CUTIVATE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CUTIVATE % 0,005 30 GR MERHEM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CUTIVATE % 0,005 30 GR MERHEM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • pulmicort

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699522385041
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

CUTİVATEkrem%0.05

Haricenkullanılır.

Etkinmadde: Hergramında;500mikrogramflutikazon propiyonatiçerir.

Yardımcımaddeler:Sıvıparafin,setostearil alkol,izopropilmiristat,setomacrogol 1000,

propilen glikol, imidüre, sodyumfosfat, sitrik asitmonohidrat, safsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içimönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız.Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

E ğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. CUTİVATEnedirvene içinkullanılır?

2. CUTİVATE’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. CUTİVATEnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. CUTİVATE’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. CUTİVATEnedir vene içinkullanılır?

CUTİVATEkremflutikazon propiyonatiçeren vegüçlübölgeseletkigösteren iltihapgiderici

birglukokortikoiddir.

CUTİVATE, 30gramlıktüplerhalindebulunmaktadır.

CUTİVATEkortikosteroidlerecevapverenaşağıdakiderihastalıklarınbelirtilerinin

giderilmesindekullanılır:

−Egzama (inflamatuar birçeşitderihastalığı)

− Prurigonodülaris(şiddetlekaşınanısrarlıdöküntüvekabartılarlabelirginkronikbir

derihastalığı)

− Liken simplekskronikus(kaşımanınyolaçtığıkalınlaşmışkaşıntılıderi)

− Likenplanus(bilek,önkolvebacaklarınaltkısmındakaşıntı,kırmızı-morrenktedüz

kabarıklıklarlagörülen derihastalığı)

−Seboreikdermatit ( yüz,kafaderisi,göğüsvesırttagörülenkırmızı,kabuklu,kaşıntılı

döküntü)

−Diskoid lupuserithematozus( yüz,kulaklarvekafaderisindekabuklanmayavegüneş

ışığınaaşırıduyarlılığayolaçanderihastalığı)

− Eritroderma(vücudunbüyükbirbölümündeinflamasyon,kızarıklıkvekabuklanma

ilegörülenderihastalığı)tedavisindeoralya da enjeksiyonformundasteroidile

birlikte

− Deridealerjikyadairritanmaddeileoluşandöküntü(irritanya da alerjikkontakt

dermatit)

− İsilik(miliaria)

−B öcek ısırığıreaksiyonları

−Psöriazis( inflamasyonlukızarıkderidekalınlaşmışplakalarvesıklıklabeyazsekeller

oluşturan derihastalığı)

CUTİVATEçocuklardave3aydanbüyükbebeklerde daha hafifsteroidkremve

merh emlereyanıtvermeyendermatitleriçinkullanılır.

2. CUTİVATE’ıkullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

CUTİVATE’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

− Tedaviedilmemişderienfeksiyonu

−Akne (sivilce)

− Rosasea(burun,yanaklar,çene,alınyadatümyüzdekızarıklıkveincedamarlar,

kabarıklıklardan oluşan derihastalığı)görünmesi

− Ağızçevresindedöküntü

− İnflamasyonsuzkaşıntı

− Anüsyadagenitalbölgedekaşıntı

−3 aydan küçük bebekler

CUTİVATE’ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

− 12yaşından küçük çocuklardavebebeklerdeadrenalsüpresyon (böbreküstü bezinin

baskılanması)yapabileceğindenuzunsürelitopikalkortikosteroidtedavisinden

kaçınılmalıdır.

− Gözkapaklarınauygulanırken, göziçinekaçmamasınadikkatedilmelidir.

−Yüzeuzun süre liuygulamabu alanın dahahassasolmasınedeniyleönerilmez.

− CUTİVATE’ısedefhastalığındakullanıyorsanızyakından takipgereklidir.

− Enfekteolmuşiltihaplıbozukluklarıntedavisindeuygunantimikrobiktedavi

uygulanmalıdır.EnfeksiyongenişlemesigörülürseCUTİVATEtedavisineson

verilerekgerekirsesistemikantimikrobiktedaviyegeçilmelidir.

− Oklüzyontedavisi(cildinbirsargıileörtülmüşolması)vederikatlarıbakteri

üremesinikolaylaştıracakılıkvenemliortamısağlayacağındanoklüzyon

uyguland ığındayenibiroklüzifsargıuygulanmadan öncederitemizlenmelidir.

− Lokalaşırıduyarlılıköykünüzvarsadikkatlikullanınız.Budurumdaortayaçıkan

belirtilertedaviedilmekteolan durumun semptomlarınabenzeyebilir.

− Deriyeuygulananilacınbazıhastalardakandolaşımınageçenmiktarıartabilir.

Cushingsendromu(aydedeyüzü,kiloartışı,kanşekerindeyükselme),adrenal

süpresyon(böbreküstübezininbaskılanması)ortayaçıkabilir.Budurumdauygulama

sıklığıazaltılarakilaçkesilmeliyadagücüdahadüşükbirkortikosteridile

değiştirilmelidir.Tedavininanikesilmesiglukokortikosteroidyetmezliğineyol

açabilir.İlacın kan dolaşımınageçişiniartıran riskfaktörleri:

− Lokalolarak uygulananglukokortikosteroidingücü vekimyasalyapısı

− Kapalıderialanlarındakullanılması(örnkatlanmışderibölgelerindeveya

üzerikapatılmışbölgelerde;bebeklerde bebekbezi)

− Derinin en dıştabakasının su içeriğinin artması

− Yüzgibiincederialanlarındakullanım

−Derideyaralanmagibiderinin koruyucu engelinin zarargördüğüdurumlarda

kullanım

−Topikalkortikosteroidlerbazen tekrarlayanbacakyaralarıçevresindeki

dermatittedavisindekullanılır.Bukullanımdabölgeselaşırıduyarlılık

belirtilerivebölgesel enfeksiyon ortayaçıkmaoranıyüksektir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışın.

CUTİVATE’ninyiyecekveiçecekilebirliktekullanılması

Geçerlideğildir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Hamileyk enCUTİVATE’ıancaksizesağlamasıbeklenenyararları,fötusa(cenin)olan

muhtemel risklerinden fazlaisekullanmalısınız.Hamilelikteenazmiktardaveenkısasüre

kullanılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CUTİVATE’ınannesütünegeçişiaraştırılmamıştır.Bununlaberaber,CUTİVATE’ın

önerilen dozlarda cildeuygulandığındaazmiktardakanageçmektedir.Emziriyorsanız

tedavininsizesağlamasıbeklenenyararları,bebekiçinmuhtemelrisklerindenfazlaise

kullanmalısınız.Emzirirkenkullanıyorsanızbebeğinyanlışlıklaağzınatemasetmemesiiçin

memebölgenizdekullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Veribulunmamaktadır.

CUTİVATE’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

CUTİVATEkremimidüreiçerir.Vücudunuzdaformaldehitadıverilenmaddeyedönüşerek

alerjik reaksiyonyadairritasyonaneden olabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Viralenfeksiyonlarıntedavisindekullanılanritonavirvemantarenfeksiyonlarınıntedavisinde

kullanılanitrakonazolgibiCYP3A4enziminibaskılayanilaçlarlabirliktekullanılması

CUTIVATE’ın kan dolaşımınageçmeoranınıartırabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınızıbunlarhakkında bilgiveriniz.

3. CUTİVATEnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Hekimtarafından başkaşekildetavsiyeedilmediğitakdirde;

İltihaplıderihastalıklarınıntedavisi

CUTİVATE, incebirtabakahalindeyumuşakbirşekildeetkilenenalanıkaplayacakmiktarda,günde

biryadaikikezdüzelmesağlananakadar4haftaboyuncauygulanır.Dahasonrauygulamasıklığı

azaltılıryadatedavidahaazgüçlübirilacadeğiştirilir.Heruygulamasonrasındabiryumuşatıcı

uygulanmadanönceemilimiçinyeterlisüre beklenmelidir.

Kontrolsağlandıktansonratedaviazaltılarakkesilmelidirveidametedavi olarakbir

yumuşatıcıkullanılmalıdır.Tedavininanikesilmesideridekiolayınkötüleşmesineyol

açabilir.

Tedaviyedirençlideribozuklukları

Sıktekrarlayanolaylardasıkkullanımilebelirtilertedaviedildiktensonratedaviyearalıklı

(gündebirkez, haftadaikikez, kapalıtedaviolmadan)olarak devamedilebilir.

Öncedenetkilenmişyadatekrarlamapotansiyeliolan alanlarauygulamasürdürülmelidir. Bu

rejimrutingünlükbiryumuşatıcıilebirlikteuygulanmalıdır. Durumvesürdürülen tedavinin

yararlarıveriskleridüzenliolarakyeniden değerlendirilmelidir.

Uygulama yoluvemetodu:

CUTİVATEnemliveakıntılıyaralariçin uygundur.CUTİVATE,incebirtabakahalinde

ciltteki hasarlıbölgeyesürülür.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

3 ayaltındakiçocuklardakullanılmamalıdır.

Çocuklardayararsağlanan en düşük miktardauygulanmalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

İstenen klinik etkiyisağlamak için en düşük miktardaveen kısasüredekullanılmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

İstenen klinik etkiyisağlamak için en düşük miktardaveen kısasüredekullanılmalıdır.

EğerCUTİVATEınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuza veyaec zacınızilekonuşun.

