CORSAL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CORSAL 120 ML SURUP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CORSAL 120 ML SURUP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699508570119
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

CORSALŞurup

A ğızyoluyla alınır.

Etkinmadde:Herbirölçek (5 ml);5 mgfenilefrin hidroklorür, 2 mgklorfeniramin

maleat, 120 mgparasetamoliçerir.

Yardımcımaddeler:Sorbitol, sodyumsakkarin,FD&CsunsetyellowNo.6,

metilparabensodyum,propilparaben,etanol,kayısıesansı, portakalesansı,ananas

esansı,propilenglikol,gliserin,karboksimetilselülozsodyum,%10HClçözeltisi,

deiyonizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.CORSAL nedirveneiçinkullanılır?

2.CORSAL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CORSAL nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.CORSAL’in saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. CORSAL nedirveneiçinkullanılır?

CORSAL,şurupformundabirilaçtır.CORSALşurup;turuncurenkli, portakal-kayısı-

ananasaromalıberrak vetatlıçözeltidir.

CORSAL,birağrıkesiciveateşdüşürücü(parasetamol),birantihistaminik(klorfeniramin

maleat)vemukozanınşişkinliğiniazaltaraktıkanıklıklarıgiderenbirdekonjestan(fenilefrin

hidroklorür)olmak üzereüçetkin maddeiçeren kombinebirilaçtır.

CORSAL,120ml çözelti içeren125ml’likpilverproofplastik kapaklı,amberrenklicam

şişede,1.25-2.5-5mlişaretlikaşıkdereceliölçekilebirlikteorijinalkutudakullanıma

sunulmaktadır.

CORSALsoğukalgınlığıveateşşikayetlerinin(buruntıkanıklığı,akıntısıvehapşırma)

tedavisinde, hafifağrıların vesızıların, başağrısının veboğazağrısının tedavisindekullanılır.

2

2. CORSAL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

CORSAL’i aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğerkullanan kişinin;

EtkinmaddelerveyadiğeradrenerjikilaçlaraveyaCORSAL’iniçerdiğimaddelerden

herhangibirinekarşı(bkz. Yardımcımaddelerlistesi)alerjisivarsa,

Şiddetlikaraciğer(Child-Pugh kategorisi>9)veyaböbrek hastalığıvarsa,

Şiddetliyüksek tansiyon veyahızlıkalp atışınıneşlik ettiğibirhastalığıvarsa,

Koronerarter(kalbibesleyen damar) hastalığıvarsa,

Monoaminoksidazinhibitörleri(depresyontedavisindekullanılanilaçlar)iletedavi

görüyorsa veyabu ilaçlardagördüğü tedavinin kesilmesinitakiben henüz2haftageçmediyse,

İdraraçıkmasonrası,mesanedebirmiktaridrarınkaldığı,prostatadenomudenilen

rahatsızlığınızvarsa,

Mesaneyadabağırsaklarındatıkanıklık varsa,

Midenizdedaralmayaneden olan peptik ülserivarsa,

Şekerhastalığı (diabetesmellitus),

Tiroid bezinin fazlaçalışması(hipertiroidi),

Astımdahilolmak üzereherhangibirakciğerhastalığıvarsa,

Sara (epilepsi)hastasıysa,

Göztansiyonu (glokom)varsa,

Feokromasitomahastalarında,

6yaşınaltındakullanılmamalıdır.

CORSAL’i aşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

ğerkullanan kişide;

Kalp ritmbozuklukları,kalp-damarhastalıkları,kalpyetmezliği,

Yüksek tansiyon,

Prostatbüyümesi,

Böbrekyetmezliği,

Tiroid fonksiyon bozukluğu,

Konjenital(doğuştan)kalp hastalığı(QTsendromu veyaTorsadesdePointes),

60yaşüzerindeyseniz,

Depresyon,psikiyatrikyadaduygusalbozukluklaryadaParkinsontedavisindekullanılan

monoaminoksidazinhibitörü(MAOI)birilaçkullanıyoryadason 2 haftaiçinde

kullanılmışsa,

Beyin damarlarındasertlik (serebralateroskleroz),

Nedenibilinmeyenotururyadayatarpozisyondanayağakalkarkengörülenkanbasıncı

düşüklüğü (idiyopatik ortostatik hipotansiyon)durumunda,

AmeliyatdurumundaCORSAL kullanımından kaçınılmalıdır.

