DAPIGRA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DAPIGRA 60 MG 3 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DAPIGRA 60 MG 3 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • olanlarda

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699262090915
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 14-06-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/19

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

DAPİGRA 60 mg film tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

60 mg dapoksetine eşdeğer 67,16 mg dapoksetin hidroklorür

Yardımcı madde:

Laktoz spray dried (inek sütü kaynaklı): 87,75 mg

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film tablet.

Gri renkli, yuvarlak, bir yüzünde “60” baskısı diğer yüzünde çentiği olan film tabletlerdir.

4.KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

DAPİGRA, 18 ile 64 yaş arası erkeklerdeki prematür ejakülasyonun (PE) tedavisinde endikedir.

DAPİGRA sadece aşağıdaki kriterleri tümünü sağlayan hastalara reçetelenmelidir:

İntravajinal ejakülasyon gecikme süresi iki dakikadan az olan; ve

Minimal

cinsel

uyarı

penetrasyon

öncesinde,

penetrasyon

anında

penetrasyondan kısa bir süre sonra olan ve hastanın arzuladığı süreden önce gerçekleşen

persistan veya rekürren ejakülasyon; ve

PE’nin bir sonucu olarak belirgin kişisel sıkıntı (stres) ya da kişiler arası ilişkilerde

zorluk; ve

Ejakülasyonun kontrolünün zayıf olması; ve

Son 6 aydaki cinsel birleşme girişimlerinin çoğunda prematür ejakülasyon hikayesi

DAPİGRA

yalnızca,

öngörülen

cinsel

birleşme

öncesinde

isteğe

bağlı

tedavi

olarak

uygulanabilir.

DAPİGRA, PE tanısı olmayan erkeklerde ejekülasyonu geciktirmek için reçetelenmemelidir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / Uygulama sıklığı ve süresi:

Erişkin erkekler (18-64 yaş)

Tüm hastalar için önerilen başlangıç dozu gerektiğinde ilişkiden yaklaşık 1 ila 3 saat öncesinde

alınan 30 mg'dır. DAPİGRA ile tedaviye 60 mg ile başlanmamalıdır.

DAPİGRA günlük olarak sürekli alınan bir tedavi için değildir. DAPİGRA yalnızca cinsel

aktivite planlandığı zaman alınmalıdır. DAPİGRA 24 saatte bir defadan fazla alınmamalıdır.

30 mg ile alınan bireysel yanıt yetersizse ve hastada orta şiddetli veya şiddetli advers

reaksiyonlar ya da prodromal senkop belirtileri görülmemişse doz, gerektiğinde ilişkiden

yaklaşık 1 ila 3 saat öncesinde alınan maksimum önerilen doz olan 60 mg’a yükseltilebilir. 60

mg doz ile advers olayların görülme sıklığı ve şiddeti daha fazladır.

Başlangıç dozunda hastada ortostatik reaksiyonlar görülürse, doz 60 mg'a yükseltilmemelidir

(bkz. Bölüm 4.4).

Prematür ejakülasyon tedavisi için DAPİGRA’yı seçen hekim, hastadaki risk-yarar dengesini

ve tedavinin daha sonraki seyrini belirlemek amacıyla tedavinin ilk dört haftasında veya 6 doz

2/19

sonrasında hasta tarafından bildirilen yararları ve riskleri değerlendirmelidir.

DAPİGRA’nın 24 haftadan uzun süreli kullanımındaki etkililik ve güvenliliğiyle ilgili veriler

sınırlıdır. Tedaviye devam etme yönünde klinik gereksinim ve DAPİGRA tedavisinin risk-yarar

dengesi en azından altı ayda bir yeniden değerlendirilmelidir.

Uygulama şekli:

Oral yoldan kullanım içindir.

Tabletlerin, tam dolu, en az bir bardak suyla alınması önerilir. DAPİGRA yemeklerle birlikte

ya da aç karnına alınabilir (bkz. Bölüm 5.2).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Hafif ya da orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunması önerilir. Ağır

böbrek yetmezliği olan hastalarda DAPİGRA kullanımı önerilmez (bkz. Bölüm 4.4 ve 5.2).

Karaciğer yetmezliği:

Orta ve ağır karaciğer yetmezliği (Child-Pugh B ve C) olan hastalarda DAPİGRA kullanımı

kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3 ve 5.2).

Pediyatrik popülasyon:

DAPİGRA 18 yaş altı bireylerde kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

DAPİGRA’nın 65 yaş ve üzerindeki hastalardaki etkililik ve güvenliliği gösterilmemiştir (bkz.

Bölüm 5.2).

CYP2D6 enzimini zayıf metabolize ettiği bilinen ya da potent CYP2D6 inhibitörleriyle

tedavi gören hastalar:

CYP2D6 enzimini zayıf metabolize ettiği bilinen ya da Potent CYP2D6 inhibitörleriyle tedavi

gören hastalarda DAPİGRA dozunun 60 mg'a çıkarılması sırasında dikkatli olunması tavsiye

edilir (bkz. Bölüm 4.4, 4.5 ve 5.2).

Orta dereceli veya potent CYP3A4 inhibisyonu yapan ilaçlarla tedavi gören hastalar:

DAPİGRA’nın

potent

CYP3A4

inhibitörleri

birlikte

kullanımı

kontrendikedir.

Orta

derecede

CYP3A4

inhibisyonu

yapan

ilaçlarla

birlikte

kullanımda

dozlar

sınırlanmalıdır ve dikkatli olunması tavsiye edilir (bkz. Bölüm 4.3, 4.4 ve 4.5).

4.3. Kontrendikasyonlar

DAPİGRA, dapoksetin hidroklorüre ya da ilacın bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi

birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

DAPİGRA’nın, aşağıdaki ciddi kardiyak patolojilerde kullanımı kontrendikedir:

Kalp yetmezliği (NYHA evre II-IV)

AV blok ya da hasta sinüs sendromu gibi ileti bozuklukları

Ciddi iskemik kalp hastalığı

Ciddi kapak hastalığı

Senkop hikayesi

Hastanın hikayesinde mani ya da ağır depresyon bulunması

3/19

Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri ile birlikte ya da MAO inhibitörü bir ilaçla tedavinin

kesilmesinden sonraki 14 gün içinde kullanımı kontrendikedir. Aynı şekilde, DAPİGRA

uygulanmasından sonraki 7 gün içinde bir MAO inhibitörü uygulanmamalıdır (bkz. Bölüm

4.5). Tioridazin ile birlikte ya da tioridazin ile tedavinin kesilmesinden sonraki 14 gün içinde

kullanımı kontrendikedir. Aynı şekilde, DAPİGRA uygulanmasından sonraki 7 gün içinde

tioridazin uygulanmamalıdır (bkz. Bölüm 4.5).

Serotonin

gerialım

inhibitörleri

[selektif

serotonin

gerialım

inhibitörleri

(SSRI’lar),

serotoninnorepinefrin gerialım inhibitörleri (SNRI’lar), trisiklik antidepresanlar (TCA’lar)]

veya serotonerjik etkili diğer tıbbi/bitkisel ürünlerle [örn., L-triptofan, triptanlar, tramadol,

linezolid, lityum, sarı kantaron (St. John’s Wort-Hypericum perforatum)] birlikte kullanımı ya

da bu tıbbi/bitkisel ürünlerin kesilmesinden sonraki 14 gün içinde kullanılması kontrendikedir.

Aynı şekilde, DAPİGRA uygulanmasından sonraki 7 gün içinde bu tıbbi/bitkisel ürünler

uygulanmamalıdır (bkz. Bölüm 4.5).

Ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, sakuinavir, telitromisin, nefazadon, nelfinavir, atazanavir,

vb. potent CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte kullanımı kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.5).

Orta ve ağır karaciğer yetmezliği.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Genel öneriler

DAPİGRA

yalnızca

bölüm

5.1'deki

kriterlerin

hepsinin

bulunduğu

prematür

ejakülasyonu olan erkeklerde endikedir. DAPİGRA prematür ejakülasyon tanısı almamış

erkeklerde

reçete

edilmemelidir.

Prematür

ejakülasyonu

olmayan

erkeklerde

güvenliliği

gösterilmemiştir ve prematür ejakülasyonu olmayan erkeklerde ejakülasyonu geciktirici etkileri

hakkında veri bulunmamaktadır.

Cinsel fonksiyon bozukluklarının diğer formları:

Tedavi öncesi hastalar erektil disfonksiyon dahil diğer cinsel bozukluklar açısından hekimler

tarafından dikkatli bir biçimde incelenmelidirler. DAPİGRA, PDE5 inhibitörü kullanmakta

olan erektil disfonksiyonu olan erkeklerde kullanılmamalıdır.

Ortostatik hipotansiyon:

Tedaviye başlamadan önce, hekim tarafından ortostatik olaylarla ilgili anamnezin de alındığı

dikkatli bir tıbbi inceleme gerçekleştirilmelidir. Tedaviye başlamadan önce ortostatik bir test

(yatar durumdayken ve ayaktayken ölçülen kan basıncı ve nabız sayısı) uygulanmalıdır.

Hastada kanıtlanmış bir ortostatik reaksiyona işaret eden bulgular varsa ya da ortostatik bir

reaksiyondan kuşkulanılıyorsa DAPİGRA kullanımından kaçınılmalıdır.

Klinik

çalışmalarda

ortostatik

hipotansiyon

raporlanmıştır.

İlacı

reçeteleyen

hekim,

hastalarında, ayağa kalktıktan hemen sonra sersemlik hissi gibi olası prodromal semptomları

tecrübe ederlerse, hemen yere uzanarak başlarını vücudunun diğer bölgelerinden aşağıda

tutmalarını ya da başlarını dizlerinin arasında tutacak şekilde oturarak, semptomlar düzelene

kadar bu durumda beklemelerini öğütlemelidir. Hekim hastasını, uzun süre yatar ya da oturur

pozisyonda kaldıysa, aniden ayağa kalkmaması konusunda da bilgilendirmelidir.

İntihar/intihar düşünceleri:

4/19

Majör depresif bozukluğu ve diğer psikiyatrik bozuklukları olan çocuk ve adolesanlarda yapılan

kısa süreli çalışmalarda SSRI’lar dahil antidepresanlar plaseboyla karşılaştırıldığında, intiharla

ilgili düşünce ve intihar riskini arttırdığı bildirilmiştir. Yirmi dört

yaşından büyüklerde

gerçekleştirilen kısa süreli çalışmalarda ise, antidepresanlar plaseboyla karşılaştırıldığında

intiharla ilgili düşünce ve intihar riskinde bir artışa neden olmamıştır. Prematür ejakülasyonun

tedavisi için DAPİGRA kullanılan klinik çalışmalarda İntihar Değerlendirmesinde Kolombiya

Sınıflaması

[Columbia

Classification

Algorhythm

Suicide

Assessment

(C-CASA)],

Montgomery-Asberg Depresyon Derecelendirme Skalası (Montgomery-Asberg Depression

Rating

Scale)

Beck

Depresyon

Envanteri-II

(Beck

Depression

Inventory-II)

değerlendirmelerde

tedaviye

bağlı

intihar

girişimine

işaret

eden

kesin

belirti

görülmemiştir.

Senkop:

Tedavi sırasında senkop ya da baş dönmesi, sersemlik hali, göz kararması gibi senkopun

prodromal

belirtileri

görülebileceğinden

hastalar,

aralarında

araç

kullanımı

kullanımı

tehlikeli makinelerin de bulunduğu yaralanmaya neden olabilecek işleri yapmaktan kaçınmaları

konusunda uyarılmalıdır (bkz. Bölüm 4.8).

Bulantı, baş dönmesi/sersemlik hali ve terleme gibi senkopun olası prodromal semptomları

DAPİGRA ile tedavi edilenlerde plaseboya oranla daha sık olarak bildirilmiştir.

Klinik çalışmalarda Holter monitorizasyonu yapılan hastalarda bradikardi veya sinüs arresti ile

birlikte görülen bilinç kaybıyla karakterize senkop vakaları etyolojik olarak vazovagal olarak

değerlendirilmiş ve büyük çoğunluğu dozun alınmasını izleyen ilk 3 saatte, ilk dozdan sonra

veya çalışmayla ilişkili işlemler sırasında (kan alınması, ortostatik manevralar ve kan basıncı

ölçümleri gibi) görülmüştür. Bulantı, baş dönmesi, sersemlik hissi, çarpıntı, asteni, konfüzyon

ve aşırı terleme gibi olası prodromal semptomlar genel olarak dozun alınmasını izleyen ilk 3

saatte ve sıklıkla senkoptan önce görülmektedir. Hastalar, DAPİGRA tedavisinin herhangi bir

aşamasında

prodromal

semptomlarla

birlikte

veya

prodromal

semptomlar

görülmeksizin

senkop atağı geçirebilecekleri konusunda uyarılmalıdır. İlacı reçeteleyen hekimler, hastalarında

bilinç kaybına bağlı düşmeler nedeniyle gelişebilecek ciddi hasar olasılığını azaltmak amacıyla,

hastalarına tedavi sırasında uygun hidrasyon sağlanmasının önemi ve prodromal bulgu ve

semptomları nasıl tanıyabilecekleri konusunda danışmanlık vermelidir. Hasta olası prodromal

semptomları tecrübe ederse, hemen yere yatırılarak başının vücudunun diğer bölgelerinden

aşağıda

kalması

sağlanmalı

başını

dizlerinin

arasında

tutacak

şekilde

oturtularak

semptomlar düzelene kadar bu durumda bekletilmelidir. İlacı kullananlar senkop ya da diğer

merkezi sinir sistemi etkilerinin görülmesi durumunda, aralarında araç kullanma veya tehlikeli

makine kullanma gibi yaralanmaya neden olabilecek durumlardan kaçınmaları konusunda

uyarılmalıdır (bkz. Bölüm 4.7).

Kardiyovasküler risk faktörü bulunan hastalar

Faz 3 çalışmalara kardiyovasküler hastalığı olanlar dahil edilmemiştir. Senkoptan kaynaklanan

kardiyovasküler advers sonuçların riski (kardiyak senkop ve diğer nedenlere bağlı senkop), altta

yatan yapısal kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda (örn., kalbin çıkışında dokümante

edilmiş bir obstrüksiyon, kalp kapak hastalığı, karotis stenozu ve koroner arter hastalığı)

artmıştır. Bu artmış riskin altta yatan kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda vazovagal

senkopa neden olup olmayacağını belirlemek için mevcut veriler yetersizdir.

Keyif verici ilaçlarla birlikte kullanım

5/19

Hastalara DAPİGRA’yı, keyif verici (uyuşturucu/uyarıcı) ilaçlarla birlikte kullanmamaları

öğütlenmelidir.

Seratonerjik

etkisi

olan

ketamin,

etilendioksimetamfetamin

(MDMA)

lizerjik asit dietilamid (LSD) gibi keyif verici ilaçlar, DAPİGRA ile birlikte alındıklarında ciddi

advers olaylara yol açabilirler. Bu reaksiyonlar arasında aritmi, hipertermi ve serotonin

sendromu

bulunmaktadır

reaksiyonlar

bunlarla

sınırlı

kalmayabilir.

DAPİGRA’nın

narkotikler ve benzodiazepinler gibi sedatif özellikleri olan keyif verici ilaçlarla birlikte

kullanımı somnolans ve baş dönmesi/sersemlik hali gibi belirtileri arttırabilir.

Etanol

Hastalara DAPİGRA’yı alkolle birlikte kullanmamaları tavsiye edilmelidir.

Alkolün dapoksetinle kombine edilmesi alkolle ilişkili nörokognitif etkileri arttırabilir. Birlikte

kullanımda senkop gibi nörokardiyojenik advers olaylarda da artış görülerek kazaen yaralanma

riski artar; bu nedenle hastalara DAPİGRA kullanıyorken, alkol almaktan kaçınmaları tavsiye

edilmelidir (bkz Bölüm 4.5 ve 4.7).

Vazodilatasyon özelliği olan tıbbi ürünler

DAPİGRA, ortostatik toleransta olası bir azalmaya yol açabileceğinden, vazodilatasyona neden

olan tıbbi ürünleri (alfa adrenerjik reseptör antagonistleri ve nitratlar gibi) kullanan hastalara

dikkatle reçete edilmelidir (bkz. Bölüm 4.5).

Orta dereceli CYP3A4 inhibisyonu yapan ilaçlar:

Orta derecede CYP3A4 inhibisyonu yapan ilaçlarla birlikte kullanımda 30 mg'lık dozlar

aşılmadan dikkatli kullanılmalıdır (bkz. Bölüm 4.2 ve 4.5).

Potent CYP2D6 inhibitörleri:

Potent CYP2D6 inhibitörleriyle tedavi gören ya da CYP2D6 enzimini zayıf metabolize ettiği

bilinen hastalarda dozun 60 mg'a arttırılması, dozla ilişkili advers olayların görülme sıklığını

ve şiddetini arttırabilecek şekilde ilaca maruziyet düzeylerini arttırabileceğinden dikkatli

olunması tavsiye edilir (bkz. Bölüm 4.2, 4.5 ve 5.2).

Mani:

DAPİGRA mani/hipomani ya da bipolar bozukluk hikayesi olan hastalarda kullanılmamalı ve

bu bozukluklara ait semptomların geliştiği hastalarda kullanılıyorsa kesilmelidir.

Konvülziyon:

SSRI’ların konvülsiyon eşiğini düşürme potansiyeli nedeniyle, DAPİGRA kullanımı sırasında

konvülziyon görülen herhangi bir hastada ilacın kullanımı kesilmeli ve stabil olmayan epilepsisi

olan hastalarda DAPİGRA kullanımından kaçınılmalıdır. Epilepsisi kontrol altındaki hastalar

yakından izlenmelidir.

18 yaş altı çocuk ve adolesanlarda kullanım:

DAPİGRA 18 yaş altı bireylerde kullanılmamalıdır.

Depresyon ve/veya psikiyatrik bozukluklar:

Depresyonun altta yatan bulgu ve semptomları bulunan hastalar, DAPİGRA ile tedaviye

başlamadan önce tanımlanmamış bir depresif bozukluğun olup olmadığını ortaya çıkarmak için

değerlendirilmelidir. DAPİGRA’nın SSRI’lar ve SNRI’lar dahil antidepresanlarla birlikte

kullanımı kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3). DAPİGRA ile prematür ejakülasyonu tedavi etmek

için devam etmekte olan bir depresyon ya da anksiyete tedavisinin kesilmesi önerilmez.

6/19

DAPİGRA şizofreni gibi psikiyatrik bir hastalığı olan ya da komorbid depresyonu olan

erkeklerde, depresyon ile ilişkili semptomlarda kötüleşme halinde, bu durumun altta yatan

psikiyatrik hastalığın mı, uygulanan ilaç tedavisinin mi bir sonucu olduğu ayırt edilemeyeceği

için kullanılmamalıdır. Hekimler hastalarını, herhangi bir zaman gelişebilecek ve kendilerini

sıkıntıya sokan düşünce ya da hislerini bildirmeleri konusunda teşvik etmeli ve tedavi sırasında

depresyon ile ilişkili bulgu ve semptomlar görülürse DAPİGRA uygulamasına son vermelidir.

Hemoraji:

SSRI’ların

kullanımı

kanama

anormallikleri

bildirilmiştir.

Kanama

pıhtılaşma

bozukluğu hikayesi olan hastalarda ve özellikle trombosit fonksiyonlarını etkileyen ilaçlarla

(örn., atipik antipsikotikler ve fenotiyazinler, asetil salisilik asit, nonsteroidal antiinflamatuvar

ilaçlar

[NSAİ

ilaçlar],

anti-trombosit

ajanlar)

veya

antikoagülanlar

(örn.

varfarin)

DAPİGRA’nın birlikte kullanımında dikkatli olunması tavsiye edilir (bkz Bölüm 4.5).

Böbrek yetmezliği:

Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda DAPİGRA kullanımı önerilmez; hafif ya da orta

şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda ise dikkatli kullanılmalıdır (bkz Bölüm 4.2 ve 5.2).

Yoksunluk etkileri:

Kronik depresyonun tedavisi için uzun süreli SSRI kullanımının ani olarak kesilmesinin şu

semptomlara neden olduğu bildirilmiştir: disforik mizaç, irritabilite, ajitasyon, baş dönmesi,

duyusal bozukluklar (örn., elektrik çarpması hissi tarzında paresteziler), anksiyete, konfüzyon,

baş ağrısı, letarji, emosyonel labilite, insomnia ve hipomani.

Prematür

ejakulasyonu

olanlarda

gün

süreyle

DAPİGRA’nın

günlük

gerektiğinde kullanımı şeklinde tasarlanmış bir çift kör klinik çalışmada günlük doz uygulanan

gruptan plasebo uygulanan gruba geçen hastalarda geri çekilme sendromu ya hiç görülmemiş

ya da hafif orta dereceli uykusuzluk ve baş dönmesi gibi hafif çekilme belirtileri bildirilmiştir

(bkz. Bölüm 5.1).

Laktoz intoleransı:

Nadir

kalıtımsal

galaktoz

intoleransı,

Lapp

laktoz

yetmezliği

glikoz

galaktoz

malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Farmakodinamik etkileşimler

Monoamin oksidaz inhibitörleriyle etkileşim potansiyeli:

SSRI ilaçları, monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri ile birlikte kullanan hastalarda aralarında

hipertermi, rijidite, myoklonus, vital bulgularda olası hızlı oynamalar ile seyreden otonom

instabilite ile deliryum ve komaya ilerleyebilen ileri ajitasyonu da içeren mental durum

değişikliklerinin de bulunduğu ciddi, bazen fatal olabilen reaksiyonlar rapor edilmiştir. Bu

reaksiyonların, SSRI bir ilacı bıraktıktan kısa bir süre sonra MAO inhibitörleri kullanmaya

başlayan hastalarda da görülebildiği bildirilmiştir. Bazı vakalar nöroleptik malign sendroma

benzeyen özelliklerle kendisini göstermiştir. SSRI ilaçlarla MAO inhibitörlerinin bir arada

kullanımını inceleyen hayvan verileri, bu ilaçların kan basıncının yükseltilmesi ve davranışsal

eksitasyonunun uyarılması açısından sinerjik etkili olabileceğini öngörmektedir. Bu nedenle

DAPİGRA, MAO inhibitörleriyle birlikte ya da bir MAO inhibitörü ilacın bırakılmasından

sonraki 14 gün içinde kullanılmamalıdır. Aynı şekilde, DAPİGRA uygulanmasından sonraki 7

gün içinde bir MAO inhibitörü uygulanmamalıdır (bkz Bölüm 4.3).

7/19

Tioridazin ile etkileşim potansiyeli:

Tioridazin monoterapisi, ciddi ventriküler aritmilerle ilişkili QTc intervalinde uzamaya neden

olur.

DAPİGRA

gibi

CYP2D6

izoenzimini

inhibe

eden

tıbbi

ürünler,

tioridazinin

metabolizmasını

inhibe

ederek

tioridazinin

plazma

düzeylerinin

yükselmesine

neden

oluyormuş gibi durmaktadır.

Bu nedenle, QTc intervalinde uzama etkisini arttırmaları beklenir. DAPİGRA, tioridazin ile

birlikte ya da tioridazinin bırakılmasından sonraki 14 gün içinde kullanılmamalıdır. Aynı

şekilde, DAPİGRA uygulanmasından sonraki 7 gün içinde tioridazin uygulanmamalıdır (bkz

Bölüm 4.3).

Serotonerjik etkili tıbbi / bitkisel ürünler:

Diğer SSRI ilaçlar gibi DAPİGRA da, serotonerjik etkileri olan tıbbi/bitkisel ürünlerle [MAO

inhibitörleri, L-triptofan, triptanlar, tramadol, linezolid, SSRI ilaçlar, SNRI ilaçlar, lityum ve

sarı kantaron (St.John’s Wort, Hypericum perforatum)] ile birlikte kullanıldığında serotoninle

ilişkili etkilere neden olabilir. DAPİGRA, diğer SSRI ilaçlar, MAO inhibitörleri ya da diğer

serotonerjik

etkileri

olan

tıbbi/bitkisel

ürünlerle

birlikte

veya

tıbbi/bitkisel

ürünlerin

kesilmesinden

sonraki

gün

içinde

kullanılmamalıdır.

Aynı

şekilde

DAPİGRA

uygulanmasından sonraki 7 gün içinde bu tıbbi/bitkisel ürünler uygulanmamalıdır (bkz. Bölüm

4.3).

Merkezi sinir sistemi üzerinde etkili tıbbi ürünler:

DAPİGRA’nın prematür ejakülasyonu olan hastalarda merkezi sinir sistemi üzerinde etkili tıbbi

ürünlerle

(örn.,

antiepileptikler,

antidepresanlar,

antipsikotikler,

anksiyolitikler,

sedatif

hipnotikler)

birlikte

kullanımı

sistematik

olarak

değerlendirilmemiştir.

nedenle,

DAPİGRA’nın bu tür bir tıbbi ürünle kullanımı gerektiğinde dikkatli olunması önerilir.

Farmakokinetik etkileşimler

Birlikte uygulanan tıbbi ürünlerin dapoksetinin farmakokinetiğine etkileri:

İnsanlarda

karaciğer,

böbrekler

barsak

mikrozomlarında

yapılan

vitro

çalışmalar

dapoksetinin primer olarak CYP2D6, CYP3A4 ve flavin mono-oksijenaz 1 (FMO1) enzimleri

tarafından

metabolize

edildiğini

göstermektedir.

nedenle,

enzimlerin

inhibitörleri

dapoksetinin klirensini azaltabilir.

CYP3A4 inhibitörleri:

Potent CYP3A4 inhibitörleri:

Ketokonazol (7 gün süreyle günde iki defa 200 mg) kullanımı dapoksetinin (tek doz 60 mg)

değerini %35 ve AUC

değerini %99 arttırmıştır. Bağlanmamış dapoksetinin ve

desmetildapoksetinin de katkısı dikkate alındığında, potent CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte

kullanıldığında aktif fraksiyonun C

düzeyi yaklaşık %25 artabilir ve AUC değerleri ikiye

katlanabilir. Aktif fraksiyonun C

düzeyi ve AUC değerlerindeki yükselmeler, özellikle

fonksiyonel CYP2D6 enziminin bulunmadığı popülasyonda, yani CYP2D6 yavaş metabolize

edicilerde ya da CYP2D6 enziminin potent inhibitörleriyle kombine kullanımda daha da

belirgin olabilir. Bu nedenle DAPİGRA’nın ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, sakuinavir,

telitromisin, nefazadon, nelfinavir ve atazanavir gibi potent CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte

kullanımı kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).

Orta derecede CYP3A4 inhibisyonu yapan ilaçlar:

Orta derecede CYP3A4 inhibisyonu yapan ilaçlarla (örn., eritromisin, klaritromisin, flukonazol,

amprenavir,

fosamprenavir,

aprepitant,

verapamil,

diltiazem)

birlikte

kullanım,

özellikle

8/19

CYP2D6 enzimini yavaş metabolize edenlerde olmak üzere, dapoksetin ve desmetildapoksetin

maruziyetinde

önemli

artışlara

neden

olabilir.

ilaçlardan

herhangi

biriyle

birlikte

kullanımda, maksimum dapoksetin dozları 30 mg olmalıdır (bkz. Bölüm 4.2, 4.4 ve aşağısı).

Bu önlemler, genotipleme ya da fenotipleme yöntemiyle hastanın "CYP2D6 enzimini yoğun

metabolize eden" olarak doğrulanmadığı durumlarda her hasta için geçerlidir. CYP2D6

enzimini yoğun metabolize eden olduğu doğrulanan hastalarda dapoksetinin potent CYP3A4

inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında maksimum doz olarak 30 mg'lık dozların kullanılması

ve orta dereceli CYP3A4 inhibisyonu yapan ilaçlarla birlikte 60 mg'lık dozlarda kullanıldığında

dikkatli olunması önerilir.

Potent CYP2D6 inhibitörleri:

Fluoksetinin (7 gün süreyle 60 mg/gün) kullanımı dapoksetinin (tek doz 60 mg) C

değerini

%50 ve AUC

değerini %88 arttırmıştır. Bağlanmamış dapoksetinin ve desmetildapoksetinin

de katkısı dikkate alındığında, potent CYP2D6 inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında aktif

fraksiyonun C

düzeyi yaklaşık %50 artabilir ve AUC değerleri ikiye katlanabilir. Aktif

fraksiyonun C

düzeyi ve AUC değerlerindeki yükselmeler, CYP2D6 enzimini yavaş

metabolize edenlerde beklenen yükselmelerle benzerdir ve dozla ilişkili advers olayların

görülme insidansı ve şiddetinde bir artışla sonuçlanabilir (bkz. Bölüm 4.4).

PDE5 inhibitörleri:

DAPİGRA, ortostatik toleransta olası bir azalmaya yol açabileceğinden, PDE5 inhibitörü

kullanan

hastalarda

kullanılmamalıdır

(bkz.

Bölüm

4.4).

Dapoksetinin

farmakokinetiği, tadalafil (20 mg) ve sildenafil (100 mg) ile kombine kullanıldığı tek doz çapraz

bir çalışmada değerlendirilmiştir. Tadalafil, dapoksetinin farmakokinetiğini etkilememiştir.

Sildenafil ise dapoksetinin farmakokinetiğinde, klinik açıdan anlamlı etkileşimlere neden

olması beklenmeyecek ölçüde hafif değişikliklere yol açmıştır (AUC

değerlerinde %22 ve

değerlerinde %4 artış). Buna rağmen DAPİGRA ortostatik toleransta olası bir azalma

nedeniyle, PDE5 inhibitörü kullanan hastalara dikkatle reçete edilmelidir (bkz. Bölüm 4.4).

DAPİGRA ile PDE5 inhibitörlerinin bir arada kullanımı ortostatik hipotansiyona yol açabilir

(bkz. Bölüm 4.4). DAPİGRA’nın, hem prematür ejakülasyonu, hem de erektil disfonksiyonu

olan erkeklerde DAPİGRA ile PDE5 inhibitörlerinin bir arada kullanımındaki etkililik ve

güvenliliği gösterilmemiştir.

Dapoksetinin birlikte uygulanan tıbbi ürünlerin farmakokinetiğine etkileri

Tamsulosin:

Günlük dozlarda tamsulosin alanlarda, tek ya da multipl dozlarda 30 mg veya 60 mg dapoksetin

alınması, tamsulosinin farmakokinetiğinde değişikliğe neden olmaz. Dapoksetinin tamsulosin

alan

hastaların

tedavisine

eklenmesi

ortostatik

profilde

değişikliğe

açmamış

tamsulosinin tek başına kullanılmasıyla, 30 ya da 60 mg dozunda dapoksetin ile kombine

kullanımı

arasında

ortostatik

etkiler

açısından

fark

görülmemiştir;

ancak

ortostatik

toleransta olası bir azalma nedeniyle alfa adrenerjik reseptör antagonisti almakta olan hastalara

DAPİGRA dikkatli reçetelenmelidir (bkz. Bölüm 4.4).

CYP2D6 tarafından metabolize edilen tıbbi ürünler:

Dapoksetinin multipl dozları (6 gün süreyle 60 mg/gün) sonrasında tek doz 50 mg desipramin

kullanımı, desipramin monoterapisine göre, desipraminin ortalama C

değerini %11 ve

değerini %19 oranında arttırmıştır. Dapoksetin CYP2D6 tarafından metabolize edilen

9/19

ilaçların plazma konsantrasyonlarında benzer bir artışa yol açabilir. Bu durumun klinikle ilişkisi

düşük olasılıktadır.

CYP3A4 tarafından metabolize edilen tıbbi ürünler:

Dapoksetinin multipl dozları (6 gün süreyle 60 mg/gün), midazolamın (tek doz 8 mg) AUC

değerini yaklaşık %20 oranında (-%60 ile +%18 arasında) azaltmıştır. Bu durumun klinikle

ilişkisi olasılıkla çoğu hastada düşüktür. CYP3A etkinliğindeki artışın, dar bir terapötik

penceresi olan ve esas olarak CYP3A tarafından metabolize edilen tıbbi ürünlerle birlikte

kullanan bazı bireylerde klinikle ilişkisi olabilir.

CYP2C19 tarafından metabolize edilen tıbbi ürünler:

Dapoksetinin multipl dozları (6 gün süreyle 60 mg/gün) sonrasında tek dozda 40 mg omeprazol

kullanımı,

omeprazolün

farmakokinetiğini

etkilememiştir.

Dapoksetinin

diğer

CYP2C19

substratlarının farmakokinetiğini etkilemesi olası değildir.

CYP2C9 tarafından metabolize edilen tıbbi ürünler:

Dapoksetinin multipl dozları (6 gün süreyle 60 mg/gün) sonrasında tek doz 5 mg gliburid

kullanımı, gliburidin farmakokinetiğini ya da farmakodinamisini etkilememiştir. Dapoksetinin,

diğer CYP2C9 substratlarının farmakokinetiğini etkilemesi olası değildir.

Varfarin ve koagülasyon ve/veya trombosit fonksiyonlarını etkilediği bilinen tıbbi ürünler:

Varfarinin

kronik

kullanımı

DAPİGRA’nın

birlikte

kullanımını

değerlendiren

veri

bulunmamaktadır; bu nedenle kronik varfarin kullanan hastalarda DAPİGRA kullanımında

dikkat edilmesi gerekir (bkz Bölüm 4.4). Yapılan bir farmakokinetik çalışmada dapoksetin (6

gün

süreyle

mg/gün)

dozda

kullanılan

varfarinin

farmakokinetiğini

farmakodinamiğini (PT veya INR) etkilememiştir.

SSRI'leri ile kanama anormallikleri olduğuna dair bildirimler vardır (bkz. Bölüm 4.4).

Etanol:

Tek doz olarak 0.5 g/kg (yaklaşık iki içecek) etanol kullanımı, dapoksetinin (tek doz 60 mg)

farmakokinetiğini

etkilememiştir;

ancak

etanolle

birlikte

alınan

dapoksetin

somnolansı

arttırmış ve hastaların kendilerinin değerlendirdiği uyanıklık durumunu önemli derecelerde

azaltmıştır.

Dapoksetin

etanolle

birlikte

uygulandığında,

kognitif

bozukluğu

değerlendiren

farmakodinamik ölçümlerde de (Parmak Uyanıklık Hızı, Sayı Sembol Yer Değiştirme Testi)

aditif bir etki görülmüştür. Alkol ile DAPİGRA bir arada alındıklarında baş dönmesi, sersemlik

hali, reflekslerde yavaşlama ya da karar vermeyle ilgili değişiklikler gibi advers etkilerin

görülme olasılığı ya da şiddetleri artar. Alkolün dapoksetinle kombine edilmesi alkolle ilişkili

etkileri arttırabilir ve senkop gibi nörokardiyojenik advers olaylarda artış görülerek kazaen

yaralanma

riski

artar;

nedenle

hastalara

DAPİGRA

kullanıyorken,

alkol

almaktan

kaçınmaları tavsiye edilmelidir (bkz Bölüm 4.4 ve 4.7).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Dapoksetin ile yalnızca erişkin popülasyonda etkileşim çalışması yapılmıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Dapoksetin ile pediyatrik popülasyonda etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

10/19

Genel tavsiye

DAPİGRA’nın kadınlarda kullanım endikasyonu bulunmamaktadır.

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

Bu konuda ilişkin klinik veri mevcut değildir.

Gebelik dönemi

Dapoksetin için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar

üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası

gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (bkz

Bölüm 5.3).

Laktasyon dönemi

Dapoksetin ya da metabolitlerinin insan sütüyle salgılanıp salgılanmadıkları bilinmemektedir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Hayvanlarda yapılan çalışmalarda üreme yeteneği, fertilite ya da üreme organları üzerinde bir

etki görülmemiş ve embriyotoksisite ya da fetotoksisiteye işaret eden herhangi bir advers işarete

rastlanmamıştır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Dapoksetinin araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri çok az ya da orta derecelidir. Klinik

çalışmalarda dapoksetin kullananlarda sersemlik hali, dikkatte bozulma, senkop, görmede

bulanıklık ve somnolans bildirilmiştir. Bu nedenle hastalar, aralarında araç ve kullanımı

tehlikeli makinelerin de bulunduğu senkop ya da diğer merkezi sinir sistemiyle ilgili etkiler

oluştuğunda hasar oluşturabilecek durumlardan kaçınmaları konusunda uyarılmalıdır.

Alkolün dapoksetinle kombine edilmesi alkolle ilişkili nörokognitif etkileri arttırabilir. Birlikte

kullanımda senkop gibi nörokardiyojenik advers olaylarda da artış görülerek kazaen yaralanma

riski artar; bu nedenle hastalara DAPİGRA kullanıyorken, alkol almamaları tavsiye edilmelidir

(bkz Bölüm 4.4 ve 4.5).

4.8. İstenmeyen etkiler

Dapoksetinin güvenilirliği, çift kör, plasebo kontrollü beş çalışmada prematür ejakülasyonu

olan 4224 hastada araştırılmıştır. Çalışmalara katılan 4224 deneğin 1616’sına 30 mg dozunda

dapoksetin gerektikçe ve 2608’sına 60 mg dozunda dapoksetin gerektikçe veya günde tek doz

olarak uygulanmıştır.

Faz 3 klinik çalışmalar sırasında en sık rapor edilen advers ilaç reaksiyonları şunlardı ve dozla

ilişkiliydi: Bulantı (30 mg ve 60 mg dapoksetin gruplarında sırasıyla %11.0 ve %22.2), baş

dönmesi (%5.8 ve %10.9), baş ağrısı (%5.6 ve %8.8), diyare (%3.5 ve %6.9), insomnia (%2.1

ve %3.9) ve yorgunluk (%2.0 ve %4.1). İlacın kesilmesine neden olan advers olaylardan en sık

görülenleri bulantı (dapoksetin ile tedavi alanların %2.2’sinde) ve baş dönmesi (dapoksetin ile

tedavi alanların %1.2’sinde) idi.

Klinik çalışmalarda dapoksetin tedavisi uygulananlarda bildirilen advers ilaç reaksiyonları

aşağıda listelenmiştir.

11/19

Sıklıklar şu şekilde tanımlanmıştır: Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ile <1/10); yaygın

olmayan

(≥1/1000 ile <1/100); seyrek

(≥1/10000 ile <1/1000); çok

seyrek (≤1/10000);

bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın: İnsomnia, anksiyete, ajitasyon, huzursuzluk, libido azalması, depresyon, anormal

rüyalar

Yaygın olmayan: Depresyon, depresif ruh hali, sinirlilik, kabus görme, uyku bozukluğu, diş

gıcırdatma, öforik mizaç, kayıtsızlık hissi, apati, mizaç değişikliği, uyku başlangıcındaki

insomnia,

uyku

ortası

insomnia,

anorgazmi,

konfüzyonel

durum,

hipervijilans,

anormal

düşünce, dezoryantasyon, libido kaybı

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Baş dönmesi, baş ağrısı

Yaygın: Uykuya meyil, dikkat bozukluğu, tremor, parestezi

Yaygın olmayan: Tat bozukluğu, hipersomnia, letarji, sedasyon, bilinç baskılanması, vazovagal

senkop, postural baş dönmesi, akatizi

Seyrek: Egzersize bağlı baş dönmesi, ani uyku bastırması

Göz hastalıkları

Yaygın: Görmede bulanıklık

Yaygın olmayan: Midriyazis, görsel bozukluklar

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın: Çınlama

Yaygın olmayan: Vertigo

Kardiyak hastalıkları

Yaygın olmayan: Sinüs arresti, sinüs bradikardisi, taşikardi

Vasküler hastalıkları

Yaygın: Yüzde kızarma

Yaygın olmayan: Yüzde sıcaklıkla birlikte kızarma, hipotansiyon, sistolik hipertansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Yaygın: Sinüs konjesyonu, esneme

Gastrointestinal hastalıkları

Çok yaygın: Bulantı

Yaygın: Diyare, ağız kuruluğu, kusma, karın ağrısı, üst karında ağrı, dispepsi, flatulans, midede

rahatsızlık hissi, karında distansiyon, konstipasyon

Yaygın olmayan: Karında rahatsızlık hissi, epigastrik rahatsızlık hissi

Seyrek : Acil defekasyon ihtiyacı

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Hiperhidrozis

Yaygın olmayan: Kaşıntı, soğuk terleme

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın: Erektil disfonksiyon

12/19

Yaygın olmayan: Ejakülasyonun gerçekleşmemesi, erkek genital organ parestezisi, erkek

orgazm bozukluğu

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygın: Halsizlik, irritabilite

Yaygın olmayan: Asteni, sıcak hissetme, gergin hissetme, anormal hissetme, içkili hissetme

Araştırmalar

Yaygın: Kan basıncında yükselme

Yaygın olmayan: Kalp hızında artış, diyastolik kan basıncında yükselme, ortostatik kan

basıncında yükselme

Klinik çalışmalarda Holter monitorizasyonu yapılan hastalarda bradikardi veya sinüs arresti ile

birlikte

görülen

bilinç

kaybıyla

karakterize

senkop

vakaları

ilaçla

ilişkili

olarak

değerlendirilmiştir. Vakaların büyük çoğunluğu dozun alınmasını izleyen ilk 3 saatte, ilk

dozdan sonra veya çalışmayla ilişkili işlemler sırasında (kan alınması, ortostatik manevralar ve

kanbasıncı

ölçümleri

gibi)

görülmüştür.

Senkoptan

önce

sıklıkla

prodromal

semptomlar

görülmüştür (bkz. Bölüm 4.4).

Faz 3 çalışmalarda önerilen dozlardan yüksek dozlarla tedavi edilen hastalarda daha sık

olmasıyla gösterildiği üzere senkop ve olası senkopla ilişkili prodromal semptomlar dozla

ilişkilidir.

Klinik çalışmalarda ortostatik hipotansiyon bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.4). Dapoksetinin klinik

geliştirme programlarında, çalışmalara katılan popülasyona bağlı olarak değişen sıklıkta bilinç

kaybı ile karakterize senkop bildirilmiştir; senkop sıklığı, Faz 3 plasebo kontrollü klinik

çalışmalarda %0.06 (30 mg) ile %0.23 (60 mg) arasında değişirken, prematür ejakülasyonu

olmayan sağlıklı gönüllülerde yapılan Faz 1 çalışmalarda %0.64 olarak bildirilmiştir.

Uzun süreli (9 ay) açık etiketli çalışmalarda raporlanan advers ilaç reaksiyonları da çift-kör

çalışmalarda bildirilenlerle paraleldir ve ek bir advers ilaç reaksiyonu bildirilmemiştir.

Yoksunluk etkileri

Kronik depresyonun tedavisi için uzun süreli SSRI kullanımının ani olarak kesilmesinin şu

semptomlara neden olduğu bildirilmiştir: disforik mizaç, irritabilite, ajitasyon, baş dönmesi,

duyusal bozukluklar (örn, elektrik çarpması hissi tarzında paresteziler), anksiyete, konfüzyon,

baş ağrısı, letarji, emosyonel labilite, insomnia ve hipomani.

Dapoksetinin

günlük

gerektiğinde

kullanımı

şeklinde

tasarlanmış

güvenlilik

çalışmasında, 62 gün kullanım sonrası plasebo uygulanan gruba geçen deneklerdeki hafif-orta

dereceli insomnia ve baş dönmesi gibi çekilme belirtileri baştan beri plasebo uygulananlara

göre hafifçe daha yüksek olmuştur.

Şüpheli advers reakiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

13/19

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Klinik çalışmalarda doz aşımı vakası bildirilmemiştir.

Dapoksetin ile gerçekleştirilen bir klinik farmakoloji çalışmasında 240 mg’a kadar olan günlük

dozlarda

saat

arayla

verilen

mg’lık

doz)

beklenmeyen

advers

olaya

rastlanmamıştır.

Genel

olarak,

SSRI

ilaçlarla

olan

aşımı

belirtileri

somnolans,

bulantı-kusma

gibi

gastrointestinal

bozukluklar,

taşikardi,

tremor,

ajitasyon

baş

dönmesi

gibi

serotonin

tarafından oluşturulan advers reaksiyonlardan ibarettir.

aşımı

durumunda,

gerektiği

ölçüde

standart

destekleyici

önlemler

alınmalı

uygulanmalıdır. Dapoksetin hidroklorürün proteinlere yüksek oranda bağlanma özelliği ve

büyük bir dağılım hacmi olması nedeniyle, doz aşımı durumunda zorlu diürez, diyaliz,

hemoperfüzyon ve kan değişimi gibi yöntemlerin faydalı olması olası değildir. DAPİGRA’nın

bilinen spesifik bir antidotu bulunmamaktadır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Diğer Ürolojikler

ATC kodu: G04BX14

Etki mekanizması

Dapoksetin, IC

değerleri 1.12 nM olan güçlü bir selektif serotonin gerialım inhibitörü (SSRI)

ilaçtır;

insanlardaki

majör

metabolitleri

desmetildapoksetin

<

didesmetildapoksetin (IC

= 2.0 nM) eşdeğer güçteyken dapoksetin-N-oksit daha az güçlü

= 282 nM) seratonin gerialım inhibisyonu yapar.

İnsanlarda ejakülasyon esas olarak sempatik sinir sistemince yönetilmektedir. Ejakülasyon

yolağı, başlangıç olarak beyindeki bir dizi nükleusun (medial preoptik ve paraventriküler

nükleuslar) etkisi altındaki beyin sapı tarafından yönetilen ve bir spinal refleks merkezinden

orijin alır.

Dapoksetinin

prematür

ejakülasyondaki

etkisinin

nöronlardaki

serotonin

geri

alımının

inhibisyonu ardından nörotransmitterin presinaptik ve postsinaptik reseptörlerde etkisinin

potensiyalize olması yoluyla olduğuna inanılmaktadır.

Sıçanlarda dapoksetin ejakülatuar dışarı fırlatma refleksini, supraspinal seviyedeki lateral

paragigantoselüler nükleus (LPGi) üzerinde etki ederek inhibe eder. Seminal vezikülleri, vas

deferensi, prostatı, bulboüretral kasları ve mesane boynunu innerve eden postgangliyonik

sempatik lifler, bu yapıların koordineli bir şekilde kasılmasını sağlayarak ejakülasyonun

oluşmasını sağlar. Dapoksetin sıçanlarda bu ejakülatuar refleksi modüle eder.

Klinik çalışmalar

Dapoksetinin prematür ejakülasyonun tedavisindeki etkinliği toplam 6081 deneğin randomize

edildiği çift kör, plasebo kontrollü beş klinik çalışmayla gösterilmiştir. Çalışmaya dahil

edilenler 18 yaş ve üzerindeydi, çalışmaya alınmadan önceki 6 aylık dönemdeki cinsel ilişki

deneyimlerinin çoğunda bir prematür ejakülasyon hikayesi bulunuyordu. Prematür ejakülasyon

DSM-IV tanı kriterlerine göre belirlenmişti: kısa ejakülasyon süresi (dört çalışmada saat

durdurma yöntemiyle ölçülen intravajinal ejakülasyon gecikme (latens) süresinin [IELT;

14/19

vajinal penetrasyondan intravajinal ejakülasyona kadar geçen süre] 2 dakika veya daha kısa

olması şeklinde belirlenmiştir), ejakülasyon üzerindeki kontrolün zayıf olması, duruma bağlı

belirgin sıkıntı ya da ilişki kurma zorluğu olması.

Erektil

disfonksiyon

dahil

diğer

cinsel

bozuklukların

olduğu

bireyler

prematür

ejakülasyon

nedeniyle

diğer

farmakoterapi

formlarını

kullananlar

çalışmalara

dahil

edilmemiştir. Tüm randomize çalışmaların sonuçları birbiriyle tutarlı bulunmuştur. Etkinlik 12

hafta tedaviden sonra görülmüştür. Çalışmalardan birinde çalışmaya hem Avrupa Birliği’nden

(AB), hem de AB dışından hastalar dahil edilmiş ve tedavi süresi 24 hafta olarak tutulmuştur.

Bu çalışmaya, 385’i plasebo, 388’i gerektiğinde 30 mg dapoksetin alacak şekilde ve 389’u

gerektiğinde 60 mg dapoksetin alacak şekilde toplam 1162 denek randomize edilmiştir.

Aşağıdaki tabloların ilkinde tüm tedavi gruplarında çalışma sonundaki ortalama ve medyan

IELT’ler, ikincisinde ise çalışma sonunda ortalama IELT süresinde en azından spesifik bir

düzey sağlanan deneklerin kümülatif dağılımı gösterilmiştir. Diğer çalışmalarda ve 12'inci

haftanın havuzlanmış analizinde tutarlı sonuçlar görülmüştür.

Tablo 1: Çalışma sonunda bulunan en küçük kareler yöntemine göre ortalama ve () medyan

IELT süreleri*

Ortalama IELT

Plasebo

Dapoksetin 30 mg

Dapoksetin 60 mg

Ortanca

1.05 dk

1.72 dk

1.91 dk

Plasebodan farklılık

[%95 Güven Aralığı]

0.6 dk.**

[0.37, 0.72]

0.9 dk.**

[0.66, 1.06]

En küçük kareler

yöntemine göre

ortalama

1.7 dk

2.9 dk

3.3 dk

Plasebodan farklılık

[%95 Güven Aralığı]

1.2 dk.**

[0.59, 1.72]

1.6 dk.**

[1.02, 2.16]

* Başlangıçtan sonra değeri olmayan hastalar için başlangıç değerleri ileri doğru taşınmıştır.

**Farklılık istatistiksel olarak anlamlı düzeydeydi (P-değeri ≤ 0.001).

Tablo 2: Çalışma sonunda ortalama IELT süresinde en azından spesifik bir düzey sağlanan

denekler*

IELT

(dk.)

Plasebo

Dapoksetin 30 mg

Dapoksetin 60 mg

≥1.0

51.6

68.8

77.6

≥2.0

23.2

44.4

47.9

≥3.0

14.3

26.0

37.4

≥4.0

10.4

18.4

27.6

≥5.0

14.3

19.6

≥6.0

11.7

14.4

≥7.0

≥8.0

* Başlangıçtan sonra değeri olmayan hastalar için başlangıç değerleri ileri doğru taşınmıştır.

IELT'deki uzamanın boyutu başlangıçtaki IELT ile ilişkilidir ve denekler arasında farklılıklar

göstermektedir. Dapoksetin tedavisinin klinikle ilişkisi daha sonra gerçekleştirilen birçok hasta

bildirimleri ve yanıt verenlerin analiziyle de gösterilmiştir.

15/19

Ejakülasyonun kontrolünde en az iki kategori artış ve ejakülasyonla ilişkili sıkıntıda en az bir

kategorilik bir azalma görülen hastalar "tedaviye yanıt veren" birey olarak tanımlanmıştır.

Çalışmanın 12 ya da 24'üncü haftasında her iki dapoksetin grubunda yer alan deneklerin

plaseboya oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazlası tedaviye yanıt vermiştir.

Onikinci haftada yanıt verenlerin oranı (havuzlanmış analiz) dapoksetin 30 mg (%11.1- %95

GA [7.24; 14.87]) ve 60 mg (%16.4- %95GA [13.01; 19.75]) alanlarda plasebo alanlara göre

daha yüksek orandaydı.

Tedavi

gruplarındaki

deneklerden

çalışmanın

başlangıcından

itibaren

prematür

ejakülasyonlarını

"Değişikliğin

Klinik

Global

İzlenimi”

[Clinical

Global

Impression

Change; (CGIC)] sonuç ölçümlerine göre “daha fazla iyileşme”den “daha fazla kötüleşme”ye

değişen

aralıkta

karşılaştırmaları

istenerek

dapoksetinin

tedavi

etkisinin

klinikle

ilişkisi

belirlenmiştir. Çalışma sonunda deneklerin %28.4 (30 mg grubu) ve %35.5'u (60 mg grubu)

durumlarını "daha iyi" veya "çok daha iyi" olarak belirtirken bu oran plasebo alanlarda %14'te

kalmıştır. Durumlarını "biraz daha iyi" olarak belirtenlerin oranı dapoksetin 30 mg alanlarda

%53.4, 60 mg alanlarda %65.6 iken, bu oran plasebo alanlarda %28.8'de kalmıştır.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Dapoksetin oral uygulama sonrası hızla emilir, hemen tümüyle plazma proteinlerine bağlı

olarak hızlı bir dağılıma uğrar, karaciğer ve böbreklerdeki multipl enzim sistemleri tarafından

metabolize edildikten sonra idrarla konjuge metabolitler şeklinde elimine edilir. Eliminasyonu

hızlıdır ve oral yoldan uygulama sonrası terminal yarılanma ömrü 19.3 saattir.

Emilim:

Dapoksetin oral uygulama sonrası, tabletin alınmasından sonra yaklaşık 1-2 saatte maksimum

plazma konsantrasyonuna (C

) ulaşılacak şekilde hızla emilir. Mutlak biyoyararlanımı

%42’dir (%15 ila %76 aralığında) ve 30 mg ile 60 mg dozlar arasında maruziyette (AUC ve

) dozla orantılı artışlar görülmüştür. Birden fazla doz alımı durumunda hem dapoksetinin,

hem de aktif metaboliti desmetildapoksetinin (DED) AUC değerleri, tek dozda alınmasına göre

yaklaşık %50 daha yüksek olmaktadır.

Yağ oranı yüksek yemekle birlikte alınması dapoksetinin C

değerini hafifçe (%10) azaltmış

ve pik plazma konsantrasyonuna (AUC) ulaşma zamanını hafifçe (%12) uzatmıştır. Bu

değişiklikler klinik olarak anlamlı değildir. DAPİGRA yemeklerle birlikte ya da yemek

haricinde alınabilir.

Dağılım:

In vitro koşullarda dapoksetinin %99’dan fazlası insan serum proteinlerine bağlıdır. Aktif

metabolit olan desmetildapoksetinin (DED) %98.5'i proteinlere bağlıdır. Dapoksetinin ortalama

kararlı düzey dağılım hacmi 162 litredir.

Biyotransformasyon:

Yapılan

vitro

çalışmalar

dapoksetinin

esas

olarak

CYP2D6,

CYP3A4

flavin

monooksijenaz (FMO-1) olmak üzere karaciğer ve böbreklerdeki multipl enzim sistemleri ile

metabolize

olduğu

göstermiştir.

C-dapoksetin

oral

yoldan

uygulama

sonrasında,

oksidasyon, N-demetilasyon, naftil hidroksilasyon, glukuronidasyon ve sülfatlanma şeklinde

metabolize olur. Oral uygulama sonrası presistemik ilk geçiş etkisine işaret eden kanıtlar

bulunmaktadır.

16/19

İntakt dapoksetin ve dapoksetin-N-oksit plazmada dolaşan majör maddeler olarak bulunmuştur.

Yapılan bir seri in vitro bağlanma ve taşınma çalışmasında dapoksetin-N-oksit metabolitinin

aktif olmadığını göstermiştir. Diğer metabolitler arasında dolaşımdaki tıbbi ilaçla ilişkili

maddelerin

%3’ünden

azını

oluşturan

desmetildapoksetin

didesmetildapoksetin

bulunmaktadır. In vitro bağlanma çalışmalarında desmetildapoksetinin (DED) dapoksetinle eşit

potense sahip olduğu ve desmetildapoksetinin dapoksetininin potensinin %50'sine sahip olduğu

gösterilmiştir (bkz. Bölüm 5.1). Bağlanmamış DED'e olan maruziyet oranını gösteren AUC ve

değerleri serbest dapoksetin maruziyetinin sırasıyla yaklaşık %50 ve %23'ü kadardır.

Eliminasyon:

Dapoksetin esas olarak idrarla konjuge metabolitler şeklinde elimine edilir. İdrarda değişmeden

atılan aktif madde tespit edilememiştir. Oral uygulamadan sonra dapoksetinin, uygulama

sonrası 24 saatte pik plazma konsantrasyonları %5'ten düşük ve terminal yarı ömrü yaklaşık 19

saat olacak şekilde yaklaşık 1.5 saatlik bir başlangıç (dispozisyon) yarı ömrü vardır. Oral

uygulanma sonrası DED'in terminal yarılanma ömrü yaklaşık 19 saattir.

Doğrusallık / doğrusal olmayan durum:

Konu ile ilgili bir bilgi mevcut değildir.

Özel popülasyonlardaki farmakokinetik özellikler:

metaboliti,

özellikle

DED'e

olan

maruziyetin

arttığı

durumlarda

dapoksetinin

farmakolojik

etkinliğine

katkıda

bulunur.

Aşağıda

bazı

popülasyonlarda

aktif

fraksiyon

parametresindeki

artış

sunulmaktadır.

Bunlar

bağlanmamış

dapoksetin

DED'e

olan

maruziyetin toplamıdır. DED, dapoksetinle eşit potense sahiptir. Kesin olarak bilinmese de

hesaplamalarda DED'in de MSS'ye dapoksetinle aynı şekilde dağıldığı varsayılmaktadır.

Tek doz 60 mg dapoksetin kullanılarak gerçekleştirilen bir klinik farmakolojik analizde beyaz,

siyah, İspanyol asıllı ve Asya kökenli ırklar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark tespit

edilmemiştir.

Japon

ırkından

beyaz

ırktan

hastalarda

farmakokinetik

özelliklerin

karşılaştırıldığı bir klinik çalışmada dapoksetinin plazma düzeyleri, Japon ırkından olan

hastalarda, bu ırktaki hastaların vücut ağırlığının daha az olmasına bağlı olarak %10 ile %20

daha yüksek olarak bulunmuştur (AUC ve maksimum konsantrasyonlar). İlaca çok düşük

miktarda daha fazla maruz kalmanın anlamlı bir klinik etkisi beklenmemektedir.

Yaşlılar (65 yaş ve üzeri)

60 mg dapoksetin kullanılarak gerçekleştirilen tek doz klinik farmakoloji çalışmasının analizi

sağlıklı yaşlı erkeklerle sağlıklı genç erişkin erkekler arasında farmakokinetik parametreler

, AUC

, T

) açısından bir farklılık göstermemiştir. Bu popülasyonda etkililik ve

güvenlilik belirlenmemiştir (bkz. Bölüm 4.2).

Böbrek yetmezliği

Hafif (kreatinin klirensi 50 ile 80 ml/dakika), orta (kreatinin klirensi 30 ile <50 ml/dakika) ve

şiddetli (kreatinin klirensi <30 ml/dakika) böbrek yetmezliği olan hastalar ile böbrek işlevleri

normal hastalarda (kreatinin klirensi > 80 ml/dakika) 60 mg dapoksetin kullanılarak bir tek doz

klinik farmakoloji çalışması gerçekleştirilmiştir. Azalan renal fonksiyonlarla dapoksetinin

AUC’sinde artıl yönünde bir eğilim görülmemiştir. Veriler kısıtlı olmasına rağmen AUC

değerleri ağır böbrek yetmezliği durumunda böbrek işlevleri normal olanlarınkine oranla

17/19

yaklaşık 2 kat yüksektir. Dapoksetinin renal diyalize gerek duyan hastalardaki farmakokinetiği

değerlendirilmemiştir (bkz. Bölüm 4.2 ve 4.4).

Karaciğer yetmezliği

Dapoksetin ve DED'in farmakokinetiği hafif derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda

değişmez.

Orta

derecede

karaciğer

yetmezliği

(Child-Pugh

sınıf

olan

hastalarda

bağlanmamış dapoksetinin doruk plazma konsantrasyonları (C

) %55 ve AUC değerleri

%120 kadar artar. Aktif fraksiyonun C

değerleri ise değişmeden kalırken AUC değerleri

ikiye katlanmaktadır.

Ağır

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

bağlanmamış

dapoksetinin

değerleri

değişmeden kalırken AUC değerleri üç kattan fazla artmaktadır. Aktif fraksiyonun AUC

değerleri ise birkaç kat artmaktadır (bkz. Bölüm 4.2 ve 4.3).

CYP2D6 Polymorfizmi

60 mg dapoksetin kullanılan bir tek doz klinik farmakoloji çalışmasında CYP2D6 enzimi

açısından yavaş metabolize edicilerdeki plazma düzeyleri hızlı metabolize edicilerdekinden

daha yüksek olarak bulunmuştur (dapoksetin için C

düzeyleri yaklaşık %31, AUC düzeyleri

yaklaşık %36 daha yüksek ve desmetildapoksetin için C

düzeyleri yaklaşık %98, AUC

düzeyleri ise yaklaşık %161 daha yüksek). Dapoksetinin aktif fraksiyonunun C

düzeyleri

yaklaşık %46, AUC düzeyleri ise yaklaşık %90 kadar yükselebilir. Bu yükselme dozla ilişkili

advers olayların görülme sıklığı ve şiddetindeki artışın nedeni olabilir (bkz. Bölüm 4.2).

Dapoksetinin, CYP2D6'yı yavaş metabolize edenlerdeki güvenliliği, özellikle orta ve potent

CYP3A4 inhibitörleri gibi dapoksetin metabolizmasını inhibe edebilecek diğer tıbbi ürünlerini

kullanan hastalarla ilişkilidir (bkz. Bölüm 4.2 ve 4.3).

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Preklinik türlerde (fare, sıçan, tavşan, köpek ve maymunlar) yapılan ve maksimum tolere

edilebilen dozlar uygulanarak güvenlilik farmakolojisi, tekrarlayan doz toksikolojisi, genetik

toksikoloji, karsinojenite, bağımlılık/geri çekilme olasılıkları, fototoksisite ve gelişimsel üreme

toksikolojisini

değerlendiren

preklinik

çalışmalarla

dapoksetinin

güvenlilik

değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmalarda, preklinik türlerde biyo-dönüşümün insanlara göre

daha hızlı olmasına bağlı olarak maksimum tolere edilen dozlarda bazı farmakokinetik

maruziyetle ilgili göstergeler (C

ve AUC

0-24 st

), insanlarda gözlenenlere yaklaşmıştır. Ancak

vücut ağırlığına göre düzeltilmiş dozlar 100 kattan fazlaydı. Bu çalışmaların herhangi birinde

klinikle ilişkili güvenlilik tehlikesi bulunmamıştır.

Dapoksetin, Maksimum Önerilen İnsan Dozunun (Maximum Recommended Human Dose;

MRHD) 60 mg olduğu göz önünde tutularak erkeklere verilen mutat dozun yaklaşık iki katı

maruziyet (AUC) sağlayan 225 mg/kg/gün dozlarına kadar olan dozlarda ve yaklaşık iki yıl

süreyle

sıçanlarda

kullanıldığında

karsinojen

etki

oluşturmamıştır.

Dapoksetin

aynı

zamanda uygulanabilecek en yüksek doz olan 6 ay süreyle 100 mg/kg ve 4 ay süreyle 200 mg/kg

dozunda uygulandığında Tg.rasH2 farelerinde tümör oluşumuna neden olmamıştır. Farelerde

oral

yoldan

süreyle

günde

mg/kg

uygulanmada

sabit

durumdaki

dapoksetin

maruziyeti, klinikte tek dozda 60 mg'lık tek dozla sağlanandan düşüktür.

Erkek ve dişi sıçanlarda fertilite, üreme performansı ya da üreme organ morfolojisi üzerinde bir

etki görülmemiş ve sıçan veya tavşanlarda embriyotoksisite ya da fetotoksisiteye işaret eden

herhangi advers bir bulguya rastlanmamıştır. Üreme toksikolojisi çalışmaları arasında perinatal

18/19

ve postnatal dönemde maruziyete bağlı advers etki görülme riskini değerlendiren çalışmalar yer

almamaktadır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mikrokristalin selüloz PH 102

Laktoz spray dried (inek sütü kaynaklı)

Kroskarmelloz sodyum

Kolloidal silikon dioksit

Magnezyum stearat

Film kaplama materyali No:44 (Opadry Grey 20G275000):

Hidroksipropil selüloz

Titanyum dioksit

Makrogol/PEG

Siyah demiroksit

Talk

Sarı demiroksit

Kırmızı demiroksit

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

36 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Opak PVC/PE/PVDC - Alüminyum blister şeklinde ambalajlanmıştır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Ümraniye 34768 İSTANBUL

Tel: (216) 633 60 00

Fax: (216) 633 60 01-02

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi:

Ruhsat yenileme tarihi:

19/19

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