COUMADIN 5 MG TABLET, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • COUMADIN 5 MG TABLET, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • COUMADIN 5 MG TABLET, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • warfarin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 219/88
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 30-07-2009
 • Son Güncelleme:
 • 10-08-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

COUMADİN ® 5mgTablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Hertablet5mgvarfarinsodyumiçerir.

YardımcıMaddeler:Prejelatinizetapiokanişasta,laktozmonohidrat,stearikasit,

magnezyumstearat.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.COUMADİNnedirveneiçinkullanılır?

2.COUMADİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.COUMADİNnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.COUMADİN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.COUMADİNnedirveneiçinkullanılır?

COUMADİN“antikoagülan”(kanpıhtılaşmasınıönleyen)olarakbilinenilaçgrubununbir

üyesidir.Builaçbazenkanincelticiolarakdaadlandırılır. Kanınızdapıhtıoluşması

ihtimaliniazaltmakiçinkullanılır.Kanpıhtılarıkalpkrizi,inme,bacaklardaveakciğerde

kanpıhtısınabağlıtıkanmaoluşumugibidiğercidditıbbisorunlarayolaçabilir.

Birtabletteetkinmaddeolarak5mgvarfarinsodyumbulunur.Tabletlerbeyazrenktedir,

herikiyüzüçentiklidirvebiryüzünde‘5’yazılıdır.28tabletiçerenambalajda

sunulmaktadır.

COUMADİNaşağıdakidurumlardakullanılır:

Toplardamarlardakanpıhtısınabağlıtıkanmalarınönlenmesivetedavisi

Akciğerlerdekanpıhtısıoluşumununönlenmesivetedavisi

Kalbibesleyendamarlardakanpıhtısınabağlıtıkanmalarıntedavisineyardımcı

olarak

Kalpritmininçokhızlıvedüzensizolmasınayolaçanbirbozukluk(atrial

fibrilasyon)sonucu,kalptepıhtılarınoluşmasınınvebupıhtılarınbaşkadamarlara

giderek(emboli)tıkanmayayolaçmasınınönlenmesi

2.COUMADİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

UYARI:KANAMARİSKİ

COUMADINciddiveölümcülkanamalaranedenolabilir.Kanamaihtimalitedavinin

başlangıçdönemindeveyüksekbirdozuygulandığında(budurumdadahayüksekbir

EnternasyonalNormalizeOran(INR)değeriortayaçıkar)dahayüksektir.Tedavi

uygulanantümhastalardadüzenliINRtakibigerçekleştirilmelidir.Kanamariskiyüksek

olanlardadahasıkINRtakibiyapılması,istenenINRdeğerinegöredikkatidozayarlaması

vedahakısasürelitedaviuygulanmasıyararlıolabilir.Hastalarakanamariskiniminimize

edecekönlemlerialmaları,kanamabelirtileriyadabulgularınıgözlemlemeleridurumunda

derhaldoktorabaşvurmalarısöylenmelidir.

Hastadakanamasorunuyaşamariski,tedavininmuhtemelyararlarındandahafazlaysa,

COUMADİNkullanılmamalıdır.

COUMADİN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Hamileysenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanız

Kanamaeğiliminizvarsa(örn.hemofiligibikalıtsalbirkanhastalığınızvarsa,

kanınızdatrombositadıverilenvepıhtılaşmadarolalankanhücreleriyleilgilibir

hastalığınızvarsa,kanhücreleriyleilgilibirbozukluğunuzvarsa)

Yakınzamandabeyin,omurilikveyagözameliyatıgeçirdiysenizyadasizegeniş

yüzeylerinaçılmasınıgerektirentravmacerrahisiuygulandıysa

Midebarsaksistemi,idraryollarıveüremesistemiyadasolunumsisteminizdeaktif

yaralarla(ülser)ilişkilikanamaeğilimiyadaaşikarkanamalarmevcutsa,

Beyindamarlarındakanama,beyindamarlarındabalonlaşma(anevrizma),kalbin

dışınısaranzarıniltihabı(perikardit),kalbindışzarıboşluğundasıvıtoplanması,

kalbiniçzarındabakterilerinnedenolduğuiltihap(endokardit)gibibirdurumunuz

olduğuteşhisedildiysevebudurumlarabağlıkanamaeğiliminizmevcutsa

Kanamanızınolduğunugösterenbelirtilermevcutsa(kırmızı,koyurenkli,

kahverengiyadakolarengiidrar,kırmızıyadaziftgörünümündedışkı,kolay

durmayandişetiyadaburunkanamaları,kahvetelvesirengindeyadaparlakkırmızı

kusma,öksürüncekırmızırenklibalgamgelmesi,normaldençokdahaağıradet

kanaması,10dakikaiçindekanamasıdurmayankesik,başdönmesiyadahalsizlik,

durupdururkencilttemorluklaroluşmasıgibibelirtilerinizvarsa)

Gebeliktedüşüktehdidiyaşıyorsanız

Gebelikzehirlenmesi(albuminhastalığı)olarakbilinenyüksektansiyon,ödemve

idrardabirproteinolanalbumininartışıilekendinigösterenbirdurumunuzvarsa

veyabutabloyasarahastalığındakigibikasılmanöbetlerindeeklendiğibirklinik

durumunuzvarsa

Çevrenizdeyeterlilaboratuarolanaklarımevcutdeğilse,

Kontrolaltındaolmayanbunama,alkolizmveyagerçeğideğerlendirme

fonksiyonunubozanciddipsikiyatrikhastalığınızvarsa

Beyinomuriliksıvısıörneğialmakiçinbelbölgesinebiriğneylegirilerekyapılan

tıbbiişlem(lomberponksiyon)gibikanamayayolaçmaihtimaliolanteşhisve

tedaviuygulamalarıyapıldıysa

Bölgeselolarakbüyükçaplıanesteziveyabelbölgesineblokanesteziuygulanması

sözkonusuysa

Kontrolsüztansiyonyüksekliğinizvarsa

COUMADİN ’ iniçeriğindebulunanetkinmaddeye(varfarin)veyadiğeryardımcı

maddelerdenherhangibirisinekarşıaşırıhassasiyetiniz(alerji)varsa,

Yaşınız18denküçükise,

COUMADİN ’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Kanamaproblemlerinizvarsa(Dişfırçalarkendişetikanaması,arasıraburunkanaması,

birkaçdakikaiçindeduranküçükbirkesiktensonrakanama,normaldenbirazdahaağır

geçenadetkanaması,vücudunuzdakolaycamorlukoluşması).

Sıksıkdüşüyorsanız,

Karaciğerveyaböbrekprobleminizvarsa,

Yüksektansiyonunuzvarsa,

Konjestifkalpyetmezliğidenilenbirkalphastalığınızvarsa,

Şekerhastalığınız(diyabet)varsa,

Alkolkullanıyorsanızveyaalkolkötüyekullanmabozukluğunuzvarsa,

Bebekemziriyorsanız,

Dışkıdaaşırıyağbulunmasınayolaçanbirbarsakenfeksiyonunuzvarsaveyabarsak

florasınıbozanantibiyotikkullanıyorsanız,

İshalveateşileseyredenbirenfeksiyonunuzvarsa,

Yakınzamandaiçkanamayanedenolabilecekbirtravmageçirdiyseniz,

Yakınzamandagenişbiralandaaçıkyarayanedenolabilecekameliyatgeçirdiyseniz,

Vücudunuzakalıcıkateteryerleştirildiyse(örneğinidrarkesenizesondakonduysa),

Kandakialyuvarlarınaşırıartmasıylaseyredenbirkanhastalığınız(polistemiavera)

varsa,

Kandamarlarınızdailtihaplanmayanedenolanbirbozukluğunuz(vaskülit)varsa

Kanserhastalığınızvarsa,

Tiroidbezinizaşırıçalışıyorsa,

Sarahastalığınızvarsavekasılamnöbetleriniönlemekiçinfenitoinveyafenobarbital

gibiilaçlarkullanıyorsanız

Bağdokusunuilgilendirenbirhastalığınızvarsa,

Sizetıbbibirişlemuygulanacaksa(örneğinbeyinomuriliksıvısıörneğialınmasıiçin

belbölgenizdenomurlararasındanbiriğneilegirilmesi;lomberponksiyon)veya

ameliyatgeçireceksenizyadadiştedavisiolacaksanız.

COUMADİNtedavisinevereceğinizyanıtiçinkantestiyaptırmalısınız.Bukantestine

PT/INRtestidenir.PT/INRtesti,kanınızınnekadarhızlıpıhtılaştığınıgösterir.Doktorunuz

hangiPT/INRsonucununsizeuygunolduğunusöyleyecektir.DoktorunuzCOUMADİN

dozunuzuayarlanarakhedefPT/INRseviyenizinkorunmasısağlanacaktır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

COUMADİN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

BazıyiyeceklerCOUMADİNilebirliktealındığındailacınetkisinideğiştirebilir.Normalve

dengelibeslenin.Diyetinizdeherhangibirdeğişiklikyapmadanöncedoktorunuzlakonuşun.

Kilovermekiçindiyetebaşlayacaksınızmutlakaöncedoktorunuzadanışın.

AşırımiktardaKvitaminiiçerengıdalarınalınmasıCOUMADİN’inetkisini

engelleyecektir.GünlükKvitaminiihtiyacıerişkiniçin70-140(ortalama100)mikrogram

arasındadır.Kvitaminiiçerengıdalarındiyettentamamençıkarılmasımümkündeğildir.

YüksekdozdaKvitaminiiçerengıdalarıngünlükmiktarınıazaltmakfaydalıolacaktır.

AncakbeslenmeşemanızdagünlükKvitaminimiktarınızısabittutabilirseniz,gıdaların

varfarindozunuetkilemesiniengelleyebilirsiniz.

YüksekdozdaKvitaminiiçerengıdalar:Lahana,ıspanak,pazı,maydanoz,semizotu,

kıvırcık,marul,leblebi,karaciğer,yeşilçay,brokoli,Brüksellahanası,şalgam,balıkyağı.

OrtadozdaKvitaminiiçerengıdalar:Kuşkonmaz,karnabahar,peynir,bezelye,kahve,

avakado

DüşükdozdaKvitaminiiçerengıdalar:Kırmızıet,tavuk,yumurta,süt,ekmek,tereyağı,

havuç,kereviz,mısır,yeşilfasulye,soğan,pirinç,domates,patates,biber,yerfıstığı,bal

kabağı,elma,portakal,çilek.

YoğurtiçindebulunanbakterilerbarsaktanKvitaminiyapımınıarttıraraketkiliolur.

COUMADİNkullanankişilerinbolyoğurtyemesiuygundeğildir.

Sarımsakveginkgobilobagibibitkiselürünlertekbaşlarınadakanınpıhtılaşmasını

önleyenetkileredesahipolduğundanCOUMADINilebirlikteyüksekmiktarda

alındıklarındakanamaolaylarınanedenolabilirler.

Kırmızıyabanmersinisuyuveyakırmızıyabanmersiniiçerenbaşkabirürünü

kullanmaktansakının.

Alkolkullanmaktankaçının.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

COUMADİNgebelikdönemindekullanılmamalıdır.

COUMADİNgebelikdönemindekullanıldığıtakdirdeciddidoğumkusurlarınayol

açmaktadır.Doğmamışçocuğunuzdahasara,hattaölümenedenolabilecekdoğumsal

hatalarayolaçabilir.Eğerhamilekalmaihtimalinizvarsaetkilibirdoğumkontrolyöntemi

uygulayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Varfarinininsansütüyleatılımıkonusundakibilgilersınırlıdır.Memedekibebekaçısından

birriskolduğugözardıedilemez.Doktorunuz,annevebebekaçısındanCOUMADİN

tedavisininyarar/riskdeğerlendirmesiniyapacakvesizeuyguntavsiyedebulunacaktır.

EğeremzirirkenCOUMADİNkullanmanızönerilirse,doktorunuzsizivebebeğiniziolası

kanamalaryönündendikkatligözetimaltındatutacaktırvegereklitestleridüzenliolarak

yaptıracaktır.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanmaüzerindebilinenbiretkisibulunmamaktadır.

COUMADİN'iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

COUMADİNbileşimindelaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafından

bazışekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişse,butıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Doktorunuzadanışmadanherhangibirilacabaşlamayınız,değiştirmeyinizveya

sonlandırmayınız.

Doktorunuzakullandığınıztümilaçları,vitaminleri,bitkiseltakviyelerivereçetesizilaçları

söylemelisiniz.BunlarCOUMADİNileetkileşimegirerekilaçdozunuzaetkiedebilirveya

yanetkileriartırabilir.

COUMADINaşağıdakiilaçlarlaetkileşebilir:

Ağrı,ateşveiltihabaetkiliolanilaçlar(Nonsteroidalantienflamatuarilaçlar(NSAI)ve

aspirindahil):(örn.Asetilsalisilikasit,ibuprofen,ketoprofen,naprokseniçerenilaçlar)

EğerbuilaçlarCOUMADINilebirliktekullanılırsatehlikelikanamalaroluşabilir,mide

barsaksistemindekanama,yaravedelinmelereyolaçabilir.

Kanşekerinidüşürenilaçlar(klorpropamid,tolbutamid):COUMADINilebirlikte

kullanıldığındabuilaçlarınvücuttanatılmalarıgecikirvevücuttabirikmeriski

doğabilir.

Nöbetleriengelleyen(antikonvülsan)ilaçlar(örn.fenitoin,fenobarbital):COUMADIN

ilebirliktekullanıldığındabuilaçlarınvücuttanatılmalarıgecikirvevücuttabirikme

riskidoğabilir.

Kıkırdakveeklemrahatsızlıklarındakullanılanglukozamin:COUMADINilebirlikte

kullanıldığındaINRdeğeriartabilir,kanamariskiortayaçıkabilir.

Bitkiselilaçlar:

BirliktekullanıldığındaCOUMADIN’inetkisiniarttıranbitkiselilaçlar:

Ginkgobiloba,ginseng,bromelainler,sarımsak,danshen(Salviamiltiorrhizakökü),

dongquai(Angelicasinensis-Çinmelekotu)vekızılcıkbenzeribirmeyva(cranberrry)

BirliktekullanıldığındaCOUMADIN’inetkisiniazaltanbitkiselilaçlar:

KoenzimQ-10veSt.John’swort(Sarıkantaronotu)

COUMADİN’inetkisiniarttıranilaçlar:

BuilaçlarbirliktekullanıldığındaPT/INRyanıtındaartışmeydanagelir.

Asetaminofen,allopurinol,aminosalisilikasit,amiodaronHCl,argatroban,aspirin,atenolol,

azitromisin,bivalirudin,kapesitabin,sefamandol,sefazolin,sefoperazon,sefotetan,

sefoksitin,seftriakson,selekoksib,serivastatin,kenodiol,kloramfenikol,klorpropamid,,

simetidin,siprofloksasin,sisaprid,klaritromisin,klofibrat,danazol,dekstran,

dekstrotiroksin,diazoksid,diklofenak,dikumarol,diflunisal,disulfiram,doksisiklin,

eritromisin,esomeprazol,etakrinikasit,ezetimibe,fenofibrat,fenoprofen,flukonazol,

fluorourasil,fluoksetin,flutamid,fluvastatin,fluvoksamin,gefitinib,gemfibrozil,glukagon,

halotan,heparin,ibuprofen,ifosfamid,indometazin,gripvirüsüaşısı,itrakonazol,

ketoprofen,ketorolak,lansoprazol,lepirudin,levamisol,levofloksasin,levotiroksin,

liotironin,lovastatin,mefenamikasit,metildopa,metilfenidat,metilsalisilatmerhemi

(topikal),metronidazol,mikonazol(intravajinal,oral,sistemik),nalidiksikasit,naproksen,

neomisin,norfloksasin,ofloksasin,olsalazin,omeprazol,oksandrolon,oksaprozin,

oksimetolon,pantoprazol,paroksetin,penisilinG,intravenöz,pentoksifilin,fenilbutazon,

piperasilin,piroksikam,propafenon,propoksifen,propranolol,kinidin,kinin,rabeprazol,

rofekoksib,sertralin,simvastatin,stanozolol,streptokinaz,sülfametizol,sülfametoksazol,

sülfinpirazon,sülfisoksazol,sulindak,tamoksifen,tetrasiklin,tiroidhormonu,tikarsilin,

tiklopidin, doku plazminojen aktivatörü (t-PA), tolbutamid, tramadol,

trimetoprim/sülfametoksazol,ürokinaz,valdekoksib,valproat,Evitamini,zafirlukast,

zileuton.

COUMADİN’inetkisiniazaltanilaçlar:

BuilaçlarbirliktekullanıldığındaPT/INRyanıtındaazalmameydanagelir.

Aminoglutetimid,amobarbital,azatioprin,butabarbital,butalbital,karbamazepin,

klordiazepoksid,klortalidon,klozapin,kortikotropin,kortizon,dikloksasilin,etklorvinol,

glutetimid,griseofulvin,haloperidol,meprobamat6-merkaptopürin,nafsilin,paraldehid,

pentobarbital,fenobarbital,raloksifen,rifampin,sekobarbital,spironolakton,sukralfat,

trazodon,Cvitamini(yüksekdozda),Kvitamini,anti-tiroidilaçlar.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.COUMADİNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

COUMADİN’’idaimadoktorunuztavsiyeettiğişekildekullanınız.

Doktorunuztedavinizeverdiğinizyanıtagöreilacınızıdozundaayarlamayapabilir.

HerinsanınihtiyaçduyduğuCOUMADİNmiktarıfarklıdır.DozINR(Uluslararası

NormalizeOran)adıverilenbirkantestinegöreayarlanır.Aldığınızilaçdozukan

testininsonucunagöredeğişebilir.DoktorunuzkantestiyaparaknekadarCOUMADİN

ihtiyacınızolduğunakararverir.INRdeğerinizhedefaralığagelincedengesağlanır.

Düzenliolarakkantestlerinizi(PT/INR)yaptırmalıvedoktorunuzuziyaretederek

durumunuzukontrolettirmelisiniz.

COUMADİNdozuvehedefINRdeğerimutlakadoktorunuztarafındanbelirlenmelidir.

GenellikleCOUMADİN’inbaşlangıçdozugünde10-15mg.dır.Protrombinzamanı

(PT/INR)yanıtınagörebudozgenellikle2-3günsonrayenidendüzenlenir.

İdamedozugünde2-10mgarasındadeğişir.Kontroltestleri(PT/INR)düzenli

aralıklarlayapılarakidamedozuayarlanır.İdamedozubirkeztayinedildiktensonra,

nadirendeğiştirmeyegerekolur.

Hastadapıhtıylatıkanmariskiortadankalkanakadartedavisürdürülür.

Uygulamayoluvemetodu:

COUMADİNağızdanalınır.

Tabletleraçkarnınaveyatokkarnınaalınabilir.

Tabletleriçiğnemedenbirmiktarsuilealınız.

COUMADİN ® tabletlerihergünaynısaatlerdealınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı

18yaşındanküçükçocuklardakullanımınailişkinveriyoktur.

Yaşlılardakullanımı

YaşlıhastalariçinCOUMADİN’indahadüşükbaşlangıçveidamedozlarıtavsiye

edilmektedir.Yaşlılardadozayarlanmasınaihtiyaçduyulabilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

Ağırveortaşiddettekikaraciğerveböbrekyetmezliklerindedikkatlikullanılmalıdır.

COUMADİNKullananHastalardaDişMüdahaleleriveAmeliyatlar:

Hastayıtedavietmekteolandoktoriledişhekimivecerraharasındakiyakınişbirliğiesastır.

DiştedavisiyaptırmadanöncedişhekiminemutlakaCOUMADİNkullandığınızı

söylemenizgerekir.

Eğer COUMADİN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaCOUMADİNkullandıysanız:

KullanmanızgerekendendahafazlaCOUMADİNaldıysanız,derhaldoktorunuzahaber

veriniz.

GüvenliveyeterlidüzeydendahafazlaCOUMADİNkullanılmasınınerkenbelirtisi,

kanamaşüphesiveyanormalolmayanaşikarkanamadır.Dişetiveyaburunkanaması,

dışkıdayadaidrardakangörülmesi,dışkınınkatranrengindeolması,adetkanamasınınaşırı

olması,vücudunuzdaçarpmaolmadangenişmorartılaroluşması,yüzeyselyaralardan

süreklisızıntıolmasışeklindekendinigösterebilir.Böylebelirtilerolursaderhal

doktorunuzahaberveriniz.

COUMADİN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

COUMADİN'ikullanmayıunutursanız:

Eğerbirdozunsaatinikaçırdıysanız(örneğinsabahalmakgerekiyordu,öğlendensonra

aklınızageldi)hatırladığınızandagünlükdozunuzualınız,sonratekrarnormalkullanma

emanızadönünüz.Eğer1tamgünalmayıunuttuysanızaslaikidozalmayınvehemen

doktorunuzahaberveriniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

COUMADİNiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Doktorunuzadanışmadanilacınızıkesmeyiniz.

COUMADİNtedavisinisonlandırmakhastalığınızınkötüleşmesinenedenolabilir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiCOUMADİN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,COUMADİN'ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Şiddetlialerjikreaksiyon(döküntü,kaşıntı,yüzvedudaklarınşişmesi,yadaağızve

boğazınnefesalmayıveyutmayıgüçleştirecekşekildeşişmesi)

Deridokusununölümü(nekrozvegangren)

(COUMADİN’abaşladıktanhemensonragörülebilir.Budurumunoluşmanedenikan

pıhtılarıoluşmasıvevücudunuzunbirkısmındakikanakışınıblokeetmesidir.

Vücudunuzunherhangibiryerindeağrı,renkdeğişimiveyaısıdeğişimivarsahemen

doktorunuzuarayınız.Vücudunuzunetkilenenkısmındadokuölümünüveyakaybını

(ampütasyon)önlemekiçinaciltıbbimüdahalegerekebilir)

Ayakparmaklarındamorarma(Morbaşparmaksendromu):Ayakparmaklarınızdaağrı

olmasıvedokurengininmorveyakoyurenkalması

Bunlarçokciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.Buçokciddiyanetkilerseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Şiddetlibaşağrısı,bulantı,kusma,başdönmesivekonuşmabozukluğuileseyredenbir

tablonunoluşması

Bayılmavebilinçkaybı

Göğüsağrısı

Sarılık

Kusmaileağızdankahvetelvesigibiveyakırmızırenktekangelmesi

Öksürükileağızdanpembeköpüklükangelmesi

Dışkıdankangelmesiveyakatranrengindedışkılama

İdrardakanama,idrarınpembeveyakahverengiolması

Dişetinden,burundanaşırımiktardakanama

Kadınlarda:üremeorganlarındanaşırımiktardaveuzunsürenkanamaolması

Vücudunuzdabilinenbirnedeniolmayangenişmorartılarveşişlikleroluşması

Kesiklerdendolayıoluşankanamanındurmasınınuzunzamanalması.

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Midebarsaksistemindeşişkinlik,bulantı,kusma,ishal

Kramptarzındakarınağrısı

Karaciğerileilgilibozukluklar,karaciğerenzimlerindeartış

Tansiyondüşüklüğü

Solgunluk,kansızlık

Ateş

Kuvvetsizlik,güçtendüşme,halsizlik,uyuşukluk

Saçdökülmesi,kaşıntı

Soğuğadayanıksızlık,ürperme,uyuşma

BunlarCOUMADİN'inhafifyanetkileridir.

Yaygınolmayan (100hastadabirindenaz,fakat1000hastadabirindenfazlagörülebilir )ve

seyrek( 1.000hastadabirindenazındagörülebilir)olarakbildirilmişlerdir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz .

5.COUMADİN'insaklanması

COUMADİN ®'içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraCOUMADİN'ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

ZentivaSağlıkÜrünleriSan.veTic.A.Ş.

BüyükdereCad.No:193Levent34394Şişli-İstanbul

Tel:(0212)3393900

Faks:(0212)3391199

ÜretimYeri:

ZentivaSağlıkÜrünleriSan.veTic.A.Ş.

Küçükkarıştıran39780,Lüleburgaz

Tel:(0288)4271000

Faks:(0288)4271455

Bukullanmatalimatı././.tarihindeonaylanmıştır.