CURATINOX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CURATINOX 200 MG/40 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CURATINOX 200 MG/40 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • hastanın

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699517790959
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-10-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN B

TIBB

ÜRÜNÜN ADI

CURAT

NOX 200mg/40m1

infiizyon için konsan

e çözelti içeren flakon

2.

KAL

TAT

F VE KANT

TAT

F B

LE

Şİ

M

Etkin madde:

Okzaliplatin

200 mg

Yard

mc

maddeler:

Laktoz monohidrat

1800.0 mg

Yard

maddelerin tam Iistesi için bölüm 6.1'e bak

3. FARMASÖT

K FORM

Intravenöz infiizyon için konsantre çözeltisi

Berrak, renksiz ila aç

k sar

çözelti.

4. KL

K ÖZELL

KLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

CURAT

NOX, 5-fluorourasil (5-FU) ve

folinik asit

(FA)

ile kombinasyon

halinde

ğı

daki

durumlarda

endikedir:

Primer tümörün total rezeksiyonundan

sonra

evre III (Duke's C) kolon kanserinin adjuvan

tedavisi.

Metastatik kolorektal kanserin tedavisi.

CURAT

NOX'un daha önce adjuvant kemoterapi kullanmam

ış

olan metastatik kolorektal

kanserli hastalarda birinci basamakta bevasizumab ile birlikte 5-FU/FA ya da kapesitabinle

kombine kullanilmasi endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama

ekli

Pozoloji:

YALNIZCA ER

İŞ

KINLERDE KULLANILIR.

CURAT

NOX, 0.2 mg/ml- 0.70 mg/ml aras

nda bir konsantrasyona ula

mak için, 250 ila 500

ml %5'lik (50 mg/ml) dekstroz çözeltisi içinde, 2 ile 6 saatlik bir intravenöz infüzyon

eklinde uygulan

r; 0.70 mg/rnl, 85 mg/m2 CURAT

NOX dozunun klinik uygulamas

için en

yüksek konsantrasyondur.

CURAT

NOX, daha çok 5-fluorourasilin (5-FU) sürekli infüzyonuyla beraber kullan

ış

haftal

k tedavi plan

için, bolus ve sürekli infizyonu kombine eden 5- fluorourasil (5-FU)

tedavi programlar

kullan

ış

Uygulama sikli

i ve süresi:

Adjuvan tedavide önerilen CURAT

NOX dozu, 12 kür boyunca (6 ay) iki haftada bir

intravenöz olarak tekrarlanan 85 mg/m2'dir.

Metastatik kolorektal kanserin tedavisinde okzaliplatin kullan

m dozu, hastal

ığı

n ilerlemesi

veya kabul edilemez toksisite ol

a kadar iki haftada bir intravenöz 85 mg/m

2 ve üç haftada

bir intravenöz 100 - 130 mg/m

olarak uygulan

abilir.

Verilen doz tolerabiliteye göre ayarlanmal

dir (bkz. Bölüm 4.4.)

Uygulama

ekli:

CURAT

NOX ya bir merkezi venöz kateter ya da periferik yen yoluyla intravenöz infüzyonla

uygulanir.

CURAT

NOX uygulamas

hiperhidrasyon gerektirmez.

CURAT

NOX infüzyonu her zaman 5-fluorourasil (5-FU) infüzyonundan önce

uygulanmal

d

r.

Damar d

ışı

na ç

ığı

takdirde, uygulamaya hemen son verilmelidir. CURAT

kullan

mdan önce seyreltilmelidir.

nfüzyon için konsantre çözeltiyi seyreltmek için sadece %

5'lik (50 mg/ml) dekstroz solüsyonu kullan

lmal

r (bkz. Bölüm 6.6).

Özel popülasyonlara ili

kin ek bilgiler

Böbrek/Karaci

er yetmezli

i:

5-FU/FA (FOLFOX4) ile kombine olarak okzaliplatin ile tedavi edilen (en fazla 12 kür

boyunca iki haftada bir 2 saatlik intravenöz infüzyon) ve farkl

derecelerde böbrek fonksiyon

bozuklu

u bulunan

gastrointestinal kanserli hastalarda, okzaliplatin, ortalama kreatinin

klirensi ile de

erlendirilen böbrek fonksiyon bozuklu

u üzerinde minimal klinik etki

göstermi

tir (bkz. Bölüm 5.2).

Güvenlilik sonuçlar

hasta

gruplar

aras

benzer bulunmu

tur. Bununla beraber böbrek

fonksiyon bozuklu

u olan hastalarda ilaca maruz kalma süresi daha k

sa olmu

tur. Ortalama

maruziyet süresi, hafif, o

a ve a

ğı

r böbrek fonksiyon bozuklu

u olan hastalarda s

yla, 4, 6

ve 3 kürdür. Böbrek fonksiyonlar

normal olan hastalarda ise o rtalama maruziyet süresi 9

kürdür. Böbrek fonksiyon bozuklu

u olan hasta gruplar

nda,

advers etkiler nedeniyle daha

fazla hasta tedaviyi

rakm

ış

r. A

ğı

böbrek fonksiyon bozuklu

u olan hastalarda,

okzaliplatinin

lang

ç dozu 65 mg/m

'ye dü

ürülmü

tiir.

Böbrek fonksiyonlar

normal olan veya hafif-o rta derecede böbrek fonksiyon bozuklu

bulunan hastalarda, önerilen okzaliplatin dozu 85 mg/m

2'dir.

ğı

böbrek fonksiyon

bozuklu

u olan hastalarda, önerilen

lang

ç dozu 65 mg/m

'ye dü

ürülmelidir.

Farkl

düzeylerde karaci

er yetmezli

i ol

an hastalar

n dahil edildi

i bir Faz 1 çal

ış

mada,

hepatobiliyer bozukluklar

iddeti, hastal

ığı

n ilerleyici niteli

iyle ve ba

lang

çtaki

bozuk karaci

er fonksiyon testleriyle ili

kili bulunmu

tur.

Klinik geli

tirme çal

ış

malar

nda, karaci

er fonksiyon testlerinde anormallikler olan

hastalarda hiçbir özgün doz ayarlamas

lmam

ış

Pediyatrik popülasyon:

Okzaliplatinin çocuklarda kullan

na yönelik endikasyonu yoktur. Solid tümörlü pediyatrik

popülasyonda tek ajan olarak okzaliplatinin etkinli

i gösterilmemi

tir (Bkz. Bölüm 5.1).

Çocuklarda ve ergenlerde kulIamlmamal

Geriatrik popii

lasyon:

CURAT

NOX 65

şı

n üzerindeki hastalarda tek ilaç olarak ya da 5-fluorourasil (5-FU) ile

kombinasyon halinde kullan

ığı

ğı

toksisitelerde hiçbir

ış

gözlenmemi

tir.

Dolay

yla, ya

larda hiçbir özgün doz ayarlamas

na gerek yoktur.

4.3 Kontrendikasyonlar

Okzaliplatine

şı

bilinen

şı

duyarl

k öyküsü olanlar,

Emzirenler,

lk küre ba

lanmadan önce, nötrof

l say

<2x10'/L ve/veya trombosit

<100x109/L olan kemik ili

i bask

lanmas

olan hastalar,

lk küre ba

lanmadan önce, fonksiyon bozuklu

u ile birlikte periferik duyusal

nöropatisi olan hastalar,

4.4 Özel kullan

m uyar

lar

ve önlemleri

Okzaliplatin yaln

zca, uzmanla

m

ış

onkoloji bölümlerinde kullan

lmali ve uzman bir

onkologun gözetimi alt

nda uygulanmal

d

r.

ğı

düzeyde böbrek fonksiyon bozuklu

u olan hastalardaki güvenilirli

ine ili

kin bilginin

olmas

nedeniyle, uygulama ancak hasta için yarar/risk

oran

erlendirildikten sonra

lmal

r. Bu durumda, böbrek fonksiyonlar

ndan takip edilmelidir ve okzaliplatinin

tavsiye edilen ba

lang

ç dozu 65 mg/m

'dir (bkz. bölüm 4.2)

Platin bile

iklerine kar

şı

alerjik reaksiyon öyküsü olan hastalar alerjik semptomlar yönünden

takip edilmelidir. Alerjik reaksiyonlar herhangi bir kur esnas

nda meydana gelebilir.

CURAT

NOX'a kar

şı

anaf

laksi veya anaf

laktoid benzeri bir reaksiyon geli

mesi

durumunda, infüzyon derhal durdurulmal

ve uygun semptomatik tedaviye ba

lanmal

r. Bu

hastalarda CURAT

NOX uygulamas

n yeniden ba

lmas

kontrendikedir (bkz. bölüm

4.3). Bazen ölümcül de olabilen çapraz alerjik reaksiyonlar bütün platin bile

iklerinde rapor

edilmi

tir.

CURAT

NOX'un damar d

ışı

na ç

kmas

durumunda, infüzyon derhal durdurulmal

ve ola

lokal semptomatik tedaviye ba

lanmal

Okzaliplatinin doz s

rlay

toksisitesi nörolojiktir. Bu s

kla so

un tetikledi

i krampl

ve kramps

z olarak, ekstremitelerin disestezi ve/veya parestezisi ile karakterize duyusal

periferik bir nöropatidir (hastalar

n %85-95'inde). Bu semptomlar, genellikle tedavi kürleri

aras

nda gerilemekle birlikte, kürlerin say

artt

kça artmaktad

ve/veya bir fonksiyonel bozuklu

un ba

lamas

ve bunlar

n sürmesi doz ayarlamas

hatta tedavinin kesilmesini gerektirebilir.

nce hareketle

yapmakta güçlük biçiminde görülen bu fonksiyonel bozukluk, duyusal

bozuklu

un bir sonucu olabilir.

semptomlar

görülme riski 850 mg/m

'lik (10 kür) bir

kümülatif doz için

yakla

şı

%10 ve 1020 mglm

'lik bir kümülatif doz (12 kür)

içinse %20'dir.

Vakalann ço

unda nörolojik bulgular ve semptomlar, tedavi kesildi

inde düzelir ya da

tamamen iyile

ir. Kolon kanserinin adjuvan tedavisinde, tedaviye son verildikten 6 ay sonra,

hastalann % 87'sinde ya hiç semptom görülmemi

ya da haf

f düzeyde semptomlara

rastlanm

ış

varan bir izlemden sonra, hastalann %3'ünde ya o rta

iddette inatç

lokalize paresteziler (% 2.3) ya da fonksiyonel aktivitelere engel olabilen paresteziler (% 0.5)

görülmü

tür.

Akut nörosensoriyel belirtiler (bkz. bölüm 5.3) bildirilmi

tir. Bu semptomlar genellikle 2

saatlik okzaliplatin infiizyonunun sonunda veya infüzyonu takip eden birkaç saat içinde

geli

ir, sonraki birkaç saat veya gün içinde spontan olarak azal

r ve s

kla sonraki kürlerde

tekrar ort

aya ç

kar. Ortam s

cakl

ığı

n dü

ük olmasi veya so

uk nesnelerle temas, bu

belirtilerin o

rtaya ç

kmas

zland

rabilir veya

iddetini art

rabilir. Bu belirtiler genellikle,

geçici paraestezi, disestezi ve hipoestezi

eklinde kendini gösterir.

Hastalar

%1-2'sinde bir

akut faringolaringeal disestezi sendromu ortaya ç

kar ve solunum güçlü

ü (siyanoz ya da

hipoksi yok), laringospazm ya da bronkospazm

n (stridor ya da wheezing yok) nesnel

bulgular

olmaks

n, öznel disfaji veya dispne/bo

ulma hissi semptomlar

yla karakterizedir.

gözlenen ve özellikle kraniyal sinir disfonksiyonuyla ilgili pitozis, diplopi, bazen ses

teli paralizisi olarak tan

mlanan afoni/disfonilses k

ığı

, dilde duyu bozuklu

u veya bazen

afazi olarak tan

imlanan dizartri, trigeminal nevralj i/yüz a

risi/göz a

görme keskinli

inde

azalma, görme alan

bozukluklar

gibi di

er semptomlar, tek ba

şı

na veya birlikte o

kabilir. Bunlara ek olarak, çene spazm

, kas spazm

lari, istemsiz kas kasilmalar

, kas

irmeleri, koordinasyon anormalli

i, yürümede anormallik, ataksi, denge bozukluklar

az veya gö

üste s

ış

ma, bask

, rahats

k veya a

gibi semptomlar da gözlemlenmi

tir.

Okzaliplatin tedavisi

seyrek olarak dizartri, derin tendon refleksi kayb

ve Lhermitte

beli

isi gibi di

er nörolojik semptomlar ve sa

ğı

k bildirilmi

tir.

zole optik nörit vakalar

bildirilmi

tir.

Özellikle spesifik nörolojik toksisite gösteren di

er ilaçlarla e

zamanl

olarak

uyguland

ığı

nda, CURAT

NOX'un nörolojik toksisitesi dikkatle takip edilmelidir. Nörolojik

muayene herbir uygulamadan önce ve sonra da periyodik olarak yap

lmal

2 saatlik infüzyon

ya da infüzyonu izleyen saatlerde akut laringofaringeal dizestezi

geli

en hastalarda, bir sonraki CURAT

NOX infüzyonu 6 saat boyunca uygulanmal

r. Bu

tür dizestezilerin önüne geçmek için hasta, so

a maruz kalmamas

ve CURAT

uygulamas

nda ya da uygulamay

izleyen saatlerde, serin/so

uk yiyecekler ve/veya

içecekler alrr

aktan kaç

nmas

konusunda bilgilendirilmelidir.

er nörolojik semptomlar (parestezi, disestezi) ortaya ç

karsa, bu semptomlar

n süresi ve

iddetine ba

olarak

u CURAT

NOX doz ayarlamas

n yap

lmas

önerilir:

er semptomlar yedi günden uzun sürerse ve a

ysa, bir sonraki CURAT

NOX dozu,

metastaz tedavisinde 85 mg/m

'den 65 mg/m

'ye, adjuvan tedavide ise 85 mg/m2

'den 75

mg/m

2'ye dü

ürülmelidir.

Parestezi fonksiyon bozuklu

u olmaks

n bir sonraki küre kadar devam ederse, bir

sonraki CURAT

NOX dozu, metastaz tedavisinde 85 mg/m

2'den 65 mg/m2,

ye, adjuvan

tedavide ise 85 mg/m

2'den 75 mg/m

'ye dü

ürüimelidir.

Parestezi fonksiyon bozuklu

u ile birlikte bir sonraki küre kadar devam ederse,

CURAT

NOX kesilmelidir.

CURAT

NOX tedavisinin kesilmesinin ard

ndan bu semptomlar düzelirre, tedavinin

yeniden ba

lmas

ünülebilir.

Hastalara, tedavinin sonlanmas

ndan sonra periferik duyusal nöropatinin kal

semptomlar

n görülme olasili

i olabilece

ine dair bilgi verilmelidir. Adjuvan tedavide,

lokalize orta

iddette paresteziler ya da fonksiyonel aktiviteleri engelleyebilen paresteziler

tedavinin kesilmesini takiben 3

sonras

na kadar sürebilir.

Geri dönü

ümlü (reverzibi) Posterior Lökoensefalopati Sendromunun (RPLS; Posterior Geri

dönü

ümlü Lökoensefalopati Sendromu olarak da adland

r) belirti ve semptomlar

, zihinsel i

lev bozuklu

u, nöbetler ve bulan

k görmeden körlü

e kadar gidebilen

görme anormallikleridir; tabloya hipertansiyon e

lik edebilir veya etmeyebilir (bkz. Bölüm

4.8). RPLS tan

, semptomlar

n beyin görüntüleme bulgulan ile do

rulanmas

dayan

Bulant

ve kusma olarak o

aya ç

kan gastrointestinal toksisite, prof

laktik ve/veya terapötik

antiemetik tedaviyi gerekli k

Özellikle CURAT

NOX 5-fluorourasille (5-FU) kombinasyon halinde kullan

rken,

iddetli

diyare/kusma nedeniyle dehidratasyon, paralitik ileus, intestinal obstrüksiyon, hipokalemi,

metabolik asidoz ve böbrek fonksiyon bozuklu

u görülebilir.

er bir tedavi kürünün

ndan

hematolojik toksisite o

aya ç

karsa (nötrofiller <1.5xI09/L

veya trombositler <50x10 9/L) veya tedavi ba

lang

ndan (ilk kür) önce kemik ili

bask

lanmas

mevcutsa, bir sonraki körün uygulanmasi, hematolojik de

erler kabul

edilebilecek düzeylere ula

ana kadar ertelenmelidir. Tedaviye ba

lanmadan ve sonraki herbir

kürden önce formül lökositle birlikte tam kan say

lmal

Hastalara CURAT

NOX ve 5-fluorourasil (5-FU) uygulamas

ndan sonra diyare/kusma,

mukozit/stomatit ve nötropeni riski konusunda yeterli bilgi verilmelidir; böylelikle uygun bir

yalda

şı

m geli

tirilmesi için tedavilerini yürütmekte olan hekimle acilen ba

lanti kurabilirler.

er nötropeniyle birlikte ya da nötropenisiz olarak mukozit/stomatit görülürse, bir sonraki

tedavi mukozit/stomatit 1. dereceye ya da daha dü

ük bir düzeye inmek üzere iyile

ve/veya nötrofil

>1.5x109/L olana kadar ertelenmelidir.

CURAT

NOX, 5-fluorourasil (5-FU) ile kombine edildi

inden (folinik asit (FA) ile ya da

folinik asitsiz), 5-fluorourasille (5-FU) ilgili toksisiteler için ola

an doz ayarlamalar

burada

da geçerlidir.

er 4. derece diyare, 3.-4. derece nötropeni (nötrofiller <1.0x10

9/L), 3.-4. derece

trombositopeni (trombositler <50x10

/L) ortaya ç

karsa, 5-fluorourasilin (5-FU) dozunun

azalt

lmas

n gerekmesinin

CURAT

NOX dozu da, metastaz tedavisinde 85

mg/m

2'den 65 mg/m2

'ye, adjuvan tedavide ise 85 mg/m

'den 75 mg/m2

'ye dü

ürülmelidir.

Balgams

z öksürük, dispne, krepitan railer ya da radyolojik pulmoner inf

ltratlar gibi

klanamayan solunumsal semptomlar söz konusu oldu

unda, ba

ka pulmoner incelemeler

bir interstisiyel akci

er hastal

ığı

bulunmad

ığı

aya koyana kadar CURAT

kesilmelidir.

Karaci

er metastazlarina ba

olmad

ığı

kça

bilinen karaci

er fonksiyon testi

anormallikleri veya po rt

al hipertansiyon o

rtaya ç

kmas

durumunda, çok nadir vakalarda ilaca

hepatik vasküler bozukluklar görülebilece

i ak

lda tutulmalidir.

Gebe

nlardaki kullan

için bak

z bölüm "4.6. Gebelik ve laktasyon".

KIinik öncesi çal

ış

malarda CURAT

NOX ile genotoksik etkiler gözlenmi

tir. Dolay

CURAT

NOX ile tedavi edilen erkek hastalar

n tedavi s

nda ve 6 ay sonras

na kadar baba

olmamalar

ve CURAT

NOX geri

dönü

ümsüz olabilecek anti-fertilite etk.isine sahip

olabilece

inden spermlerin

korunmas

için gerekli tavsiyeyi almalar

önerilmektedir.

nlar CURAT

NOX ile . tedavi s

nda gebe kalmamal

ve etkin bir korunma metodu

kullanmal

r (balun

z Bölüm "4.6. Gebelik ve laktasyon").

CURAT

NOX ile adjuvan tedavi s

nda a

ğı

k art

ışı

(çok

yayg

n) ve metastatik tedavi

nda kilo azalmas

(yayg

n) görülebilir.

Laboratuar testleri

CURAT

NOX tedavisi

nda,

beyaz kan hücreleri say

n (hemoglobin, trombosit

ve kan kimyas

dahil) standard takibi önerilir. CURAT

NOX tedavisi Iaboratuar test

sonuçlarim

ekilde de

tirir.

Çok yayg

Hepatik enzim art

ışı

, serum alkalen fosfataz art

ış

, serum bilirubin art

ışı

, serum laktat

dehidrojenaz art

ışı

Yayg

Serum kreatinin art

ışı

Bu ürün 1800 mg laktoz monohidrat içermektedir ancak kullan

yolu nedeniyle herhangi bir

uyar

gerektirmemektedir.

4.5. Di

er t

bbi iirünlerle etkile

imler ve di

er etkile

im

ekilleri

Nefrotoksik ilaçlarla birlikte kullan

Platin bile

ikleri esas itibariyle böbreklerden elimine edildi

inden, CURAT

NOX'un

nefrotoksik ilaçlarla ayn

anda kullan

klerensini azaltabilir. Bununla birlikte, bu konuda

ış

bir çal

ış

ma yoktur.

Sitokrom P-450 enzim sistemi ile etkile

en ilaçlarla birlikte kullan

n-vitro,

plazma proteinlerine CURAT

NOX ba

lanmas

nda,

ğı

daki

bile

iklerle hiçbir

önemli de

iklik gözlenmemi

tir: Eritromisin, salisilatlar, granisetron, paklitaksel ve sodyum

valproat. Bu yüzden, sitokrom P-450 enzim sistemi ile ili

kili ilaç etkile

imleri beklenmez.

5-fluorourasil (5-FU) ile birlikte kullanimi:

2 ha

ftada bir, 5-FU uygulamas

ndan hemen önce, 85 mg/m

'lik tek bir CURAT

NOX dozu

verilen hastalarda, 5-FU'e maruziyet düzeyinde hiçbir de

olmad

ığı

gözlenmi

tir.

3 ha

ada bir, 130 mg/m2

'lik CURATINOX dozu verilen hastalarda, 5-FU plazma

konsantrasyonlar

yakla

şı

%20 düzeyinde artmi

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi D.

Çocuk do

urma potansiyeli bulunan kad

nlar/Do

um kontrolü(Kontrasepsiyon)

er sitotoksik ajanlarda da oldu

u gibi, do

urganl

k ça

ğı

nda olan hastalarda, CURAT

ile tedaviye ba

lamadan önce, etkin do

um kontrol yöntemlerinin uyguland

ığı

ndan emin

olunmal

Tedavi

nda ve tedavinin kesilmesinden

nlarda 4 ay, erkeklerde 6 ay sonras

na kadar

çocuk sahibi olmamak için uygun korunma önlemleri al

nmal

Gebelik dönemi

Bugüne kadar gebe

nlarda

CURAT

NOX kullan

n en

niyetine ili

kin bilgi

bulunmamaktad

Hayvan çal

ış

malar

nda üreme toksisitesi gözlenmi

tir (bkz. bölüm 5.3).

Dolay

yla gebelik

ve korunma önlemleri almayan ve gebe kalma potansiyeli olan

nlarda

CURAT

NOX kullan

lmamal

r. CURATINOX kullan

ancak fetusa yönelik

risk bak

ndan hastan

uygun bir

ekilde bilgilendirilmesi ve r

ile dü

ünülmelidir.

Laktasyon dönemi

CURAT

NOX'un insan ya da hayvan

sütü ile at

ığı

na ili

kin yetersiz/sinirl

bilgi mevcu

CURATINOX'un süt ile at

lmas

na yönelik f

zikokimyasal ve eldeki farmakodinamik/

toksikolojik veriler nedeniyle memedeki çocuk

ndan

bir risk oldu

u göz ard

edilemez.

CURAT

NOX emzirme döneminde kullan

lmamal

Üreme yetene

i/Fertilite:

Hayvan çal

ış

malar

nda üreme toksisitesi gözlenmi

tir (bkz. bölüm 5.3). CURAT

NOX'un

anti-fertilite etkisi olabilir.( bkz. bölüm 4.4.).

4.7. Araç ve makine kullan

m

üzerindeki etkiler

CURAT

NOX'un araç ve makine kullamm

üzerine etkisi konusunda çal

ış

ma yoktur.

Sersemlik, bulant

ve kusma riskinde art

ış

a ve dengeyi etkileyen di

er nörolojik semptomlara

yol açan CURAT

NOX tedavisi, araç ve makine kullanma yetene

ini hafif ya da orta

derecede etkileyebilir. Görme anomalileri, özellikle geçici görme

kayb

(tedavinin kesilmesini

takiben geri dönü

lü) araç ve makine kullanma yetene

ini etkileyebilir. Bu ilaç uygulanan

hastalara araç sürmemeleri ve makine kullanmamalar

konusunda

uyar

lmas

gerekmektedir.

4.8.

stenmeyen etkiler

CURAT

NOX ve 5 -fluorourasil/folinik asid (5

FU/FA) kombinasyonu ile en

görülen

advers olaylar gastrointestinal (diyare, bulanti, kusma ve mukozit), hematolojik (nötropeni,

trombositopeni) ve nörolojik (akut ve doza ba

kümülatif periferik duyusal nöropati)

olaylard

r. Genel olarak, bu advers olaylar CURAT

NOX ve 5-FU/FA kombinasyonu ile, tek

şı

5-FU/FA ile görülenden daha s

k ve

iddetlidir.

ğı

daki s

ığ

a ili

kin bilgiler, metastatik ve adjuvan tedaviyi ele alan (CURAT

NOX +5-

FU/FA tedavi kollar

yla,

416 ve 1108 hasta içeren) klinik çal

ış

malardan ve

pazarlama

sonras

deneyimden elde edilmi

tir.

ığ

a ili

kin bilgiler

öyle

mlanm

ış

çok

yayg

(1/10), yayg

n (>1/100 ila <1/10),

yayg

n olmayan (>_1/1000 ila <1/100), seyrek (>1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10000),

bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Enfeksiyon ve enfestasyonlar

Çok

yayg

Enfeksiyon

Yayg

Rinit, üst solunum yolu enfeksiyonu, febril nötropeni/ nötropenik sepsis

Kan ve lenf sistemi hastal

klar

Çok yayg

Anemi, nötropeni , trombositopeni , lökopeni, lenfopeni

Seyrek:

Otoimmun trombositopeni, hemolitik anemi

Bilinmiyor:

Hemolitik üremik sendrom

Ba

ğışı

kl

k sistemi hastal

klar

Çok

yayg

Alerji/alerjik reaksiyonlar +

Yayg

Bronkospazm da dahil anaf

laktik reaksiyonlar, anjiyoödem, hipotansiyon, gö

üste a

hissi

ve anafilaktik

Metabolizma ve beslenme hastal

lari

Çok

yayg

Anoreksi, glisemi anormallikleri, hipokalemi, natremi anormallikleri

Yayg

Dehidratasyon

Yayg

n olmayan:

Metabolik asidoz

Psikiyatrik

hastal

klar

Yayg

Depresyon, uykusuzluk

Yayg

n olmayan:

Sinirlilik

Sinir sistemi hastal

klar

**

Çok

yayg

Periferik duyusal nöropati, duyusal bozukluk, tad sapmas

, ba

Yayg

dönmesi, motor nörit, menenjizm

Seyrek:

Dizartri, derin tendon reflekslerinde

Lhermittes belirtisi, Geri dönü

ümlü (reverzibl)

Poste

or Lökoensefalopati Sendromu (RPLS; Posterior Geri dönü

ümlü Lökoensefalopati

Sendromu olarak da adland

hr)**

Bilinmiyor:

Konvülsiyonlar

Göz hastal

klar

Yayg

Konjonktivit, görme bozuklu

Seyrek:

Görme keskinli

inde geçici azalma, görme alan

bozukluklar

, optik nörit, tedavinin kesilmesi

ile geri dönü

tü geçici görme kayb

Kulak ve iç kulak hastal

klar

Yayg

n olmayan:

Ototoksisite

Seyrek:

ğı

Kardiyovasküler hastal

klar

Çok

yayg

Epistaksis

Yayg

Hemoraji, ate

basmas

, derin

en trombozu, pulmoner embolizm, hipertansiyon

Solunum, gö

üs ve mediastin ile ilgili hastal

klar

Çok

yayg

Dispne, öksürük

Yayg

Seyrek:

nterstisiyel akci

er hastali

i (bazen fat

al), pulmoner fibrozis

Gastrointestinal hastal

klar

Çok yayg

Bulant

, diyare, kusma, stomatitlmukozit, kar

, kab

Yayg

Dispepsi, gastroözofajiyal reflü, gastrointestinal hemoraji, rektal hemoraji

Yayg

n olmayan:

leus, barsak tikanmas

Seyrek:

Kolit

(Clostridium difflcile

diyaresi dahil), pankreatit

Hepato-bilier hastal

klar

Çok seyrek

Karaci

erin veno- oklüzif hastal

ığı

olarak da bilinen, karaci

er sinüzoidal t

kanma sendromu

veya peliosis, nodüler rejeneratif hiperplazi, perisinüzoidal fibroz ve po rtal

hipertansiyon gibi,

bu tür karaci

er bozuklu

una ba

li patolojik belirtiler

Deri ve derialt

doku hastal

klar

Çok yayg

Deri bozuklu

u, alopesi (okzaliplatin tek ba

şı

na uyguland

ığı

nda < %5 )

Yayg

Deride pul pul dökülme (örn. el ve ayak sendromu), eritematöz döküntü, döküntü, terlemede

ış

tirnak bozuklu

Kas

-iskelet bozukluklar

, ba

doku ve kemik hastal

klar

Çok

yayg

(Böyle bir advers reaksiyon durumunda, seyrek bildirilen hemoliz ara

lmal

Yayg

Artralji, iskelet a

Böbrek ve idrar

hastal

klar

Yayg

Hematuri, dizüri, i

eme s

ığı

anormalli

i, böbrek fonksiyonlar

nda bozukluk

Çok seyrek:

Akut tübüler nekroziz, akut interstisiyel nefrit ve akut böbrek yetmezli

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ili

kin hastal

klar

Çok yayg

Yorgunluk, ate

++, titreme (enfeksiyondan — febril nötropenili veya nötropenisiz- ya da

immunolojik mekanizmadan dolay

) asteni, a

ri, enjeksiyon yeri reaksiyonu+++, karaci

fonksiyon anomalileri ile ili

kili ol

anlar dahil kan testi sonuçlar

nda de

iklikler

** bkz. bölüm 4.4

+ Ço

unlukla infüzyon s

nda meydana gelen, bazen ölümcül olabilen deri döküntüsü,

özellikle ürtiker, konjonktivit, rinit gibi yayg

n alerjik reaksiyonlar.

Bronkospazm da dahil anafilaktik veya anafilaktoid reaksiyonlar, anjioödem, hipotansiyon,

üste a

ri hissi ve anafilaktik

++ Enfeksiyona (febril nötropenili ya da febril nötropenisiz) ba

çok

yayg

ya da

immünolojik mekanizmalara ba

olabilen bilinmeyen ate

+++ Lokal a

n, k

klik,

lik ve trombozu kapsayan enjeksiyon yeri reaksiyonlar

bildirilmi

tir. Damar d

ışı

na ç

kma, özellikle okzaliplatin periferik bir venden inftizyon halinde

verildi

inde, ciddi olabilen ve komplikasyonlara yol açabilecek nekroz dahil okal a

ri ve

inflamasyoula sonuçlanabilir (Bkz. Bölüm 4.4.).

Okzaliplatin ile 5-FU/FA (FOLFOX) ve BEVAS

ZUMAB'

n kombine tedavisi

Birinci basamak okzaliplatin ile 5-FU/FA ve bevasizumab kombinasyonun güvenlili

metastatik kolorektal kanserli 71 hastada incelenmi

tir (TREE çal

ış

FOLFOX küründen beklenen yan etkilerin yani

ra FOLFOX/bevasizumab kombinasyonu

ile; kanama (%45.1; G3/4: %2.8), proteinüri (%11.3; G3/4: %0), yara iyile

mesinde gecikme

(%5.6), gastrointestinal perforasyon (%4.2) ve hipertansiyon (%1.4; G3/4: %1.4) gibi yan

etkiler rapor edilmi

tir.

4.9. Doz a

imi ve tedavisi

CURAT

NOX'un bilinen bir antidotu yoktur. Doz a

imi vakalarinda, istenmeyen etkilerin

iddetlenmesi beklenebilir. Hematolojik parametrelerin takibine ba

lanmal

ve semptomatik

tedavi uygulanmal

5. FARMAKOLOJ

K ÖZELL

KLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup : Di

er antineoplastik ajanlar, platin bile

ikleri

ATC kodu : L01 XA 03

Etki mekanizmas

CURAT

NOX berrak renksiz

eklindedir. Etkin maddesi okzaliplatin, platin atomunun

1,2-diaminosiklohekzan ("DACH") ve bir oksalat grubu ile kompleks olu

turdu

u, platin

esasli yeni bir bile

ik sin

na dahil olan antineoplastik bir ilaçt

r. Okzaliplatin tek bir

enantiomerdir: (SP-4-2) —[(1R,2R) — Siklohekzan -1,2-diamin-kN, kN'] [etanedioato (2-) —

, k0

2] platinyum.

Okzaliplatinin etki mekanizmas

tam olarak aydinlat

lamam

ış

olsa da, bu konuda

çal

ış

malar, Okzaliplatinin biyotransformasyon sonucu ortaya ç

kan sulu türevlerinin hem inter

hem de intra çaprazba

lar olu

turarak DNA ile etkile

i ve bu

ekilde DNA sentezini

bozarak sitotoksik ve antitümör etkilere yol

açt

ığı

göstermi

tir.

Farmakodinamik etkiler

Okzaliplatinin, insan kolorektal kanser modellerini de içeren çe

itli tümör modeli

sistemlerinde geni

bir spektrumlu bir

in vitro

sitotoksisite ve

in vivo

antitümör etkinlik

göstermektedir. Okzaliplatinin ayn

zamanda sisplatine dirençli çe

itli modellerde de

in vitro

in vivo

etkinlik gösterir.

5-fluorourasil (5-FU) ile kombinasyon halinde, hem

in vitro,

hem de

in vivo

olarak sinerjistik

sitotoksik bir etki gözlenmi

tir.

Klinik etkinlik

Metastatik kolorektal kanserli hastalarda, 5-fluorourasil/folinik asidle (5-FU/FA)

kombinasyon halinde CURAT

NOX'un (2 haftada bir tekrarlanan 85 mg/m

2) etkinli

i üç

klinik çal

ış

mada bildirilmi

tir:

Birinci basamak tedavide, kar

şı

rmal

2 kollu faz III EFC2962 çal

ış

nda 420 hasta

ya tek ba

şı

na 5-FU/FA (LV5FU2, N=210) ya da CURAT

NOX ve 5-FU/FA

kombinasyonuna (FOLFOX4, N

=210) rastgele

ğı

ış

,Daha önceden tedavi görmü

hastalarda,

şı

rmal

3 kollu faz III EFC4584

çal

ış

nda bir irinotekan (CPT-11) + 5-FU/FA kombinasyonuna yan

t vermeyen 821

hasta ya tek ba

şı

na 5-FU/FA'ya (LV5FU2, N=275), ya tek ilaç olarak CURAT

NOX'a

(N-275) ya da CURAT

NOX ve 5-FU/FA kombinasyonuna (FOLFOX4, N

271) rastgele

ğı

ış

Son olarak, kontrollü olmayan faz II EFC2964 çal

ış

şı

5-FU/FA yan

vermeyen, CURAT

NOX ve 5-FU/FA kombinasyonuyla (FOLFOX4, N=57) tedavi edilen

hastalar

içermi

tir.

Rastgele yöntemle gruplanm

ış

iki klinik ara

rmada, birinci basamak tedavide EFC2962 ve

daha önceden tedavi görmü

hastalarda EFC4584'de, tek ba

şı

na 5-FU/FA ile tedaviye k

yasla

anlaml

olarak daha yüksek bir yan

oran

ve uzam

ış

bir ilerlemesiz sa

SK)/ilerlemeye kadar geçen süre (

KS) görülmü

tür. Daha önceden tedavi görmü

tedaviye

vermemi

hastalarla yürütülen EFC4584 çal

ış

nda, medyan genel sa

mda (GS) CURAT

NOX kombinasyonu ile 5-FU/FA aras

ndaki

farkl

istatistiksel

anlamli i

a ula

ış

LV5FU2'ye Kar

şı

l

k FOLFOX4'le Tedaviye Yan

t Oran

Yan

t oran

,

%95 Güven Arali

i)

ba

ğı

ms

z radyolojik de

erlendirme ITT analizi

LV5FU2

FOLFOX4

Tek ilaç olarak

CURAT

NOX

Birinci basamak tedavi

EFC2962

(16-27)

(42-46)

8 ha

ada bir

erlendirmesi

P de

eri = 0.0001

Daha önceden tedavi görmü

hastalar

11.1

EFC4584 (CPT-11+5-FU/FA'ya

vermeyen)

(0.0-2.7)

(7.6-15.5)

(0.2-3.2)

6 haftada bir yan

t de

erlendirmesi

P de

eri < 0.0001

Daha önceden tedavi görmü

hastalar

EFC2964 (5-FU/ FA'ya yanit vermeyen)

(13-36)

12 haftada bir

erlendirmesi

* UD: Uygulanabilir de

ildir.

LVSFU2'ye Kar

şı

l

k FOLFOX4'le

Medyan

lerlemesiz Sa

Kal

m

(

SK)/

lerlemeye Kadar Geçen Medyan Süre

(

KS)

Medyan

SK/

KS, ay(%95 Güven Arali

i)

ba

ğı

ms

z radyolojik de

erlendirme ITT

analizi

LV5FU2

FOLFOX4

Tek ilaç olarak

CURAT

NOX

Birinci basamak tedavi

EFC2962 (

(5.5-6.5)

(7.2-8.8)

Log-rank P de

eri .- 0.0003

Daha önceden tedavi görmü

hastalar

EFC4584 (

(1.8-2.9)

(4.7-6.1)

(1.6-2.7)

(CPT-11 + 5-FU/FA'ya

vermeyen)

Log-rank P de

eri < 0.0001

Daha önceden tedavi görmü

hastalar

EFC2964 (5-FU/FA'ya yan

t vermeyen)

(3.1-5.7)

* UD: Uygulanabilir de

ildir.

LV5FU2'ye Kar

şı

l

k FOLFOX4'le

Medyan Genel Sa

Kal

m

(GS)

Medyan

GS, ay (%

95 Güven Aral

ığı

)

LV5FU2

FOLFOX4

Tek ilaç olarak

ITT analizi

CURAT

NOX

Birinci basamak tedavi

14.7

16.2

EFC2962

(13.0-18.2)

(14.7-18.2)

Log-rank P de

eri = 0.12

Daha önceden tedavi görmü

hastalar

EFC4584

(7.3-9.3)

(9.1-10.5)

(CPT-11 + 5-FU/FA'ya

vermeyen)

(7.2-8.7)

Log-rank P de

eri =

0.09

Daha önceden tedavi görmü

hastalar

10.8

EFC2964 (5-FU/ FA'ya yan

t vermeyen)

(9.3-12.8)

UD: Uygulanabilir de

ildir.

lang

düzeyinde semptomatik olan daha önceden tedavi görmü

hastalarda (EFC4584),

şı

5-FU/FA ile tedavi edilenlere k

yasla CURAT

NOX ve 5-FU/FA ile tedavi

edilenlerden daha büyük bir oramn

n hastal

kla ilgili semptomlar

anlaml

bir düzelme

görülmü

tür (%14.6'ya kar

şı

k %27.7, p=

0.0033).

Daha önceden tedavi görmemi

hastalarda (EFC2962), ya

am kalitesi

boyutlar

ndan herhangi

biri bak

ndan iki tedavi grubu aras

nda hiçbir istatistiksel olarak

anlaml

farkl

bulunmam

ış

Bununla birlikte, ya

am kalitesi

puanlar

genel olarak kontrol grubunda genel

durumu ve a

ölçümleri aç

ndan daha iyiyken, CURAT

NOX grubunda bulant

kusma aç

ndan

daha kötü olmu

tur.

Adjuvan tedavide, kar

şı

rmal

faz III çal

ış

MOSAIC (EFC3313) kapsam

nda, 2246

hasta

(899 evre II/Duke's B2

1347 evre III/Duke's C) kolon kanserinin primer tün

örünün

total rezeksiyonundan

sonra, ya tek

şı

na 5-FU/FA [LV5FU2, N=1123 (B2/C=448/675)]

CURAT

5-FU/FA kombinasyonuna [FOLFOX4, N=1123 (B2/C=4511672)]

rastgele

ğı

ış

EFC 3313 Genel popülasyonda 3

y

ll

k hastal

ks

z

sa

kal

m (ITT analizi*

Tedavi kolu

LV5FU2

FOLFOX4

y

ll

k hastal

ks

z

sa

kal

m

yüzdesi (%95

73.3

78.7

(70.6-75.9)

(76.2-81.1)

Hazard oran

(

%95 CI)

0 76

(0.64-0.89)

Katmanli log rank

testi

P = 0.0008

* medyan izlem: 44.2 ay (bütün hastalar en

ndan 3 y

boyunca izlenmi

tir).

Bu çal

ış

ma, CURAT

NOX ve 5-FU/FA kombinasyonunun (FOLFOX4), tek ba

şı

na 5-

FU/FA'ya (LV5FU2) k

yasla 3 y

k hastal

z sa

m bak

ndan anlaml

bir genel

avantaj

oldu

unu göstermi

tir.

EFC 3313 Hastal

ığı

n evresine göre 3

y

ll

k

hastal

ks

z sa

kal

m

(ITT analizi)*

Hastan

n evresi

Evre II

(Duke's B2)

Evre III

(Duke's C)

Tedavi kolu

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

y

ll

k hastal

ks

z

sa

kal

m

yüzdesi (%

84.3

87.4

65.8

72.8

95

Güven

Arali

ğı

)

(80.9-

(84.3-

(62.2-

(69.4-

87.7)

90.5)

69.5)

76.2)

Hazard oran

95

Güven

Arah

ğı

)

0.79

0.75

(0.57-1.09)

(0.62-0.90)

Log rank

testi

P=0.151

P=0.002

medyan izlem: 44.2 ay

(bütün

hastalar en

ndan

3 y

boyunca izlenmi

tir).

Genel sa

(ITT analizi):

MOSAIC ara

rmas

n birincil sonlan

m noktas

olan 3 y

hastal

z sa

m analizi

sirasinda, LV5FU2 kolunda hastalann %83.8'i hala sa

olmas

na kar

ilik FOLFOX4 kolunda

hastalar

n %85.1'i hala sa

. Bu sonuç, istatistiksel anlaml

ığ

a ula

mamakla birlikte,

mortalite riskinde FOLFOX4 lehine %10'luk bir genel dü

olarak de

erlendirilir (hazard

oran

-0.90).

FOLFOX4 ve LV5FU2 için de

erler Evre II (Duke's B2) alt popülasyonunda s

yla, %

92.2'ye kar

şı

k % 92.4 iken (hazard oraru=1.01), evre III (Duke's C) alt popülasyonunda

yla, % 80.4'e kar

şı

% 78.1'dir (hazard orani=0.87).

Metastatik kolorektal kanseri (okzaliplatin/5-FU/FA/bevasizumab):

CURATINOX'un 5-FU/FA (FOLFOX) ve bevacizumab ile kombinasyonun etkilili

metastatik kolorektal kanser hastalarinda, birinci basamak kemoterapi (TREE çal

ış

) veya

ikinci basamak kemoterapi (ECOG çal

ış

) olarak, 2 klinik çal

ış

mada de

erlendirilmi

tir.

Randomize, kar

şı

rmal

olmayan faz II TREE çal

ış

nda, FOLFOX/bevasizumab

kombinasyonu (iki ha

ada bir 5 mg/kg vücut a

ğı

ığı

bevasizumab standart dozu

kullan

larak) (71 hasta) ve

yaln

FOLFOX körü (49 hasta) de

erlendirilmi

tir. Tedavi

edilmekte olan hasta popülasyonunda (randomize

ekilde ayr

larak tedavi edilen hastalar),

objektif

t oran

yla %52.1 ve %40.8'dir. Progresyona kadar geçen ortalama süre

(TTP, progresyonsuz sa

m olarak tan

mlanm

ış

r, PFS) s

yla 9.9 ve 8.7 ayd

Ortalama sa

m ise

26 ve 19.2 ayd

Randomize, kar

şı

rmal

faz III ECOG 3200 çal

ış

nda, FOLFOX/bevasizumab (iki

haft

ada bir 10 mg/kg vücut a

ığı

bevasizumab) kombinasyonu (293 hasta), FOLFOX

kürü (292 hasta) ile kar

şı

ığı

nda, FOLFOX/bevasizumab kombinasyonu kolunda

objektif

oran

(%22.2'ye kar

şı

k %8.6), ort

alama progresyonsuz sa

m (PFS,

7.5'a

şı

k 4.5 ay) ve ort

alama sa

m (OS, 13.0'a kar

şı

k 10.8 ay) de

erlerinde

anlaml

düzelmeler görülmü

tür.

Pediyatrik popülasyonda tek ajan olarak okzaliplatin 2 Faz I (69 hasta) ve 2 Faz II (166 h

asta)

çal

ış

mada de

erlendirilmi

tir. So

d tümörleri olan ve

7 ay ile 22 ya

aras

toplam 235 pediatrik hasta tedavi edilmi

tir. Tek ajan olarak uygulanan okzaliplatinin

mlanan

pediyatrik popülasyonda etkili oldu

u saptanmam

ış

r. Her iki Faz II çal

ış

mada

ış

tümör yan

n olmamas

nedeniyle durdurulmu

tur.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Reaktif okzaliplatin türevleri, plazma ultrafiltrat

nda ba

lanmam

ış

platin kar

ışı

olarak

bulunmaktad

r. OkzalipIatin uygulamas

takiben, ultraf

ltre edilebilen platin seviyelerinin

azalmas

üç fazl

r, nispeten

ğı

m (

0.43 saat, ti

p=16.8 saat) ve uzun bir

terminal eliminasyon faz

( tu2

91 saat) ile karakterizedir. CURATINOX'un 85 mg/m2'lik

bir dozda 2 saatlik intravenöz infiizyonunu takiben elde edilen farmakokinetik parametreler,

maksimum plazma konsantrasyonu 0.814 mcg/ml ve da

ğı

m hacmi 440 L

eklinde olmu

tur.

Emilim:

Etkin bile

iklerin

farmakokineti

i belirlenmemi

tir. 1 ila 5 körlük bir tedavide, 3

ftada bir 130 mg/m

2 CURAT

NOX'un ve 1 ila 3 körlük bir tedavide 2 haftada bir 85 mg/m2

CURATINOX'un 2 saatlik bir infiizyonunu takiben,

lanmam

ış

aktif ve inaktif tüm platin

türlerinin bir kar

ışı

temsil eden, platin ultrafiltrat

mn farmakokineti

ğı

daki tabloda

görülmektedir:

ki haftada bir 85 mg/m 2 ya da üç haftada bir 130 mg/m2'lik çoklu CURAT

NOX

dozlar

n

n ard

ndan ultrafiltrattaki platin farmakokinetik parametre tahminlerinin

özeti

Doz

Cmaics

µg/ml

EAA

0

48

µg.s/m1

EAA

µg.slmi

ıı

tin)/

Vss

85

mg/m2

0.814±

4.19±

4.68±

0.43±

16.8±

391±

440±

17.4±

Ortalama±

0.193

0.647

1.40

0.35

5.74

6.35

130

mg/m

2

1.21±

8.20±

11.9±

0.28±

16.3±

273±

582±

10.1±

Ortalama±

0.10

2.40

4.60

0.06

2.90

19.0

3.07

alama EAAO

_48 ve

Cmaks

erleri 3. kürde (85 mg/m

) ya da 5. kürde (130 mg/m2)

belirlenmi

tir.

Ortalama EAA, V

KI ve

K1RO48

erleri 1. kürde belirlenmi

tir.

son, Cmaks,

EAA, EAA

48, V

ve Kl de

erleri kompartmanl

olmayan an

aliz kullan

larak

belirlenmi

tir.

tir2J3

tv2y

(1.-3. körler bile

ik olmak üzere) kompartmanl

aliz, kullan

larak

belirlenmi

tir.

ğı

2 saatlik bir infüzyonun sonunda, uygul

an platinin %15'i sistemik dola

şı

mda bulunur ve

geri kalan % 85'i h

dokulara

ğı

veya idrarla at

r. Eritrositlere ve plazmaya geri

dönü

ümsüz ba

lanma, bu matrislerde eritrositlerin ve serum albumininin do

yenilenmesine yak

bir yar

ömürle sonuçlan

ki haftada bir 85 mg/m2 veya üç haftada bir

130 mg/m

2'lik

uygulamay

takiben plazma ultrafiltrat

nda hiç bir birikim gözlenmemi

ve bu

matrisde kararl

duruma birinci kürde ula

şı

ış

r. Bireyler aras

ve birey içi de

kenlik

genellikle dü

üktür.

Bivotransformasyon:

in

vitro

biyotransformasyonun enzimatik olmayan y

lma sonucu oldu

u kabul edilmektedir

ve sitokrom P450'nin

arac

etti

i diaminosiklohekzan (DACH)

halkas

metabolizmasma

dair hiçbir bulgu yoktur.

CURAT

NOX hastalarda geni

çapli bir biyotransformasyona u

rar ve 2 saatlik bir

in.fiizyonun sonunda plazma ultrafiltrat

nda de

memi

etkin madde tespit edilemez.

