DAFLON

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DAFLON 500 MG 60 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DAFLON 500 MG 60 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diosmin, kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699552090519
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

06/2009 1/3

KULLANMATALĐMATI

DAFLON500mgfilmkaplıtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirfilmkaplıtablette500mg;saflaştırılmışmikronizeflavonoidfraksiyonu

bulunmaktadır.Birfraksiyon,

Diosmin..........................450mg

Hesperidin....................50mg

şeklindeifadeedilenflavanoidfraksiyonlarınaeşdeğerdir.

Yardımcımaddeler:Jelatin,magnezyumstearat,mikrokristalinselüloz,sodyumnişastaglikolat,

talk.Gliserol,makrogol6000,magnezyumstearat,kırmızıdemiroksit,sodyumlaurilsülfat,

titanyumdioksit,sarıdemiroksit,Metilhidroksipropilselüloz.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuzçünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşük dozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.DAFLON500nedirveneiçinkullanılır?

2.DAFLON500kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.DAFLON500nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilerinelerdir?

5.DAFLON500'ünsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır

1.DAFLON500nedirveneiçinkullanılır?

DAFLON500mgfilmkaplıtablet,60tablettenoluşanblisterambalajdabulunmaktadır.

Daflon500Venotonikvevenoprotektörgrubunaaittir.Altekstremitelerde,venöztonüs

yetmezliğiüzerindeetkilidir.

DAFLON500,

Kronikvenözyetersizliğinde:

-ağırlıkveşişkinlikhissi,venözbacaködemi

-ağrı

-gecegelenkramplar,

Hemoroidkrizlerineaitfonksiyonelbelirtilerin

tedavisindekullanılmaktadır.

06/2009 2/3

2.DAFLON500’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DAFLON500’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

EğeretkinmaddeyeveyaDAFLON500’üniçerdiğiherhangibirmaddeyeaşırıduyarlıysanız

(alerjik).

DAFLON500’üaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Akuthemoroidkrizlerinde:

-Builacınuygulanması,diğeranalşikayetlerinspesifiktedavisiiçinuygundeğildir.

-Tedavikısasüreliolmalıdır.Hemoroidsemptomları15güniçindegeçmediğitaktirde

doktorunuzabaşvurulmalıvetedavigözdengeçirilmelidir.

Venözdolaşımhasalıklarında:

-Builaçsağlıklıbiryaşamçerçevesindeuygulanmalıdır.Güneşevesıcağamaruz

kalmayınız,uzunsüreayaktadurmayınızveaşırıkiloalmamayaözengösteriniz.

“Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız”.

DAFLON500’ünyiyecekveiçecekilekullanılması

Dozlaryemekilebirliktealınmalıdır.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Yeterliçalışmaolmadığındanhamilelikdönemindekullanımdankaçınılmalıdır.

Tedavisırasındahamileolduğunuzufarkederenizhemendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emziriyorsanızbuilacıkullanmayınız.

Araçvemakinakullanımı

DAFLON500araçveyamakinakullanmanızıetkilemez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Daflon500’ünherhangibirilaçlabilinenbiretkileşimibulunmamaktadır.

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızisevelütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.DAFLON500nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedozsıklığıiçintalimatlar

Venözyetersizliğinde:gündeikitablet,biriöğlediğeriakşamyemeğiilebirliktealınır.

Hemoroidkrizlerinde.ilkdörtgün,günde6tablet;sonraki3gün,günde4tabletalınır.

Uygulamayoluvemetodu

Tabletleryemekilebirliktealınır.Tabletleryeterlimiktardasıvıilebütünolarakyutulur.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,butalimatlarıtakipediniz.

06/2009 3/3

Đlacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzDAFLONiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Belirtiler

devamettiğisüreceDaflon500mgiletedavinizedevamediniz.

EğerDAFLON500’ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDAFLON500kullandıysanız

DAFLON500'denalmanızgerekendenfazlasınıalmışsanız,birdoktorveyaeczacıilekonuşunuz.

DAFLON500’ükullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.Birsonrakidozunuzunormalzamanında

almayadevamediniz.

DAFLONiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DAFLON500’ündeiçerğinindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz

Miderahatsızlıkları

Rahatsızlıkhissi

BunlarDaflon500’unhafifyanetkileridirvetedavininkesilmesinenedendeğildir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.DAFLON500’unsaklanması

Daflon500’üçocuklarıngöremeyeceğiveyaerişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

30°Caltındaodasıcaklığındasaklanmalıdır.

Sonkullanmatarihineuygunkullanınız

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraDAFLON500’ükullanmayınız.

RuhsatSahibi: LESLABORATOIRESSERVIER–FRANSAlisansıile

ServierĐlaçveAraştırmaA.Ş.,

BeybiGizKule,MeydanSok.No.28Kat:22-23-24

34398Maslak,Đstanbul,Tel:02123291400,Faks:02122902030

Üretici: AbdiĐbrahimĐlaçSanayiiveTicaretA.Ş.,Hadımköy,Đstanbul

Bukullanmatalimatı19.06.2009tarihindeonaylanmıştır.