CYTOTEC 200 MCG TABLET, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CYTOTEC 200 MCG TABLET, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CYTOTEC 200 MCG TABLET, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • misoprostol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 91/79
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 14-10-1992
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

CYTOTEC ® 200mcgtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirtablet200mcgmisoprostoliçerir.

Yardımcımaddeler:HPMCdispersiyonu,mikrokristalinselüloz,sodyumstarch

glikolat,hidrojenekastoryağı

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursalütfen,doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.CYTOTEC ®

nedirveneiçinkullanılır?

2.CYTOTEC ® ’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CYTOTEC ®

nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.CYTOTEC ®

’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. CYTOTEC ®

nedirveneiçinkullanılır?

CYTOTEC ®

28adettabletiçerenblisterambalajdatakdimedilmektedir.

Tabletlerbeyazilebeyazımsırenktealtıgen(hekzagonal)şekildedir.

CYTOTEC ®

vücudumuzundoğalolarakürettiği“prostaglandin”adıverilenmaddeye

benzerolanmisoprostoliçerir.Prostaglandinlermidedevebarsaktaüretilir,

mukozanınkorunmasınayardımcıolur.CYTOTEC ®

“anti-ülserajanları”olarak

bilinenilaçgrubuiçindeyeralır.

CYTOTEC ®

midenizdeyadamidenizinboşaldığıyerolanduodenumdaülser

oluşumunuönlemeyeyardımcıolabilir.Buülserlerdiklofenakvenaproksengibi

steroidolmayanantienflamatuarilaçların(NSAĐĐ)kullanımınınsonucundaoluşabilir.

NSAĐĐ’lermidenizdekivebarsağınızdakiprostaglandinmiktarınıazaltarakçalışırlar.

Budurumsindirimgüçlüğüneveülserlerinoluşumunasebepolur.CYTOTEC ®

prostaglandinlerleyerdeğiştirirvemidenizivebarsağınızıkorumayayardımcıolur.

BusayedeNSAĐĐkullanmayadevamedebilirsiniz.CYTOTEC ®

ayrıcamide

salgınızdakiasitiazaltırvebikarbonatıarttırır.

CYTOTEC ®

varolanülserleriniyileşmesindedekullanılabilir.

2.CYTOTEC ®

’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

CYTOTEC ®

herkesiçinuygunolmayabilir.

CYTOTEC ®

’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

GebeysenizveyagebekalmayıplanlıyorsanızCYTOTEC ®

’ikullanmayınız.Çünkü

düşüğesebepolabilir.

Emziriyorsanız,

CYTOTEC ®

’eyadailacınbileşimindekiyardımcımaddelerdenherhangibirisineya

dadiğerprostaglandinilaçlarınaalerjinizvarsayadageçmişteolduysa

Böylebirdurumdailacıkullanmayınız.

CYTOTEC ® ’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer;

kalpkrizi,

düşükyadayüksekkanbasıncıveyakandamarhastalıklarındanherhangibiri

mevcutsa

henüzmenopozagirmemişbirbayansanız,doktorunuzsadeceNSAĐĐ’lerintetiklediği

ülseringelişmeriskininyüksekolduğunakanaatgetirdiğindebuilacı

reçetelendirecektir.

Đshaleeğilimlibirhastaysanız,ishalriskiniazaltmakiçinilacınızıgıdailebirlikte

almalıvemagnezyumiçerenasitgidericiilaçlardan(antiasitlerden)uzak

durulmalısınız.

NSAĐĐ’lerletedaviedilirkenmisoprostolkullananhastalardamide-bağırsakbölgesinde

kanama,ülservedelinmeoluşabilir.Doktorlarvehastalarbubelirtilerinolmadığıdurumda

bileülseriçinalarmdaolmalıdırlarvemide-bağırsakbölgesininüstkısımlarındakötühuylu

tümorgibihastalıklarınınolmamasınısağlamakamacıylatedaviöncesindebubölgeninve

karınboşluğununincelenmesi(endoskopivebiyopsi)yapılmalıdır.Buvediğergerekli

görülenaraştırmalar,doktortarafındanbelirliaralıklarlatekrarlanmalıdır.

Sıvıkaybı(dehidrasyon)görülenhastalardakullanımıtehlikelidir.Eğersizdeböylebirdurum

varsa,doktorunuzsizidikkatlibirşekildegözlemleyecektir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

CYTOTEC ®

’inyiyecekveiçecekilekullanılması

CYTOTEC ®

’ibesinlerlebirliktealınız.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

CYTOTEC ®

düşüğesebepolabilirbusebeplebuilacıkullanırkengüvenilirdoğumkontrol

yöntemleriniuygulamakçokönemlidir.Doktorunuzhamilekalmanızdurumundaoluşacak

risklerekarşıbilinçliolmanızısağlayacaktır.Eğergebekalmayıplanlıyorsanız,budurumu

doktorunuzaanlatınızçünküdoktorunuzCYTOTEC ®

yerinefarklıbirtedaviuygulayabilir.

Hamileysenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanızbuilacıkullanmamalısınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EğerezmiyorsanızCYTOTEC ®

kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

CYTOTEC ®

kullanımındansonrasersemlikbildirilmiştir.Đlacınsizinasıletkilediğini

öğrenenekadararaçvemakineyidikkatlikullanınız.

CYTOTEC ® ’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

CYTOTEC ®

’iniçeriğindemidebulantısıvediyareyesebepolabilenhidrojenekastoryağı

bulunmaktadır.

CYTOTEC ® herbirimdozunda3.0mgsodyumstarchglikolatiçermektedir.Bumiktar

kontrollüsodyumdiyetindeolanhastalariçingözönündebulundurulmasıgereken23mg

sodyumunaltındadır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

CYTOTEC ® ’içoğuilaçlasorunsuzolarakkullanabilirsiniz.Eğerantiasit(midenizdekiasiti

azaltmayaçalışanilaç)kullanıyorsanız,magnezyumiçerikliantiasitlerikullanmayınız.Çünkü

builaçlarishalişiddetlendirebilir.

NSAĐĐ’lerleCYTOTEC ®

’inbirliktealınmasıseyrekolarakkolvebacaklardaödemesebep

olabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.CYTOTEC ®

nasılkullanılır?

Đlacınızınıdaimadoktorunuzunsizetavsiyeettiğişekildekullanınız.

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Mideveyabarsaktakiülserlerintedavisinde:

NormaldegündeikikezikitaneCYTOTEC ®

’iyiyeceklerlebirliktealmalısınız.Alternatif

olarakgündedörtkezbirtaneCYTOTEC ®

’idüzgünzamanaralıklarıylayiyeceklerlebirlikte

dealabilirsiniz.Tedavi4haftasürecektir,ancaktedaviye8haftayakadardevamedilebilir.

Eğerülserinizbuzamaniçerisindeiyileşmediyse,dahauzunbirtedaviuygulanabilir.

NSAĐĐ(Steroidolmayanantienflamatuarilaçlar)kullanılırkenülserinönlenmesinde:

GenelliklebirtaneCYTOTEC ®

’igündebir,iki,üçveyadörtkezalmalısınız.Doktorunuz

dozusizegöreayarlayacaktır.

Uygulamayoluvemetodu:

CYTOTEC ®

ağızyoluylaalınır.Tabletiyeterlimiktardasuileyutunuz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

CYTOTEC ®

yalnızca18yaşveüstüyetişkinleriçinuygundur.ÇocuklardaCYTOTEC ®

’in

peptikülserasyontedavisiyadaNSAĐĐ’lerintetiklediğipeptikülserhastalıklarındakullanımı

henüzdeğerlendirilmemiştir.

Yaşlılardakullanımı:

Geneldozkullanılabilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Böbrekbozukluğudurumundadozundüşürülmesigerekebilir.

Karaciğeryetmezliği:Dozayarlamasınagerekyoktur.

EğerCYTOTEC ®

’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaCYTOTEC ® kullandıysanız

Dozaşımınınbelirtileriuykuluhal/uyuşukluk,titreme,nöbet,nefesdarlığı/nefesalmada

güçlük,karınağrısı,ishal,ateş,çarpıntı,düşüktansiyonyadakalpatışındayavaşlama

şeklindedir.

CYTOTEC ®

’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

CYTOTEC ®

kullanmayıunutursanız

EğerCYTOTEC ®

’ialmayıunutursanız,hatırladığınızdahemenalınız.Ancakhatırladığınızda

birsonrakidozunalınmazamanıgelmişse,budozuatlayıpalmayınızvedahasonranormal

kullanımadevamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,CYTOTEC ®

’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Đstenmeyenyanetkileraşağıdakisıklıkderecesinegörebelirtilmiştir:

Çokyaygın:10hastanınenaz1’indegörülebilir.

Yaygın:10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek:1000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek:10000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor:Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

Çokyaygınyanetkiler:

Đshal

Döküntü

Yaygınyanetkiler:

Sersemlik

Başağrısı

Karınağrısı

Kabızlık

Hazımsızlık

Şişkinlik

Kusma

Midebulantısı

Yaygınolmayanyanetkiler:

Yüksekateş

Seyrekyanetkiler:

Aşırıadetkanaması(menoraji)

Ağrılıadetgörme

Eldekiverilerlesıklığıbilinmeyenyanetkiler:

Ciddialerjikreaksiyonlar

Amniyotiksıvının(hamileykenbebeğinetrafınıçevreleyensıvı)anneninkanına

geçmesivealerjikreaksiyonlarasebepolması

Anormalrahimkasılmaları

Düşük

Erkendoğum

Vajinalkanama

Adetdönemleriarasındakanama

Düzensizadetgörme

Rahimdedelinme(uterusperforasyonu)

Rahimkanaması

Doğumkusurları

Vücutsıcaklığındayükselme(pireksi)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.CYTOTEC ®

’insaklanması

CYTOTEC ®

’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

30°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiileuyumluolarakkullanınız

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraCYTOTEC ®

’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi: PFIZERINC/ABDlisansıyla,

ALĐRAĐFĐLAÇSANAYĐA.Ş.

EskiBüyükdereCaddesi

DilaverSokakNo:4

34418OtoSanayi-4.Levent/ĐSTANBUL

ÜretimYeri:PIRAMALHEALTHCAREUKLĐMĐTED

WhaltonRoad

Morpeth,Northumberland,

NE613YAĐngiltere

Bukullanmatalimatıtarihindeonaylanmıştır.