KullanmanızgerekendendahafazlaCUTİVATEkullandıysanız:

Kısasüredeyüksekdozkullanılmasıpekmuhtemelolmamaklabirlikte,uzunsüreliyüksek

dozveyayanlışkullanımsonucuhiperkortizolizm(böbreküstübezindenaşırıderecedesteroid

hormonusalgılanması)belirtilerigörülebilirvebudurumdaCUTİVATEtedavisiakutadrenal

süpresyon (böbrek üstü bezinin baskılanması)riskiyüzündenazaltılarakkesilmelidir.

CUTİVATE’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

CUTİVATE’ıkullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

CUTIVATE’ıvaktindeuygulamayıunutursanız,hatırlarhatırlamazuygulayınız.Ancakbir

sonrakiuygulamazamanınızyaklaşmışise,unutulan dozu uygulamakyerinegelecek

uygulamazamanınıbekleyiniz.

CUTİVATEiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

CUTİVATEtedavisisonlandırıldığında, herhangibirolumsuzetkioluşmasıbeklenmez.

Ancakyinededoktorunuzadanışmadan ilacıalmayıkesmeyiniz.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi CUTİVATE ’ ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiri olursaCUTİVATE’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildiriniz veyasizeen yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Aşırıduyarlılıkreaksiyonları

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın: 10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın:

10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birindenazgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

Yaygınyanetkiler

K aşıntı

Yaygınolmayanyanetkiler

Uygulamayerindeyanmahissi

Çokseyrekgörülenyanetkiler

Derideincelme,çizgilenme

Deriyüzeyindekikılcaldamarlarınbelirginhalegelmesi(telanjiektazi)

Aşırıkıllanmavederirengindedeğişiklik

Deridekızarıklık (eritem), döküntü, kaşıntılıdöküntü (ürtiker)

T emaslaortayaçıkanderihastalığı

S edefhastalığınızvarsaderialtındailtihaplabirlikteşişlikler

K olaykiloalma,yüzdeyuvarlaklaşmavekanbasıncındayükselme(buetkilerözellikle

bebek veçocuklardauygulamayerikapatıldığındaortayaçıkabilir)

Mikrobik enfeksiyon

Kiloartışı/obezite

Çocuklardakilo artışındagecikme/büyümegeriliği

Vücudun salgıladığıkortizoldüzeyindeazalma

Kan şekerdüzeyindeyükselme, idrardaşekerbulunması

Osteoporoz(kemiğinyoğunluğundaazalma)

Katarakt(gözdelensin saydamlığınıkaybetmesi)

Glokom(göziçibasıncınartması).

Fırsatçıenfeksiyonlar

Aşırıduyarlılık

Aydedeyüzü/yüzdeyuvarlaklaşma

Kan basıncıyükselmesi

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. CUTİVATE’ınSaklanması

CUTİVATE’ıçocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

C'nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.Dondurmayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra CUTİVATE’ıkullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

GlaxoSmithKlineİlaçlarıSan. VeTic. A.Ş.

1.LeventPlaza Bü yükdereCad. No:173BBlok34394 1.Levent/İSTANBUL

Üretici: AbdiİbrahimİlaçSan. veTic. A.Ş.,İstanbul

Bukullanm a talimatı……tarihindeonaylanmıştır.

Document Outline

18-10-2018

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Health Canada seized “Surfaz-SN Triple Action Cream”—an unauthorized skin cream promoted for antifungal, antibacterial and anti-inflammatory use—because it is labelled to contain prescription drugs (betamethasone dipropionate and neomycin sulphate). The product was seized from Kaf African Caribbean Market (2642 Liruma Road, Unit 2A) in Mississauga, Ontario.

Health Canada

1-8-2018

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Health Canada seized eight unauthorized skin lotions and creams from Ayotai Canada because they are labelled to contain a prescription drug (clobetasol propionate or betamethasone dipropionate). The unauthorized lotions and creams were distributed by Ayotai and sold by various retailers in Quebec.

Health Canada

31-5-2018

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump and expose patients to the glass particles.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-5-2018

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. is voluntarily recalling one (1) lot of Fluticasone Propionate Nasal Spray, USP, 50 mcg per spray, 120 Metered Sprays, to the consumer level. The Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg per spray 120 Metered Sprays has been found to contain small glass particles. The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump. The issue was discovered through a customer complaint.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-11-2018

Trelegy Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Trelegy Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Trelegy Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7416 of Tue, 06 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4363/WS/1369

Europe -DG Health and Food Safety

6-11-2018

Elebrato Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Elebrato Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Elebrato Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7417 of Tue, 06 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4781/WS/1369

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Active substance: fluticasone furoate / vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2014)3040 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2013)8089 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Avamys (Glaxo Group Ltd)

Avamys (Glaxo Group Ltd)

Avamys (Active substance: Fluticasone furoate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2773 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety