CURATINOX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CURATINOX 50 MG/ 10 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CURATINOX 50 MG/10 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • hastanın

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699517790935
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-10-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN B

LG

S

1. BE

ER

TIBB

ÜRÜNÜN ADI

CURAT

NOX 50mg/10m1

.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

2. KAL

F VE KANT

Şİ

Etkin madde:

Okzaliplatin

50 mg

Yard

mc

maddeler:

Laktoz monohidrat

450.0 mg

Yard

maddelerin tam listesi için bölüm 6.1'e bak

3. FARMASÖT

K FORM

Intravenöz infiizyon için konsantre çözeltisi

Berrak, renksiz ila aç

k san çözelti.

ÖZELLIKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

CURAT

NOX, 5-fluorourasil (5-FU)

folinik

asit (FA) ile kombinasyon halinde a

ğı

daki

durumlarda endikedir:

Primer tümörün total rezeksiyonundan

sonra

evre III (Duke's C) kolon kanserinin adjuvan

tedavisi.

Metastatik kolorektal kanserin

tedavisi.

CURAT

NOX'un daha önce adjuvant kemoterapi kullanmam

ış

metastatik kolorektal

kanserli hastalarda birinci basamakta bevasizumab ile birlikte 5-FU/FA ya da kapesitabinle

kombine kullan

lmas

endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama

ekli

Pozoloji:

YALNIZCA ER

İŞ

NLERDE KULLANILIR.

CURAT

NOX, 0.2 mg/ml- 0.70 mg/ml aras

nda bir konsantrasyona ula

mak için, 250 ila 500

ml %5'lik (50 mg/ml) dekstroz çözeltisi içinde, 2 ile 6 saatlik bir intravenöz infiizyon

eklinde uygulamr; 0.70 mg/ml, 85 mg/m

CURAT

NOX dozunun klinik uygulamas

için en

yüksek konsantrasyondur.

CURAT

NOX, daha çok 5-fluorourasilin (5-FU) sürekli infiizyonuyla beraber kullan

ış

haftal

tedavi plan

için, bolus ve sürekli infüzyonu kombine eden 5- fluorourasil (5-FU)

tedavi programlan kullan

ış

Uygulama s

kl

ığı

ve süresi:

Adjuvan tedavide önerilen CURAT

NOX dozu, 12 kür boyunca (6 ay) iki haftada bir

intravenöz olarak tekrarlanan 85 mg/m2'dir.

Metastatik kolorektal kanserin tedavisinde okzaliplatin kullan

m dozu,

hastal

ığı

n ilerlemesi

veya kabul edilemez toksisite olana kadar iki ha

ada bir intravenöz 85 mglm

ve üç ha

ftada

bir intravenöz 100 - 130 mg/m

2 olarak uygulanabilir.

Verilen doz tolerabiliteye göre ayarlanmal

r (bkz. Bölüm 4.4.)

Uygulama

ekli:

CURAT

NOX ya bir merkezi venöz kateter ya da periferik ven yoluyla intravenöz infüzyonla

uygulamr.

CURAT

uygulamas

hiperhidrasyon gerektirmez.

CURAT

NOX infüzyonu her zaman 5-fluorourasil (5-FU) infüzyonundan önce

uygulanmal

d

r.

Damar d

ışı

na ç

ığı

takdirde, uygulamaya hemen son verilmelidir. CURAT

kullammdan önce seyreltilmelidir.

nfüzyon için konsantre çözeltiyi seyreltmek için sadece %

5'lik (50 mg/ml) dekstroz solüsyonu

kullan

lmal

(bkz. Bölüm 6.6).

Özel popülasyonlara ili

kin ek bilgiler

Böbrek/Karaci

er yetmezli

i:

5-FU/FA (FOLFOX4) ile kombine olarak okzaliplatin ile tedavi edilen (en fazla 12 kür

boyunca iki haftada bir 2 saatlik intravenöz infüzyon) ve farkl

derecelerde böbrek fonksiyon

bozuklu

u bulunan gastrointestinal kanserli hastalarda, okzaliplatin, o rtalama kreatinin

klirensi ile de

erlendirilen böbrek fonksiyon bozuklu

u üzerinde minimal klinik etki

göstermi

tir (bkz. Bölüm 5.2).

Güvenlilik sonuçlar

hasta gruplari aras

nda benzer bulunmu

tur. Bununla beraber böbrek

fonksiyon bozuklu

u olan hastalarda ilaca maruz kalma süresi daha k

sa olmu

tur. O

rtal

maruziyet süresi, haf

f, orta ve a

ğı

r böbrek fonksiyon bozuklu

u olan hastalarda

yla,

4, 6

ve 3 kürdür. Böbrek fonksiyonlar

normal olan hastalarda ise ortalama maruziyet süresi 9

kürdür. Böbrek fonksiyon bozuklu

u olan

hasta

gruplar

nda,

advers etkiler nedeniyle daha

fazla hasta tedaviyi

rakm

ış

r. A

ğı

böbrek fonksiyon bozuklu

u olan

hastalarda,

okzaliplatinin ba

lang

ç dozu 65 mg/m

2'ye dü

ürülmü

tür.

Böbrek fonksiyonlar

normal ol

veya hafif-orta derecede böbrek fonksiyon bozuklu

bulunan hastalarda, önerilen okzaliplatin dozu 85 mg/m 2'dir.

ğı

böbrek fonksiyon

bozuklu

u olan hastalarda, önerilen ba

lang

ç dozu 65 mg/m

2'ye dü

ürülmelidir.

Farkl

düzeylerde karaci

er yetmezli

i olan hastalar

n dahil edildi

i bir Faz I çal

ış

mada,

hepatobiliyer bozukluklar

k ve

iddeti, hastal

ığı

ilerleyici niteli

iyle ve ba

lang

çtaki

bozuk karaci

er fonksiyon testleriyle ili

kili bulunmu

tur.

Klinik geli

tirme ,çal

ış

malar

nda, karaci

er fonksiyon testlerinde anormallikler olan

hastalarda hiçbir özgün doz ayarlamas

lmam

ış

Pediyatrik popülasyon:

Okzaliplatinin çocuklarda kullan

na yönelik endikasyonu yoktur. Solid tümörlü pediyatrik

popülasyonda tek ajan olarak okzaliplatinin etkinli

i gösterilmemi

tir (Bkz. Bölüm 5.1).

Çocuklarda ve ergenlerde kullan

lmamal

Geriatrik popülasyon:

CURAT

NOX 65 ya

şı

n üzerindeki hastalarda tek ilaç olarak ya da 5-fluorourasil (5-FU) ile

kombinasyon halinde kullan

ığı

ğı

toksisitelerde hiçbir

ış

gözlenmemi

tir.

Dolay

yla, ya

larda hiçbir özgün doz ayarlamas

na gerek yoktur.

4.3 Kontrendikasyonlar

OkzalipIatine kar

şı

bilinen

şı

duyarl

k öyküsü olanlar,

Ernzirenler,

lk küre ba

lanmadan önce, nötrofil say

<2xI0'/L ve/veya trombosit say

<100x10

/L olan kemik ili

i bask

lanmas

olan

hastalar,

lk küre ba

lanmad

an önce, fonksiyon bozuklu

u ile birlikte peri

ferik duyusal

nöropatisi olan hastalar,

4.4 Özel kullan

m uyar

lar

ve önlemleri

Okzaliplatin yaln

zca, uzmanla

m

ış

onkoloji bölümlerinde kullanilmal

ve uzman bir

onkologun gözetimi alt

nda uygulanmal

d

r.

ğı

düzeyde böbrek fonksiyon bozuklu

u olan hastalardaki güvenilirli

ine ili

kin bilginin

olmas

nedeniyle, uygulama ancak hasta için yarar/ risk oran

erlendirildikten sonra

yapilmalidir. Bu durumda, böbrek fonksiyonlar

ndan takip edilmelidir ve okzaliplatinin

tavsiye edilen ba

lang

ç dozu 65 mg/m

'dir (bkz. bölüm 4.2)

Platin bile

iklerine kar

şı

alerjik reaksiyon öyküsü olan hastalar alerjik semptomlar yönünden

takip edilmelidir. Alerjik reaksiyonlar herhangi bir kür esnas

nda meydan

a gelebilir.

CURAT

NOX'a kar

şı

anaf

laksi veya anai

laktoid benzeri bir reaksiyon geli

mesi

durumunda, infiizyon derhal durdurulmal

ve uygun semptomatik tedaviye ba

lanmal

r. Bu

hastalarda CURAT

NOX uygulamas

n yeniden ba

lmas

kontrendikedir (bkz. bölüm

4.3). Bazen ölümcül de olabilen çapraz alerjik reaksiyonlar bütün platin bile

iklerinde rapor

edilmi

tir.

CURAT

NOX'un damar d

ışı

na ç

kmas

durumunda, inflizyon derhal durdurulmal

ve ola

lokal semptomatik tedaviye ba

lanmal

Okzaliplatinin doz s

rlay

toksisitesi nörolojiktir. Bu s

kla so

un tetikledi

i krampl

ve kramps

z olarak ekstremitelerin disestezi ve/veya parestezisi ile karakterize duyusal

periferik bir nöropatidir (hastalar

n %85-95'inde). Bu semptomlar, genellikle tedavi kürleri

aras

gerilemekle birlikte, kürlerin say

artt

kça artmaktad

ri ve/veya bir fonksiyonel bozuklu

lamas

ve bunlar

n sürmesi doz ayarlamas

a tedavinin kesilmesini gerektirebilir.

nce hareketleri yapmakta güçlük biçiminde görülen bu fonksiyonel bozukluk, duyusal

bozuklu

un bir sonucu olabilir. Ka

semptomlar

n görülme riski 850 mg/m

'lik (10 kür) bir

kümülatif doz için yakla

şı

k %10 ve 1020 mg/m2

'lik bir kümülatif doz (12 kür)

içinse %20'dir.

Vakalann ço

unda nörolojik bulgular ve semptomlar, tedavi kesildi

inde düzelir ya da

tamamen iyile

ir. Kolon kanserinin adjuvan tedavisinde, tedaviye son verildikten 6 ay sonra,

hastalar

n % 87'sinde ya hiç semptom görülmemi

ya da hafif düzeyde semptomlara

rastlanm

ış

r. 3

la varan bir izlemden sonra,

hastalar

%3'ünde ya orta

iddette inatç

lokalize paresteziler (% 2.3) ya da fonksiyonel aktivitelere engel olabilen paresteziler (% 0.5)

görülmü

tür.

Akut nörosensoriyel belirtiler (bkz. bölüm 5.3) bildirilmi

tir. Bu semptomlar genellikle 2

saatlik okzaliplatin infiizyonunun sonunda veya infüzyonu takip eden birkaç saat içinde

geli

ir, sonraki birkaç saat veya gün içinde spontan olarak

azal

r ve s

kla sonraki kürlerde

tekrar ortaya ç

kar. O

am s

cakl

ığı

n dü

ük olmas

veya so

uk nesnelerle temas, bu

belirtilerin ort

aya ç

kmas

zland

rabilir veya

iddetini art

rabilir. Bu beli

rtiler genellikle,

geçici paraestezi, disestezi ve hipoestezi

eklinde kendini gösterir. Hastalann %1-2'sinde bir

akut faringolaringeal disestezi sendromu o

rtaya ç

kar ve solunum güçlü

ü (siyanoz ya da

hipoksi yok), laringospazm ya da bronkospazm

n (stridor ya da wheezing yok) nesnel

bulgular

olmaks

n, öznel disfaji veya dispne/bo

ulma hissi semptomlar

yla karakterizedir.

Ara s

ra gözlenen ve özellikle kraniyal sinir disfonksiyonuyla ilgili pitozis, diplopi, bazen ses

teli paralizisi olarak tan

mlanan afoni/disfoni/ses k

ığı

, dilde duyu bozuklu

u veya bazen

afazi olarak tan

mlanan

dizartri, trigeminal nevralji/yüz a

/göz a

görme keskinli

inde

azalma, görme

alan

bozukluklara gibi di

er semptomlar, tek ba

şı

na veya birlikte ortaya

kabilir. Bunlara ek olarak, çene spazm

, kas spazm

lan, istemsiz kas kas

lmalari, kas

irmeleri, koordinasyon anormalli

i, yürümede anormallik, ataksi, denge bozukluklar

az veya gö

üste s

ış

ma, bask

, rahats

k veya a

ri gibi semptomlar da gözlemlenmi

tir.

Okzaliplatin tedavisi s

nda seyrek olarak dizart

i, derin tendon refleksi kayb

ve Lhermitte

beli

isi gibi di

er nörolojik semptomlar ve

ğı

k bildirilmi

tir.

zole optik nörit vakalar

bildirilmi

tir.

Özellikle spesifik nörolojik toksisite gösteren di

er ilaçlarla e

zamanl

olarak

uyguland

ığı

nda,

CURAT

NOX'un nörolojik toksisitesi dikkatle takip edilmelidir. Nörolojik

muayene herbir uygulamadan önce ve sonra da pe

yodik olarak

lmal

2 saatlik inf

izyon s

nda ya da infüzyonu izleyen saatlerde akut laringofaringeal dizestezi

geli

en hastalarda, bir sonraki CURAT

NOX infizyonu 6 saat boyunca

uygulanmal

tür dizestezilerin önüne geçmek için hasta, so

a maruz kalmamas

ve CURAT

uygulamas

nda ya da

uygulamay

izleyen saatlerde, serin/so

uk yiyecekler ve/veya

içecekler almaktan kaçanmas

konusunda bilgilendirilmelidir.

er nörolojik semptomlar (parestezi, disestezi) o

aya ç

karsa, bu semptomlar

n süresi ve

iddetine ba

olarak

u CURAT

NOX doz ayarlamas

n yap

lmas

önerilir:

er semptomlar yedi günden uzun sürerse ve a

ysa, bir sonraki CURAT

NOX dozu,

metastaz tedavisinde 85 mg/m

'den 65 mg/m

'ye, adjuvan tedavide ise 85 mg/m

'den 75

mg/m2'ye dü

ürtilmelidir.

Parestezi fonksiyon bozuklu

u olmaks

n bir sonraki küre kadar devam ederse, bir

sonraki CURAT

NOX dozu, metastaz tedavisinde 85 mg/m 2'den 65 mg/m

'ye, adjuvan

tedavide ise 85 mg/m2

'den 75 mg/m2'ye dü

ürülmelidir.

Parestezi fonksiyon bozuklu

u ile birlikte bir sonraki küre kadar devam ederse,

CURAT

NOX kesilmelidir.

CURAT

NOX tedavisinin kesilmesinin ard

ndan bu semptomlar düzelirse, tedavinin

yeniden ba

lmas

ünülebilir.

Hastalara, tedavinin sonlanmas

ndan sonra periferik duyusal nöropatinin

semptomlar

n görülme olas

ığı

olabilece

ine dair bilgi verilmelidir. Adjuvan tedavide,

lokalize orta

iddette paresteziler ya da fonksiyonel aktiviteleri engelleyebilen paresteziler

tedavinin kesilmesini takiben 3 y

l sonras

na kadar sürebilir.

Geri dönü

ümlü (reverzibl) Poste

or Lökoensefalopati Sendromunun (RPLS; Poste

rior Geri

dönü

ümlü Lökoensefalopati Sendromu olarak da adland

r) beli

i ve semptomlar

, zihinsel i

lev bozuklu

u, nöbetler ve

bulan

görmeden körlü

e kadar gidebilen

görme anormallikleridir; tabloya hipertansiyon e

lik edebilir veya etmeyebilir (bkz. Bölüm

4.8). RPLS tamsi, semptomlar

n beyin görüntüleme bulgular

ile do

rulanmas

na dayan

Bulanti ve kusma olarak ortaya ç

kan gastrointestinal toksisite, prof

laktik ve/veya terapötik

antiemetik tedaviyi gerekli k

Özellikle CURAT

NOX 5-fluorourasille (5-FU) kombinasyon halinde kullanil

rken,

iddetli

diyare/kusma nedeniyle dehidratasyon, paralitik ileus, intestinal obstrüksiyon, hipokalemi,

metabolik asidoz ve böbrek fonksiyon bozuklu

u görülebilir.

er bir tedavi kürünün ard

ndan

hematolojik toksisite ortaya ç

karsa (nötroflller <1.5x109/L

veya trombositler <50x10

/L) veya tedavi ba

lang

ndan (ilk kür) önce kemik ili

bask

lanmasi mevcutsa, bir sonraki kürün

uygulanmas

hematolojik de

erler kabul

edilebilecek düzeylere ula

ana kadar ertelenmelidir. Tedaviye ba

lanmadan ve sonraki herbir

kürden önce formül lökositle birlikte tam k

an say

lmal

Hastalara CURAT

NOX ve 5-fluorourasil (5-FU)

uygulamas

ndan

sonra diyare/kusma,

mukozit/stomatit ve nötropeni riski konusunda yeterli bilgi verilmelidir; böylelikle uygun bir

yakla

şı

m geli

tirilmesi için tedavilerini yürütmekte ol an hekimle acilen ba

lant

kurabilirler.

er nötropeniyle birlikte ya da nötropenisiz olarak mukozit/stomatit görülürse, bir sonraki

tedavi mukozit/stomatit 1. dereceye ya da daha dü

ük bir düzeye inmek üzere iyile

ve/veya nötrof

l say

>1.5x10

/L olana kadar ertelenmelidir.

