CORTIMYCINE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CORTIMYCINE 5 GR POMAD
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CORTIMYCINE 5 GR POMAD
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kloral

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514440703
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

CORTİMYCİNEgözpomadı

Gözeuygulanır.

Etkinmaddeler:Birgrampomad, 10 mghidrokortizon asetatiçerir.

Yardımcımaddeler:Vazelin likid, vazelin flant.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyaşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. CORTİMYCİNEnedirveneiçinkullanılır?

2. CORTİMYCİNE’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. CORTİMYCİNEnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. CORTİMYCİNE’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. CORTİMYCİNEnedirveneiçinkullanılır?

CORTİMYCİNE,tüpiçerisinde5grambeyazvehomojenpomadolarakkullanımasunulmuş

olanvegözdekiçeşitliiltihabivealerjikdurumlarıkontroletmekiçinkullanılanbirgöz

pomadıdır.CORTİMYCİNE’iniçindekietkinmaddeHidrokortizonasetat,iltihapvealerji

karşıtıetkilikortikosteroidleradıverilenbirilaçgrubunaaittir.Kortikosteroidler,mekanik,

kimyasalveyabağışıklıksistemineaituyaranlarlaortayaçıkaniltihabicevabıazaltmaktadır.

Ayrıcagözameliyatlarından sonra, iltihabıönlemek amacıyladakullanılır.

2. CORTİMYCİNE’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

CORTİMYCİNE’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Göztüberkülozudahilolmaküzere,gözünüzdemikropların(virüs,bakteri,mantar;)

neden olduğu birrahatsızlık varise,

Çeşitliaşıların uygulanmasısözkonusu ise,

Gözünüzdeaktifmikrobik, akıntılıenfeksiyon varise

2

Hidrokortizonaaşırıduyarlılığıolanlarda

CORTİMYCİNE’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Ufak zedelenmelerdekullanmayınız.

Mikroplarınnedenolduğubirrahatsızlıkvarise,burahatsızlığayönelikilaçlarile

birliktedikkatlikullanılmalıdır.

Uzunsürekullanmayınız,uzunsürelikullanılıyorisedevamlıgözdoktorunuzun

kontrolündekalınız.Uzunsürelitedavidegöztansiyonunuzunkontroledilmesi

gerekebilir.

Aşırıduyarlılıkreaksiyonlarıgözlenebilir.Bureaksiyonlarıngörülmesihalindeilaç

derhalkesilmelidir.

“Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.”

CORTİMYCİNE’inyiyecekveiçecekilekullanılması

CORTİMYCİNE’in herhangibiryiyecek/içecekileetkileşimegirdiğibilinmemektedir.

Hamilelik

lacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Doktorunuzahamileolduğunuzuyadahamilekalmayıplanladığınızısöyleyiniz.

CORTİMYCİNE, hamilelik sırasındakullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CORTİMYCİNEemzirmedönemindekullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

CORTİMYCİNEbulanıkgörmeyenedenolabilir.Araçyadamakinekullanmayabaşlamadan

öncegörmenizin tekrarnetleşmesinibekleyiniz.

CORTİMYCİNE’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

Uyarısıolan biryardımcımaddebulunmamaktadır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BirvirüsolanHerpessimplex’innedenolduğugöziltihaplarınıntedavisindekullanılan

virüseyönelik ilaçlarlabirlikteCORTİMYCİNEuygulamasıdikkatleyapılmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3

3. CORTİMYCİNEnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Hekimtarafından başkatürlü tavsiyeedilmediğitakdirdegünde3-4 defatekraredilir.

Uygulama yoluvemetodu:

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça, bu talimatlarauyunuz.

lacınızıalmayıunutmayınız.

Buürününkullanımınailişkindahabaşkasorularınızvarsa,doktorunuzayadaeczacınıza

danışınız.

Elleriniziyıkayınız.

Cortimycinetüpünü alınızvekapağınıaçınız.

Mümkünsebiraynayardımıileuygulanacak alanıgörmeyeçalışınız.

Başınızıhafifçearkayadoğrueğinizvetemizbirparmağınızilealtgözkapağınızı

hafifçealtgözkapağıilegözarasındabirboşluk oluşacakşekildeçekiniz.

Tüpün ucunu bu boşluğayaklaştırıp ancak değmeyecek birmesafedetununuz.

Tüpü, başparmağınızileişaretparmağınızarasındahafifçesıkıştırınız.

Tüptençıkmaktaolanpomadı,tüpünucugözeyadabaşkabiryeredeğmeyecek

ekilde,gözilegözkapağıarasındaoluşmuşolanboşluğayatayolarakyaklaşık1,5

cmuzunluğundabirşeritoluşturacakşekildesıkınız.

Altgözkapağınızıyavaşçabırakınızveilacıngözeyayılmasıiçinbirkaçkezgöz

kırpınız. Gözlerinizikapatıp birkaçsaniyekapalıtutunuz.

Diğergözedeuygulayacaksanız,3’ten8’ekadarolanbasamaklarıdiğergöziçinde

uygulayınız.

Tüpün ağzının biryeredeğmemesinedikkatederek kapatınız.

Tüpüniçeriğininsterilkalmasınısağlamakvemikropbulaşmasınıengellemekiçin

tüpünkapağıaçıldıktansonratüpünaçıkolanucununbiryeredeğmemesinedikkat

ediniz.

Herikigöziçinaynıtüpkullanılabilir.Kullanmaktaolduğunuztüpbitmedenyenisini

kullanmayınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:Herhangibirbilgibulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:Herhangibirbilgibulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Herhangibirbilgibulunmamaktadır.

EğerCORTİMYCİNE’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

4

Kullanmanızgerekendendahafazla CORTİMYCİNEkullandıysanız:

CORTİMYCİNE’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

CORTİMYCİNE’ikullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozdamlatmayınız.

CORTİMYCİNEiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Herhangibirbilgibulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiCORTİMYCİNE’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,CORTİMYCİNE’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazınyutmayı

veyanefesalmayızorlaştıracakşekildeşişmelerinde.

‘Bunların hepsiçok ciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinCORTİMYCİNE’ekarşıciddialerjinizvar

demektir. Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.’

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Seyrek:

Özellikleuzun süren tedavilerdegörmekeskinliğindevegörmeberraklığındabozulma

Gözdegeçiciyanma, kaşıntı

Gözkapağındadüşüklük

Gözbebeğindegenişleme

Gözdeiltihap

‘BunlarCORTİMYCİNE’in nadiretkileridir.’

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. CORTİMYCİNE’insaklanması

CORTİMYCİNE’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C’nin altında oda sıcaklığında veışıktan koruyaraksaklayınız.

ÇevreyikorumakamacıylakullanmadığınızCORTİMYCİNE’işehirsuyunaveyaçöpe

atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

5

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra CORTİMYCİNE’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

brahimHayriBarutVeresesi

ReşitpaşaMahallesi,

EskiBüyükdereCad. No:4

PK.34467 -Maslak /Sarıyer/İstanbul

Tel:(0212)366 84 00

Faks:(0212)276 20 20

Üretimyeri:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic. A.Ş.

SanayiMahallesi, TunçCaddesi, No:3

Esenyurt/İstanbul

Tel:(0212)622 66 00

Faks:(0212)623 19 52

Bu kullanma talimatı16/01/2012 tarihindeonaylanmıştır.

30-10-2018

FDA takes action to stop the use of lead acetate in hair dyes

FDA takes action to stop the use of lead acetate in hair dyes

FDA takes action to stop the use of lead acetate in hair dyes. FDA will no longer allow lead acetate to be used in certain hair coloring products based on data that demonstrate that there is no longer a reasonable certainty of no harm from the use of this color additive.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-3-2018

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that it will be conducting a safety review of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat uterine fibroids in women. Health Canada's review is a result of Canadian and European reports of serious adverse events affecting the liver.

Health Canada

21-11-2018

Osurnia (Elanco GmbH)

Osurnia (Elanco GmbH)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7842 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/003753/T/0010

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2086 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/18/2086 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/18/2086 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl]acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7795 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/106/18

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

EU/3/03/133 (Shire Orphan Therapies GmbH)

EU/3/03/133 (Shire Orphan Therapies GmbH)

EU/3/03/133 (Active substance: Icatibant acetate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6432 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/054/02/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

10-9-2018

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Active substance: hydrocortisone) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5945 of Mon, 10 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4416/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Gedeon Richter Plc.)

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Gedeon Richter Plc.)

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Active substance: Ulipristal Acetate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5779 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/5017

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Cortacare (Ecuphar NV)

Cortacare (Ecuphar NV)

Cortacare (Active substance: Hydrocortisone aceponate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5781 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4689

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (Active substance: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-cystinyl)-L-lysinamide, disulfide, acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5730 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/099/18

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Cetrotide (Merck Europe B.V.)

Cetrotide (Merck Europe B.V.)

Cetrotide (Active substance: Cetrorelix (as acetate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5373 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/233/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl]acetate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3797 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/244/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/13/1114 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/13/1114 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/13/1114 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl] acetate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3798 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/166/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3406 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

EU/3/11/945 (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/11/945 (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/11/945 (Active substance: Ornithine phenylacetate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2355 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/105/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety