CYCLADOL 20 MG TABLET, 10 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CYCLADOL 20 MG TABLET, 10 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CYCLADOL 20 MG TABLET, 10 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celebrex

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 199/34
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2002
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

Cycladol 20 mg tablet.

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 191.2 mg (piroksikam20 mg'a eşdeğer) piroksikambeta-

siklodekstrin içerir.

Yardımcımaddeler: Laktoz, krospovidon, sodyumnişasta glikolat, silis, kolloidal

hidrat, prejelatinize nişasta, magnezyumstearat.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.CYCLADOL nedir ve neiçin kullanılır?

2.CYCLADOL’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.CYCLADOL nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.CYCLADOL’un saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1.CYCLADOL nedir ve ne için kullanılır?

Cycladol, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaç

grubundan bir ağrıkesici, iltihap gidericidir.

CYCLADOL, piroksikam beta-siklodekstrin adlıetkin madde içerir ve10 tablet ile 20

tabletlik ambalajlar halinde mevcuttur.

CYCLADOL, iltihap giderici ve ağrıkesici olarak;

Eklemşişliği, sertliği,eklemkireçlenmesi ve eklem ağrısıdurumunda

(osteoartrit),

Eklemlerde iltihaplanma ile seyredenromatizmal hastalık tedavisinde (Romatoid

artrit)

Omurga romatizması(Ankilozan spondilit)

Akut kas iskelet sistemi ağrıları,

Ameliyat sonrasıağrı,

2/9

Ağrılıadet görme (dismenore)

Akut gut artriti

belirti ve bulgularının tedavisinde kullanılmaktadır.

2.CYCLADOL’u kullanmadan öncedikkat edilmesi gerekenler

CYCLADOL’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Kalp damar sistemi ile ilgili riskler

NSAİİ’ler ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşmaile ilgili) olaylar, kalp krizi

ve inmeriskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanımsüresine veya sigara

kullanılıyor olmasıdurumuna bağlıolarak artabilir. Kalp-damar hastalığıolan

veya kalp-damar hastalığırisk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek

olabilir.

CYCLADOL koroner arter “by-pass” cerrahisi öncesi ağrıtedavisinde

kullanılmamalıdır.

Sindirimsistemi ile ilgili riskler

NSAİİ’ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül

olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yolaçarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi

bir zamanda, önceden uyarıcıbir belirti vererek veya vermeyerek ortaya

çıkabilirler.

Yaşlıhastalar ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.

Eğer:

CYCLADOL'eveya ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşıalerjikseniz

(aşırıhassassanız),

Daha önce mide veya barsak ülseri, kanamasıveya delinmesi yaşadıysanız,

Şu anda mide veya barsak ülseri, kanamasıveya delinmesi yaşıyorsanız,

Kanamaeğilimi yaratabilecek gastrointestinal hastalıklarınız (mide veya barsakların

iltihaplanması) varsa veya daha önce geçirdiyseniz örneğin ülseratifkolit, Crohn

hastalığı, gastrointestinal kanserler, divertikülit (kalın barsaktaki iltihaplıveya

mikroplanmışcepçikler),

COX-2 seçici inhibitörleri (NSAİİalt grubunda yer alan iltihap giderici) ve asetil

salisilik asit (ağrıgidermek ve ateşdüşürmek amacıyla alınan pek çok ilaçtaki

madde) gibi diğer iltihap ve ağrıgiderici (NSAİ) ilaçlarıalıyorsanız,

Kan pıhtıoluşumunu engellemek için varfarin gibi antikoagülan ilaçlar

kullanıyorsanız,

Şiddetinden bağımsız olarak; piroksikama, diğer iltihap ve ağrıgiderici(NSAİ)

ilaçlara karşıciddi alerjik ilaç reaksiyonlarıgeçirdiyseniz,

Herhangi bir tipte ciddi alerjik ilaç reaksiyonu hikayeniz varsa ve özellikle cilt ve

mukozada döküntü oluşmasıve su toplanmasıhikayeniz varsa (eritemamultiforme),

Cildin yoğun birşekilde kızarması, soyulmasıve pul pul dökülmesi (eksfolyatif

dermatit),

Kırmızıkabarcıklı, aşınmış, kanlıveya kabuklu deri hastalığı(vezikülo-bullöz

reaksiyonlar: Stevens-Johnson Sendromu)

Cildin üst tabakasının kabarmasıve soyulması(toksik epidermal nekroliz) gibi ciddi

3/9

deri reaksiyonlarınız varsa

Asetil salisilik asit (Aspirin) veyadiğer iltihap ve ağrıgiderici (NSAİ) ilaçlar ile

tedavi sırasında astım,burun iltihabı(rinit), burun eti (nazal polip), dudak, ağız ve

mukoza ödemi(anjiyoödem)veya deridöküntüsü gibi belirtileriniz varsa,

Gebe olduğunuza dairşüpheniz varsa,

Emziriyorsanız,

18 yaşından küçükseniz,

Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa,

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,

Orta veya ağır dereceli kalp yetmezliğiniz varsa,

Yüksek tansiyonunuz (ağır hipertansiyonunuz) varsa,

Kan değerlerinizde ciddi değişiklikler varsa,

Kanamaeğilimi (kanama diyatezisi) varsa,

Karın ağrısıve kas kramplarına neden olan bir tür kalıtsal hastalık (Porfiri)

Damar sertliği nedeni ile kalp damarlarının daralması(Koroner Arter Hastalığı)

Kalp damar ameliyatı(By-pass cerrahisi) öncesinde ve sonrasında gelişen ağrınız

varsa

Bu belirtilerden herhangi birinin varlığıhalinde CYCLADOL kullanmamalıve bunu bir

an önce doktorunuza bildirmelisiniz.

CYCLADOL’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

CYCLADOL'udikkatli birşekilde kullanınız ve kullanmadan önce muhakkak

doktorunuza bildirin: tüm iltihap ve ağrıgiderici (NSAİ) ilaçlar gibi CYCLADOL da

midede ve barsaklarda ağrı, kanamave mide yarası(ülserasyon) gibiciddi reaksiyonlara

yol açabilir.

Mide ağrısıyaşarsanız veya mide veya barsaklarınızdakanamabelirtileri(siyah dışkı,

kanlıdışkıveya kan kusmagibi) hissederseniz CYCLADOL almayıbırakınız.

Astımatakları, özellikle dudaklarda, göz kapaklarında ve genital bölgede deri altıdoku

ödemi(Quincke ödemi), ürtikerşeklinde görülebilenalerjik reaksiyon geliştirmeriski

yüksek olabileceği için saman nezlesi, nazal polip (burun boşluğunda iyi huylu ve

çoğunlukla birden çok sayıda olan doku büyümeleri) veya kronik tıkayıcısolunum

rahatsızlığıolan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Deri döküntüsü, yüz kızarması, hışıltılısolunumve nefesalmagüçlüğü gibi alerjik

reaksiyonlar yaşarsanız CYCLADOL almayıkesiniz ve doktorunuza danışınız.

70 yaşın üzerinde iseniz veya kortikosteroidler (prednizolon, kortizon gibi) veya

depresyon ilaçları(örneğinseçiciserotonin gerialıminhibitörleri-SSRI) veya kan

pıhtılaşmasına karşıasetil salisilikasit gibidiğer ilaçlarıalıyorsanız doktorunuz

CYCLADOL ile birliktemide ve barsaklarınızıkoruyucu bir ilaç verebilir.

Tümdiğer iltihap ve ağrıgiderici(NSAİ) ilaçlar gibi CYCLADOL’de kan

pıhtılaşmasınıazaltır vepıhtılaşmazamanınıuzatır; kan testine girileceği zaman bu

durum göz önüne alınmalıdır ve eşzamanlıolarak kan pıhtılaşmasınıengelleyen ilaçlar

alınacaksa bu duruma dikkat edilmelidir.

4/9

Kalp yetmezliği veya yüksek tansiyonunuz varsa, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınız

azalmışsa, böbrek kanlanmasıyetersizse, mevcut durumda veya geçmişinizde kan

tablonuzda bozukluk varsa ve idrarsöktürücü (diüretik) ilaç kullanıyorsanızdikkatli

olunuz.

70 yaşın üzerinde iseniz doktorunuz tedavi süresini kısaltmayıisteyebilir ya da tedavi

sırasında sizi sık kontrole çağırabilir.

80 yaşın üzerinde iseniz CYCLADOL kullanmamalısınız.

Kan sulandırıcıilaçlar (Aspirin gibi) kullanıyorsanız dikkatli olunuz.

Astımlıiseniz bronşlarda kasılma ataklarıve nihayetindeşok ve diğer alerjik

reaksiyonlar ortaya çıkabilir.

İltihap veağrıgiderici(NSAİ) ilaç kullanımı, görmeile ilgili değişikliklereyol

açabileceğinden, uzun süreli tedavilerde düzenli göz muayenesi yapılmalıdır.

Benzer etkili diğer NSAİilaçlarda olduğu gibi, özellikle uzun süreli tedavide bazı

hastaların kan azotu artar (üremi) ancakbelli seviyeleri geçmez. Tedavi kesilince

değerler normale döner.

Şeker hastasıiseniz sık kan testi yaptırmalısınız.

Şiddetli alerjik reaksiyonlar (özellikleşiddetli cilt reaksiyonları) iltihap veağrıgiderici

(NSAİ) ilaçlar ile çok nadiren bildirilmiştir (“İstenmeyen etkiler” bölümüne bakınız).

Gebe kalmayıplanlıyorsanız,döllenme sorununuzvarsaveya fertilite testlerine

giriyorsanıztedavinizi doktorunuzla konuşmalısınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemdedahi olsasizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

Geçmişte ya daşu anda:

-kalp yetmezliği,

-yüksek tansiyon

-karaciğerhastalığı

-böbrek hastalığı

-kan tablonuzda bozukluk

idrar söktürücü (diüretik) ilaç kullanıyorsanız dikkatli olunuz.

CYCLADOL’un yiyecek veiçecek ile kullanılması

CYCLADOL tedavisi sırasında alkollü içki içmeniz önerilmemektedir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

5/9

CYCLADOL hamilelikte kullanılmaz. Hamile kalmayıplanlıyorsanız, döllenme

sorunlarınız varsa, doğurganlık testlerine giriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz zira

CYCLADOL kullanmanız uygun olmayabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya

eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde CYCLADOLkullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Başdönmesi veya alışılmadık yorgunluk durumunda araç ve makine kullanırken

özellikle dikkatli olunuz.

CYCLADOL’un içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli

bilgiler

CYCLADOL laktoz içerir: eğer bazışekerleri tolere edemiyorsanız builacıalmadan

önce doktorunuza danışınız.

CYCLADOL her dozunda 23 mg'dan daha azsodyumihtiva eder. Dozu nedeni ile

herhangi bir uyarıgerekmemektedir.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

CYCLADOL, aşağıdakiilaçlarla birlikte dikkatlekullanılmalıdır:

- ağrıgidermek için asetil salisilikasit (Aspirin) veya iltihap ve ağrıgiderici (NSAİ)

ilaçlar kullanıyorsanız,

- alerji ve hormon dengesizliğigibihastalıklara karşıkortizon kullanıyorsanız

- kan pıhtısınıönlemek üzere varfarin tedavisi alıyorsanız,

- depresyon için seçici serotonin geri alıminhibitörleri (fluoksetin) gibiilaçlar

kullanıyorsanız

- kan sulandırıcıilaç kullanıyorsanız (örn. Aspirin)

- yüksek tansiyon veya kalp hastalıklarında kullanılan idrar söktürücüilaç (furosemid),

- tansiyon düşürücü (anjiotensin IIantagonistleri-ADE) ilaçlarıkullanıyorsanız

- depresyon için lityum, seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) kullanıyorsanız

- bakteriyel infeksiyonlarıtedavietmek için antibakteriyel ilaçlardan kinolon

ve penisilin grubu antibiyotik ilaçlar kullanıyorsanız

- kanser tedavisi veya eklemrahatsızlıklarınız içinilaç (metotreksat) kullanıyorsanız

organ nakillerinde bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılan ilaçlar (siklosporin)

-kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar (digoksin)

- sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan ilaçlar (fenitoin)

- potasyumtutucu idrar söktürücüler

-sinir sistemiyle ilgili hastalıklarda kullanılan ilaçlarve alkol

-kan glukozdüzeylerini düşüren ilaç (sülfonil üre)

6/9

Yukarıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza bildirmelisiniz.

3. CYCLADOL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

CYCLADOL’u her zaman tamolarak doktorunuzun size söylediğişekilde alınız. Emin

olmadığınız zaman doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

İhtiyacınız olan Cycladoldozu ağrınızın tipine,şiddetine ve süresine bağlıdır.

Doktorunuz size günde kaç tablet ve nekadar süre ile Cycladol almanız gerektiğini

söyleyecektir.

Günlük kullanımdozu 1 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu:

CYCLADOL tableti, yeter miktarda su ile yutarak alınız.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

18 yaşından küçüklerde kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanım:

Günlük en yüksek doz 20miligramdır (1 tablet).

70 yaşın üzerinde iseniz doktorunuz size daha düşük bir günlük doz yazacaktır ve tedavi

süresiniazaltacaktır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği

Şiddetli böbrek yetmezliği veşiddetli karaciğer yetmezliğindekullanılmaz.

Eğer CYCLADOL’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CYCLADOL kullandıysanız:

En önemli doz aşımıbelirtileri başağrısı, sersemlik hissi, başdönmesi ve baygınlıktır.

Kazara aşırıdoz alırsanız bir an önce doktorunuza danışınız veya en yakın hastaneye

başvurunuz.

Bu ilaçla ilgili aklınıza takılan başka sorularınız varsa doktorunuza danışınız.

CYCLADOL’u kullanmayıunutursanız:

Bir sonraki doz saatiniz yaklaşmışsa, unuttuğunuz dozu almayınız.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

CYCLADOL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Geçerli değildir.

7/9

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi CYCLADOL’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde

yan etkiler olabilir.

Herhangi bir yan etki görülürse, bu yan etkihafif ve geçicidir. Bununla birlikte bazıyan

etkiler ciddi olabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir.

Yan etki sıklığıaşağıdakişekilde gruplanmıştır:

Çok yaygın :10 hastanın en az 1’indegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek :1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek :10000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın etkiler:

Kansızlık (anemi)

Kanda bulunan akyuvar türü sayısında artış(eozinofili)

Akyuvar sayısında azalma(lökopeni)

Kan hücresi olan trombositlerin sayısında azalma (trombositopeni)

İştahsızlık (anoreksi)

Yüksekşeker(hiperglisemi)

Başdönmesi (vertigo)

Başağrısı

Uyku hali,

Kulak çınlaması

Karın ağrısı

Kabızlık

İshal

Karın bölgesinde rahatsızlık

Midenin üst bölümünde ağrı(epigastrik ağrı)

Mideşişkinliği (flatulans)

Bulantı

Hazımsızlığa bağlıkusma

Kaşıntı(pruritis)

Deri döküntüsü (kurdeşen)

Özellikle elbileğindeşişkinlik (ödem)

Kilo artışı

Serumda değişiklik (serumtransaminaz seviyesi artışı)

Yaygın olmayan etkiler

Kanşekerinde azalma(hipoglisemi)

Bulanık görme

Kalp çarpıntısı(taşikardi)

Dişeti iltihabı(stomatit)

8/9

Ağız ve dudaklarda yara.

Seyrek etkiler

Böbrek yetmezliği, hasarı

Böbrek iltihabı(nefrotikSendrom, interstisyel nefrit))

İdrar yapmada görülebilecek değişiklikler; böbrek ve karın ağrısı

Çok seyrek etkiler:

Hayatıtehdit eden cilt reaksiyonları; Steven-Johnson Sendromu veya toksik

epidermal nekroliz (alınan bir ilaca, ya da bakteri veya viral enfeksiyonlara

vücudun verdiği yüksekşiddetli alerjik tepki)

Bilinmiyor:

Kansızlık (aplastik anemi, hemolitik anemi)

Ölümcül alerjik reaksiyon (anaflaksi)

Serumhastalığı

Sıvıtutulması

Depresyon

Rüya bozuklukları

Hayal görme (halüsinasyon)

Uykusuzluk

Zihinsel bulanıklık

Duygu durum bozuklukları

Sinirlilik

Uyuşma, karıncalanma, yanma hissi (parastezi)

Göz tahrişi, gözlerdeşişme

İşitme bozukluğu

Kalp yetmezliği

Kalp-Damar bozukluğu (arteriyel trombotik olaylar)

Damar iltihabı(vaskülit)

Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

Akciğerde bronşdaralması(bronkospazm)

Nefes almada güçlük (dispne)

Burun kanaması(epistaksis)

Gastrit

Mide- barsak kanaması(kanlıkusmave kanlıdışkılamadahil)

Pankreas iltihabı(pankreatit)

Mide ülseri

Mide delinmesi( mide perforasyonu)

Ölümcül hepatit ve sarılık

Saç dökülmesi

Alerjiye bağlıolarak gırtlak ve deride aniden gelişenşişkinlik (anjiyoödem)

Kabuklu cilt döküntüsü (eksfoliyatif dermatit)

Ciltte halkalıkızarmalar (multiformeritem)

Deride küçük kan damarıduvarlarının iltihaplanması(Henoch-Schoenlein

belirtisi)

Tırnak incelmesi (onikoliz)

Işığa hassasiyet

Ürtiker (kurdeşen)

Deride su toplanmalıbozukluklar (vezikobullöz cilt reaksiyonları)

Kadın doğurganlığında azalma

Yorgun ve bitkin hissetme (malazi)

Kilo kaybı

Kan değerlerinde azalma(mide-barsak kanamasıile ilişkili olmayan)

Bağışıklık sistemi hastalıkların tanısında kullanılan bir test olan ANA (anti

nükleer antikor) testinin pozitif çıkması(Pozitif ANA değeri)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangibir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya

hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca, yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç

Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan TürkiyeFarmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’e bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattını

da kullanabilirsiniz.

Meydana gelen yan etkileribildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5.CYCLADOL’un saklanması

CYCLADOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

Son kullanma tarihiile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CYCLADOL’ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi ambalajdaki ayın son gününe karşılık gelmektedir.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız CYCLADOL’uşehir suyunaveya çöpe

atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi :Chiesiİlaç Tic. A.Ş

Büyükdere cad. No:122

ÖzsezenİşMerkezi C Blok Kat:3

34394 EsentepeŞişli /İstanbul

Üretim yeri: İ.E Ulagayİlaç Sanayi Türk A.Ş

Davutpaşa Cad. No:12 Topkapı/İstanbul.

Bu kullanmatalimatı tarihinde onaylanmıştır.