CURAT

NOX, 5-fluorourasil (5-FU) ile kombine edildi

inden (folinik asit (FA) ile ya da

folinik asitsiz), 5-fluorourasille (5-FU) ilgili toksisiteler için ola

doz ayarlamalar

burada

da geçerlidir.

er 4. derece diyare, 3.-4. derece nötropeni (nötrof

ller <1.0x10

/L), 3.-4. derece

trombositopeni (trombositler <5Ox10

/L) ortaya ç

karsa, 5-fluorourasilin (5-FU) dozunun

azalt

lmas

n gerekmesinin

CURAT

dozu da, metastaz tedavisinde 85

mg/m

'den 65 mglm

'ye, adjuvan tedavide ise 85 mg/m

'den 75 mglm

2'ye dü

ürülmelidir.

Balgams

z öksürük, dispne, krepitan railer ya da radyolojik pulmoner inf

ltratlar gibi

klanamayan solunumsal semptomlar söz konusu oldu

unda, ba

ka pulmoner incelemeler

bir interstisiyel akci

hastal

ığı

bulunmad

ığı

aya koyana kadar CURAT

kesilmelidir.

Karaci

er metastazlanna ba

olmad

ığı

kça bilinen karaci

er fonksiyon testi

anormallikleri veya portal hipertansiyon ortaya ç

kmas

durumunda, çok nadir vakalarda ilaca

hepatik vasküler bozukluklar görülebilece

i ak

tutulmal

Gebe kadmlardaki

kullan

için bak

mz bölüm "4.6. Gebelik ve laktasyon".

Klinik öncesi çal

ış

malarda CURAT

NOX ile genotoksik etkiler gözlenmi

tir. Dolay

CURAT

NOX ile tedavi edilen erkek

hastalar

n tedavi

ve 6 ay sonras

na kadar baba

olmamalar

ve CURAT

NOX geri dönü

ümsüz olabilecek anti-fertilite etkisine sahip

olabilece

inden spermlerin korunmas

için gerekli tavsiyeyi

almalar

önerilmektedir.

nlar

CURAT

NOX ile tedavi s

gebe kalmamal

ve etkin bir korunma metodu

kullanmal

r (bak

z Bölüm "4.6. Gebelik ve laktasyon").

CURAT

NOX ile adjuvan tedavi

nda a

ğı

ışı

(çok yayg

n) ve metastatik tedavi

kilo azalmas

(yayg

görülebilir.

Laboratuar testleri

CURATİ

tedavisi

nda,

beyaz kan hücreleri say

n (hemoglobin, trombosit

ve kan

kimyas

dahil) standard takibi önerilir. CURAT

NOX tedavisi laboratuar test

sonuçlar

ekilde de

tirir.

Çok yayg

Hepatik enzim art

ışı

, serum alkalen fosfataz

ış

serum bilirubin

ışı

serum laktat

dehidrojenaz art

ışı

Yayg

Serum kreatinin art

ışı

Bu ürün 450 mg laktoz monohidrat içermektedir ancak kullamm yolu nedeniyle herh

angi bir

uyar

gerektirmemektedir.

4.5. Di

er t

bbi ürünlerle etkile

imler ve di

er etkile

im

ekilleri

Nefrotoksik ilaçlarla birlikte kullan

Platin bile

ikleri esas

itibariyle böbreklerden elimine edildi

inden, CURAT

NOX'un

nefrotoksik ilaçlarla ayn

anda kullan

klerensini azaltabilir. Bununla birlikte, bu konuda

ış

bir çal

ış

ma yoktur.

Sitokrom P-450 enzim sistemi ile etkile

en ilaçlarla birlikte kullan

n-vitro,

plazma proteinlerine CURAT

NOX ba

lanmas

nda,

ğı

daki

bile

iklerle hiçbir

önemli de

iklik gözlenmemi

tir: Eritromisin, salisilatlar, granisetron, paklitaksel ve sodyum

valproat. Bu yüzden, sitokrom P-450 enzim sistemi ile ili

kili ilaç etkile

imleri beklenmez.

5-fluorourasil (5-FU) ile birlikte

kullan

2 haftada bir, 5-FU uygulamas

ndan hemen önce, 85 mg/m

'lik tek bir CURAT

NOX dozu

verilen hastalarda, 5-FU'e maruziyet düzeyinde hiçbir de

im olmad

ığı

gözlenmi

tir.

3 haftada bir, 130 mg/m

'lik CURAT

NOX dozu verilen hastalarda, 5-FU plazma

konsantrasyonlan yakla

şı

k %20 düzeyinde artm

ış

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi D.

Çocuk do

urma potansiyeli bulunan kad

nlar/Do

um kontrolü(Kontrasepsiyon)

er sitotoksik ajanlarda da oldu

u gibi, do

urganl

k ça

ğı

nda olan hastalarda, CURAT

ile tedaviye ba

lamad

önce, etkin do

um kontrol yöntemlerinin uyguland

ığ

mdan emin

olunmal

Tedavi

ve tedavinin kesilmesinden kad

nlarda 4 ay, erkeklerde 6 ay sonrasina kadar

çocuk sahibi olmamak için uygun korunma önlemleri

nmal

Gebelik dönemi

Bugüne kadar gebe

nlarda

CURAT

NOX kullan

n emniyetine ili

kin bilgi

bulunmamaktad

r. Hayvan çal

ış

malannda üreme toksisitesi gözlenmi

tir (bkz. bölüm 5.3).

Dolay

yla gebelik

ve korunma önlemleri almayan ve gebe kalma potansiyeli olan

nlarda CURAT

NOX kullanilmamal

r. CURAT

NOX kullan

cak fetusa yönelik

risk bak

ndan hastan

n uygun bir

ekilde bilgilendirilmesi ve r

ile dü

ünülmelidir.

Laktasyon dönemi

CURAT

NOX'un insan

ya da hayvan sütü ile

ığı

kin yetersiz/s

bilgi mevcuttur.

CURAT

NOX'un süt ile at

lmas

na yönelik f

zikokimyasal ve eldeki farmakodinamik/

toksikolojik veriler nedeniyle memedeki çocuk aç

ndan bir risk oldu

u göz ard

edilemez.

CURAT

NOX emzirme döneminde kullan

lmamal

Üreme yetene

i/Fertilite:

Hayvan çal

ış

malar

nda üreme toksisitesi gözlenmi

tir (bkz. bölüm 5.3). CURAT

NOX'un

anti-fertilite etkisi olabilir.( bkz. bölüm 4.4.).

4.7. Araç ve makine kullan

m

üzerindeki etkiler

CURAT

NOX'un araç ve makine kullan

üzerine etkisi konusunda çal

ış

ma yoktur.

Sersemlik, bulant

ve kusma riskinde

ış

ve dengeyi etkileyen di

er nörolojik semptomlara

yol açan

CURAT

NOX tedavisi, araç ve makine kullanma yetene

ini hafif ya da orta

derecede etkileyebilir. Görme anomalileri, özellikle geçici görme kayb

(tedavinin kesilmesini

takiben geri dönü

lü) araç ve makine kullanma yetene

ini etkileyebilir. Bu ilaç uygul

anan

hastalara araç sürmemeleri ve makine kullanmamalan konusunda uyar

lmas

gerekmektedir.

4.8.

stenmeyen

etkiler

CURAT

5-fluorourasillfolinik acid (5-FU/FA) kombinasyonu

en s

görülen

advers

olaylar

gastrointestinal (diyare, bulant

, kusma

mukozit), hematolojik (nötropeni,

trombositopeni)

ve nörolojik

(akut

doza ba

kümülatif

periferik

duyusal nöropati)

olaylard

Genel olarak, bu advers olaylar CURAT

NOX ve 5-FU/FA kombinasyonu ile, tek

şı

na 5-FU/FA ile görülenden daha s

k ve

iddetlidir.

