CYBELLE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CYBELLE 0,1 MG/0,02 MG 21 FILM KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CYBELLE 0,1 MG/0,02 MG 21 FILM KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • doğum kontrol hapları ve östradiol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8681026050112
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-01-2017
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANM ATALİMATI

CYBELLE 0,100 mg/0,02 mgFilmkaplıtablet

A ğızyoluyla alınır.

Etkinmadde:

Herbirfilmkaplıtablet,0.100 mglevonorgestrelve0.02 mgEtinilestradioliçerir.

Yardımcımaddeler:Laktozsusuz,povidon K-30, magnezyumstearat, polivinilalkol,

makrogol,talk,soyalesitini,titanyum dioksit,demiroksit,alüminyum lak.

Builac ıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATI’nıdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanma tali matınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınızolursa,lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Builaçkişisel olaraksiziniçinreçeteedilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Builac ınkullanımısırasında, doktoraveya hastaneye gittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya dü şükdozkullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.CYBELLEnedirveneiçinkullan ılır?

2.CYBELLE’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CYBELLEn asılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.CYBELLE’insaklanm ası

Başlıklarıyeralmaktadır.

2.CYBELLEnedir veneiçinkullan ılır?

CYBELLEyuvarlak,düz, pemberenklitabletlerdir. Birblisterde21tabletiçeren

ambalajlardabulunur.

CYBELLE ,kadıncinsiyethormonlarıolanprogesteron(levonorgestrel)veostrojeni

(etinilestradiol)sabitkombinasyondaicerenbirdoğumkontrolilacıdır.Birtablette0.10

mglevonorgestrelve0.02 mgetinilestradiolbulunur.

CYBELLE kadınlardagebeliğinönlenmesiicinağızyoluylaalınan,kombinedoğum

kontrolhaplarının(oralkontraseptifler)tercihedildiğidurumlardakullanılanbirdoğum

kont rolilacıdır.

3.CYBELLE’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

Doğumkontrolyöntemiolarakkombineoralkontraseptiflerikullanmayakarar

vermedenönce,builaclarıkullanmanınyararverisklerikapsamlıbirbicimde

değerlendirilmelidir.BunedenleCYBELLEkullanmayabaşlamadanönceyararve

risklerinindiğerdoğumkontrolyöntemleriilekarşılaştırılmasıgerekir.Bukararısiz,

esinizveDOKTORUNUZvermelidir.

CYBELLE kullanmayabaşlamadanönce,üremeorganlarınız,memenizvekan

basıncınızdoktorunuztarafındankontroledilmelivebukontrollerdüzenliolarak

tekra rlanmalıdır.Riskfaktörleri(örn.ailedearteriyelvevenöztrombozöyküsü)

değerlendirilmelidir.

Sigarakullanımı,oralkontraseptifkullanımınabağlıolarakgelisebilecek

kardiyovaskuleryanetkiriskiniönemliölçüdeartırır.Risk,yaş(35yaşustunde)ve

sigarakullanımsıklığındakiartışa(günde15veyadahafazlasigara)paralelolarak

artar.

ORALKONTRASEPTİFKULLANANKADINLARINSİGARAİÇMEMELERİ

ŞİDDETLETAVSİYEEDİLİR.

Düzenliolarakkullandığınızbaskailaclarvarsa,ilacınkullanımınabağlıolarak

istenmeyenetkilesimlereneden olabilir.Lütfen bu konudatavsiyealmak icin

doktorunuza veya eczacınıza danışın.

CYBELLE ’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğerasağıdakilerden biriveyabirkaçısizin icin geçerliiseCYBELLE’ikullanmayınız:

Sizdeveailenizdevenozveyaarteriyeltromboembolikhastalıköyküsü(örn.toplardamar

tıkanıklığı,akciğerdedamartıkacıoluşumu-pulmoneremboli, kalp krizi)veyabeyin

damarlarıileilgilibirolayın varlığıyadaöyküsü,

Birtrombozilkbelirti si(prodrom)varlığıyadaöyküsü(orn.beyinegidendamarların

gecicitıkanmasısonucuolusangeridonusumlubirturfelc-geciciiskemik atak, kalbi

besleyen damarların daralması/tıkanmasıileortayacıkangoğusağrısı-anginapektoris),

Sinirsel(norolojik)belirtili migrenöyküsü,

Damardeğisikliklerinesebep olabilecek ileriseviyedesekerhastalığı,

Damarsertliğinedeniylekalpdamarlarınındaralması(koronerarterhastalığı)veya

doğustan kan lipitdeğerlerininyuksek olması,

Pankreasiltih abıveyaağırkantrigliseridduzeylerindeyükselmeilebağlantılıpankreas

iltihabıöyküsü,

Ağırkaraciğerhastalığıvarlığıveya(karaciğerfonksiyondeğerlerinormaledonmedikce)

öyküsü,

İyiveyakötü huylu karaciğertumoru varlığıyadaöyküsü,

Eğersekssteroidlerindenetkileniyorsagenitalorganlarınveyamemeninbilinenyada

suphelikotu huylu hastalıkları,

Tanıkonmamışvajinalkanama,

Gebelik süphesiyadagebelik,

Etkinyadayardımcımaddelerden herhangibirinekarsıaşırıduyarlılık

CYBELLE ’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Eğer;

Sizdeveyaailenizde, suandayadagecmisteyuksek kan basıncıöyküsü varsa,

Sekerhastalığıveyaöyküsü varsa,

Safrakesesihastalığıveyaöyküsü varsa,

Porfiri(karın ağrısıvekaskramplarınaneden olanbircesitkalıtsalhastalık)hastasıiseniz,

Saranöbetiveyaöyküsüvarsa,

Astımhastalığıveyaöyküsü varsa,

Ruhsalçöküntü (depresyon)durumu varise/mentalolarak depresifhissediyorsanız.

Ameliyatgecirecekseniz,ameliyatsonrasıtoplardamartıkanıklığıolasılığınıenaza

indirmekicinherhangibircerrahigirisimoncesindeve/veyasonrasında4ayboyuncaoral

kontraseptiflerinkullanılmamasıtavsiyeedilmektedir.Cerrahigirisimoncesiveya

sonrasındaoralkontraseptiflerinkullanımıdurumundahekimevedishekiminebilgi

verilmelidir.

Kusmaveishaldurumunuzolursa, bu süreçboyuncaveiyilesmedensonraki7gun

suresinceek birdoğumkontrolyontemikullanmanızgerekmektedir.

Ampisilin, barbituratlar,karbamazepin, griseofulvin,penisilin V, fenitoin, primidon,

rifampin,ritonavir,tetrasiklinler,troglitazonkullanıyorsanız,bunlarıntuketimisırasında

ekbirdoğumkontrolyontemikullanmanıztavsiyeedilmektedir.Builaclar,oral

kontraseptiflerinetkisini azaltabilir.

CYBELLEk ullanıyorsanız,herhangibirlaboratuvartestindenöncebudurumu

doktorunuzasöyleyiniz.Oralkontraseptifkullanımı,karaciğer,tiroid,adrenalverenal

fonksiyontestleri,kortikosteroidbağlayıcıproteinvelipid/lipoproteinfraksiyonlarıgibi

tasıyıcıproteinlerinplazmaduzeylerivekarbonhidratmetabolizması,fibrinolizisvekan

pıhtılasmasıparametrelerigibibirgrup laboratuvartestsonucunu etkileyebilir.

Sonzamanlardamolargebelik(hidatidiformmol)aldırdıysanızbunuhekiminize

bildiriniz.

uuyarılargeçmistekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliiselütfen

doktorunuzadanışınız.

