DEBRIDAT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEBRIDAT FORT 200 MG 20 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEBRIDAT FORT 200 MG 20 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • trimebutine

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699532015440
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

DEBRİDATFORTtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirtablet200 mgTrimebutinMaleat içerir.

Yardımcımaddeler:Laktoz, mikrokristalinselüloz, povidon, karoksimetilamidon, silikajel,

magnezyumstearat

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.DEBRİDATFORTnedirveneiçinkullanılır?

2.DEBRİDATFORT’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.DEBRİDATFORTnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.DEBRİDATFORT’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.DEBRİDAT

FORTnedirveneiçinkullanılır?

DEBRİDATFORT20,40ve90tabletlikblisterambalajlardasunulur.

DEBRİDATFORT’unetkenmaddesi Trimebutinsindirimhareketliliğinidüzenleyen bir

ajandır.Sindirim kashareketlerindeazalmavarsasindirimkaslarınıuyarıcı; sindirim kas

hareketlerindeartışvarsaordakispazmıçözücüolaraketkir.Budüzenleyiciaktivitebütün

sindirimkanalındagörülür.Hareketbozukluklarınabağlıolanfonksiyonel sindirim

hastalıklarında;fizyolojikhareketliliğiyeniden düzenler.

DEBRİDATFORT;

-İrritablbarsak sendromutedavisinde,

-Fonksiyonelsindirimbozukluklarındave

-Midevebağırsaklarlailgilipolimorfbelirtilerintedavisindekullanılır.

1

2.DEBRİDATFORT’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DEBRİDATFORT’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Trimebutinveformülasyondabulunanmaddelerdenherhangibirinekarşıaşırıduyarlılık

durumlarıvarisekullanmayınız.

DEBRİDATFORT’uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Herhangibirözelkullanımuyarısıbulunmamaktadır.

“Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.”

DEBRİDATFORT’unyiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyecekveiçecekileetkileşimibulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Yeterliçalışmabulunmadığından;gebeliğinilk3ayıiçindekullanılmasıönerilmez.2.ve3.

dönemlerdeancak gerekliisekullanılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Annesütünegeçebileceğinden emzirenannelereverilmemelidir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımıüzerineetkisibildirilmemiştir.

DEBRİDATFORT’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

DEBRİDATFORTlaktoziçermektedir.

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğu

söylenmişsebu tıbbiürünü almadan öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Herhangibirilaçlaetkileşimbildirilmemiştir.

2

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuzaveya eczacınıza bunlarhakkındabilgiveriniz.

3.DEBRİDATFORTnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Hekimönerisinegörekullanılır.

Geneldeönerilen doz, erişkinleriçin günde3 kez1 tablettir.

Uygulama yoluvemetodu:

Tabletlerçiğnenmedenyeterlimiktardasıvı,örneğin birbardak su ileyutulmalıdır.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça, bu talimatlarıtakip ediniz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklardakullanımiçin oralsüspansiyonformumevcuttur.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılardakullanımıhakkındaherhangibirkısıtlamabildirilmemiştir.

Özelkullanımdurumları:

Özelkullanımıyoktur.

EğerDEBRİDATFORT’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

isedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDEBRİDATFORTkullandıysanız:

DEBRİDATFORT’tankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

DEBRİDATFORT’ukullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

DEBRİDATFORTiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Herhangibiretki beklenmemektedir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi,DEBRİDATFORT’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

3

Aşağıdakilerdenbiriolursa,DEBRİDATFORT’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazın

yutmayıveyanefesalmayızorlaştıracak şekildeşişmelerinde,

Deridöküntüsü

Baygınlık

Bunların hepsiçok ciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinDEBRİDATFORT’akarşıciddialerjinizvar

demektir. Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrek görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Ciltte reaksiyon

Başdönmesi

Uyuklama

BunlarDEBRİDATFORT’unhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.DEBRİDATFORT’unsaklanması

DEBRİDATFORT’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C’nin altındaodasıcaklığındasaklayınız

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakisonkullanma tarihinden sonraDEBRİDATFORT’ukullanmayınız.

RuhsatSahibi:

PfizerİlaçlarıLtd.Şti.MuallimNaciCad. No:5534347 Ortaköy/İSTANBUL

Üretimyeri:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic. A.Ş.

SanayiMahallesi,TunçCad.No:3

Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatı……………..tarihindeonaylanmıştır.

4

Document Outline

30-7-2018

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Active substance: Oclacitinib maleate) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5153 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2688/R/13

Europe -DG Health and Food Safety