ğı

daki s

ığ

a ili

kin bilgiler, metastatik ve adjuvan tedaviyi ele al

(CURAT

NOX +5-

FU/FA tedavi kollar

nda sirasiyla, 416 ve 1108 hasta içeren) klinik çal

ış

malardan ve

pazarlama sonras

deneyimden elde edilmi

tir.

ığ

a ili

kin bilgiler

öyle tan

mlanm

ış

r: çok yayg

n (21/10), yayg

n (21/100 ila <1/10),

yayg

olmay

(21/1000 ila <1/100), seyrek (21/10000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10000),

bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Enfeksiyon ve enfestasyonlar

Çok

yayg

Enfeksiyon

Yayg

Rinit, üst solunum yolu enfeksiyonu, febril nötropeni/ nötropenik sepsis

Kan ve lenf sistemi hastal

klar

Çok

yayg

Anemi, nötropeni , trombositopeni , lökopeni, lenfopeni

Seyrek:

Otoimmun trombositopeni, hemolitik anemi

Bilinmiyor:

Hemolitik üremik sendrom

Ba

ğışı

kl

k sistemi hastal

klar

Çok

yayg

Alerji/alerjik reaksiyonlar +

Yayg

Bronkospazm da dahil anaf laktik reaksiyonlar, anjiyoödem, hipotansiyon, gö

üste a

hissi

ve anaf laktik

Metabolizma ve beslenme hastal

lari

Çok

yayg

Anoreksi, glisemi anormallikleri, hipokalemi, natremi anormalIikleri

Yayg

Dehidratasyon

Yayg

olmayan:

Metabolik asidoz

Psikiyatrik

hastal

klar

Yayg

Depresyon, uykusuzluk

Yayg

olmayan:

Sinirlilik

Sinir sistemi

hastal

klar

**

Çok

yayg

Periferik duyusal nöropati, duyusal bozukluk, tad sapmas

, ba

Yayg

dönmesi, motor nörit, menenjizm

Seyrek:

Dizartri, derin tendon reflekslerinde

Lhermittes belirtisi, Geri dönü

ümlü (reverzibl)

Poste

or Lökoensefalopati Sendromu (RPLS; Posterior Geri dönü

ümlü Lökoensefalopati

Sendromu olarak da adland

r)**

Bilinmiyor:

Konvülsiyonlar

Göz hastal

klar

Yayg

Konjonktivit, görme bozuklu

Seyrek:

Görme keskinli

inde geçici azalma, görme alan

bozukluklar

optik nörit, tedavinin kesilmesi

ile geri dönü

lü geçici görme kayb

Kulak

ve

iç kulak hastal

klar

Yayg

n olmayan:

Ototoksisite

Seyrek:

ğı

Kardiyovasküler hastal

klar

Çok

yayg

Epistaksis

Yayg

Hemoraji, ate

basmas

, derin yen trombozu, pulmoner embolizm, hipertansiyon

Solunum, gö

üs ve mediastin ile ilgili hastal

klar

Çok

yayg

Dispne, öksürük

Yayg

çkar

Seyrek:

nterstisiyel akci

er hastal

ığı

(bazen fatal), pulmoner fibrozis **

Gastrointestinal hastal

klar

Çok yayg

Bulant

, diyare, kusura; stomatit/mukozit, kar

, kab

zlak

Yayg

Dispepsi, gastroözofajiyal reflü, gastrointestinal hemoraji, rektal hemoraji

Yayg

n olmayan:

leus, barsak t

kanmas

Seyrek:

Kolit

(Clostridium dJJicile

diyaresi dahil), pankreatit

Hepato

-bilier hastal

klar

Çok seyrek

Karaci

erin veno- oklüzif hastal

ığı

olarak da bilinen, karaci

er sinüzoidal t

kanma sendromu

veya peliosis, nodüler rejeneratif hiperplazi, perisinüzoidal f

broz ve po

al hipertansiyon gibi,

bu tür karaci

er bozuktu

una ba

patolojik belirtiler

Deri ve derialt

doku hastal

klar

Çok yayg

Deri bozuklu

u, alopesi (okzaliplatin tek

şı

uyguland

ığı

nda < %5 )

Yayg

Deri

de pul pul dökülme (örn. el ve ayak sendromu), eritematöz döküntü, döküntü, terlemede

ış

rnak bozuklu

Kas

iskelet bozukluklar

, ba

doku ve kemik hastal

klar

Çok

yayg

rt a

(Böyle

bir advers reaksiyon durumunda, seyrek bildirilen hemoliz ara

lmal

Yayg

Artralji, iskelet a

Böbrek ve idrar hastal

klar

Yayg

Hematuri, dizüri, i

eme s

ığı

anormalli

i, böbrek fonksiyonlannda bozukluk

Çok seyrek:

Akut tübüler nekroziz, akut interstisiyel nefrit ve akut böbrek yetmezli

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ili

kin hastal

klar

Çok

yayg

Yorgunluk, ate

++, titreme (enfeksiyondan — febril nötropenili veya nötropenisiz- ya da

immunolojik mekanizmadan

dolay

asteni, a

, enjeksiyon ye

reaksiyonu+++, karaci

fonksiyon anomalileri ile ili

kili olanlar dahil kan testi

sonuçlar

nda de

iklikler

** bkz. bölüm 4.4

+ Ço

unlukla inf

izyon s

nda meydana gelen, bazen ölümcül olabilen deri döküntüsü,

özellikle ürtiker, konjonktivit, rinit gibi yayg

n alerjik reaksiyonlar.

Bronkospazm da dahil anaf

laktik veya anaf

laktoid reaksiyonlar, anjioödem, hipotansiyon,

üste a

hissi ve anaf

laktik

++ Enfeksiyona (febril nötropenili ya da febril nötropenisiz) ba

çok yayg

n ate

ya da

immünolojik mekanizmalara ba

olabilen bilinmeyen ate

+++ Lokal a

ri, k

lik ve trombozu kapsayan enjeksiyon ye

ri reaksiyonlan

bildirilmi

tir. Damar d

ışı

kma, özellikle okzaliplatin periferik bir venden infüzyon halinde

verildi

inde, ciddi olabilen ve komplikasyonlara yol açabilecek nekroz dahil okal a

inflamasyonla sonuçlanabilir (Bkz. Bölüm 4.4.).

Okzaliplatin ile 5-FU/FA (FOLFOX) ve BEVAS

ZUMAB'm kombine tedavisi

Birinci basamak okzaliplatin ile 5-FU/FA ve bevasizumab kombinasyonun güvenlili

metastatik kolorektal kanserli 71 hastada incelenmi

tir (TREE çal

ış

FOLFOX küründen beklenen yan etkilerin

FOLFOX/bevasizumab kombinasyonu

ile; kanama (%45.1; G3/4: %2.8), proteinüri (%11.3; G3/4: %0), yara iyile

mesinde gecikme

(%5.6), gastrointestinal perforasyon (%4.2) ve hipertansiyon (%1.4; G3/4: %1.4) gibi yan

etkiler rapor edilmi

tir.

4.9. Doz a

imi ve tedavisi

CURAT

NOX'un bilinen bir antidotu yoktur. Doz a

imi vakalar

nda, istenmeyen etkilerin

iddetlenmesi beklenebilir. Hematolojik parametrelerin takibine ba

lanmal

ve semptomatik

tedavi

uygulanmal

5. FARMAKOLOJ

K ÖZELL

KLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup : Di

er antineoplastik ajanlar, platin bile

ikleri

ATC kodu : LOIXA 03

Etki mekanizmas

CURAT

NOX berrak renksiz s

eklindedir. Etkin maddesi okzaliplatin, platin atomunun

1,2-diaminosiklol

ekzan ("DACH") ve bir oksalat grubu ile kompleks olu

turdu

u, platin

esasl

yeni bir bile

ik s

na dahil olan antineoplastik bir ilaçt

r. Okzaliplatin tek bir

enantiomerdir: (SP-4-2) —[(1R,2R) — Siklohekzan -1,2-diamin-kN, kN'] [etanedioato (2-) —

, kO

] platinyum.

Okzaliplatinin etki mekanizmas

tam olarak ayd

nlat

lamam

ış

olsa da, bu konuda yap

çal

ış

malar, Okzaliplatinin biyotransformasyon sonucu ortaya ç

kan sulu ttirevlerinin hem inter

hem de intra çaprazba

lar olu

turarak DNA ile etkile

i ve bu

ekilde DNA sentezini

bozarak sitotoksik ve antitümör etkilere yol açt

ığı

m göstermi

tir.

Farmakodinamik etkiler

Okzaliplatinin, insan kolorektal k

ser modellerini de içeren çe

itli tümör modeli

sistemlerinde geni

bir spektrumlu bir

in vitro

sitotoksisite ve

in vivo

antitümör etkinlik

göstermektedir. Okzaliplatinin ayni zamanda sisplatine dirençli çe

itli modellerde de

in vitro

in vivo

etkinlik gösterir.

5-fluorourasil (5-FU) ile kombinasyon halinde, hem

in vitro,

hem de

in vivo

olarak sinerjistik

sitotoksik bir etki gözlenmi

tir.

Klinik etkinlik

Metastatik kolorektal kanserli hastalarda, 5-fluorourasil/folinik asidle (5-FU/FA)

kombinasyon halinde CURAT

NOX'un (2 haftada bir tekrarlanan 85 mg/m

2) etkinli

i üç

klinik çal

ış

mada bildirilmi

tir:

Birinci basamak tedavide, kar

şı

rmal

2 kollu faz III EFC2962 çal

ış

nda 420 h

ya tek

şı

5-FU/FA (LV5FU2, N=210) ya da CURAT

NOX ve 5-FU/FA

kombinasyonuna (FOLFOX4, N=210) rastgele da

ğı

ış

Daha önceden tedavi görmü

hastalarda, kar

tirmali 3 kollu faz III EFC4584

çal

ış

nda bir irinotekan (CPT-11) + 5-FU/FA kombinasyonuna yan

t vermeyen 821

hasta ya tek

şı

5-FU/FA'ya (LV5FU2, N=275), ya tek ilaç olarak CURAT

NOX'a

275) ya da CURAT

NOX ve 5-FU/FA kombinasyonuna (FOLFOX4, N

=271) rastgele

ğı

ış

Son olarak, kontrollü olmayan faz II EFC2964 çali

masi tek ba

şı

na 5-FU/FA yan

vermeyen, CURAT

NOX ve 5-FU/FA kombinasyonuyla (FOLFOX4, N=57)

tedavi edilen

hastalar

içermi

tir.

11

Rastgele yöntemle gruplanm

ış

iki klinik ara

rmada, birinci basamak tedavide EFC2962 ve

daha önceden tedavi görmü

hastalarda EFC4584'de, tek ba

şı

na 5-FU/FA ile tedaviye k

yasla

anlamli olarak daha yüksek bir yan

oran

ve uzam

ış

bir ilerlemesiz sa

SK)Iilerlemeye kadar geçen süre (

KS) görülmü

tür. Daha önceden tedavi görmü

tedaviye

vermemi

hastalarla yürütülen EFC4584 çal

ış

nda, medyan genel sa

mda (GS) CURAT

NOX kombinasyonu ile 5-FU/FA

aras

ndaki farkl

istatistiksel

anlaml

ığ

a ula

ış

LV5FU2'ye Kar

şı

l

k FOLFOX4'le Tedaviye

Yan

t

Oran

Yan

t

oran

,

%95 Güven Arali

i)

ba

ğı

ms

z radyolojik de

erlendirme ITT analizi

LV5FU2

FOLFOX4

Tek ilaç olarak

CURAT

NOX

Birinci basamak tedavi

EFC2962

(16-27)

(42-46)

8 haftada bir yan

t de

erlendirmesi

P de

eri = 0.0001

Daha önceden tedavi görmü

hastalar

11.1

EFC4584 (CPT-11+5-FU/FA'ya

vermeyen)

(0.0-2.7)

(7.6-15.5)

(0.2-3.2)

6 haftada bir yan

t de

erlendirmesi

P de

eri < 0.0001

Daha önceden tedavi görmü

hastalar

EFC2964 (5-FU/ FA'ya

vermeyen)

(13-36)

12 haftada bir yan

t de

erlendirmesi

* UD: Uygulanabilir de

ildir.

LV5FU2'ye Kar

şı

l

k FOLFOX4'le

Medyan

lerlemesiz Sa

Kal

m

(

SK)I

lerlemeye Kadar Geçen Medyan Süre

(

KS)

Medyan

ay(%95 Güven

Ara

l

ığı

)

ba

ğı

ms

z radyolojik de

erlendirme ITT

analizi

LV5FU2

FOLFOX4

Tek ilaç olarak

CURAT

NOX

Birinci basamak tedavi

EFC2962

(5.5-6.5)

(7.2-8.8)

Log-rank P de

eri = 0.0003

Daha önceden tedavi görmü

hastalar

EFC4584

(

KS)

(1.8-2.9)

(4.7-6.1)

(1.6-2.7)

(CPT-11 + 5-FU/FA'ya

vermeyen)

Log-rank

P de

eri < 0.0001

Daha önceden tedavi görmü

hastalar

EFC2964 (5-FU/FA'ya yan

t vermeyen)

(3.1-5.7)

* UD: Uygulanabilir de

ildir.

LV5FU2'ye Kar

şı

l

k FOLFOX4'le

Medyan Genel Sa

Kal

m

(GS)

Medyan

GS, ay (%

95 Güven Aral

ığ

i)

LV5FU2

FOLFOX4

Tek ilaç olarak

ITT analizi

CURATINOX

Birinci basamak tedavi

14.7

16.2

EFC2962

(13.0-18.2)

(14.7-18.2)

Log-rank P de

eri = 0.12

Daha

önceden tedavi görmü

hastalar

EFC4584

(7.3-9.3)

(9.1-10.5)

(CPT-11 + 5-FU/FA'ya

vermeyen)

(7.2-8.7)

Log-rank P de

eri =

0.09

Daha önceden tedavi görmü

hastalar

10.8

EFC2964 (5-FU/ FA'ya

vermeyen)

(9.3-12.8)

UD: Uygul

abilir de

ildir.

lang

ç düzeyinde semptomatik ol

daha önceden tedavi görmü

hastalarda (EFC4584),

şı

5-FU/FA ile tedavi edilenlere k

yasla CURATINOX ve 5-FU/FA ile tedavi

edilenlerden daha büyük bir oran

n hastal

kla ilgili semptomlar

nda anlaml

bir düzelme

görülmü

tür (%14.6'ya kar

şı

k %27.7, p=0.0033).

Daha önceden tedavi görmemi

hastalarda (EFC2962), ya

am kalitesi boyutlanndan herhangi

biri bak

ndan iki tedavi grubu aras

nda hiçbir istatistiksel olarak anlaml

farkl

bulunmam

ış

r. Bununla birlikte, ya

am kalitesi puanlar

genel olarak kontrol grubunda genel

k durumu ve a

ölçümleri aç

ndan

daha iyiyken, CURATINOX grubunda bulant

kusma aç

ndan

daha kötü olmu

tur.

Adjuvan tedavide, kar

şı

rmal

faz III çal

ış

MOSAIC (EFC3313) kapsam

nda, 2246

hasta (899 evre II/Duke's 132 ve

1347 evre III/Duke's C) kolon kanserinin primer tümörünün

total rezeksiyonundan sonra, ya tek ba

şı

na 5-FU/FA [LV5FU2, N=1123 (B21C=4481675)]

CURATINOX

5-FU/FA kombinasyonuna [FOLFOX4, N=1123 (B2/C=451/672)]

rastgele

ğı

ış

EFC 3313 Genel nonülasvonda 3

y

ll

k hastal

ks

z sa

kal

m (ITT analizi)*

Tedavi kolu

LV5FU2

FOLFOX4

3 y

ll

k hastal

ks

z

sa

kal

m yüzdesi (%95 CI)

73.3

78.7

(70.6-75.9)

(76.2-81.1)

Hazard oran

(%95 CI)

0 76

(0.64-0.89)

Katmanl

log rank testi

P = 0.0008

* medyan izlem: 44.2 ay (bütün hastalar en

ndan 3 y

l boyunca izlenmi

tir).

Bu çal

ış

ma, CURATINOX ve 5-FU/FA kombinasyonunun (FOLFOX4), tek

şı

FU/FA'ya (LV5FU2) k

yasla 3 y

k hastal

z sa

m bak

ndan anlaml

bir genel

avantaj

oldu

unu göstermi

tir.

EFC 3313 Hastah

m evresine göre 3 y

ll

k hastal

ks

z sa

kal

m (ITT analizi)*

Hastan

n evresi

Evre II

(Duke's B2)

Evre III

(Duke's C)

Tedavi kolu

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

3 y

ll

k hastal

ks

z sa

kal

m

yüzdesi

84.3

87.4

65.8

72.8

95

Güven

Aral

ığı

)

(80.9-

(84.3-

(62.2-

(69.4-

87.7)

90.5)

69.5)

76.2)

Hazard oran

(%

95 Güven Aral

ığ

i)

0.79

0.75

(0.57-1.09)

(0.62-0.90)

Log rank testi

P=0.151

P=0.002

* medyan izlem: 44.2 ay (bütün hastalar en az

ndan 3

boyunca izlenmi

tir).

Genel sa

(ITT analizi):

MOSAIC ara

rmas

n birincil sonlanim noktas

olan 3 y

k hastal

z sa

analizi

nda,

LV5FU2 kolunda hastalar

n %83.8'i hala sa

olmas

şı

k FOLFOX4 kolunda

hastalar

n %85.1'i hala sa

. Bu sonuç, istatistiksel anlaml

ığ

a ula

mamakla birlikte,

mortalite riskinde FOLFOX4 lehine %l0'luk bir genel dü

olarak de

erlendirilir (hazard

orani=0.90).

FOLFOX4 ve LV5FU2 için de

erler Evre II (Duke's B2) alt popülasyonunda

yla,

92.2'ye

şı

k % 92.4 iken (hazard orani =1.01), evre III (Duke's C) alt popülasyonunda

yla, % 80.4'e

şı

% 78.1'dir (hazard orani=0.87).

Metastatik kolorektal kanseri (okzaliplatin/5-FU/FA/bevasizumab):

CURAT

NOX'un 5-FU/FA (FOLFOX) ve bevacizumab ile kombinasyonun etkilili

metastatik kolorektal kanser

hastalar

nda,

birinci basamak kemoterapi (TREE çal

ış

) veya

ikinci basamak kemoterapi (ECOG çal

ış

) olarak, 2 klinik çal

ış

mada de

erlendirilmi

tir.

Randomize, kar

şı

rmal

olmayan faz II TREE çal

ış

nda, FOLFOX/bevasizumab

kombinasyonu

(iki

haftada bir 5 mg/kg vücut a

ğı

ığı

bevasizumab standa

dozu

kullan

larak) (71 hasta) ve yaln

zca FOLFOX kürü (49 hasta) de

erlendirilmi

tir. Tedavi

edilmekte olan hasta popülasyonunda (randomize

ekilde ayr

larak

tedavi edilen hastalar),

objektif

t oran

yla %52.1 ve %40.8'dir. Progresyona kadar geçen o

rtalama süre

(TTP, progresyonsuz sa

m olarak tan

mlanm

ış

PFS) s

yla 9.9 ve 8.7

Ortalama sa

m ise s

yla 26 ve 19.2

Randomize, kar

şı

rmal

faz III ECOG 3200 çal

ış

nda, FOLFOX/bevasizumab (iki

haftada bir 10 mg/kg vücut a

ığı

bevasizumab) kombinasyonu (293 hasta), FOLFOX

kürü (292 hasta) ile kar

şı

ığı

nda, FOLFOX/bevasizumab kombinasyonu kolunda

objektif yan

t oran

(%22.2'ye

şı

%8.6), ortalama progresyonsuz sa

m (PFS,

7.5'a kar

şı

k 4.5 ay) ve ortalama sa

m (OS, 13.0'a kar

şı

k 10.8 ay) de

erlerinde

anlaml

düzelmeler görülmü

tür.

Pediyatrik popülasyonda tek ajan olarak okzaliplatin 2 Faz I (69 hasta) ve 2 Faz II (166 hasta)

çal

ış

mada de

erlendirilmi

tir. Solid tümörleri olan ve ya

7 ay ile 22 ya

aras

toplam 235 pediatrik h

asta tedavi edilmi

tir. Tek ajan olarak uygulanan okzaliplatinin

mlanan pediyatrik popülasyonda etkili oldu

u saptanmam

ış

r. Her iki Faz II çal

ış

mada

ış

tümör yan

n olmamas

nedeniyle durdurulmu

tur.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Reaktif okzaliplatin türevleri, plazma ultrafiltratinda

lanmam

ış

platin kar

ışı

olarak

bulunmaktad

r. Okzaliplatin uygulamas

takiben, ultraf

ltre edilebilen platin seviyelerinin

azalmas

üç fazl

r, nispeten k

sa iki da

ğı

m (t i

2a 0.43 saat, t

16.8 saat) ve uzun bir

terminal eliminasyon faz

(ti,2y

391 saat) ile karakterizedir. CURAT

NOX'un 85 mg/m2'lik

bir dozda 2 saatlik intravenöz infüzyonunu takiben elde edilen farmakokinetik parametreler,

maksimum plazma konsantrasyonu 0.814 mcg/ml ve da

ğı

m hacmi 440 L

eklinde olmu

tur.

Emilim:

Etkin bile

iklerin ayr

farmakokineti

i belirlenmemi

tir. 1 ila 5 kürlük bir tedavide, 3

haftada bir 130 mg/m2

CURAT

NOX'un ve 1 ila 3 kürlük bir tedavide 2 haftada bir 85 mg/m2

CURAT

NOX'un 2 saatlik bir infüzyonunu takiben, ba

lanmam

ış

aktif ve inaktif tüm platin

türlerinin bir kar

ışı

temsil eden, platin ultraf

ltrat

n farmakokineti

i a

ğı

daki tabloda

görülmektedir:

ki haftada bir 85 mg/m

2

ya da üç haftada bir 130 mg/m

2'lik çoklu CURAT

NOX

dozlar

n

n ard

ndan ultraf

ltrattaki platin farmakokinetik parametre tahminlerinin

özeti

Doz

Cmaks

µg/m1

EAA

0_4$

EAA

µg.s/m1

v

ss

1

Ki

I/s

85 mg/m2

0.814±

4.19±

4.68±

0.43±

16.8±

391±

440±

17.4±

rtal

ama*

0.193

0.647

1.40

0.35

5.74

6.35

130 mg/m2

1.21±

8.20±

11.9±

0.28±

16.3±

273±

582±

10.1±

alama±

0.10

2.40

4.60

0.06

2.90

19.0

3.07

alama EAA0

Cmaks

erleri 3. kürde (85 mg/m

2) ya da 5. kürde (130 mg/m2)

belirlenmi

tir.

Ortalama EAA, Vss

Kl ve

K1R0_48

erleri 1. kürde belirlenmi

tir.

Cson,

Cmaks,

EAA, EAA0.48, Vss ve KI de

erleri kompartmanl

olmay

analiz kullan

larak

belirlenmi

tir.

ti,43 ve tiny (1.-3. kürler bile

ik olmak üzere) kompartmanl

analiz

kullan

larak

belirlenmi

tir.

ğı

2 saatlik bir infüzyonun sonunda, uygulanan platinin %15' i sistemik dola

şı

mda bulunur ve

geri kalan % 85'i

zla dokulara da

ğı

r veya idrarla at

r. Eritrositlere ve plazmaya ge

dönü

ümsüz ba

lanma, bu matrislerde eritrositlerin ve serum albumininin do

yenilenmesine yak

n bir yan ömürle sonuçlan

ki haftada bir 85 mg/m

veya üç haftada bir

130 mg/m2'lik uygulamay

takiben plazma ultrafiltratinda hiç bir birikim gözlenmemi

ve bu

matrisde

kararl

duruma birinci kürde ula

şı

ış

r. Bireyler

aras

ve birey içi de

kenlik

genellikle dü

üktür.

Biyotransformasyon:

in

vitro

biyotransformasyonun enzimatik olmayan y

lma sonucu oldu

u kabul edilmektedir

ve sitokrom P450'nin

arac

tt i

i diaminosiklohekzan (DACH) halkas

metabolizmas

dair hiçbir bulgu yoktur.

CURAT

NOX hastalarda geni

çapl

bir biyotransformasyona u

rar ve 2 saatlik bir

izyonun sonunda plazma ultraf

ltrat

nda de

memi

etkin madde tespit edilemez.

Monokioro-, dikloro- ve diaqua-DACH platin türlerini içeren birçok sitotoksik

biyotransformasyon ürünü, infüzyon

sonras

nda çe

itli inaktif konjugatlarla birlikte sistemik

dola

şı

mda te

his edilmi

tir.

Eliminasyon:

Platin, a

ğı

olarak idrarla at

r; renal klerensi esas olarak uygulamad

an sonraki 48 saat

içinde olur.

5. günde, toplam dozun yakla

şı

k % 54'ü idrarda % 3'ten az

feçesde saptanm

ış

rusall

k/Do

rusal olmayan durum:

1 ila 5 kürlük bir tedavide, 3 haftada bir 130 mg/m

CURAT

NOX'un ve 1 ila 3 kürlük bir

tedavide 2 ha

ada bir 85 mg/m2

CURAT

NOX'un 2 saatlik bir infiizyonunu takiben,

lanmam

ış

aktif ve inaktif tüm platin türlerinin bir kar

ışı

temsil eden, platin ultrafltrat

için C maks, EAA

0-48

ve EAA de

erleri doz ile orant

olarak artmi

Hastalar

n

karakteristik özellikleri

Böbrek yetmezli

Okzaliplatinin

ğı

, farkl

derecelerde böbrek fonksiyon bozuklu

u olan hastalarda

incelenmi

tir. Okzaliplatinin eliminasyonu, kreatinin klirensiyle

anlaml

bir korelasyon

gösterir. Platinin plazma ultraf

ltrat

nin (PUF) toplam vücut klirensi, böbrek fonksiyon

bozuklu

u olan hastalarda, böbrek

fonksiyonlar

normal olan hastalara k

yasla (kreatinin

klirensi >80 mL/dk) azalm

ış

r; azalma oranlar

, böbrek fonksiyon bozuklu

u haf

f ol

(kreatinin klirensi = 50 - 80 mL/dk) hastalarda %34, o

a derecede olan (kreatinin klirensi

30 - 49 mL/dk) hastalarda %57,

ğı

r olan

(kreatinin klirensi <30 mL/dk) hastalarda %79'dur.

Özellikle

ğı

r fonksiyon bozuklu

u ol

hasta grubunda, böbrek fonksiyon bozuklu

unun

düzeyi

artt

kça

platin plazma ultraf

ltrat

mn beta ve gama yar

lanma ömürleri artma e

ilimi

göstermi

tir. Bununla beraber, hastalar aras

kenli

in yüksek olmas

ve a

ğı

r böbrek

fonksiyon bozuklu

u olan hasta say

ığı

(4 hasta) nedeniyle, kesin sonuçlara

şı

lamam

ış

r. Böbrek fonksiyon bozuklu

olarak, platinin idrarla at

ve platin

plazma ultraf

ltrat

n böbrek klirensi de azalm

ış

r (bkz. Bölüm 4.2 ve 4.4).

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Tek doz ve çoklu doz çal

ış

malar

nda preklinik türlerde (fareler, s

çanlar, köpekler ve/veya

maymunlar) belirlenen hedef organlar

aras

kemik ili

i, sindirim sistemi, böbrek, testisler,

sinir sistemi ve kalp

bulunmaktad

Hayvanlarda gözlenen hedef organ toksisiteleri, kalp

üzerindeki etkileri hariç olmak üzere, ins

kanserlerinin tedavisinde kullan

lan di

er platin

içeren

ürünler ve DNA'ya hasar veren, sitotoksik t

bbi ürünlerinkiyle uyumludur.

Kalp üzerindeki etkiler sadece köpeklerde gözlenmi

tir ve öldürücü ventriküler f

brilasyon ile

birlikte elektrofzyolojik anormallik içermektedir. Kardiyak toksisite, yanl

zca köpeklerde

görüldü

ü için de

il, köpeklerde öldürücü olana (150 mg/m

2) benzer dozlar insanlarda iyi

tolere edildi

i için köpeklere özgü kabul edilmektedir.

çan duyusal nöronlan

kullan

larak

lan klinik öncesi çal

ış

malar, CURAT

NOX'a ba

, uyarilari merkeze ileten sinirlerle

ilgili akut semptomlar

n voltaj-geçitli Na±

kanallar

yla etkile

im sonucu ortaya ç

kabilece

ündürmektedir.

CURAT

NOX memeli hayvanlarda mutajenik ve kiastojenik bulunmu

tur ve s

çanlarda

embriyo-fötal toksisite olu

turmu

tur. Karsinojenik çal

ış

malar yap

lmam

ış

olmasina ra

men,

CURAT

NOX olas

bir karsinojen say

lmaktad

6.

FARMASÖT

K ÖZELL

KLER

6.1. Yard

mc

maddelerin listesi

Laktoz monohidrat

Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

Seyreltilmi

ürün di

er ilaçlarla

infüzyon torbas

nda veya infüzyon setinde di

bbi ürünlerle kar

ış

rilmamal

r. CURAT

NOX, Bölüm 6.6. "Be

bbi üründen arta

kalan maddele

imhas

ve di

er özel önlemler" de belirtilen talimatlar do

rultusunda, bir Y-

kateter arac

ığı

yla folinik asit (FA) ile beraber uygulanabilir.

Alkali t

bbi ürünler ya da çözeltilerle, özellikle 5-fluorourasil (5-FU), trometamolü

yard

madde olarak içeren folinik asit (FA) ürünleri ve di

er etkin maddelerin

trometamol tuzlar

yia KARI

TIRILMAMALIDIR. Alkali t

bbi ürünler veya çözeltiler

CURAT

NOX'un stabilitesini olumsuz yönde etkileyecektir (Bkz. Bölüm 6.6).

CURAT

NOX, %0.9'Iuk sodyum klorür çözeltisiyle veya klorür iyonlar

içeren

(kalsiyum, potasyum veya sodyum klorür dahil olmak üzere) di

er çözeltiler ile

SEYRELT

LMEMEL

infüzyon torbas

nda ya da infüzyon setinde di

er t

bbi ürünlerle

KARI

TIRILMAMALIDIR (Folinik asitle (FA) e

zamanli uygulamayla ilgili talimatlar

için bak

mz bölüm 6.6).

Alüminyum içeren enjeksiyon malzemesi KULLANILMAMALIDIR.

6.3. Raf ömrü

24 ayd

nfüzyon çözeltisi:

% 5 (50 mg/ml) dekstroz çözeltisi ile seyreltilmesi

sonras

nda,

Kimyasal ve f

ziksel

stabilitesinin 2°C-8°C'de 24 saat ve 25°C'de 6 saat devam e

i gösterilmi

tir.

Mikrobiyolojik aç

dan,

infüzyon çözeltisinin hemen kullan

lmas

gerekir.

Hemen kullanlmadi

ğı

nda kullan

m öncesi saklama süreleri ve

ullar

kullan

sorumlulu

undad

r ve seyreltme kontrollü ve valide edilmi

aseptik ko

ullarda yap

lmad

kça

+2 °C - +8°C'de 24 saatten ve 25°C'de 6 saatten fazla saklanmamal

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Dondurmay

25°C'nin alt

ndaki oda s

cakl

ığı

nda saklay

şı

ktan korumak için o

jinal ambalaj

nda saklayin

Seyreltilmi

konsantre çözeltinin saklama

ullar

için bkz. "6.3 Raf ömrü".

6.5 Ambalaj

n niteli

i ve içeri

i

Polipropilen ba

alüminyum kapakla

kapat

ış

ve bromobütil kauçuk t

renksiz cam

flakon (tip I).

Her kutuda 1 flakon bulunur.

6.6. Be

eri t

bbi üründen arta kalan maddelerin

imhas

ve di

er özel önlemler

er potansiyel toksik bile

iklerle oldu

u gibi, CURAT

NOX solüsyonlar

n haz

rlanmas

ve uygulanmas

nda dikkatli olunmal

rlama talimatlan

Bu sitotoksik ilac

n sa

k personeli taraf

ndan

rlanmas

bu i

lemi yapan

n ve bulundu

ortam

n korunmas

garanti alt

almak

amac

her türlü tedbirin

nmas

gerektirir.

Kullamlmam

ış

olan ürünler ya da at

k materyaller, "T

bbi At

klar

n Kontrolü Yönetmeli

i" ve

"Ambalaj ve Ambalaj At

klar

n Kontrolü Yönetmeli

i"ne uygun olarak at

lmal

Sitotoksik

ilaçlar

n enjektabl çözeltilerinin

rlanmas

kullan

lan ilaçlar

hakk

bilgi

sahibi olan e

itilmi

uzman

personel taraf

ndan, hastane politikas

na uygun olarak, t

ürünün do

ru olarak

rlanmas

ve bulunulan ortam

n ve özellikle de ilaçlar

rlayan

personelin korunmas

m garanti altina alacak ko

ullarda yürütülmelidir. Bu amaç için

ış

bir haz

rlama yeri olmas

gerekir. Bu alanda sigara içmek, yemek ya da içmek

yasaklanmal

Personele uygun haz

rlama malzemesi, özellikle uzun kollu önlükler, koruyucu maskeler,

kepler, koruyucu gözlükler, steril tek kullan

mlik eldivenler, çal

ış

alan

için koruyucu

örtüler, kaplar ve at

k toplama torbalar

lanmal

frazat ve kusmukla u

şı

rken dikkatli olunmal

Gebe kad

nlar sitotoksik ilaçlarla u

maktan kaç

nmak

konusunda uyanlmal

rlar.

Herh

gi bir

flakon için de ayn

tedbirler uygulanmal

ve kontamine at

k say

lmal

Kontamine at

klar uygun biçimde etiketlenmi

sert kaplarda yak

lmal

r. Bkz. a

ğı

daki

"At

klar"

bölümü.

er CURAT

NOX konsantre solüsyonu ya da infüzyon çözeltisi cilde temas ederse, hemen

suyla iyice y

kanmand

er CURAT

NOX konsantre solüsyonu ya da infüzyon çözeltisi mukoz membranlara temas

ederse, hemen suyla iyice y

kanmal

Özel uygulama tedbirleri

Alümnnyum içeren enjeksiyon gereçleri KULLANILMAMALIDIR.

Seyreltilmeden UYGULANMAMALIDIR.

Seyreltmek için sadece % 5'lik (50 mg/ml) dekstroz solüsyonu kullan

lmal

r. %0.9'luk

sodyum klorür çözeltisiyle veya klorür içeren çözeltilerle SEYRELT

LMEMEL

Herhangi di

er bir t

bbi ürünle ayn

infiizyon torbas

nda KARI

TIRILMAMALI ya da ayn

infüzyon setinden e

zamanl

olarak uygulanmamal

Alkali t

bbi ürünler ya da çözeltilerle, özellikle 5-fluorourasil (5-FU), trometamolü

yard

madde olarak içeren folinik asit (FA) ürünleri ve di

er etkin maddelerin trometamol tuzlar

KARI

TIRILMAMALIDIR. Alkali

ürünler veya çözeltiler CURAT

NOX'un

stabilitesini olumsuz yönde etkileyecektir.

18

Folinik asit (FA) kalsiyum folinat veya disodyum folinat olarak) ile birlikte kullanma

talimat

250 ila 500 ml %5'lik (50 mg/ml) dekstroz çözeltisi içinde 85 mg/m

2 dozunda intravenöz

infiizyon

eklindeki CURAT

NOX, 2-6 saatte, enjeksiyon ye rinin hemen öncesine

yerle

tirilmi

bir Y-kateter kullan

larak,

%5'lik (50 mg/ml) dekstroz çözeltisi içindeki folinik

asit (FA) intravenöz infüzyonuyla e

zamanl

uygulanabilir. Bu iki t

bbi ürün ayn

infiizyon

torbas

nda birle

tirilmemelidir. Folinik asit (FA) yard

madde olarak trometamol

içermemeli ve yaln

zca izotonik %5'lik (50 mg/ml) dekstroz çözeltisi kullan

larak

seyreltilmelidir; seyreltmede hiçbir zam

alkali çözeltiler, sodyum klorür çözeltileri ya da

klorür içeren çözeltiler KULLANILMAMALIDIR.

5- Fluorourasil ile kullanma

talimat

CURAT

NOX her zaman fluoropirimidinlerden - örne

in 5 fluorourasil -(5-FU)- önce

uygulanmal

CURAT

NOX uygulamas

ndan sonra set y

ve 5-fluorourasil (5-FU) uygulamas

CURAT

NOX ile kombine edilen ilaçlar hakkinda ilave bilgi için, söz konusu ilaç üreticisinin

sa ürün bilgilerine bak

nfiizyon için konsantre çözelti

Kullammdan önce gözle incelenir. Sadece berrak ve partikül içermeyen çözeltiler

kullamlmal

Bu t

bbi ürün tek kullan

r. Kullan

lmayan

konsantre çözelti atilmalidir.

Kullammdan önce gözle incelenir. Sadece berrak ve partikül içermeyen solüsyonlar

kullan

lmal

ntravenöz infüzyon için seyreltme

Flakon(lar)daki konsantre soltisyondan gereken miktar çekilip 0.2 mg/ml — 2 mg/ml

aras

bir CURAT

NOX konsantrasyonuna ula

mak üzere 250 ml ila 500 ml %5'lik (50 mg/ml)

dekstroz çözeltisiyle seyreltilir. CURAT

NOX'un f

ziko-kimyasal stabilitesinin kan

tland

ığı

konsantrasyon aral

ığı

0.2 mg/ml ila 2.0 mg/ml'dir.

infiizyonla uygulan

% 5'lik (50 mg/rnl) dekstroz çözeltisiyle seyreltilmesi

sonras

nda , kimyasal ve fiziksel

kullan

stabilitesinin +2 °C - +8°C'de 48 saat, +25°C'de 24 saat devam e

i gösterilmi

tir.

Mikrobiyolojik aç

dan,

infüzyon çözeltisinin hemen kullan

lmas

gerekir.

Hemen kullan

lmad

ığı

nda kullan

m öncesi saklama süreleri ve ko

ullar

kullan

sorumlulu

undad

r ve seyreltmenin kontrol edilmi

ve valide edilmi

aseptik ko

ullarda

lmad

ığı

hallerde normal olarak 2°C-8°C'de 24 saatten fazla saklanmamal

Kullammdan önce gözle incelenir. Sadece berrak ve partikül içermeyen çözeltiler

kullan

lmal

Bu tibbi ürün tek kullan

r. Kullan

lmayan infüzyon çözeltisi atilmalidir. (Bkz. a

ğı

daki

"At

klar"

bölümü). CURAT

NOX infiizyon çözeltisinin PVC bazl

uygulama seti ile

geçimlili

i test edilmi

tir.

Bu t

bbi ürün tek kullan

r. Kullan

lmayan infiizyon çözeltisi at

lmal

r (Bkz. a

ğı

daki

"At

klar" bölümü).

Seyreltme için ASLA sodyum klorür çözeltisi veya klorür içeren çözeltiler kullan

lmaz.

CURAT

NOX infüzyon çözeltisinin geçimlili

i, PVC-bazl

ek uygulama

setleriyle test

edilmi

tir.

nfüzyon

CURAT

NOX uygulamas

prehidrasyon gerektirmez.

0.2 mg/ml'den dü

ük olmayan bir konsantrasyon elde etmek üzere 250 ml ila 500 ml %5'lik

(50 mg/ml) dekstroz çözeltisiyle seyreltilen CURAT

NOX ya bir periferik

en ya da merkezi

venöz kateterden 2 ila 6 saat boyunca infüzyon yoluyla ve

lmelidir. CURAT

NOX 5-

fluorourasille (5-FU) birlikte uyguland

ığı

nda, CURAT

NOX inflizyonu 5-fluorourasil (5-FU)

verilmeden önce uygulanmal

klar

Ürünün atiklarin

n yan

ra seyreltilmesi ve uygulanmas

nda kullan

lan tüm malzemeler,

"T

klar

n Kontrolü Yönetmeli

i" ve "Amb

aj ve Ambalaj At

klann

n Kontrolü

Yönetmeli

i" nin tehlikeli

klar

ortadan kaldirilmasiyla ilgili gereklerine göre, sitostatik

ajanlar için uygulanan standart hastane prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAH

B

Actavis

laçlar

Levent-

STANBUL

8. RUHSAT NUMARASI

136/15

9.

LK RUHSAT TAR

H

/RUHSAT YEN

LEME TAR

H

lk ruhsat tarihi: 24.05.2013

Ruhsat yenileme tarihi: -

IO.KÜB'ün YEN

LENME TAR

H