CYBELLE’inyiyecekveiçecekilekullan ılması:

Herhangibirsindirimproblemiolasılığınıortadan kaldırmak icinCYBELLE’iyiyecekveya

süt ile

almanızönerilmektedir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Kombineoralkontraseptiflerhamilelikdönemindekullanıldığındaciddidoğumkusurlarına

yolaçmaktadır/yolaçtığından şüphelenilmektedir.

CYBELLE gebelikdönemindekullanılmamalıdır.Ancak,hamileliköncesindeoral

kontraseptifkullanmayıkesenkadınlardafetusuzerindeherhangibiradversetkiolmadığı

ispatlanmıstır.

CYBELLE kullanmayabaslamadanoncehamileolmadığınızdankesinolarakemin

olma lısınız.

Ayrıca,CYBELLE’ikullanmatalimatlarınauygunolarakkullanmanızarağmen,

birbirinitakipedenikikesilmekanamasınıngerçekleşmemesi(ikimenstruelsiklusun

atlanması)durumundahamilelikolasılığınıgözönündebulundurmalısınız.Bu durumda

CYBELLE kullanmayıhemenbırakınızvedoktorunuzadanısınız.Doktorunuzlagörüşene

kadarfarklıbirkorunmayöntemikullanmalısınız.Gebeolmadığınızkesinolarak

anlasılmadan öncetekrarCYBELLEkullanmayabaşlamayınız.

CYBELLE ’ikullanmatalimatlarınauygunkullanmamanız(örn.birveyabirdenfazladozun

atlanmasıveyabirsonrakimedikasyonsiklusunagecbaslanması)durumundailk

gerceklesmeyenkesilmekanamasındagebeolmanızmuhtemeldir.CYBELLEkullanımına

devametmedenöncehamilelikdışlanmalıdır.

Eğerçocuksahibiolmayıplanlıyorsanız,CYBELLEkullanmayıbırakmalısınızvehamile

kalmayıdenemedenönceenaz3ayboyuncahormonalolmayankorunmayöntemlerinden

birisinikullanmalısınız.

Tedaviniz sırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Kombineoralkontraseptiflerannesütününmiktarınıazaltabilir.Bunedenledoğumdansonra

enaz6ayveya süttenkesilinceye kadarCYBELLE kullanılmamalıdır.Çokdüşük

miktarlardaprogesteronveöstrojen annesütünegeçer.

Araçvemakinekullan ımı

CYBELLE ’in araçvemakinekullanımbecerisinietkilediğinigösteren hiçbirveriyoktur.

CYBELLE’iniçeri ğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünlaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişse,butıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Di ğerilaçlarilebirliktekullanımı

Oral kontraseptiflervediğerilaclararasındakietkileşmelerkırılmakanamasınave/veya

korunmabasarısızlığınayolacabilir.

Barbituratlar, primidon,fenobarbiton, fenitoin, fenilbutazon, rifampisin, karbamazepin ve

griseofulvingibikaraciğerenzimleriniindukleyen ilaclarCYBELLE’inetkisini azaltabilir.

Karaciğerenzimleriniindükleyenilaclarileuzunsüretedavigörenhastalarfarklıbirkorunma

yöntemikullanmalıdır.Ampisilinvediğerantibiyotiklerbağırsakortamınındeğismesine

sebep olduğundanCYBELLE’inetkisini azaltabilir.

Yukarıdabelirtilenilaclardanherhangibiriilekısasurelitedaviedilmekteiseniz,kombine

oralkontraseptifdısındageciciolarakbirbariyeryontemikullanmalıyadabaskabirkorunma

yöntemisecmelisiniz.Karaciğerenziminduksiyonuyapanilaclarilebirliktekullanımları

süresincevetedavininkesilmesinitakiben28gunboyuncabariyeryontemikullanmalısınız.

Antibiyotiktedavisi(rifampisinvegriseofulvindısında)alıyorsanız,ilacınsonlanmasını

takiben 7günboyunca bariyeryöntemikullanmalısınız.Eğerbariyeryöntemikullanılan

dönemkombineoralkontraseptifkutusundakitabletlerin bitiminden sonradevamediyorsa,

birsonrakikutuyaaravermeden devametmelisiniz.

Glukoztoleransıüzerindekietkininsonucuolarakoralantidiyabetiklerveyainsulin

gereksinimideğişebilir.

St.John'swort(Hypericumperforatum),CYBELLE ilebirliktekullanılmamalıdır.Koruyucu

etkinin azalmasınayolacar.

E ğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışu andakullanıyorsanızveyason

zamanlardakull andınızise,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

4. CYBELLEn asılkullanılır?

Uygunkullan ımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuztarafındanreçetedebelirtilenzamançizelgesineuygunolarak,herbirmenstruel

siklus(biradetkanamasınınbaslangıcındangelecekadetkanamasınınbaslangıcınakadarolan

sure)icin;

Adetkanamasınınilkgünündenbaslamakuzere21günboyuncagündebirtabletalınmalıdır.

21 günlük sürenin sonundaCYBELLE kullanımına7günaraverilmelidir(3haftaalınır,1

haftaalınmaz).

Uygulama yoluvemetodu:

CYBELLE ağızyoluylaalınır.Tabletler,ilacınızızamanındaalmanızıhatırlamanızicinozel

rakdizaynedilmisolanblisteruzerindekitakvimdegosterildiğiyonde,birmiktarsuveya

sütletercihenaksamyemeğindensonraveyayatmadanoncealınmalıdır.Hertablettekparca

olarakalınmalıdır.

Doğumkontroletkinliğinimaksimumduzeydetutmakicinherzamandoktortarafından

önerilenprogramakesinolarakuymalıveilacı24saatiasmayanaralıklarlavehergün

aynısaattealmalısınız.Eğerilacınkullanımıhakkındatereddütlerinizvarsa

doktorunuza veya eczacınıza danısınız.

CYBELLE’i kullanmayabaslarken;

CYBELLE veyabenzerbirkombineoralkontraseptifinilkkezkullanılmasıdurumunda

CYBELLE kullanmayaadetkanamasının(menstruelkanamanın)birincigunubaslayarak21

günboyuncahergünbirtabletalmalısınız.21günlüksüreninsonundaCYBELLE

kullanmaya7günaravermelisiniz.GenellikleCYBELLE’inkesilmesinitakipeden2-3 gun

icindeilacınkesilmesinebağlıkanamabaslar.

Kullanımın devamında;

Birsonrakiveondansonrakikullanımperiyotlarına,CYBELLEkullanmayaaraverilen7

günlük sü reninsonundaveherzamanhaftanınaynıgunu(medikasyonunilkbaslatıldığıgun)

baslamalıvekullanmaprogramınıbironcekiilebenzersekildedevamettirmelisiniz(3hafta

alınır,1haftaalınmaz).7günlükaranınsonundakesilmekanamasınınbaslayıpbaslamadığı

veyadevamettiğinidikkatealmaksızın8.gündetekrarCYBELLEkullanmaya

baslamalısınız.

Birsonrakimedikasyonsiklusuna8.gündebaslanmadığıve/veyagecikmeliolarakbaslandığı

durumlarda,ilacıntekrarbaslatılmasındanitibaren,birbiriniizleyen 7gun suresinceek bir

doğumkontrolyontemiilegebelikten korunmalısınız.

Kullanımınınilkaylarındalekelenmeveöstrojenkırılmakanamasıgibiduzensizkanamalar

olmasıdurumundatedaviprogramıdevamettirilmelidir.Butipkanamalargenelliklegecicive

onemsizdir. Kanamasureklilik arzedersedoktoradanışmalısınız.

İlacıyukarıdasözüedilenkullanımdozuvesekliileilgilitalimatlarauygunkullanmanıza

rağmenkesilmekanamasıolmamasıdurumunda,2.paketenormalgününde(aradansonraki8.

gun)baslayınız.

İlacıyukarıdasözüedilenkullanımdozuvesekliileilgilitalimatlarauygunkullanmanıza

ragmenbirbirinitakipedenikikesilmekanamasınıngerceklesmemesidurumunda,

CYBELLE kullanımınadevametmeden öncegebeolmadığınızdan emin olmalısınız.

İlacıyukarıdasözüedilenkullanımdozuvesekliileilgilitalimatlarauygunkullanmamanız

(örn.birveyabirdenfazladozunatlanmasıveyabirsonrakimedikasyonsiklusunagec

baslanması)durumundailkgerceklesmeyenkesilmekanamasında,gebeolmanız

muhtemeldir.CYBELLE kullanımınadevametmedenöncegebeolmadığınızkesinolarak

öğrenilmelidir

Değisikyasgrupları:

Çocuklardakullanımı:Çocuklardakullanımıyoktur.

Yaşlılardakullanımı:50yaşın uzerindekikadınlardakullanılmamalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Karaciğer/Böbrekyetmezliği:

Kombineoralkontraseptiflerkaraciğerfonksiyonbozukluğuolankadınlarda

kullanılmamalıdır.

Böbrekyetmezliğiolankadınlardakombineoralkontraseptifleringuvenilirlikveetkinliği

incelenmemistir.

EğerCYBELLE’inetkisininçokgüçlüveya zayıfolduğunadairbirizleniminizvar ise

doktorunuzveyaec zacınız ilekonuşunuz.

Kullanman ızgerekendendahafazlaCYBELLEkullandıysanız:

GerektiğindenfazlaCYBELLEalınmasıdurumunda,midebulantısıveyakusma,bitkinlik,

uyuşukluk vekesilmekanamasıgörülebilir. Bu durumdadoktorunuzadanısınız.

CYBELLE ’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmıssanız,birdoktorveyaeczacıile

konusunuz.

CYBELLEkullanm ayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemekicin çiftdozalmayınız.

Unutulantabletlerhatırlanırhatırlanmazalınmalıdır.Sonrakitabletlernormalkullanım

zamanındaalınmayadevamedilmelidir.Tabletlerinüstüsteikigünunutulmasıdurumunda;

hatırlandığıandaikitabletbirdenalınmalıdırvesonrakigünikitabletalınmalıdır.Sonraki

tabletlernormalkullanımzamanındaalınmayadevamedilmelidir.Ardısıkolarak2tabletin

unutulduğuherzaman,kullanıcıveyapartneri,birbiriniizleyen7günsuresince,ekbirbariyer

doğumkontrolyöntemiilekorunmalıdır.Ardısıkolarak3veyadahafazlasayıdatabletin

unutulduğudurumlarda,kalantabletleredevamedilmemeliveaynıgünyenibirkutuya

baslanmalıdır.Budurumdada,kullanıcıveyapartneriilacabaslanangünden itibaren birbirini

izleyen 7gün suresinceek birbariyerdoğumkontrolyöntemiilekorunmalıdır.

CYBELLE talimatlaragörekullanıldıysavecekilmekanamasımeydanagelmediyse,gebe

kalınmasımuhtemeldeğildir.CYBELLE’in ikincikutusunayinehaftanınaynıgünü

baslanmalıdır.

Eğerikincisiklusunsonundakanamameydanagelmezse,CYBELLEkullanımıhemen

bırakılmalıvedoktoradanısılmalıdır.

CYBELLE iletedavisonlandırıldıgında oluşabileceketkiler

CYBELLE iletedavisonlandırıldığında,gebekalmaklailgiligecikmeleryasanabilir.Bu

durumozellikleoralkontraseptifkullanmadanöncedüzensizmenstruelsikluslarıolan

kadınlardadahafazladır.Tabletkullanımınasonverildiğindemenstruelkanamasiklusları

düzenegirinceyekadarhamilekalmagirisimininertelenmesi tavsiyeedilmektedir.

5. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,CYBELLE’iniçeri ğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaCYBELLE’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza

bildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kurdeşen(urtiker),alerjisonucuyuzveboğazdasismevesiddetlisolunumvedolasım

sistemitepkileriileseyredenaniasırıduyarlılıktepkisi(anaflaktik/anaflaktoid reaksiyon)

Bunlarınhepsicokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

CYBELLE ’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimudahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Ayrıca;

İlkdefaortayacıkanmigrentipibasağrılarıyadaalısılmısbasağrılarınındahasık

görülmesi,

Akutgörmeyadaisitmebozukluğuyadadiğerduyuorganlarındadengesizlik olusması,

Toplardamarların iltihabınabağlıkan pıhtısıolusumu ilk belirtileri,

Safraakısıyavaslamasıyadadurması,karaciğeriltihabıyadagenelkasıntıbaslangıcı,

Sarakrizlerininartması,

Kan basıncındaonemliartısgörülmesi,

Ciddiruhsalcokuntu (depresyon)baslangıcı,

Ciddiüstkarın ağrısıveyakaraciğerbüyümesi.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbimudahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerekolabilir.

Bu cok ciddiyanetkilerin hepsioldukcaseyrekgörülür.

Asağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

en

yakınhastaneninacilbölümünebasvurunuz:

Glukozintoleransı,

Kontakt lensleretahammülsüzlük,

Karındakramp, siskinlik,

Safrakanallarındaatılımbozukluğunabağlı(kolestatik)sarılık,

Eritemanodozum(bacaklarınonyuzundevegenellikledizdendahaasağıdaağrılı

kırmızımsımorkabarık noduller),

Serum folat düzeylerindeazalma.

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimudahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilercokseyrek görülür.

Asağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

İştahdeğişikliği,

Kan basıncındayükselme,

Hipertrigliseridemiyesebep olabilen serumyağseviyesindedeğisme,

İnatçıdöküntü, derideolusan pigmentartığı(kloazma), kıllanmavesacdökülmesi.

Bunların hepsiyaygın olmayanyan etkilerdir.

Kandidiyaz(birtürmantarhastalığı), vajinailtihabı,

Ruhsalçöküntü(depresyon)dadahilolmakuzereruhhalideğisiklikleri,cinselistek

değisiklikleri,

Sinirlilikhali,basdonmesi,

Bulantı, kusma, karınağrısı,

Sivilce,

Lekelenmetarzındaadettedüzensizlikler,östrojenkırılmakanaması,adetgörmeme,ağrılı

adetgörme,memedeağrı-hassasiyet-buyume-salgıolusumu,servikalektropyon,servikal

akıntı,

Sıvıtutulması, ödem, kilo kaybıveyaartısı.

BunlarCYBELLE’inhafifyanetkileridir.

Hafifyanetkileryaygınolarakgörülür.

E ğerbukullanma talimatındabahsi geçmeyen herhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczac ınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizile

konuşunuz.Ayrıcayanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”

ikonunatıklayarakdoğrudanTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildirebileceğinizgibi, 0 800 314 00 08 numaralıyanetkibildirimhattınıdakullanabilirsiniz.

Meydanagelenyanetkileribildirerekk ullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında

dahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

6. CYBELLE’insaklanm ası

CYBELLE’içocuklar ın göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25ºC’ninalt ındaodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraCYBELLE ’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizCYBELLE’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

ExeltisİlaçSan. veTic.A.Ş.

KültürMah. NisbetiyeCad. No:56, Akmerkez

BBlok Kat:6 D:574 Etiler, Beşiktaş/İstanbul

ÜretimYeri:

LaboratoriosLeon FarmaS.A.

LaVallinas/n.Polígono IndustrialNavatejera

24008İspanya

Bukullanma tali matı05.08.2016tarihindeonaylanmıştır.

Bu ürünle ilgili güvenlik uyarısı bulunmamaktadır.