CUTMIRAT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CUTMIRAT 7,5 MG/5 ML SURUP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CUTMIRAT 7,5 MG/5 ML SURUP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • butamirate

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699844570309
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CUTMİRAT7,5mg/5mlşurup

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde: Her 5 ml şurup 7,5 mgbutamirat sitrat(1,5 mg/ml)içerir.

Yardımcımaddeler:Sorbitol%70,glukoz,gliserol,sodyumsakarin,benzoikasit,çilek

aroması, saf su.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınıolursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir,başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

vedüşük dozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.CUTMİRAT nedir veneiçinkullanılır?

2.CUTMİRAT’ı kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CUTMİRATnasıl kullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.CUTMİRAT’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.CUTMİRATnedir veneiçinkullanılır?

CUTMİRATetkin maddeolarak butamirat sitrat içeren, şurup formundabir ilaçtır.

CUTMİRAT,“öksürük baskılayıcı ilaçlar”olarakadlandırılan bir ilaçgrubunadahildir.

CUTMİRATŞurup,100ml'likrenklişişede,5ml'lik1,2,5ve5ml’yeişaretlikaşık

ölçekle beraber sunulan şuruptur.

CUTMİRATçeşitlinedenlerdenkaynaklananöksürüğünşikâyetlereyönelik

(semptomatik)tedavisindekullanılır.

2.CUTMİRAT’ı kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

CUTMİRAT’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğersizin/çocuğunuzunbutamiratveyaCUTMİRAT’ınbileşimindebulunanyardımcı

maddelerdenherhangibirinekarşı(yardımcımaddelerlistesinebakınız)alerjiniz/alerjisi

varsa,

Eğer çocuğunuz3yaşınaltında iseCUTMİRAT’ıkullanmayınız.

CUTMİRAT’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğersiz/çocuğunuzaynızamandabaşkabalgamsöktürücüilaçalıyorsanız,dikkatli

olmalısınız.CUTMİRAT’ın bu tür ilaçlarlaaynı andakullanılmaması önerilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

Öksürük 7 günden dahauzun süredevam edersedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileiseniz,ilküçayCUTMİRATkullanmamanızönerilmektedir.Dahasonrakidönemde,

ancak doktorunuzkesingereklilik olduğunakararverirseCUTMİRAT kullanabilirsiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Araçvemakinekullanımı

CUTMİRATuykuluhissetmenizenedenolabilir.Bunedenlearaçvemakinekullanırkenveya

dikkat gerektiren diğer işleriyaparken dikkatliolunuz.

CUTMİRAT’ın içeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

İçeriğindebulunansorbitolveglukoznedeniyle,eğerdahaöncedendoktorunuztarafından

bazışekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişseCUTMİRAT’ıalmadanönce

doktorunuzla temasageçiniz.

CUTMİRAT5ml’likdozunda10g’dandahaazgliseroliçerir.Gliserolekarşıherhangibir

etkibeklenmez.

CUTMİRAT’ın,her100ml’sinde1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;yani

esasında “sodyum içermez”.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Eğerbalgamsöktürücüözelliğiolanbaşkailaçlarkullanıyorsanızdoktorunuzumutlaka

bilgilendiriniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.CUTMİRATnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/ uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktortarafındanbaşkaşekildetavsiyeedilmediğitakdirdekendiniz/çocuğunuziçin

belirtilen dozlardakullanınız:

6yaşın altındaki çocuklardakullanımı önerilmez.

6-12yaşındaki çocuklarda:Günde3 defa2 kaşık (10 ml)

12yaş üzeriergenlerde(adolesanlarda):Günde3defa3 kaşık (15 ml)

Yetişkinlerde:Günde4 defa3 kaşık (15 ml)

Doktorunuzfarklıbirtavsiyedebulunmadıkça,CUTMİRAT’ı1haftadanuzunsüre

kullanmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

CUTMİRATağızyoluylakullanılır.

İlacınızındozunuayarlamakiçinderecelikaşığıkullanınız.Derecelikaşığıherkullanımda

yıkayıp kurulayınız.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

CUTMİRAT Şurup’un, 6yaşaltındaki çocuklardakullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

CUTMİRAT’ınyaşlılardakullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanımdurumları:

CUTMİRAT böbrek veyakaraciğeryetmezliği olan hastalardaaraştırılmamıştır.

EğerCUTMİRAT’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaCUTMİRATkullandıysanız:

CUTMİRAT’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

AşırıdozdaCUTMİRATalınmasıhalindeşubelirtilergörülebilir:uykuhali,bulantı,kusma,

ishal,sersemlikvetansiyondüşmesi.Buetkilerdozazaltılıncaveyatedavikesilinceortadan

kalkabilir.Eğerilaçkesildiğindebuetkilerdevamediyorsadoktorunuzveyaeczacınıza

danışınız.

CUTMİRAT’ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

CUTMİRATiletedavisonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlardaolduğugibi,CUTMİRAT’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyanetkilergörülebilir.YanetkilerMedDRAsıklıksıralamasınagöre

sınıflandırılmıştır:

Çokyaygın:10 hastanınen az1’indegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın1’indenfazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın1’indenaz, fakat 1000 hastanın1’indenfazlagörülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın1’indenaz, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazlagörülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın1’indenazgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

AşağıdakilerdenbiriolursaCUTMİRAT’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

-Cilttedöküntü

Buçokciddibiryanetkidir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinCUTMİRAT’akarşı

ciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Bu çok ciddiyanetkioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizdoktorunuza söyleyiniz:

-Uyku hali

-Bulantı

-İshal

BunlarCUTMİRAT’ın hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.CUTMİRAT’ın saklanması

CUTMİRAT’ı çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra CUTMİRAT’ı kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizCUTMİRAT’ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

VEMİlaçSan. veTic.A.Ş

Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok. No: 3/2

Çankaya/ANKARA

Üretimyeri:

VEMİlaçSan. veTic.A.Ş

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi

KaraağaçMah.Fatih Blv.No:38

Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı../../….tarihinde onaylanmıştır.

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-10-2018

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Active substance: Sildenafil citrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6993 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/068/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety