkileyebilen):

Mide-bagirsak rahatsizliklar, (ern: kabizlik, ishal ye kusma) gorolebilir, ancak bunlar

genellikle tedavinin sonlandiriImasini gerektirmez.

Yaygin olmayan yan etkiler

(100 kiside 1 'den az kisiyi etkileyebilen):

Deride doktintil, astim, deri ye salgi yapan dokularda sislikler ye deride kasintilt

kizarikliklar dahil olmak iizere alerji sonucu yiiz ve bogazda sisme gibi awl

duyarlilik reaksiyonlart bildirilmistir. Bunlarin hepsi cok ciddi yan etkilerdir. Eger

bunlardan birisi sizde mevcut ise, acil tibbi mtidahaleye veya hastaneye yattrilmaniza

gerek olabilir.

Bilinmiyor

Glukoz 6 fosfat dehidrojenaz eksikligi olanlarda C vitamini hemolitik anemiye yol

acabilmektedir.

Hiperkalsiuri (idrarda fazla miktarda kalsiyum bulunmasi) Bas agrisi, sersemlik,

uykusuzluk, sinirlilik hali

Ayrica;

idrarda hafif bir sari renklenme gortisebilir. Bu etki Ham icerigindeki Vitamin B12'den

kaynaklamaktadir ye zararsizdtr.

DECAVIT PRONATAL diskida siyah renklenmeye neden olabilecek demir

icermektedir.

Eger bu kullanma talimatznda bahsi gecmeyen herhangi bir yan elki ile kaqzlawsanzz

doktorunuzu veya eczacznizz bilgilendiriniz.

5. DECAViT PRONATAL'in saklanmast

DECA ViT PRONATAL '1 cocuklarin goremeyecegi, eriwmeyecegi yerlerde ye

ambalajazda saklayznzz.

25 °

C'nin altindaki oda sicakliklarmda sakIanmalidir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullannuz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DECAVIT PRONATAL'i kullanmayznzz.

Ruhsal sahibi:

KOCAK FARMA ilac ye Kimya Sanayi

Baglarbasi, Gazi Cad., No:64-66 Uskudar / ISTANBUL

imal yeri:

KOCAK FARMA Bac ye Kimya Sanayi A.S.

Organize Sanayi Bolgesi, Cerkezkey / TEKIRDAG

Bu kullanma talimatz. /. /

tarihinde onaylannnstir.