Monokloro-, dikloro- ve diaqua-DACH platin türlerini içeren birçok sitotoksik

biyotransformasyon ürünü, infi

zyon sonras

nda çe

itli inaktif konjugatlarla birlikte sistemik

dola

şı

mda te

his edilmi

tir.

Eliminasyon:

Platin, a

ğı

olarak idrarla at

r; renal klerensi es

olarak uygulamadan sonraki 48 saat

içinde olur.

5. günde, toplam dozun yakla

şı

k % 54'ü idrarda % 3'ten az

feçesde

saptanm

ış

rusall

k/Do

rusal olmayan durum:

1 ila 5 körlük bir tedavide, 3 haftada bir 130 mg/m

CURAT

NOX'un ve 1 ila 3 kürlük bir

tedavide 2 haftada bir 85 mg/m 2

CURAT

NOX'un 2 saatlik bir infüzyonunu takiben,

lanmam

ış

aktif ve inaktif tüm platin türlerinin bir kar

ışı

temsil eden, platin ultraf

ltrat

için C maks, EAA

0-48

ve EAA de

erleri doz ile orant

olarak artm

ış

Hastalar

n karakteristik özellikleri

Böbrek yetmezli

Okzaliplatinin da

ğı

, farkl

derecelerde böbrek fonksiyon bozuklu

u olan hastalarda

incelenmi

tir. Okzaliplatinin eliminasyonu, kreatinin klirensiyle

anlaml

bir korelasyon

gösterir. Platinin plazma ultrafiltratin

n (PUF) toplam vücut klirensi, böbrek fonksiyon

bozuklu

u olan hastalarda, böbrek fonksiyonlar

normal olan hastalara k

yasla (kreatinin

klirensi >80 mL/dk) azalm

ış

r; azalma oranlar

, böbrek fonksiyon bozuklu

u hafif olan

(kreatinin klirensi = 50 - 80 mL/dk) hastalarda %34, o

a derecede olan (kreatinin klirensi =

30 - 49 mL/dk) hastalarda %57, a

ğı

olan (kreatinin klirensi <30 mL/dk) hastalarda %79'dur.

Özellikle a

ğı

fonksiyon bozuklu

u olan hasta grubunda, böbrek fonksiyon bozuklu

unun

düzeyi artt

kça platin plazma ultraf

ltrat

n beta ve gama yar

lanma ömürleri artma e

ilimi

göstermi

tir. Bununla beraber, hastalar

aras

kenli

in yüksek olmas

ve a

ğı

r böbrek

fonksiyon bozuklu

u olan hasta say

nm azl

ığı

(4 hasta) nedeniyle, kesin sonuçlara

şı

lamam

ış

r. Böbrek fonksiyon bozuklu

una ba

olarak, platinin idrarla at

limi ve platin

plazma ultraf

ltrat

nm böbrek klirensi de azalm

ış

r (bkz. Bölüm 4.2 ve 4.4).

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

,

Tek doz ve çoklu doz çal

ış

malar

nda preklinik türlerde (fareler, s

çanlar, köpekler ve/veya

maymunlar) belirlenen hedef organlar

aras

kemik ili

i, sindirim sistemi, böbrek, testisler,

sinir sistemi ve kalp bulunmaktad

r. Hayvanlarda gözlenen hedef org an toksisiteleri, kalp

üzerindeki etkileri hariç olmak üzere, insan kanserlerinin tedavisinde

kullan

er platin

içeren t

bbi ürünler ve DNA'ya hasar veren, sitotoksik t

bbi ürünlerinkiyle uyumludur.

Kalp üzerindeki etkiler sadece köpeklerde gözlenmi

tir ve öldürücü ventriküler f

brilasyon ile

birlikte elektrofizyolojik anormallik içermektedir. Kardiyak toksisite, yanl

zca köpeklerde

görüldü

ü için de

il, köpeklerde öldürücü olana (150 mg/m

2) benzer dozlar ins anlarda iyi

tolere edildi

i için köpeklere özgü kabul edilmektedir. S

çan duyusal nöronlar

kullan

larak

klinik öncesi çal

ış

malar, CURAT

NOX'a ba

uyarilari merkeze ileten sinirlerle

ilgili akut semptomlar

n voltaj-geçitli Nah

kanallar

etkile

im sonucu ortaya ç

kabilece

ündürmektedir.

CURAT

NOX memeli hayvanlarda mutajenik ve klastojenik bulunmu

tur ve s

çanlarda

embriyo-fötal toksisite olu

turmu

tur. Karsinojenik çal

ış

malar yap

lmam

ış

olmas

na ra

men,

CURAT

NOX olas

bir karsinojen say

lmaktad

6. FARMASÖT

K ÖZELLIKLER

6.1.

Yard

mc

maddelerin

listesi

Laktoz monohidrat

Enjeksiyonluk

6.2. Geçimsizlikler

Seyreltilmi

bbi ürün di

er ilaçlarla ayn

infiizyon torbas

nda veya infiizyon setinde di

bbi ürünlerle kar

ış

lmamal

r. CURAT

NOX, Bölüm 6.6. "Be

eri t

bbi üründen arta

kalan maddelerin

imhas

ve di

er özel önlemler" de belirtilen talimatlar do

rultusunda, bir Y-

kateter arac

ığı

yla folinik asit (FA) ile beraber uygulanabilir.

Alkali t

bbi ürünler ya da çözeltilerle, özellikle 5-fluorourasil (5-FU), trometamolü

yard

madde olarak içeren folinik asit (FA) ürünleri ve di

er etkin maddelerin

trometamol tuzlar

yla KARI

TIRILMAMALIDIR. Alka

bbi ürünler veya çözeltiler

CURAT

NOX'un stabilitesini olumsuz yönde etkileyecektir (Bkz. Bölüm 6.6).

CURAT

NOX, %0.9'luk sodyum klorür çözeltisiyle veya klorür iyonlar

içeren

(kalsiyum, potasyum veya sodyum klorür dahil olmak üzere) di

er çözeltiler ile

SEYRELT

LMEMEL

infiizyon torbasinda ya da infüzyon setinde di

er t

bbi ürünlerle

KARI

TIRILMAMALIDIR (Folinik asitle (FA) e

zamanl

uygulamayla ilgili talimatlar

için bak

z bölüm 6.6).

Alüminyum içeren enjeksiyon malzemesi KULLANILMAMALIDIR.

6.3. Raf ömrü

24 ayd

nfiizyon çözeltisi:

% 5 (50 mg/ml) dekstroz çözeltisi ile seyreltilmesi sonras

nda, Kimyasal ve fiziksel

stabilitesinin 2°C-8°C'de 24 saat ve 25°C'de 6 saat devam etti

i gösterilmi

tir.

Mikrobiyolojik aç

dan, infüzyon çözeltisinin hemen

kullan

lmas

gerekir.

Hemen kullan

lmad

ığı

nda kullan

m öncesi saklama süreleri ve

ullar

kullan

sorumlulu

undad

r ve seyreltme kontrollü ve valide edilmi

aseptik ko

ullarda yap

lmad

kça

+2 °C - +8°C'de 24 saatten ve 25°C'de 6 saa

tten fazla saklanmamal

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Dondurmay

25°C'nin

ndaki

oda s

cakl

ığı

nda saklay

şı

ktan korumak için orijinal ambalaj

nda saklay

Seyreltilmi

konsantre çözeltinin saklama ko

ullar

için bkz. "6.3 Raf ömrü".

6.5 Ambalaj

n niteli

i ve içeri

i

Polipropilen ba

likli alüminyum kapakla kapat

ış

ve bromobütil kauçuk t

renksiz cam

flakon (tip I).

Her kutuda 1 flakon bulunur.

6.6. Be

eri tibbi üründen arta kalan maddelerin

imhas

ve di

er özel önlemler

er potansiyel toksik bile

iklerle oldu

u gibi, CURAT

NOX solüsyonlarin

n haz

rlanmas

ve uygulanmas

nda dikkatli olunmal

rlama talimatlar

Bu sitotoksik ilac

n sa

personeli taraf

ndan haz

rlanmas

, bu i

lemi yapan

ve bulundu

ortam

korunmas

garanti alt

na almak amac

yla her türlü tedbirin al

nmas

m gerektirir.

Kullamlmam

ış

an ürünler ya da at

k materyaller,

"T

bbi At

klar

n Kontrolü Yönetmeli

i" ve

"Ambalaj ve Ambalaj At

klar

n Kontrolü Yönetmeli

i"ne uygun olarak at

lmal

Sitotoksik ilaçlar

n enjektabl çözeltilerinin haz

rlanmas

, kullan

lan ilaçlar

hakk

bilgi

sahibi olan e

itilmi

uzman personel

taraf

ndan,

hastane politikas

na uygun olarak, t

ürünün do

ru olarak

rlanmas

ve bulunulan ortam

ve özellikle de ilaçlar

rlayan

personelin korunmas

garanti

alacak ko

ullarda yürütülmelidir. Bu amaç için ayr

ış

bir haz

rlama yeri

olmas

gerekir. Bu alanda sigara içmek, yemek ya da içmek

yasaklanmalid

Personele uygun haz

rlama malzemesi, özellikle uzun kollu önlükler, koruyucu maskeler,

kepler, koruyucu gözlükler, steril tek kullamml

k eldivenler, çal

ış

ma alan

için koruyucu

örtüler, kaplar ve at

k toplama torbalar

lanmal

frazat ve kusmukla u

şı

hrken dikkatli olunmal

Gebe

nlar

sitotoksik ilaçlarla u

maktan kaç

nmak konusunda uyar

lmal

rlar.

Herhangi bir

k flakon için de

tedbirler

uygulanmal

ve kontamine

lmal

Kontamine

klar uygun biçimde etiketlenmi

rt kaplarda yak

lmal

r. Bkz.

ğı

daki

"At

klar"

bölümü.

er CURAT

NOX konsantre solüsyonu ya da infüzyon çözeltisi cilde temas ederse, hemen

suyla iyice y

kanrnal

er CURAT

NOX konsantre solüsyonu ya da infüzyon çözeltisi mukoz membranlara temas

ederse, hemen suyla iyice y

kanmal

Özel uygulama tedbirleri

Alüminyum içeren enjeksiyon gereçleri KULLANILMAMALIDIR.

Seyreltilmeden UYGULANMAMALIDIR.

Seyreltmek için sadece % 5'lik (50 mg/ml) dekstroz solüsyonu kullan

lmal

r. %D.9'luk

sodyum kloriir çözeltisiyle veya klorür içeren çözeltilerle SEYRELT

LMEMEL

Herhangi di

er bir t

ürünle ayn

infüzyon torbas

nda KARI

TIRILMAMALI ya da ayn

infüzyon setinden e

zamanl

olarak uygulanmamal

Alkali t

bbi ürünler ya da çözeltilerle, özellikle 5-fluorourasil (5-FU), trometamolü yard

madde olarak içeren folinik asit (FA) ürünleri ve di

er etkin maddelerin trometamol tuzlar

KARI

TIRILMAMALIDIR. Alkali t

bbi ürünler veya çözeltiler CURAT

NOX'un

stabilitesini olumsuz yönde etkileyecektir.

Folinik

it FA kalsi m folinat ve a disod folinat olarak ile birlikte kullanma talimat

250 ila 500 ml %5'lik (50 mg/ml) dekstroz çözeltisi içinde 85 mg/m' dozunda intravenöz

infüzyon

eklindeki CURAT

NOX, 2-6 saatte, enjeksiyon ye

nin hemen öncesine

yerle

tirilmi

bir Y-kateter kullan

larak, %5'lik (50 mg/ml) dekstroz çözeltisi içindeki folinik

asit (FA) intravenöz infüzyonuyla e

zamanl

uygulanabilir. Bu iki t

bbi ürün ayn

infüzyon

torbas

nda birle

tirilmemelidir. Folinik asit (FA)

yard

madde olarak trometamol

içermemeli ve

yaln

izotonik %5'lik (50 mg/ml) dekstroz çözeltisi kullan

larak

seyreltilmelidir; seyreltmede hiçbir zaman alkali çözeltiler, sodyum klorür çözeltileri ya da

klorür içeren çözeltiler KULLANILMAMALIDIR.

5- Fluorourasil ile kullanma talimat

CURAT

NOX her zaman fluoropirimidinlerden - örne

in 5 fluorourasil -(5-FU)- önce

uygulanmal

CURAT

NOX uygulamas

ndan sonra set

ve 5-fluorourasil (5-FU)

uygulamas

CURAT

NOX ile kombine edilen ilaçlar

hakk

nda ilave bilgi için, söz konusu ilaç üreticisin.in

ürün bilgilerine bak

infüzyon için konsantre çözelti

Kullarimdan önce gözle incelenir. Sadece berrak ve partikül içermeyen çözeltiler

kullan

lmal

Bu t

bbi ürün tek kullan

r. Kullan

lmayan

konsantre çözelti at

lmal

Kullan

mdan önce gözle incelenir. Sadece berrak ve partikül içermeyen solüsyonlar

kullan

lmal

ntravenöz infiizyon için seyreltme

Flakon(lar)daki konsantre solüsyondan gereken miktar çekilip 0.2 mg/ml — 2 mg/ml

aras

bir CURAT

NOX konsantrasyonuna ula

mak üzere 250 ml ila 500 ml %5'lik (50 mg/ml)

dekstroz çözeltisiyle seyreltilir. CURAT

NOX'un f

ziko-kimyasal stabilitesinin kan

tland

ığ

konsan

trasyon aral

ığı

0.2 mg/ml ila 2.0 mg/ml'dir.

V infüzyonla uygulan

% 5'lik (50 mg/ml) dekstroz çözeltisiyle seyreltilmesi sonras

nda , kimyasal ve fiziksel

kullan

stabilitesinin +2 °C - +8°C'de 48 saat, +25°C'de 24 saat devam e

tt i

i gösterilmi

tir.

Mikrobiyolojik aç

dan, infüzyon çözeltisinin hemen kullan

lmas

gerekir.

Hemen kulIan

lmad

ığı

nda kullan

m öncesi saklama süreleri ve ko

ullar

kullan

sorumlulu

undad

r ve seyreltmenin kontrol edilmi

ve valide edilmi

aseptik ko

ullarda

lmad

ığı

hallerde normal olarak 2°C-8°C'de 24 saatten fazla saklanmamal

Kullan

mdan önce gözle incelenir. Sadece berrak ve partikül içermeyen çözeltiler

kullamlmal

Bu t

bbi ürün tek kullan

r. Kullan

lmayan

infüzyon çözeltisi at

lmal

r. (Bkz. a

ğı

daki

"At

klar" bölümü). CURAT

NOX infüzyon, çözeltisinin PVC bazl

uygulama seti ile

geçimlili

i test edilmi

tir.

Bu t

bbi ürün tek kullan

r. Kullan

lmayan infiizyon çözeltisi at

lmal

r (Bkz. a

ğı

daki

"At

klar" bölümü).

Seyreltrne için ASLA sodyum klorür çözeltisi veya klorür içeren çözeltiler kullan

lmaz.

CURAT

NOX inflizyon çözeltisinin geçimlili

i, PVC-bazl

örnek uygulama

setleriyle test

edilmi

tir.

nflizyon

CURAT

NOX uygulamas

prehidrasyon gerektirmez.

0.2 mg/ml'den dü

ük olmayan bir konsantrasyon elde etmek üzere 250 ml ila 500 ml %5'lik

(50 mg/ml) dekstroz çözeltisiyle seyreltilen CURAT

NOX ya bir periferik

en ya da merkezi

venöz kateterden 2 ila 6 saat boyunca inf

izyon yoluyla verilmelidir. CURAT

NOX 5-

fluorourasille (5-FU) birlikte uyguland

ığı

nda, CURAT

NOX infiizyonu 5-fluorourasil (5-FU)

verilmeden önce

uygulanmal

klar

Ürünün

klar

n yan

seyreltilmesi ve uygulanmas

nda kullan

tüm malzemeler,

"T

klar

n Kontrolü Yönetmeli

i" ve "Ambalaj ve Ambalaj At

klar

n Kontrolü

Yönetmeli

i" nin tehlikeli at

klar

ortadan kald

lmas

yla ilgili gereklerine göre, sitostatik

ajanlar için uygulanan standart

hastane prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAH

B

Actavis

laçlar

Levent-

STANBUL

8. RUHSAT NUMARASI

136/16

LK RUHSAT TAR

H

/RUHSAT YEN

LEME TAR

H

lk ruhsat tarihi: 24.05.2013

Ruhsat yenileme tarihi:

10.KÜB'ün YEN

LENME TAR

H