CUBICIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CUBICIN 500 MG INF. COZ. ICIN TOZ ICEREN FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CUBICIN 500 MG INF. COZ. ICIN TOZ ICEREN FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • linezolid

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699504790856
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CUBICIN 500 mg enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon.

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde :

Daptomisin

500 mg

Yardımcı maddeler:

Sodyum hidroksit

k.m. (pH ayarı için)

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon.

Soluk sarı ila açık kahverengi arası bir renge sahip 500 mg steril liyofilize toz daptomisin

içeren tek kullanımlık 10 ml cam flakon.

4

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1

Terapötik endikasyonlar

CUBICIN, erişkinlerde metisiline duyarlı ve metisiline dirençli izolatların neden olduğu

sağ kalp enfektif endokarditi, Staphylococcus aureus’un neden olduğu bakteriyemiler ve

komplike

deri

yumuşak

doku

enfeksiyonlarının

tedavisinde

endikedir.

CUBICIN’in

Staphylococcus aureus’a bağlı sol kalp endokarditi olan hastalarda etkinliği kanıtlanmamıştır.

CUBICIN

yalnızca

Gram

pozitif

bakterilere

karşı

aktiftir.

Gram

negatif

ve/veya

bazı

anaerobik

bakteri

tiplerinden

şüphelenilen

karma

enfeksiyonlarda,

CUBICIN

uygun

antibakteriyel ajanla/ajanlarla birlikte uygulanmalıdır.

Antibakteriyel

ajanların

uygun

kullanımıyla

ilgili

resmi

kılavuzlar

göz

önünde

bulundurulmalıdır.

CUBICIN pnömoni tedavisinde endike değildir (bkz. bölüm 4.4).

4.2

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonları :

Erişkinler için önerilen doz, 7-14 gün boyunca veya enfeksiyon iyileşinceye kadar 24 saatte

mg/kg’dır.

CUBICIN

günde

kereden

daha

sık

kullanılmamalıdır

kreatin

fosfokinaz

(CPK)

düzeyleri

başlangıçta

düzenli

aralıklarla

azından

haftada

bir)

ölçülmelidir (bkz. Bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Staphylococcus aureus bakteriyemisi (sağ kalp endokarditi dahil) :

Erişkinler için önerilen doz, tedaviyi yürüten hekim tarafından konulan tanıya bağlı olarak 2

haftadan daha uzun bir süre boyunca 24 saatte bir 6 mg/kg’dır. CUBICIN günde bir kereden

daha sık kullanılmamalıdır ve CPK düzeyleri başlangıçta ve düzenli aralıklarla (en azından

haftada bir) ölçülmelidir (bkz. Bölüm 4.4 Kullanım için uyarı ve önlemler).

Uygulama şekli:

CUBICIN, 2 dakikalık bir süre içerisinde enjeksiyon yoluyla uygulanır. CUBICIN, %0.9’luk

sodyum klorür içerisinde uygulanır.

CUBICIN’in uygulama için hazırlanması

500 mg’lık takdim şekli:

CUBICIN steril, liyofilize toz olarak 500 mg daptomisin içeren tek kullanımlık flakonlarda

takdim edilmektedir. Koruyucu ya da bakteriyostatik madde içermemektedir. Son intravenöz

çözeltinin hazırlanmasında aseptik teknik kullanılmalıdır.

CUBICIN flakonun içeriği, aseptik teknik kullanılarak, 50 mg/ml konsantrasyona aşağıdaki

gibi sulandırılır:

1. Kauçuk tıpanın merkez kısmı yerinde bırakılarak polipropilen geçme kapak çıkarılmalıdır.

2. Uygun hacimde (10 ml), %0.9 sodyum klorür enjeksiyonluk çözeltisi iğne flakonun

cidarına doğru yöneltilmek suretiyle, kauçuk tıpanın merkezinden flakonun içine yavaşça

enjekte edilmelidir.

3. Flakon, tozun tamamen ıslanmasını sağlamak üzere yavaşça döndürülmelidir.

4. Islanmış toz 10 dakika bekletilmelidir.

5. Flakon sulandırılmış berrak bir çözelti elde etmek üzere gerektiği şekilde birkaç dakika

yavaşça döndürülmelidir/karıştırılmalıdır.

Not: Ürünün köpüklenmesini önlemek için, sulandırma sırasında ya da sonrasında şiddetli

çalkalamadan/ karıştırmadan kaçınılmalıdır.

Parenteral ürünler, kullanımdan önce partikül içermemesi açısından gözle incelenmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Daptomisin büyük oranda böbrekler yoluyla atılır, bu nedenle hemodiyaliz veya sürekli

ayaktan periton diyalizi (CAPD) hastaları da dahil olmak üzere, kreatinin klerensi (KrKl) < 30

mL/dakika olan hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir.

Kreatinin klerensi ≥ 30 mL/dakika olan hastalarda önerilen doz, deri ve yumuşak doku

enfeksiyonlarında 24 saatte bir 4 mg/kg ya da S. Aureus’un neden olduğu bakteriyemilerde 24

saatte bir 6 mg/kg’dır.

Kreatinin klerensi < 30 mL/dakika olan hastalarda doz, hemodiyaliz veya sürekli ayaktan

periton

diyalizi

(CAPD)

hastaları

dahil

olmak

üzere,

deri

yumuşak

doku

enfeksiyonlarında 48 saatte bir 4 mg/kg ya da S. Aureus’un neden olduğu bakteriyemilerde

saatte

mg/kg’dır.

Alternatif

olarak,

hemodiyaliz

hastalarına

haftada

üç

kere

verilebilir.

Mümkünse,

diyaliz

günlerinde

CUBICIN

diyaliz

tamamlandıktan

sonra

uygulanmalıdır.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda, hem böbrek fonksiyonu hem de CPK haftada bir kereden

daha sık izlenir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ya da orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf B) CUBICIN

uygulaması sırasında doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Şiddetli karaciğer yetmezliği

olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf C) daptomisinin farmakokinetiği de değerlendirilmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

CUBICIN’in 18 yaş altı hastalardaki güvenliliği ve etkililiği saptanmamıştır. Bu nedenle bu

yaş grubunda kullanımı tavsiye edilmez.

Geriyatrik popülasyon:

KrKl≥ 30 ml/dak olan yaşlı hastalarda CUBICIN dozajında ayarlama gerekli değildir.

Cinsiyet:

CUBICIN uygulanırken cinsiyete dayalı bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Obezite:

Obez hastalarda, CUBICIN dozunda ayarlama yapılması gerekli değildir.

4.3

Kontrendikasyonlar

CUBICIN, daptomisine ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı

olan hastalarda kullanılmamalıdır.

4.4

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Anafilaksi/aşırı duyarlılık reaksiyonları :

CUBICIN

dahil

olmak

üzere,

neredeyse

tüm

antibakteriyel

ajanlarla

anafilaksi/aşırı

duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.8 İstenmeyen etkiler). CUBICIN’e karşı

bir alerjik reaksiyon geliştiği takdirde, ilaç kesilir ve uygun tedavi uygulanır.

Pnömoni :

CUBICIN pnömoni tedavisinde endike değildir. Klinik çalışmalarda, CUBICIN’in surfaktana

bağlanması ve bunun sonucunda inaktivasyonuna bağlı olarak toplum kökenli pnömoninin

tedavisinde etkili olmadığı gösterilmiştir.

İskelet Kası Etkileri:

CUBICIN ile uygulanan tedavi sırasında plazma kreatin fosfokinaz (CPK) düzeylerinde artışa

bağlı kas ağrıları, güçsüzlük ve/veya rabdomiyoliz bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.8 İstenmeyen

etkiler).

Aşağıdakilerin yapılması önerilir:

CUBICIN kullanan hastalar, özellikle uzak ekstremitelerde olmak üzere, kas ağrısı ya da

güçsüzlüğü gelişimi açısından izlenmelidir.

Tedavi sırasında tüm hastalarda plazma CPK düzeyi başlangıçta ve daha sonra düzenli

aralıklarla (haftada en az bir kez) ölçülmelidir. Eş zamanlı olarak ya da yakın bir zamanda

HMG-CoA redüktaz inhibitörü kullanan hastalar haftada birden daha sık takip edilmelidir.

CUBICIN kullanırken CPK düzeylerinde açıklanmayan artışlar yaşayan hastalar haftada

bir kereden daha sık izlenmelidir.

1000 U/L’nin (normal aralığın üst sınırının yaklaşık 5 katı) üzerinde CPK artışı ile birlikte

açıklanamayan miyopati görülen hastalarda ve herhangi bir semptom bildirilmeksizin

2000 U/L’nin (≥ 10X ULN) üzerinde belirgin CPK artışları görülen hastalarda CUBICIN

tedavisi kesilmelidir.

CUBICIN kullanan hastalarda, HMG-CoA redüktaz inhibitörleri gibi rabdomiyoliz ile

ilişkili ajanların geçici olarak durdurulması düşünülmelidir.

Periferik nöropati:

CUBICIN tedavisi sırasında hekimler periferik nöropati belirti ve semptomları açısından

dikkatli

olmalıdır

(bkz.

bölüm

İstenmeyen

etkiler).

semptomlar

görüldüğünde

gerekirse CUBICIN tedavisi kesilmelidir.

Eozinofilik pnömoni:

CUBICIN alan hastalarda eozinofilik pnömoni bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.8 İstenmeyen

etkiler). CUBICIN ile bağlantılı bildirilen vakalarda ateş, hipoksik solunum yetmezliği ile

birlikte dispne ve diffüz akciğer infiltratları gelişmiştir. Genel olarak hastalarda eozinofilik

pnömoni CUBICIN başlatıldıktan 2 ila 4 hafta sonra gelişmiş ve CUBICIN bırakıldığı ve

steroid tedavisine başlandığı sırada hastalıkta iyileşme sağlanmıştır. Yeniden maruziyeti

takiben

eozinofilik

pnömoninin

nüksettiği

bildirilmiştir.

CUBICIN

alırken

işaret

semptomları

gösteren

hastaların,

diğer

nedenleri

(örn.,

bakteriyel

enfeksiyon,

fungal

enfeksiyon,

parazitler

diğer

ilaçlar)

olasılık

dışı

bırakmak

amacıyla

uygun

olduğu

durumlarda bronkoalveolar lavaj da dahil olmak üzere acilen tıbbi değerlendirmeye tabi

tutulmaları ve CUBICIN tedavisinin derhal bırakılması gerekmektedir. Sistemik steroidlerle

tedavi önerilmektedir.

Clostridium difficile ile ilişkili diyare:

CUBICIN

dahil

olmak

üzere,

neredeyse

tüm

antibakteriyel

ajanların

kullanımıyla

Clostridium difficile ile ilişkili diyare (CDİD) bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.8 İstenmeyen

etkiler). Eğer CDİD’den şüpheleniyorsa ya da CDİD teyit edildiyse, CUBICIN’in kesilmesi

ve klinik olarak endike olduğu şekilde uygun tedavinin başlatılması gerekebilir.

Devam eden ya da nükseden

S.aureus

bakteriyemisi/endokarditi:

Devam eden ya da nükseden S.aureus bakteriyemisi/endokarditi ya da kötü klinik yanıtı olan

hastalarda tekrarlı kan kültürlerinin yapılması gereklidir. Eğer bir kan kültürü S.aureus için

pozitifse, standardize bir prosedür kullanılarak izolatın minimum inhibe edici konsantrasyon

(MİK) duyarlılık testi yapılmalı ve sekestre enfeksiyon odağı olasılığını elemek için teşhis

değerlendirmesi yapılmalıdır. Uygun cerrahi girişimlerin uygulanması (örneğin; debridman,

prostetik cihazların çıkarılması, kapak replasman cerrahisi) ve/veya antibiyotik rejiminde

değişiklik yapılması gerekebilir.

Renal bozukluk:

Cubicin ile tedavi sırasında renal bozukluk bildirilmiştir. Şiddetli renal bozukluğun kendisi de

daptomisin düzeylerinde artışa eğilim sağlayıp, miyopati gelişme riskini artırabilir.

Kreatinin klerensi <30 ml/dak olan hastalar için Cubicin doz aralığında bir düzenleme

gerekmektedir (bkz., bölüm 4.2 ve 5.2). Doz sıklığında düzenlemenin güvenliliği ve etkililiği

kontrollü

klinik

çalışmalarda

değerlendirilmemiş

olup,

öneri

başlıca

farmakokinetik

modelleme verilerini temel almaktadır. CUBICIN bu tip hastalarda sadece beklenen klinik

faydanın potansiyel riske ağır bastığı düşünülüyorsa kullanılmalıdır.

CUBICIN tedaviye başlamadan önce bir dereceye kadar renal bozukluğu olan hastalara

(kreatinin klerensi < 80 ml/dak) uygulanırken dikkat gösterilmelidir. Düzenli renal fonksiyon

takibi önerilmektedir.

Ayrıca,

potansiyel

olarak

nefrotoksik

ajanlar

eşzamanlı

olarak

uygulandığında,

hastanın

önceki renal fonksiyonuna bakılmaksızın düzenli renal fonksiyon takibi tavsiye edilmektedir.

Obezite:

Beden kitle indeksi (BMI) > 40 kg/m

olan ancak kreatinin klerensi >70 ml/dak olan obez

gönüllülerde, EAA

daptomisin obez olmayan eşleştirilmiş kontrollere kıyasla anlamlı

olarak artmıştır (ortalama %42 daha yüksek). Oldukça obez kişilerde daptomisinin güvenlilik

ve etkililiğine dair bilgiler kısıtlı olduğundan dikkat gösterilmelidir. Bununla birlikte, dozda

azaltma gerektiğine dair bir kanıta rastlanmamıştır.

Enterokokal enfeksiyonlar:

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium

dahil enterokoklara bağlı enfeksiyonlara karşı

CUBICIN’in olası klinik etkililiğine ilişkin sonuçlara varmak için yeterli kanıt yoktur. Ayrıca,

bakteremi

varlığında

veya

yokluğunda

enterokok

enfeksiyonların

tedavisi

için

uygun

olabilecek daptomisin doz rejimleri belirlenmemiştir. Çoğunlukla baktereminin eşlik ettiği

enterokok

enfeksiyonlarının

tedavisinde

daptomisin

başarısızlık

bildirilmiştir.

Bazı

durumlarda

tedavi

başarısızlığı,

daptomisine

azalmış

duyarlılık

belirgin

dirençli

organizmaların seçilmesi ile ilişkilendirilmiştir.

Derin enfeksiyonlar:

Derin

enfeksiyonları

olan

hastalara

gecikmeden

tüm

gerekli

cerrahi

girişimlerde

(örn.,

debridman, protez cihazlarının çıkarılması, kapakçık replasman ameliyatı) bulunulmalıdır.

İlaç/Laboratuvar testi etkileşimleri:

Tayin için belirli rekombine tromboplastin reaktifleri kullanıldığında, yalancı protrombin

zamanı (PT) uzaması ve Uluslararası Normalleştirilmiş Oran’da (INR) artış gözlenmiştir (bkz.

Bölüm 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri, İlaç/Laboratuar

testleri).

Duyarlı olmayan organizmalar :

Antibiyotik kullanımı, duyarlı olmayan mikroorganizmaların aşırı üremesine neden olabilir.

Tedavi sırasında süper-enfeksiyon meydana geldiği takdirde uygun tedbirler alınmalıdır.

Yardımcı maddeler:

Bu tıbbi ürün

her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu değerde

herhangi bir yan etki gözlenmez.

4.5

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Daptomisin, Sitokrom P450 (CYP450) üzerinden metabolize olmaz ya da çok az miktarda

olur. Daptomisinin P450 sistemiyle metabolize olan ilaçların metabolizmasını inhibe etmesi

ya da indüklemesi olası değildir.

CUBICIN; aztreonam, tobramisin, varfarin, simvastatin ve probenesid ile ilaç/ilaç etkileşimi

çalışmalarında

araştırılmıştır.Daptomisinin

aztreonam,

varfarin

probenesidin

farmakokinetiği

üzerinde

herhangi

etkisi

olmamış

ilaçlar

daptomisinin

farmakokinetiğini

değiştirmemiştir.

Daptomisinin

farmakokinetiği

aztreonam

tarafından

anlamlı olarak değiştirilmemiştir.

2 mg/kg’lık bir CUBICIN dozu ile eş zamanlı uygulama sırasında daptomisin ve tobramisinin

farmakokinetiğinde

küçük

değişiklikler

gözlense

değişiklikler

istatistiksel

olarak

anlamlı

düzeye

ulaşmamıştır.

Klinik

dozda

CUBICIN

kullanıldığında,

CUBICIN

tobramisin

arasındaki

etkileşim

bilinmemektedir.

CUBICIN’in

tobramisin

birlikte

kullanıldığı durumlarda dikkatli olunmalıdır.

CUBICIN ve varfarinin eş zamanlı uygulamasına dair deneyimler sınırlıdır. CUBICIN ile

varfarin dışındaki antikoagülanlarla çalışma yapılmamıştır. CUBICIN ve varfarin kullanan

hastalarda, CUBICIN tedavisine başlanmasını takiben ilk günlerde antikoagülan aktivite

izlenmelidir.

Hastalarda HMG-CoA redüktaz inhibitörleri ve CUBICIN ile edinilen deneyimler sınırlı

olduğundan,

CUBICIN

tedavisi

gören

hastalarda

HMG-CoA

redüktaz

inhibitörlerinin

kullanımına bir süreliğine ara verilmesi düşünülmelidir.

Daptomisin

başlıca

renal

filtrasyon

temizlenir

böylece

plazma

düzeyleri

renal

filtrasyonu azaltan tıbbi ürünler ile eşzamanlı uygulama sırasında artabilir (örn., NSAİİ’ler ve

COX-2 inhibitörleri). Ayrıca, ilave renal etkilerden dolayı eşzamanlı uygulama sırasında

meydana gelebilecek bir farmakodinamik etkileşim potansiyeli söz konusudur. Bu nedenle,

daptomisin

renal

filtrasyonu

azalttığı

bilinen

diğer

tıbbi

ürünlerle

eşzamanlı

olarak

uygulandığında dikkat gösterilmelidir.

İlaç-Laboratuvar testleri:

Tayin için belirli rekombinan tromboplastin reaktifleri kullanıldığında, klinik olarak anlamlı

plazma

daptomisin

konsantrasyonlarının

yalancı

protrombin

zamanı

(PT)

uzaması

Uluslararası Normalleştirilmiş Oran’da (INR) artışa yol açtığı gözlenmiştir. Bir rekombinan

tromboplastin reaktifi ile etkileşim nedeniyle hatalı olarak yükselmiş PT/INR sonucu elde

etme olasılığı, PT ya da INR testi için örnekler plazma daptomisin konsantrasyonlarının çukur

düzeyde olduğu zamana yakın bir zamanda alınmak suretiyle minimuma indirilebilir. Bununla

birlikte,

çukur

düzey

zamanında

etkileşime

neden

olacak

yeterlilikte

daptomisin

konsantrasyonları olabilir (bkz. bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

CUBICIN tedavisi gören bir hastada anormal derecede yüksek bir PT/INR sonucu elde

edilirse, hekimlerin aşağıdakiler yapmaları önerilir:

1. Örneğin bir sonraki CUBICIN dozundan hemen önce alınmasını talep ederek (yani; çukur

konsantrasyonda) PT/INR değerlendirmesi tekrar edilir. Çukur düzeyde alınan PT/INR değeri,

diğer şekilde beklenenin büyük ölçüde üzerinde kaldığı takdirde, PT/INR’nin alternatif bir

yöntemle değerlendirilmesi düşünülür.

2. PT/INR’deki anormal yükselmenin diğer nedenleri değerlendirilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona ilişkin klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

4.6

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü(Kontrasepsiyon)

Kadın hastalar tercih ettikleri doğum kontrol yöntemini kullanmalıdır ve daptomisin tedavisi

uygulandığı sürede bu şekilde hareket etmeleri güvenlidir.

Gebelik dönemi

Daptomisin için, gebelikte maruziyet ile ilgili herhangi bir klinik veri bulunmamaktadır.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/embriyonal/fetal gelişim/doğum ya da doğum

sonrası

gelişim

ilgili

olarak

doğrudan

dolaylı

zararlı

etkiler

olduğunu

göstermemektedir (bkz bölüm 5.3).

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Bu nedenle, CUBICIN gebelik sırasında yalnızca, anne adayında sağlanacak faydalar, fetal

potansiyel riskten daha fazlaysa kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Tek bir insan vakası çalışmasında, CUBICIN 500 mg/gün’lük bir dozda emziren bir anneye

28 gün süresince her gün intravenöz yoldan uygulanmış ve hastanın sütünden 27. günde 24

saatlik bir süreçte örnekler toplanmıştır. Anne sütündeki ölçülen en yüksek daptomisin

konsantrasyonu 0.045 µg/mL olup, bu düşük bir konsantrasyondur.

Emzirmenin

durdurulup

durdurulmayacağına

CUBICIN

tedavisinin

durdurulup

durdurulmayacağına/tedaviden

kaçınılıp

kaçınılmayacağına

ilişkin

karar

verilirken,

emzirmenin çocuk açısından faydası ve CUBICIN tedavisinin emziren anne açısından faydası

dikkate

alınmalıdır.

Emziren

kadınlara

CUBICIN

kullanılırken

çocuk

emzirmekten

kaçınmaları söylenmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Üreme toksisitesi testlerinde, fertilite, embriyo-föetal ya da postnatal gelişim üzerindeki

etkilerle ilgili herhangi bir kanıt bulunmamıştır. Bununla birlikte, gebe sıçanlarda daptomisin

plasentayı geçebilir.

4.7

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç

makine

kullanma

yeteneği

üzerindeki

etkilerle

ilgili

herhangi

çalışma

yapılmamıştır.

4.8

İstenmeyen etkiler

CUBICIN ile yapılan klinik çalışmalarda, tedavi sırasında ve takip sırasında aşağıdaki advers

reaksiyonlar bildirilmiştir.

Bu olaylar, aşağıdaki sistem kullanılarak, en sık gözlenen ilk sırada yer almak üzere görülme

sıklıklarına göre sıralanmıştır: çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan

(≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), sıklığı

bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın: Fungal enfeksiyonlar, idrar yolu enfeksiyonları, candida enfeksiyonu

Yaygın olmayan: Fungemi

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın: Anemi

Yaygın olmayan: Eozinofili, trombositoz

Seyrek : Uzamış protrombin süresi

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın olmayan: İştah azalması, hiperglisemi, elektrolit dengesizliği

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın olmayan: Anksiyete, insomnia

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı, sersemlik hissi

Yaygın olmayan: Parestezi, tat alma duyusunda bozukluk, tremor

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan: Baş dönmesi

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan: Supraventriküler taşikardi, ekstrasistol

Vasküler hastalıklar

Yaygın: Hipertansiyon, hipotansiyon

Yaygın olmayan: Yüzde kızarıklık

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Gastrointestinal ağrı ve karın ağrısı, kabızlık, diyare, bulantı, kusma, gaz, karında

şişkinlik ve dolgunluk

Yaygın olmayan: Hazımsızlık, küçük dil iltihabı

Hepato-bilier hastalıklar

Seyrek: Sarılık

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Yaygın: Döküntü, kaşıntı

Yaygın olmayan: Ürtiker

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Ekstremite ağrısı

Yaygın olmayan: Artralji, kas ağrısı, kas güçsüzlüğü

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan: Böbrek yetmezliği ve böbrek fonksiyon yetersizliği dahil böbrek fonksiyon

bozukluğu

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın olmayan: Vajinit

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: İnfüzyon yerinde reaksiyonlar, pireksi, asteni

Yaygın olmayan: Yorgunluk, ürperme

Araştırmalar

Yaygın: Kan kreatin fosfokinaz (CPK) artışı, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik

(AST, ALT ve alkalen fosfataz artışı)

Yaygın

olmayan:

Laktik

dehidrojenaz

(LDH)

artışı,

kreatinin

artışı,

Uluslararası

Normalleştirilmiş Oran (INR) artışı

Seyrek: Protrombin zamanında (PT) uzama

Pazarlama Sonrası Deneyim (sıklık bilinmiyor)

Pazarlama sonrası dönemde bildirilen ve yukarıdaki listede yer almayan ve sıklığı bilinmeyen

advers reaksiyonlar aşağıdakileri içermektedir:

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Clostridium difficile ilişkili diyare*

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Anafilaksi, anjiyoödem, eozinofili ve sistemik semptomlarla birlikte ilaç döküntüsü (DRESS)

ve pulmoner eozinofiliyi içeren, ama bunlarla sınırlı olmayan aşırı duyarlılık reaksiyonları*

Sinir sistemi hastalıkları

Periferik nöropati*

Solunum, göğüs ve mediastinal hastalıklar

Eozinofilik pnömoni*, öksürük

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Mukoz membran tutulumlu ya da tutulumsuz vezikülobüllöz döküntü

Kas-iskelet ve bağ dokusu ve kemik hastalıkları

Rabdomiyoliz*

Araştırmalar

Miyoglobin artışı

Uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

İnfüzyon yeri reaksiyonları

*Bkz. bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9

Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı durumunda destekleyici tedavi uygulanması önerilir. Daptomisin hemodiyaliz

yoluyla (4 saat içinde uygulanan dozun yaklaşık %15’i atılır) ya da periton diyalizi (48 saat

içinde uygulanan dozun yaklaşık %11’i atılır) yoluyla vücuttan yavaş yavaş temizlenir.

5

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Sistemik kullanım için antibakteriyeller, diğer antibakteriyeller

ATC kodu: J01XX09.

Etki mekanizması:

Daptomisin sadece Gram pozitif bakterilere karşı aktif doğal bir siklik lipopeptid ürünüdür.

Etki mekanizması hem üreme fazı hem de durağan faz hücrelerinin bakteriyel membranlarına

bağlanarak (kalsiyum iyonları varlığında) depolarizasyon sonucu hızlı protein, DNA ve RNA

sentezi inhibisyonuna yol açmayı içerir. Bu, ihmal edilebilir hücre lizisi ile bakteriyel hücre

ölümüne yol açar.

Farmakokinetik/Farmakodinamik ilişkisi:

Daptomisin

in

vitro

in

vivo

hayvan

modellerinde

Gram

pozitif

organizmalara

karşı

konsantrasyona bağımlı bakterisidal aktivite ortaya koyar. Hayvan modellerinde EAA/MIC ve

/MIC günde bir kez 4 mg/kg ve 6 mg/kg’lık insan dozlarına eşdeğer tekli dozlarda

in vivo

öngörülen bakteriyel ölüm ve etkililik ile korelasyon gösterir.

Direnç mekanizmaları:

Daptomisine

azalmış

duyarlılığa

sahip

suşlar

özellikle

tedavisi

güç

enfeksiyonları

olan

hastaların tedavisi sırasında ve/veya uzun periyotlarda uygulama sonrasında bildirilmiştir.

Özellikle,

bakteremik

hastalar

dahil

Staphylococcus

aureus,

Enterococcus

faecalis

veya

Enterococcus faecium

ile enfekte hastalarda, tedavi sırasında daptomisine azalmış duyarlılık

belirgin

dirençli

organizmaların

seçilmesi

ilişkilendirilmiş

tedavi

başarısızlığı

raporları alınmıştır.

Daptomisine direnç mekanizması (mekanizmaları) tam olarak anlaşılamamıştır.

Kesme noktaları:

Avrupa

Komitesi

Stafilokok

Streptokok

için

S.

pneumoniae

hariç)

Antimikrobiyal

Duyarlılık Testine (EUCAST) ilişkin olarak minimum inhibe edici konsantrasyon (MIC)

kesme noktasını Duyarlı ≤1 mg/l ve Dirençli >1 mg/l olarak belirlemiştir.

Duyarlılık:

Direnç

prevalansı,

seçilmiş

türler

için

coğrafik

olarak

zaman

içerisinde

çeşitlilik

gösterebilir ve dirence ilişkin bölgesel bilgiler özellikle şiddetli enfeksiyonların tedavisinde

arzu edilir. Ajan kullanımın en azından bazı enfeksiyon tiplerinde şüpheli olduğu bölgesel

direnç prevalansı durumunda gerekli şekilde uzman tavsiyesi alınmalıdır.

Yaygın Olarak Duyarlı Türler

Staphyloccous aureus*

Staphylococcus haemolyticus

Koagülaz negatif stafilokok

Streptococcus agalactiae*

Streptococcus dysgalactiae alt türleri

equisimilis*

Streptococcus pyogenes*

Grup G streptokok

Clostridium perfringens*

Peptostreptococcus spp

Doğal olarak dirençli organizmalar

Gram negatif organizmalar

*kendisine karşı aktivitenin klinik çalışmalarda tatmin edici bir şekilde gösterildiği düşünülen

türleri gösterir.

Klinik çalışmalardan bilgiler:

Komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında yürütülen iki klinik çalışmada, CUBICIN

ile tedavi edilen hastaların %36’sı sistemik enflamatuar yanıt sendromu (SIRS) için kriterleri

karşılamıştır. Tedavi edilen en yaygın enfeksiyon tipi yara enfeksiyonu (hastaların %38’i)

iken, %21’inde majör apseler mevcuttur.

Tedavi edilen hasta popülasyonun bu kısıtlamaları, CUBICIN kullanımına karar verilirken

dikkate alınmalıdır.

Staphyloccous aureus

bakteremileri olan 235 hastada yürütülen randomize kontrollü açık

etiketli bir çalışmada (yani, ilk dozu kullanmadan önce

Staphylococcus aureus

için en az bir

pozitif

kültürü)

CUBICIN

tedavi

edilen

hastadan

19’u,

kriterlerini

karşılamıştır. Bu 19 hastadan 11’i metiline duyarlı ve 8’i metiline dirençli

Staphylococcus

aureus

ile enfektedir. RIE hastalarında başarı oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Popülasyon

Daptomisin

Komparatör

Başarıdaki

Farklılıklar

n/N (%)

n/N (%)

Oranlar (%95 CI)

(tedavi

amaçlı)

Popülasyon

8/19 (%42.1)

7/16 (%43.8)

-%1.6 (-34.6, 31.3)

(per

protokol)

Popülasyonu

6/12 (%50.0)

4/8 (%50.0)

%0.0 (-44.7, 44.7)

Dirençli ya da tekrarlayarak seyreden Staphylococcus aureus enfeksiyonlarına bağlı tedavi

başarısızlığı CUBICIN ile tedavi edilen 19/120 (%15.8) hastada vankomisin ile tedavi edilen

9/53 (%16.7) hastada, anti-stafilokokal yarı sentetik penisilin ile tedavi edilen 2/62 (%3.2)

hastada gözlenmiştir. Bu başarısızlıklardan CUBICIN ile tedavi edilen 6 hasta ve vankomisin

ile tedavi edilen 1 hastada Staphylococcus aureus enfeksiyonu mevcut olup, tedavi sırasında

veya sonrasında artan daptomisin MIC’ları gelişmiştir (bkz., yukarıda açıklanan “Direnç

mekanizmaları”). Dirençli ya da tekrarlayarak seyreden Staphylococcus aureus enfeksiyonuna

bağlı olarak başarısız olan çoğu hastada derin enfeksiyon mevcuttur ve gerekli cerrahi

girişimde bulunulmamıştır.

5.2

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler :

Emilim:

Intravenöz yolla uygulanmaktadır.

Dağılım:

Sağlıklı erişkin gönüllülerde daptomisinin kararlı durum dağılım hacmi yaklaşık 0.1 L/kg

olarak bulunmuştur. Deney hayvanı çalışmaları, tek ve çoklu dozları takiben daptomisinin

yalnızca minimal oranda kan-beyin bariyerini ve plasenta bariyerini geçer gibi göründüğünü

ortaya koymuştur.

Daptomisin konsantrasyondan bağımsız olarak insan plazma proteinlerine geri dönüşümlü

şekilde bağlanır. Sağlıklı gönüllülerde ve daptomisin tedavisi alan renal yetmezlikli hastalarda

daptomisinin proteine bağlanma oranı ortalama %90’dır.

Biyotransformasyon:

İn vitro çalışmalarda, daptomisin insan karaciğer mikrozomları ile metabolize edilmemiştir.

İnsan

hepatositleri

yapılan

in

vitro

çalışmalar,

daptomisinin

insan

sitokrom

P450

izoformlarını

(1A2,

2A6,

2C9,

2C19,

2D6,

2E1,

3A4)

inhibe

etmediğini

indüklemediğini ortaya koymuştur. Daptomisinin sitokrom P450 ile metabolize olan ilaçların

metabolizmasını indüklemesi ya da inhibe etmesi olası değildir.

Sağlıklı

yetişkinlerde

14C-daptomisinin

infüzyonunu

takiben,

plazma

radyoaktivitesi

mikrobiyolojik tayin ile belirlenen konsantrasyonla benzerlik göstermiştir. Toplam radyoaktif

konsantrasyonlar

mikrobiyolojik

olarak

aktif

konsantrasyonlar

arasındaki

fark

belirlendiği üzere, idrarda aktif olmayan metabolitler saptanmıştır. Başka bir çalışmada,

plazmada hiç metabolit gözlenmemiş ve üç oksidatif metabolitin ve bir tanımlanmamış

bileşiğin düşük miktarları saptanmıştır. Metabolizma yeri tanımlanmamıştır.

Eliminasyon:

Daptomisin, büyük oranda böbrekler yoluyla atılır. Daptomisinin aktif tübüler sekresyonu

yoktur ya da minimum düzeydedir.

Daptomisinin plazma klerensi yaklaşık 7-9 mL/saat/kg, renal klerensi ise 4-7 mL/saat/kg’dır.

Radyo-işaretli daptomisin kullanılarak yapılan bir kütlesel denge çalışmasında, uygulanan

dozun

%78’i

(toplam

radyoaktivite

esas

alınarak)

idrardan

geri

kazanılmıştır.

İdrarla

değişmeden atılan kısmı ise dozun yaklaşık %52’si oranında olmuştur. Uygulanan radyoaktif

dozun yaklaşık %5’i dışkı yoluyla atılmıştır.

Doğrusallık / doğrusal olmayan durum:

Daptomisinin farmakokinetiği, 14 güne kadar günde tek doz olarak uygulanan 4-12 mg/kg

dozlarda genellikle doğrusal ve zamandan bağımsızdır. Kararlı durum konsantrasyonlarına

üçüncü gün dozunda ulaşılır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Pediyatrik hastalar:

4 mg/kg’lık tek bir CUBICIN dozunu takiben, daptomisinin farmakokinetiği Gram-pozitif

enfeksiyonları olan üç grup pediyatrik hastada değerlendirilmiştir. Maruziyetin daha düşük

olmasına

rağmen,

yaş

arası

adolesanlardaki

farmakokinetik

profili

sağlıklı

yetişkinlerdekine benzerlik göstermiştir. İki daha genç grupta (7 ila 11 yaş ve 2 ila 6 yaş

arası), ergenlerle karşılaştırıldığında toplam klerens daha yüksek olmuştur; bu daha düşük bir

maruziyet (EAA ve Cmaks) ve eliminasyon yarı ömrüne yol açmıştır. Bu çalışmada etkililik

değerlendirilmemiştir.

Yaşlılar:

Daptomisinin farmakokinetiği 12 sağlıklı yaşlı gönüllüde (75 yaş ve üzeri) ve 11 sağlıklı genç

kontrolde (18 ila 30 yaş arası) değerlendirilmiştir.

30 dakikalık bir dönemde intravenöz infüzyon yoluyla 4 mg/kg’lık tek bir CUBICIN dozunun

uygulanmasını

takiben,

sağlıklı

genç

gönüllülere

kıyasla

yaşlılarda,

ortalama

toplam

daptomisin klerensi yaklaşık %35 daha düşük ve ortalama EAA yaklaşık %58 daha yüksek

olmuştur. Cmax değerinde farklılık görülmemiştir. Böbrek yetmezliği olmayan yaşlılarda yaşa

bağlı doz ayarına gerek yoktur.

Obezite:

Daptomisinin

farmakokinetiği

orta

derecede

obez

aşırı

derecede

obez

gönüllüde

değerlendirilmiştir (Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 25 ila 39.9 kg/m

). EAA obez olmayan

kontrollere kıyasla, orta derecede obez gönüllülerde yaklaşık %28 daha yüksek, aşırı düzeyde

obez gönüllülerde %42 daha yüksek olmuştur.

Cinsiyet:

Daptomisin

farmakokinetiğinde

cinsiyetle

ilgili

olarak

klinik

açıdan

anlamlı

farklılık

gözlenmemiştir.

Böbrek yetmezliği:

Çeşitli derecelerde renal bozukluk görülen gönüllülere 30 dakikalık bir periyotta 4 mg/kg ya

da 6 mg/kg intravenöz daptomisin dozunun uygulanmasını takiben, renal fonksiyon (kreatinin

klerensi) azaldıkça toplam daptomisin klerensi (CL) azalmış ve sistemik maruziyet (EAA)

artmıştır.

Farmakokinetik veriler ve modellemeye dayalı olarak, 6 mg/kg’lık dozun hemodiyaliz (HD)

ya da CAPD yaptıran hastalara uygulanmasından sonraki ilk günde daptomisin EAA’sı aynı

dozu alan normal renal fonksiyona sahip hastalarda gözlenenden 2 kat daha yüksektir. HD ve

CAPD yaptıran hastalara 6 mg/kg’lık uygulamadan sonraki ikinci günde, daptomisin EAA’sı

normal renal fonksiyona sahip hastalarda ikinci 6 mg/kg’lık dozdan sonra gözlenenden

yaklaşık 1.3 kat daha yüksektir.

Bu temelde, HD veya CAPD yaptıran hastaların tedavi edilen enfeksiyon tipi için önerilen

dozda her 48 saatte bir kez daptomisin alması önerilmektedir.

Karaciğer yetmezliği:

Daptomisinin farmakokinetiği orta şiddette karaciğer yetmezliği olan (Child-Pugh Sınıf B) 10

gönüllüde değerlendirilmiş ve cinsiyet, yaş ve ağırlık olarak eşlenmiş sağlıklı gönüllüler ile

karşılaştırılmıştır (N=9). Orta şiddette karaciğer yetmezliği olan gönüllülerde daptomisinin

farmakokinetiği değişmemiştir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh

Sınıf C) ise daptomisinin farmakokinetiği değerlendirilmemiştir.

5.3

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik açıdan ilgili sürelere sahip çalışmalarda (14-28 gün) daptomisin uygulaması sıçan ve

köpekte

iskelet

kasında

minimum

hafif

dejeneratif/rejeneratif

değişiklikler

ilişkilendirilmiştir.

İskelet

kasındaki

mikroskopik

değişiklikler

minimum

(miyoliflerin

yaklaşık %0.05’i etkilenir) olup, daha yüksek dozlarda bunlara CPK’da artışlar eşlik etmiştir.

Fibrozis

veya

rabdomiyoliz

gözlenmemiştir.

Çalışma

süresine

bağlı

olarak

mikroskopik

değişiklikler dahil tüm kas etkileri doz uygulamasının kesilmesini takiben 1-3 ay içinde

tamamen düzelmiştir. Düz kas veya kalp kasında fonksiyonel veya patolojik bir değişiklik

gözlenmemiştir.

Sıçanlar ve köpeklerde miyopati için en düşük gözlenebilir etki düzeyi (LOEL) normal renal

fonksiyona sahip hastalar için 6 mg/kg’da (30 dakikalık intravenöz infüzyon) insan terapötik

düzeylerinin 0.8 ila 2.3 katı maruziyet düzeylerinde meydana gelmiştir. Farmakokinetik (bkz.,

bölüm 5.2) benzer olduğundan her iki uygulama yöntemi için güvenlilik sınırları oldukça

benzerdir.

Köpeklerde yürütülen bir çalışma iskelet miyopatisinin, aynı toplam günlük dozda bölünmüş

uygulamasına

kıyasla

günde

uygulama

azaldığını

göstermiştir;

hayvanlardaki

miyopatik

etkilerin

başlıca

dozlar

arasındaki

süre

ilişkili

olduğunu

düşündürmektedir.

Periferik sinirler üzerindeki etkiler yetişkin sıçanlar ve köpeklerde iskelet kası etkileri ile

ilişkili olanlardan daha yüksek dozlarda gözlenmiş olup, başlıca plazma C

maks

değeri ile

ilişkilendirilmiştir. Periferik sinir değişiklikleri minimum ila hafif aksonal dejenerasyon ile

karakterizedir ve buna sıklıkla fonksiyonel değişiklikler eşlik etmiştir. Hem mikroskopik hem

de fonksiyonel etkiler doz sonrası 6 ay içinde tamamen düzelmiştir. Sıçanlar ve köpeklerde

periferik sinir etkileri için güvenlilik sınırları Etki Gözlenmeyen Düzeyde (NOEL) C

maks

değerlerinin, normal renal fonksiyona sahip hastalarda günde bir kez 6 mg/kg’lık 30 dakikalık

intravenöz infüzyon ile doz uygulamasında elde edilen C

maks

değeri ile karşılaştırılması

temelinde sırasıyla 8 ve 6 kattır.

Daptomisin miyotoksisitesinin mekanizmasını araştırmak üzere tasarlanmış

in vitro

ve bazı

in

vivo

çalışmaların

bulguları

farklılaşmış

spontan

olarak

kasılan

hücrelerinin

plazma

membranının toksisite hedefi olduğunu göstermektedir. Doğrudan hedef alınan spesifik bir

hücre yüzeyi bileşeni tanımlanmamıştır. Mitokondriyal kayıp/hasar da gözlenmiştir; bununla

birlikte bu bulgunun

genel patolojideki rolü

ve anlamı bilinmemektedir. Bu bulgu kas

kasılması üzerinde bir etki ile ilişkilendirilmemiştir.

Yetişkin köpeklerin tersine, jüvenil köpekler iskelet miyopatisine kıyasla periferik sinir

lezyonlarına daha duyarlı görünmektedir. Jüvenil köpeklerde iskelet kası toksisitesi ile ilişkili

olandan daha düşük dozlarda periferik ve spinal sinir lezyonları gelişmiştir.

Üreme toksisitesi testi fertilite, embriyofetal veya postnatal gelişim üzerinde bir etki kanıtı

göstermemiştir. Bununla birlikte, daptomisin gebe sıçanlarda plasentadan geçebilir (bkz.,

bölüm 5.2). Daptomisinin emziren hayvanların sütüne geçişi araştırılmamıştır.

Kemirgenlerde uzun vadeli karsinojenisite çalışmaları yürütülmemiştir. Daptomisin bir dizi

in

vivo

in vitro

genotoksisite testinde mutajenik veya klastojenik bulunmamıştır.

6

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1

Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum hidroksit

6.2

Geçimsizlikler

CUBICIN, dekstroz içeren seyrelticilerle geçimsizlik gösterir.

CUBICIN’in

diğer

maddelerle

geçimliliğine

dair

sınırlı

veriler

mevcut

olduğu

için,

aşağıdaki “Geçimli intravenöz çözeltiler ve diğer tıbbi ürünler” bölmünde listelenmiş olan

dokuz ilaç dışında aynı IV hatta CUBICIN ile eşzamanlı olarak infüzyon yoluyla katkı

maddeleri ya da diğer ilaçlar eklenmemelidir.

Geçimli intravenöz çözeltiler ve diğer tıbbi ürünler:

CUBICIN %0.9 sodyum klorür ve laktatlı Ringer enjeksiyonu ile geçimlidir.

Aşağıdakilerin farklı infüzyon torbalarından aynı IV hattı yoluyla CUBICIN ile eşzamanlı

olarak

uygulanması

durumunda

geçimli

olduğu

gösterilmiştir:

aztreonam,

seftazidime,

seftriaksone, gentamisin, flukonazol, levofloksasin, dopamin, heparin ve lidokain.

6.3

Raf ömrü

3 yıl

Sulandırıldıktan sonra: Flakondaki sulandırılmış çözeltinin kimyasal ve fiziksel kullanımdaki

stabilitesini 25°C’de 12 saat, buzdolabında saklandığında ise 2-8°C’de ise 48 saate kadar

koruduğu gösterilmiştir. Toplam saklama süresi (flakondaki sulandırılmış çözelti) 25°C’de 12

saati ya da 2-8°C’de 48 saati geçmemelidir.

6.4

Saklamaya yönelik özel tedbirler

Orijinal ambalajları buzdolabında (2-8°C) saklayınız; aşırı ısıdan kaçınınız. Dondurmayınız.

Flakondaki sulandırılmış çözelti kimyasal ve fiziksel kullanım stabilitesini, 25°C’de 12 saat,

buzdolabında (2-8°C’de) saklandığında ise 48 saate kadar korumaktadır. 25°C’de toplam süre

(flakon) 12 saati, buzdolabında (2-8°C) ise 48 saati geçmemelidir.

Mikrobiyolojik

açıdan,

ürün

hemen

kullanılmalıdır.

Eğer

hemen

kullanılmıyorsa,

kullanımdaki

saklama

süreleri

kullanıcının

sorumluluğunda

olup,

sulandırma/seyreltme

kontrollü ve onaylı aseptik koşullar altında gerçekleştirilmediği sürece 2-8°C’de 24 saatten

uzun olmayacaktır.

6.5

Ambalajın niteliği ve içeriği

CUBICIN, steril, liyofilize toz halinde 500 mg daptomisin içeren tek kullanımlık flakon

olarak sunulmaktadır.

Tip 1 lastik tıpa ve sarı polipropilen geçme başlıklı alüminyum kapakla kapatılmış tek

kullanımlık 10 mL tip 1 renksiz cam flakonlar.

6.6

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

CUBICIN flakonları tek kullanımlıktır. Flakonda kalan kullanılmayan kısım atılmalıdır.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Daptomisin 30 dakikalık bir sürede infüzyon olarak ya da 2 dakikada enjeksiyon olarak

intravenöz yolla uygulanabilir. İnfüzyon çözeltisinin hazırlanması aşağıda detaylandırıldığı

üzere ilave bir seyreltme basamağını gerektirir.

30 dakikalık intravenöz infüzyon olarak verilen CUBICIN

Not: Köpüklenmeyi en aza indirmek üzere, sulandırarak hazırlama sırasında veya sonrasında

flakonu kuvvetle sallamaktan veya çalkalamaktan KAÇININIZ.

Kauçuk tıpanın merkezini açığa çıkarmak üzere CUBICIN flakonundan polipropilen

geçmeli kapak çıkarılır.

Uygun hacimde %0.9 sodyum klorür (350 mg’lık flakon için 7 mL ya da 500 mg’lık

flakon için 10 mL) CUBICIN flakonuna kauçuk tıpanın merkezinden, aktarım iğnesi

flakonun duvarına doğru tutularak yavaşça aktarılır. CUBICIN enjeksiyonluk çözeltiyi

hazırlamada su kullanılmamalıdır.

Flakon yavaşça döndürülerek CUBICIN tozunun tümünün ıslandığından emin olunur.

Islak ürün 10 dakika beklemeye bırakılır.

Flakon içeriği tamamen sulandırılmış bir çözelti elde etmek üzere gerektiğinde birkaç

dakika boyunca nazikçe döndürülür ya da yuvarlanır.

Sulandırılarak hazırlanmış CUBICIN aseptik teknik kullanılarak, %0.9 sodyum klorür

(tipik hacim 50 mL) ile bir kez daha seyreltilir.

Parenteral

müstahzarlar

uygulama

öncesinde

partikül

maddesi

açısından

görsel

olarak

incelenir.

2 dakikalık intravenöz enjeksiyon olarak verilen CUBICIN

Not: Köpüklenmeyi en aza indirmek üzere, sulandırarak hazırlama sırasında veya sonrasında

flakonu kuvvetle sallamaktan veya çalkalamaktan KAÇININIZ.

Kauçuk tıpanın merkezini açığa çıkarmak üzere CUBICIN flakonundan polipropilen

geçmeli kapak çıkarılır.

Uygun hacimde %0.9 sodyum klorür (350 mg’lık flakon için 7 mL ya da 500 mg’lık

flakon için 10 mL) CUBICIN flakonuna kauçuk tıpanın merkezinden, aktarım iğnesi

flakonun duvarına doğru tutularak yavaşça aktarılır. CUBICIN enjeksiyonluk çözeltiyi

hazırlamada su kullanılmamalıdır.

Flakon yavaşça döndürülerek CUBICIN tozunun tümünün ıslandığından emin olunur.

Islak ürün 10 dakika beklemeye bırakılır.

Flakon içeriği tamamen sulandırılmış bir çözelti elde etmek üzere gerektiğinde birkaç

dakika boyunca nazikçe döndürülür ya da yuvarlanır.

Parenteral

müstahzarlar

uygulama

öncesinde

partikül

maddesi

açısından

görsel

olarak

incelenir.

7

RUHSAT SAHİBİ

Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd.Şti.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad.

No:199 Levent 199 Ofis Blok Kat:13

Levent 34394 İstanbul

Tel: (0212) 336 10 00

Faks: (0212) 355 02 02

8

RUHSAT NUMARASI

2017/520

9

İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 20.07.2017

Ruhsat yenileme tarihi:

10

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

20.07.2017