DEBRIDAT 100 MG TABLET, 40 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEBRIDAT 100 MG TABLET, 40 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEBRIDAT 100 MG TABLET, 40 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • trimebutine

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 234/53
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-08-2011
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

DEBRİDAT100 mgtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirtablet100 mg trimebutinMaleatiçerir.

Yardımcımaddeler:Sodyumnişastaglikonat,mikrokristalinselülozTip102,povidonK-30,

Laktozmonohidrat, silikon dioksit, magnezyumstearat.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.DEBRİDATnedirveneiçinkullanılır?

2.DEBRİDATkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.DEBRİDATnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.DEBRİDAT’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.DEBRİDATnedirveneiçinkullanılır?

DEBRİDAT,beyazbeyazımsı, bikonveksyuvarlak tabletlerhalinde20 ve40tabletlikblister

ambalajlardasunulur.

DEBRİDAT’ınetkenmaddesitrimebutinsindirimhareketliliğinidüzenleyenbirajandır.

Sindirimkashareketlerindeazalmavarsasindirimkaslarınıuyarıcı;sindirimkas

hareketlerindeartışvarsaordakispazmıçözücüolaraketkir.Budüzenleyiciaktivitebütün

sindirimkanalındagörülür.Hareketbozukluklarınabağlıolanfonksiyonelsindirim

hastalıklarında;fizyolojikhareketliliğiyeniden düzenler.

DEBRİDAT;

-İrritablbarsak sendromutedavisinde,

-Fonksiyonelsindirimbozukluklarındave

-Midevebağırsaklarlailgilipolimorfbelirtilerintedavisindekullanılır.

1

2.DEBRİDAT’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DEBRİDAT’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Trimebutinveformülasyondabulunanmaddelerdenherhangibirinekarşıaşırıduyarlılık

durumlarıvarisekullanmayınız.

DEBRİDAT’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Herhangibirözelkullanımuyarısıbulunmamaktadır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

DEBRİDAT’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyecekveiçecekileetkileşimibulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Yeterliçalışmabulunmadığından;gebeliğinilk3ayıiçindekullanılmasıönerilmez.2.ve3.

dönemlerdeancak gerekliisekullanılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Annesütünegeçebileceğinden emzirenannelereverilmemelidir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımıüzerineetkisibildirilmemiştir.

DEBRİDAT’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

DEBRİDAT33.265mglaktozmonohidratiçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafından

bazışekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzlatemasageçiniz.

DEBRİDAT13.00mgsodyumnişastaglikonatihtivaeder.Budurum,kontrollüsodyum

diyetindeolan hastalaricin gözönündebulundurulmalıdır.

2

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Herhangibirilaçlaetkileşimbildirilmemiştir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.DEBRİDATnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Hekimönerisinegörekullanılır.

Geneldeönerilen doz, erişkinleriçin günde3 kez1-2tablettir.

Uygulama yoluvemetodu:

Tabletlerçiğnenmedenyeterlimiktardasıvı,örneğin birbardak su ile,yutulmalıdır.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça, bu talimatlarıtakip ediniz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklardakullanımiçin oralsüspansiyonformumevcuttur.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılardakullanımıhakkındaherhangibirkısıtlamabildirilmemiştir

Özelkullanımdurumları:

Özelkullanımıyoktur

EğerDEBRİDAT’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDEBRİDATkullandıysanız:

DEBRİDAT’tankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DEBRİDAT’ıkullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

DEBRİDATiletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Herhangibiretkibeklenmemektedir.

3

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DEBRİDAT’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,DEBRİDAT’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazın

yutmayıveyanefesalmayızorlaştıracak şekildeşişmelerinde,

Deridöküntüsü

Baygınlık

Bunların hepsiçok ciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinDEBRİDAT’akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrek görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Ciltte reaksiyon

Başdönmesi

Uyuklama

BunlarDEBRİDAT'ın hafifyan etkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.DEBRİDAT’ınsaklanması

DEBRİDAT’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakisonkullanma tarihinden sonraDEBRİDAT'ıkullanmayınız.

RuhsatSahibi:

PfizerİlaçlarıLtd.Şti.

MuallimNaciCad. No:5534347 Ortaköy-İstanbul

Üretimyeri:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic. A.Ş.

SanayiMahallesi, TunçCad.No:3

Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatı.tarihindeonaylanmıştır.

4

Document Outline