CUROSURF 120 MG/ 1, 5 ML INTRATRAKEAL SUSPANSIYON IÇEREN FLAKON, 1 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CUROSURF 120 MG/ 1, 5 ML INTRATRAKEAL SUSPANSIYON IÇEREN FLAKON, 1 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CUROSURF 120 MG/1,5 ML INTRATRAKEAL SUSPANSIYON IÇEREN FLAKON, 1 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • doğal fosfolipid

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 111/50
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 28-12-2001
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CUROSURF

120 mg/1.5 mL intratrakeal süspansiyon içeren flakon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

1.5 mL’lik flakon, 120 mg domuz akciğeri fosfolipit fraksiyonu (poractant alfa)

içermektedir.

Yardımcı madde:

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

CUROSURF doğal bir surfaktan olup domuz akciğerlerinden elde edilmektedir. İçeriğinin

tamamına

yakınını,

çoğunluğu

fosfatidilkolin

olmak

üzere

(toplam

fosfolipit

içeriğinin

yaklaşık

%70’i),

fosfolipitler

oluşturmakta,

oranında

düşük

molekül

ağırlıklı

hidrofobik proteinler (SP-B ve SP-C) içermektedir.

Süspansiyonun

mL’si,

yaklaşık

mg/mL

toplam

fosfolipit

mg/mL

düşük

moleküler ağırlıklı hidrofobik proteinlere eşdeğer 80 mg/mL domuz akciğerinden elde edilen

fosfolipit fraksiyonu içerir.

3. FARMASÖTİK FORM

Endotrakeopulmoner instilasyon için süspansiyon.

Endotrakeopulmoner kullanım için beyazımsı sarı renkli steril süspansiyon içeren tek dozluk

flakon.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

- Respiratuvar Distres Sendromu (RDS) izlenen veya RDS riski altında olan prematüre

bebekler ;

- Diğer surfaktan eksikliği bulguları izlenen prematüre bebeklerin tedavisi.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Kurtarma tedavisi: Önerilen başlangıç dozu, RDS teşhisi konur konmaz uygulanan 100-200

mg/kg’lık tek dozdur (1,25-2,5 mL/kg).

100 mg/kg’lik (1,25 mL/kg) ilave dozların uygulanması mümkündür. Bu ilave dozlar hala

yardımlı

ventilasyon

oksijen

desteği

gerektiren

bebeklerde

saatlik

aralıklarla

verilmelidir (maksimum toplam doz: 300-400 mg/kg).

Profilaksi: Doğumdan hemen sonra (tercihen 15 dakika içinde) 100-200 mg/kg (1,25-2,5

mL/kg) uygulanmalıdır. İlk dozdan 6-12 saat sonra ayrıca 100 mg/kg (1,25 mL/kg) verilebilir.

RDS belirtileri devam eden ve ventilatöre bağlı bebeklerde bu doz 12 saat sonra tekrar

uygulanabilir (maksimum toplam doz: 300-400 mg/kg).

Uygulama şekli:

CUROSURF

yalnızca,

prematüre

bebeklerin

bakımı,

resüsitasyonu

stabilizasyonunda

eğitimli ve deneyimli kişiler tarafından ve bu bebeklerin ventilasyon ve takibi için uygun

ekipmanın mevcut olduğu hastane ortamında uygulanmalıdır.

CUROSURF bebeklerde kalp atım hızı ve arteriyel oksijen konsantrasyonu veya oksijen

saturasyonunun

sürekli

olarak

takip

edilebildiği

koşulları

uygun

yenidoğan

ünitelerinde

endotrakeapulmoner olarak uygulanır.

CUROSURF kullanıma hazır flakonlar halinde bulunmaktadır ve +2 ila +8°C arasında

sıcaklıkta saklanmalıdır. Kullanmadan önce flakon oda sıcaklığına kadar ısıtılmalı (birkaç

dakika

avuç

içinde

tutularak)

daha

homojen

süspansiyon

elde

edebilmek

için

“çalkalamadan”, hafifçe aşağı-yukarı çevirilmelidir. Flakon içerisindeki süspansiyon steril

iğne

şırınga

yardımı

aşağıdaki

açıklamalara

uygun

olarak

çekilir.

Sonrasında

CUROSURF’ü akciğerlere ulaştırmak için uygun bir kateter veya tüp kullanılmalıdır.

1) Çentiği (FLIP UP) renkli plastik kapağın üzerine yerleştiriniz.

2) Çentiği kaldırınız ve yukarıya çekiniz.

3) Plastik kapağı aluminyum kısmı ile aşağı doğru çekiniz.

4) ve 5) Tüm halkayı alüminyum sargıyı çekerek çıkarınız.

6) ve 7) Lastik kapağı ekstratın içeriğinden ayırınız.

CUROSURF aşağıdaki şekillerde uygulanabilir;

a. Bebeği solunum cihazından ayırarak

Bebeği solunum cihazından kısa bir süreliğine ayırınız ve süspansiyonun 1,25-2,5 mL/kg

(100-200 mg/kg)’nı tek bolus doz olarak endotrakeal tüp vasıtası ile doğrudan alt trakea’nın

içine uygulayınız. Bebeği yaklaşık bir dakika el ile ventile ediniz ve daha önce kullanılan set

vasıtası ile solunum cihazına tekrar bağlayınız. İlave dozlar (1,25 mL/kg) gerekli olduğunda

aynı yaklaşımla uygulanabilir;

veya

b. Bebeği solunum cihazından ayırmaksızın

Süspansiyonun 1,25-2,5 mL/kg (100-200 mg/kg)’nı tek bolus doz olarak endotrakeal tüp

vasıtası ile doğrudan alt trakea’nın içine uygulayınız.

İlave dozlar (1,25 mL/kg) gerekli olduğunda aynı yaklaşımla uygulanabilir.

CUROSURF uygulamasından sonra pulmoner

uyunç

(kompliyans) hızla

düzelebilir. Bu

nedenle ventilatör ayarlarının derhal yapılması gerekir.

Alveolar gaz değiş-tokuşunun düzelmesi, arteriyel oksijen konsantrasyonunun hızlı bir şekilde

artmasına

neden

olabilir.

nedenle

hiperoksiden

kaçınmak

için

solunan

oksijen

konsantrasyonunun hızlı bir şekilde ayarlanması gerekir. Uygun kan oksijen değerlerinin

korunması için, periyodik hemogaz analizine ek olarak, transkutanöz PaO

’nin

veya oksijen

satürasyonunun sürekli izlenmesi de önerilir.

veya

c. Mekanik ventilasyona başlamadan önce, doğum odasında, endotrakeal tüp ile üçüncü bir

uygulama seçeneği bulunmaktadır – bu durumda ambu tekniği kullanılır ve doğum odasında

ya da bebek yenidoğan birimine yatırıldıktan sonra CPAP (Nazal yoldan sürekli pozitif

havayolu basıncı)’la ekstübasyon da bir seçenektir (INtübasyon SURfaktan Ekstübasyon –

INSURE). Dozlar a) ve b) maddelerindeki yöntemlerle aynıdır.

veya

d. İnce kateterle daha az invaziv surfaktan uygulaması (LISA)

Alternatif olarak, kendiliğinden soluyabilen erken doğan bebeklerde CUROSURF ince bir

kateterle daha az invaziv surfaktan uygulanması (LISA) tekniğiyle verilebilir. Dozlar a), b) ve

c) maddelerindeki şekilde uygulanır. Küçük çaplı kateter bebeklerin trakesine CPAP’da

yerleştirilir, sürekli kendiliğinden solunum sağlanır ve laringoskopi ile ses telleri doğrudan

gözlenir. CUROSURF 0,5-3 dakika süresince tek bolus olarak instile edilir. CUROSURF

instillasyonu sonrasında tüp hemen çıkartılır. CPAP tedavisi tüm prosedür süresince devam

etmelidir.

Surfaktan

uygulamasında

planlanan

kullanım

için

işaretli

ince

kateterler

kullanılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği

Böbrek

karaciğer

bozukluğu

olan

hastalarda

CUROSURF’ün

güvenlilik

etkililiği

incelenmemiştir.

Pediyatrik Popülasyon

CUROSURF yalnızca erken doğan ve Respiratuvar Distres Sendromu gelişen bebekler

içindir.

Geriyatrik Popülasyon

Geçerli değildir.

4.3 Kontrendikasyonlar

Formüldeki bileşenlere aşırıduyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Herhangi bir spesifik kontrendikasyonu henüz bilinmemektedir.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

CUROSURF ile tedaviye başlamadan önce bebeğin genel durumu stabil hale getirilmelidir.

Asidoz, hipotansiyon, anemi, hipoglisemi ve hipoterminin de düzeltilmesi ayrıca önerilir.

Reflü durumunda CUROSURF uygulaması durdurulmalı ve gerekli ise, endotrakeal tüp

temizleninceye kadar solunum cihazı üzerindeki doruk (peak) inspiratuar basınç artırılmalıdır.

Doz uygulanırken veya doz uygulandıktan kısa bir süre sonra ventilasyonu önemli derecede

bozulan bebeklerde, özellikle ilacın verilmesinden önce pulmoner sekresyonlar belirgin ise,

endotrakeal tüpün mukusla tıkandığı düşünülmelidir. Bu nedenle doz verilmeden önce emme

(suctioning)

uygulamasının

yapılması

endotrakeal

tüpü

tıkayan

mukus

tıkaç

olasılığını

azaltabilir. Endotrakeal tüp tıkanıklığından şüphe ediliyorsa ve tıkanıklığı açmada “emme”

işlemi yetersizse endotrakeal tüp derhal değiştirilmelidir.

Bununla birlikte, uygulamadan sonra en az 6 saat boyunca trakeal sekresyonların aspirasyonu,

hayatı tehdit eden durumlar dışında önerilmez.

Bradikardi,

hipotansiyon

azalmış

oksijen

satürasyonu

vakalarının

meydana

gelmesi

durumunda (bkz. bölüm 4.8) CUROSURF uygulaması durdurulmalı ve kalp hızını normal

hale getirmek için uygun önlemler göz önünde bulundurulmalı ve alınmalıdır. Stabilizasyon

sonrasında, bebeğin hayati belirtilerinin uygun bir şekilde izlenmesi koşulu ile tedaviye

devam edilebilir.

Gerekli solunum cihazı ayarlarının hemen yapılması durumunda, CUROSURF uygulandıktan

sonra pulmoner uyunç (göğüs ekspansiyonu) ve oksijenasyon hızlı bir şekilde düzelebilir.

Alveolar gaz değiş-tokuşunun düzelmesi, arteriyel oksijen konsantrasyonunda hızlı bir artışa

sebep olabilir. Bu durumda solunan oksijen konsantrasyonunda hızlı bir şekilde ayarlama

yapılarak hiperoksiden kaçınılmalıdır. Uygun kan oksijnenasyon değerlerini sürdürmek için,

periyodik

gazı

analizine

olarak,

transkutanöz

veya

oksijen

satürasyonu

değerlerinin sürekli olarak izlenmesi de tavsiye edilir.

Nazal Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (nCPAP), tedaviye devam etmek için kullanılabilir,

ancak bu uygulama yalnızca teknik donanımı yeterli birimlerde gerçekleştirilmelidir.

Surfaktan ile tedavi edilen bebekler enfeksiyon belirtileri bakımından dikkatli bir şekilde

izlenmelidir. Enfeksiyonun erken belirtilerinde bebeğe derhal uygun antibiyotik tedavisi

başlanmalıdır.

CUROSURF ile yapılan tedaviye istenilen yanıtın alınamaması veya hızlı relaps durumunda,

bir sonraki dozun uygulanmasından önce, patent duktus arteriosus ya da pnömoni vb. akciğer

hastalıkları gibi diğer immatürite komplikasyonları olasılığı değerlendirilmelidir.

Çok uzamış (3 haftadan fazla) alveoler membran yırtığından sonra doğan bebeklerde, bir

dereceye kadar pulmoner hipoplazi oluşabilir ve bu vakalar eksojen surfaktan’a optimal bir

yanıt göstermeyebilirler.

Surfaktan uygulamasının RDS’nin şiddetini azaltması beklenebilir ancak, prematüre bebekler

immatürite ile ilişkili diğer komplikasyonları sergileyebildiklerinden, prematüre doğum ile

ilişkili mortalite ve morbiditeyi tamamen ortadan kaldırması beklenmemelidir. CUROSURF

uygulaması sonrası beyinin elektriksel aktivitesinin 2 ila 10 dakika süreyle geçici olarak

baskılandığı bildirilmiştir. Bu durum yalnızca bir çalışmada gözlenmiştir ve etkisi belirgin

değildir.

CUROSURF LISA tekniği ile uygulandığında, bradikardi, apne ve düşük oksijen satürasyonu

sıklığının arttığı bildirilmiştir. Bu olaylar genellikle kısa sürelidir, uygulama sırasında önemli

sonuçlara yol açmaz ve kolayca kontrol altına alınır. Bu olaylar ciddi hale gelirse, surfaktan

tedavisi kesilmeli ve komplikasyonlar tedavi edilmelidir.

100 veya 200 mg/kg’ın (1,25-2,5 mL/kg) dışındaki başlangıç dozları ve 12 saatte birden daha

sık uygulanan dozların etkileri veya CUROSURF’ün RDS tanısı konduktan 15 saat sonra

başlayan uygulaması hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

CUROSURF’ün

şiddetli

hipotansiyon

izlenen

prematüre

bebeklere

uygulanması

araştırılmamıştır.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Veri yoktur.

Gebelik dönemi

CUROSURF’ün gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/

doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. kısım

5.3).

CUROSURF yalnızca erken doğan ve Respiratuvar Distres Sendromu gelişen bebeklere

uygulanan bir ilaçtır. Bundan dolayı gebelikte kullanımı yoktur.

Laktasyon dönemi

Veri yoktur.

Üreme yeteneği /Fertilite

Veri yoktur.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Veri yoktur.

4.8 İstenmeyen etkiler

Klinik

çalışmalarda

tedavi

esnasında

gözlenen

pazarlama

sonrası

deneyim

sırasında

edinilenlerle

birleştirilmiş

istenmeyen

etkiler

aşağıdaki

tabloda

Sistem

Organ

Sınıfı’na

(MedDRA Tarafından Tercih Edilen Terim ile gösterilen) ve şu sıklıklara göre listelenmiştir:

çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ve <1/10); yaygın olmayan (≥1/1,000 ila <1/100); seyrek

(≥1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000); bilinmiyor (mevcut verilerden tahmin

edilemiyor).

Sistem Organ Sınıf

İstenmeyen etki

Sıklık

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Sepsis

Yaygın olmayan

Sinir sistemi hastalıkları

İntrakraniyal hemoraji

Yaygın olmayan

Kardiyak hastalıklar

Bradikardi

Seyrek

Vasküler hastalıklar

Hipotansiyon

Seyrek

Solunum

göğüs

bozuklukları

ve

mediastinal hastalıklar

Bronkopulmoner displazi

Seyrek

Pnömotoraks

Yaygın olmayan

Pulmoner hemoraji

Seyrek

Hiperoksi

Bilinmiyor

Yenidoğan siyanozu

Bilinmiyor

Apne

Bilinmiyor

Araştırmalar

Azalmış oksijen satürasyonu

Seyrek

Anormal elektroensefalogram

Bilinmiyor

Yaralanma,

zehirlenme

ve

prosedürle ilişkili komplikasyonlar

Endotrakeal

entübasyon komplikasyonu

Bilinmiyor

Bebeklerde gelişme geriliği sonucu apne ve sepsis oluşabilir.

CUROSURF uygulamasından sonra intrakraniyal hemoraji oluşumu, ortalama arteriyel kan

basıncındaki azalma ve arteriyel oksijenasyondaki erken doruk değerleri (pikler) (PaO

) ile

ilişkilendirilmiştir. İnstilasyondan hemen sonra solunum cihazının ayarlanmasıyla yüksek

piklerinden kaçınılması tavsiye edilir.

Bugüne kadar gerçekleştirilen klinik çalışmalarda, CUROSURF ile tedavi edilen bebeklerde

patent duktus arteriosus sıklığında hafif bir artış eğilimi bildirilmiştir (diğer surfaktanlarla

olduğu gibi).

CUROSURF’ün protein bileşenlerine karşı antikor oluşumu gözlenmiştir, fakat şu ana kadar

klinik açıdan anlam ifade eden herhangi bir kanıt mevcut değildir.

Prematüre yenidoğanlar; yoğun bakım şartlarına rağmen nispeten daha yüksek periventriküler

lökomalazi olarak bildirilen, serebral hemoraji ve serebral iskemi, patent duktus arteriosus ve

fötal dolaşımın devam etmesi gibi hemodinamik anomali sıklıklarına sahiptir. Bu bebeklerde

aynı zamanda pnömoni ve bakteremi (veya septisemi) gibi enfeksiyonların gelişme riski

vardır. Perinatal dönemde nöbetler de meydana gelebilir. Prematüre bebeklerde genellikle

şiddetli

hastalık

mekanik

ventilasyon

kötüleşebilen

hematolojik

bozukluklar

elektrolit

bozuklukları

gelişir.

Prematüriteye

ilişkin

komplikasyonların

yanı

sıra

hastalığın

şiddeti

mekanik

ventilasyonun

kullanımı,

reoksijenasyon

gereksinimi

doğrudan ilişkili olarak; pnömotoraks, pulmoner interstisyel amfizem ve pulmoner hemoraji

gelişebilmektedir. Uzun süre ile

yüksek konsantrasyonda oksijen kullanımı ve mekanik

ventilasyon, bronkopulmoner displazi ve prematüre retinopatisine neden olabilir.

LISA Tekniği

Klinik çalışmalarda, standart tedavi kontrol gruplarına kıyasla LISA grubunda bazı geçici ve

hafif

advers

olaylar

daha

sık

bildirilmiş

olup,

uygulamaya

dair

önemli

sonuçlara

açmamıştır; özellikle: oksijen desatürasyonu (%57,4 LISA ve %26,6 standart grup) , apne

(%21,8 ve %12,8) , bradikardi (%11,9 ve %2,8), ağız köpürmesi (%21,8 ve %2,8) , öksürük

(%7,9 ve %0,9), boğulma (%6,9 ve %1,8) ve aksırma (%5 vs 0). İki grup arasındaki farklılık

standart

gruba

kıyasla,

LISA

grubunda

sedasyonun

daha

sıklıkta

kullanılması

ilişkilendirilebilir. Bu olayların çoğu kolayca kontrol altına alınabilmiştir.

Spontan karşılaştırmalı klinik bir çalışmada (NINSAPP) cerrahi gerektiren bazı nekrotizan

enterokolit vakaları (%8,4 LISA grubu ve %3,8 standart uygulama-intübasyon/MV) ve

fokal

intestinal

perforasyon

vakaları

(%11,2

LISA

grubu

%10,6

standart

grup)

bildirilmiştir, gruplar arasında istatistiksel anlama sahip bir farklılık yoktur. Bu olaylar erken

doğan bebeklerde ya erken doğum nedeniyle ortaya çıkan komplikasyonlardır ya da diğer

tedavilerin bir sonucudur.

Süpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonların

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TUFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99).

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

CUROSURF uygulamasının ardından herhangi bir doz aşımı vakası bildirilmemiştir. Ancak

kazara

aşımı

durumunda

eğer

bebeğin

solunumunda,

ventilasyonunda

veya

oksijenasyonunda belirgin klinik etkiler görülmesi halinde, süspansiyon mümkün olduğu

kadar fazla miktarda aspire edilmeli ve sıvı ve elektrolit dengesine özel dikkat gösterilerek

bebeğe destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Akciğer surfaktanları

ATC kodu: R07AA02

Akciğer surfaktanı, başta fosfolipitler ve spesifik proteinler olmak üzere çeşitli maddelerin

karışımıdır, alveollerin iç yüzeyini kaplar ve pulmoner yüzey gerilimini azaltabilir.

Bu yüzey gerilimi azaltıcı etki, alveolleri stabilize etmek ve ekspresyon sonunda kollapsı

önlemek

için

elzemdir.

husus

ventilasyon

döngüsü

boyunca

yeterli

değişimini

muhafaza etmeyi sağlar.

Nedeni ne olursa olsun akciğer surfaktanının eksikliği şiddetli solunum yetmezliğine yol açar.

Bu durum erken doğan bebeklerde Respiratuvar Distres Sendromu (RDS) olarak bilinir. RDS

erken doğan bebeklerde akut mortalite ve morbiditenin en büyük nedenidir ve uzun süreli

respiratuvar ve nörolojik sekellere yol açabilir.

CUROSURF, endojen

pulmoner surfaktanın bu eksikliğini, intratrakeal

yolla uygulanan

eksojen bir surfaktanla gidermek (replasman tedavisi) için geliştirilmiştir. CUROSURF’ün

yüzey

özellikleri

akciğerlere

uniform

olarak

dağılmasını

alveollerde

hava-sıvı

yüzeyinde yayılmasını sağlar.

Pulmoner endojen surfaktan, ventilasyon sırasında alveollerin hava-sıvı arayüzeyinde yüzey

gerilimini azaltır ve alveolleri transpulmoner istirahat basıncında kollapsa karşı stabil hale

getirir. Prematüre bebeklerde pulmoner surfaktan yetersizliği; zayıf akciğer genişlemesi,

yetersiz

değişimi

akciğerlerin

kademeli

kollapsı

(atelektazi)

karakterize

Respiratuvar Distres Sendromuna (RDS) neden olur.

In

vivo

Olgunlaşmamış

(immatür)

prematüre

tavşanlarda

yapılan

çok

farmakodinamik çalışmada, CUROSURF, akciğer kompliyansını, pulmoner gaz değişimini ve

sağkalımı iyileştirmiştir.

In vitro

– CUROSURF, Wilhelmy Denge Sistemi ile ölçüldüğünde, minimum yüzey gerilimi

≤ 4mN/m’ye düşürür.

Klinik etkililik ve güvenlilik

Spontan klinik bir çalışma (NINSAPP) CUROSURF uygulanması sırasında LISA tekniği ve

standart (intübasyon, uygulama ve mekanik solunum) tekniklerini, erken doğan 23 ve 27

haftalık RDS bebeklerden oluşan iki grupta karşılaştırmıştır (LISA grubu: N.108, kontrol

grubu: N. 105). LISA tekniği birincil sonlanım noktası açısından standart teknikten daha

etkisiz değildir (36 gestasyon haftasında bronkopulmoner displazinin görülmediği sağkalım).

İkincil sonlanım noktaları ele alındığında, majör komplikasyonsuz sağkalım artışı ve erken

doğum kaynaklı diğer morbiditelerinin sıklığının azalması açısından LISA daha üstündür.

Mekanik solunum gereksinimi, LISA ile anlamlı derecede daha azdır.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

İnsanlar

üzerinde,

CUROSURF’ün

absorpsiyonu,

biyotransformasyonu

veya

atılmasını

karakterize

edecek

hiçbir

farmakokinetik

çalışma

düzenlenmemiştir.

CUROSURF’de

bulunan fosfolipitlerin yapısı klinik olmayan çalışmalarda değerlendirilmiştir.

Emilim:

Geçerli değildir.

Dağılım:

CUROSURF

endotrakeapulmoner

uygulamasından

sonra

esas

olarak

akciğerlerde

kalır.

Uygulamadan 48 saat sonra sadece surfaktan lipite ait eser miktarlar serum ve akciğer dışı

organlarda bulunur.

Biyotransformasyon:

CUROSURF içindeki surfaktanla ilişkili proteinlerin metabolik yolu hakkında bilgi mevcut

değildir.

Eliminasyon:

C işaretli dipalmitoil-fosfotidilkolin’in akciğerlerdeki yarılanma ömrü yetişkin tavşanlarda

yaklaşık 25 saat ve yenidoğan tavşanlarda yaklaşık 67 saat olarak saptanmıştır.

CUROSURF

doğrudan, biyofiziksel etkilerin alveolar yüzeyde meydana geldiği hedef organ

olan akciğerlere uygulanır.

yetişkin

yenidoğan

tavşanlarda,

C-DPPC’nin

(di-palmitoil-fosfatidilkolin

CUROSURF) tek endotrakeal uygulamasından sonra, ilk üç saat içerisinde, radyoaktif madde

ile işaretlenmiş bileşimin yaklaşık %50’si alveollerden hızlıca uzaklaştırılmıştır. 24 saatlik bir

dönemde işaretli DPPC'nin, yenidoğan tavşanlardaki yaklaşık %20’ye göre, yaklaşık %45’i

yetişkin tavşanların akciğerlerinden temizlenmiştir. Yenidoğan tavşanlarda CUROSURF –

C-DPPC alveolar boşluktan akciğer parenkimasına geçmiş ve daha sonra yeniden alveollere

salgılanmıştır, halbuki yetişkin tavşanlarda DPPC’nin çoğu geri kazanılmamıştır.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Geçerli değildir.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Akut toksisite

CUROSURF’ün

(200

mg/kg)

sağlıklı,

yani

surfaktan

yetersizliği

olmayan

sıçan,

kobay

domuz, köpek ve tavşanlara endotrakeal yoldan uygulanması, solunum yollarının sıvı ile aşırı

hacimle dolması ile yorumlanan izole solunum semptomalarına yol açmıştır.

2000 mg/kg’a kadar CUROSURF’ün intraperitoneal uygulaması fare ve sıçanlarda pilo-

ereksiyona ve hipoaktiviteye neden olmuştur.

Tekrarlanan uygulamalarda görülen toksisite

Köpek, tavşan ve sıçanlarda yapılan subakut intratrakeal toksisite çalışmasında (14 gün)

CUROSURF

uygulaması

ilişkili

klinik

etkiler,

hematolojik

değişiklikler

veya

makroskopik

varyasyonlar

görülmemiştir.

Yalnızca,

akciğerlere

uygulanan

aşırı

hacime

yorulabilen solunum bulguları görülmüştür.

CUROSURF’ün

hafta

boyunca

günlük

mg/kg

dozda

intraperitoneal

yoldan

uygulanmasından

sonra

sıçanların

karaciğerinde

hafif

orta

derece

geridönüşümlü

santrilobüler

hepatosit

vakuolizasyon

vakuolar

dejenerasyon

meydana

gelmiştir.

yüksek lipid dozlarının intraperitoneal uygulamasından sonra beklenen bir durumdur. 600

mg/kg’da

enjeksiyon

bölgesinde

akut

inflamasyon

fibrozis

meydana

gelmiştir.

mg/kg’lık doza kadar lokal veya sistemik tedaviyle ilişkili hiçbir etki görülmemiştir.

CUROSURF’ün

surfaktan

eksikliği

durumundaki

fizyolojik

terapötik

etkileri

çeşitli

hayvan modellerinde kapsamlı olarak belgelenmiştir.

Histerektomi ile elde edilen ve cansız immatür tavşan fetüslerinde CUROSURF uygulaması

akciğer ekspansiyonunda belirgin bir düzelme sağlamıştır.

%100 oksijenle ventile edilen, erken doğan tavşanlarda, trakeal kanül vasıtasıyla CUROSURF

uygulanmasının

ardından

kontrol

grubuna

göre

tidal

volümde

akciğer-toraks

kompliyansında belirgin düzelme vardır.

Ayrıca erken doğan yenidoğan tavşanlarda CUROSURF ile tedavi (10 ml/kg standart tidal

volümün idamesi) akciğer-toraks sistemi kompliyansı, matür yeni doğan hayvanlarınkine

benzer seviyeye çıkmıştır.

In vivo – CUROSURF çeşitli farmakodinamik çalışmalarda prematüre tavşanlarda akciğer

uyumunu, pulmoner gaz değişimini veya sağkalımı artırmıştır.

C-DPPC’nin alveolar makrofajlardaki konsantrasyonu yenidoğan ve yetişkin tavşanların

akciğerlerindekinden ≤ %2 olarak bulunmuştur. Yenidoğan tavşanlarda geri kazanılan toplam

C-DPPC

miktarının

%0,6'sından

daha

düşük

miktar

saatte

sırasıyla

serum,

karaciğer, böbrek ve beyinlerinde tespit edilmiştir.

İmmünojenisite

Hayvanlar

üzerinde

yapılan

antijenisite

çalışmalarında

CUROSURF’ün,

parenteral

veya

endotrakeal

tekrarlanan

duyarlılaştırma

sonrası

akut

anaflaktik

reaksiyonları

indüklemediği ve subkutan yol ile duyarlılaştırma sonrası spesifik antikorların oluşumunu

stimüle etmediği gösterilmiştir.

Hayvan çalışmalarından elde edilen sonuçlar, CUROSURF’ün kontrol grubu bebeklerde

yapılan geleneksel tedavi (Sham tedavisi, yani solunum cihazından ayırma ve 2 dakika

süreyle manuel ventilasyon) ile karşılaştırıldığında antikor yanıtını indüklemediği ya da

immün komplekslerin oluşumunu stimüle etmediği klinik çalışmalardan elde edilen verilerle

uyumludur.

Karsinojenisite

CUROSURF veya diğer surfaktanların karsinojenik potansiyelini değerlendirmek üzere henüz

bir çalışma yapılmamıştır.

Mutajenisite

CUROSURF ile yapılan Ames testi; Çin hamsteri V79 hücrelerinde gen mutasyonu analizi,

Çin

hamsteri

over

hücrelerinde

kromozomal

aberasyon

analizi,

HELA

hücrelerinde

planlanmamış

sentezi

vivo

fare

mikronukleus

testini

içeren

mutajenisite

çalışmaları negatiftir.

Fertilitenin bozulması

CUROSURF ile üreme toksisitesi çalışmaları gerçekleştirilmemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum klorür

Sodyum hidrojen karbonat (pH düzenleyici)

Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3 Raf ömrü

18 aydır.

Belirtilen son kullanım tarihi, açılmamış ve doğru bir şekilde saklanmış ambalaj için geçerli

tarihtir.

Tek kullanım içindir.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

+2 ila +8°C arasında, ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

sıcaklığına

kadar

ısıtılmış

olan

açılmamış,

kullanılmamış

flakonlar

daha

sonra

kullanılmak üzere 24 saat içinde tekrar buzdolabına konabilir.

Oda sıcaklığına kadar ısıtılmış olan ambalajları bir kereden fazla buzdolabına koymayınız.

İlk uygulamadan sonra flakonda kalan kısmı kullanmayınız. Kullanılmayan kısımları ileride

kullanmak için saklamayınız.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Şeffaf renksiz camlarda tek dozluk flakonlarda, plastik ve alüminyum kapak ve klorobutil

lastik tıpa ile sunulmaktadır.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve

"Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği"'ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Chiesi İlaç Ticaret A.Ş

Büyükdere Cad. No:122 Özsezen İş Merkezi C-Blok Kat:3 Esentepe-Şişli 34390, İstanbul

Tel: 0212 370 9100

Fax: 0212 370 9127

8. RUHSAT NUMARASI

111/50

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 28.12.2001

Ruhsat yenileme tarihi: 21.03.2016

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