CORSAL kansızlık,akciğerhastalığı,karaciğerveböbrekfonksiyonbozukluğuolan

hastalardadoktorkontrolü altındadikkatlikullanılmalıdır.

Parasetamolilkkezkullanılıyorsaveyadahaöncekullanılmahikayesivarsa,kullanımınilk

dozundaveyatekrarlayandozlarındaderidekızarıklık,döküntüveyabirderireaksiyonu

oluşabilmektedir.Budurumdadoktorileirtibatageçilerekilacınkullanımınınbırakılmasıve

alternatifbirtedaviyegeçilmesigerekmektedir.Parasetamolilederireaksiyonugözlenen bir

kişibirdahabuilacıveyaparasetamoliçerenbaşkabirilacıkullanmamalıdır.Budurum,

ciddiveölümlesonuçlanabilen Stevens-Johnson sendromu (cilttevegözçevresindekan

oturması,şişlikvekızarıklıklaseyredeniltihap),toksikepidermalnekroliz(derideiçisıvı

dolukabarcıklarlaseyredenciddibirhastalık)veakutjeneralizeekzantematözpüstüloz

(yüksekateşineşlikettiğiakutyaygındöküntülüiçicerahatdoluküçükkabarcıklar)dahilcilt

3

reaksiyonlarınaneden olabilmektedir.

Parasetamol,klorfeniraminmaleatvefenilefrinHCliçerendiğerilaçlarınCORSALşurup

ileeşzamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.

Karaciğerenzimlerindeyükselmevegelipgeçicisarılıklakarakterizekalıtsalbirhastalık

olan Gilbertsendromu varsa,

Glukoz6- fosfatdehidrojenazenzimeksikliğinizvarsa(kırmızıkanhücrelerinioksidasyon

reaksiyonlarıdenen hasarvericidurumdan koruyan proteinin eksikliği),

Kemik iliğindeişlev bozukluğu varsa,

CORSALetkin maddelerinden parasetamolakutyüksekdozdakaraciğerüzerineciddi

zehirli (toksik)etkigösterir.

Alkolikkaraciğerhastalarındadikkatlikullanılmalıdır.Günlükalınanparasetamoldozunun

2 g’ıaşmamasıgerekir.

CORSAL ’inkullanımısırasındaçarpıntıyadakalpatışınınhızlanmasıgelişirse,tedavi

durdurulmalıdır.

CORSAL’iönerilenden dahauzunyadadahayüksek dozda kullanmayınız.CORSAL’i

önerilendozlarınvesüreninüzerindekullanıldığındakaraciğerhasarınaveböbrek

yetmezliğineneden olabilenparasetamolmaddesiniiçermektedir.

3- 5güniçindeyenişikayetlerinoluşmasıyadaağrınınve/veyaateşinazalmamasıhalinde

CORSAL’ikullanmayason verinizvebirdoktoradanışınız.

Fenilefrinindedahilolduğusempatomimetikilaçlardenilenilaçlardaseyrek olarakbeyinde

iltihaplanma(ensefelopati)/beyindamarlarınıngecicidaralmasısendromubildirilmiştir.Ani

başlayanşiddetlibaşağrısı,bulantı,kusmavegörmebozukluğugibibelirtileriolanbu

durumdaCORSALkullanımıhemen kesilmelidir.

Karınağrısı,rektalkanama(dışkıbölgesindekanama)gibibasur(hemoroid)gelişirse

CORSALkullanımıderhaldurdurulmalıvedoktorabaşvurulmalıdır.

6 yaşınaltındakiçocuklardazorunlu tıbbigerekçeolmadan kullanılmamalıdır.

Eğeraşağıdakidurumlardan herhangibirinifarkedersenizdoktorunuzadanışınız:

Sürekliöksürük veyaastımyadakronik bronşitgibinefesproblemlerivarsa,

Çok fazlabalgamoluşumu varsa

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

CORSAL’in yiyecekveiçecekile kullanılması

CORSAL alkollebirliktekullanılırsakaraciğerhasarınanedenolabileceğindenbuürünü

kullan ırken alkollü içeceklerkullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileisenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanız,CORSALalmadan öncedoktorunuza

danışınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

4

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bebeğiniziemziriyorsanız,CORSALalmadan öncedoktorunuzadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

CORSALuyu şukluğanedenolabilir.Bunedenlearaçvemakinekullanılacaksadikkatli

olunmalıdır.

CORSAL’in içeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

CORSAL şurup,birşekerçeşidiolansorbitoliçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuz

taraf ındanbazışekerlerekarşıtahammülsüzlüğünüz(intolerans)olduğusöylenmişsebutıbbi

ürünüalmadan öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

CORSAL şurupherdozunda1mmol(23mg)’dan dahaazsodyumihtivaeder, bu dozda

sodyumabağlıherhangibiryanetkibeklenmez.

CORSAL şurupboyarmaddeolarakalerjikreaksiyonlarayolaçabilengünbatımısarısı

içermektedir.

CORSAL şurubuniçeriğindebulunanmetilparabenvepropilparabenalerjikreaksiyonlara

sebebiyetverebilir.

CORSAL şuruphacminin%10’ukadaretanol(alkol)içerir.Alkolbağımlılığıolanlariçin

zararlıolabilir.Hamileveyaemzirenkadınlar,çocuklarvekaraciğerhastalığıyadaepilepsi

gibiyüksek riskgrubundakihastalariçin dikkatealınmalıdır.

CORSALşurup5ml’sinde833.3mgpropilenglikoliçerir.Budozdapropilenglikolebağlı

herhangibiryanetkibeklenmemektedir.

CO RSALşurup5ml’sinde1041.7mggliseriniçerir.Budozdagliserinebağlıherhangibir

yanetkibeklenmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BazıilaçlarlabirliktekullanıldığındaCORSAL’inetkisideğişebilir.Aşağıdakiilaçları

kullanıyorsanızlütfen doktorunuzasöyleyiniz:

Eğer:

Monoaminoksidazinhibitörleriveyaparasetamoliçerenbaşkabirilaçkullanılıyorsa,

CORSAL kullanılmamalıdır.

Sakinle ştirici (sedatifler, trankilizanlar)ilaçlar

Mideboşalmasındagecikmeyaratan ilaçlar(ör.propantelin)

Mideboşalmasınıhızlandıran ilaçlar(ör. metoklopramid gibi)

Antidepresan ilaçlar(ruhsalçöküntü tedavisindekullanılan bazıilaçlar)

Antibiyotik olarak kloramfenikolkullanılması

Karaciğerenzimleriniuyaran ilaçlar(ör. rifampisin)

Fenobarbitalgibibazıuyku ilaçları

Fenitoin, karbamazepin gibisarahastalığındakullanılan bazıilaçlar

Varfarin vekumarin türevikan pıhtılaşmasınıengelleyen ilaçlar

Zidovudin (AİDShastalığındakullanılan birilaç)

Domperidon (bulantı-kusmatedavisindekullanılır.)

Alkol

Bulantıvekusmanın önlenmesiiçin kullanılan ilaçlar(tropisetron vegranisetron)

CORSAL’iburuntıkanıklığınıgidericiilaçlar,trisiklikantidepresanlar(psikiyatrik

rahatsızlıklarıntedavisindekullanılır),iştahkesiciilaçlarvebazısinirsistemiuyarıcıilaçlar

5

veyamonoaminooksidazinhibitörleri(MAOI)(psikiyatrikrahatsızlıklarıntedavisinde

kullanılır.Ör.moklobemid)ileberaberkullanılmasıbazentansiyonyükselmesineneden

olabilir.

Sarıkantaron(St. John’sWort-Hypericumperforatum,hafifveortaşiddettekidepresyon

tedavisindekullanlır)

Kardiyakglikozitlerle(kalpyetmezliğindekullanılır)birliktekullanımkalpritmibozukluğu

riskiniartırır.

Ergoalkaloitleri (ergotaminvemetiserjit; migrentedavisindekullanılır.)ilebirlikte

kullanılmasıyan etkiriskiniartırır.

CORSALsarahastalığındakullanılanfenitoinadlıilacınmetabolizmasınıengeller,bu

nedenlefenitoin zehirlenmesineneden olabilir.

Birdenfazlaağrıkesiciylekombinasyon tedavisinden kaçınılmasıönerilmektedir.

Herhangibiralerjitestiyapılmadanbirkaçgünönce,önlemolarak,CORSALiletedavi

kesilmelidir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. CORSAL nasıl kullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Doktortarafından başkaşekildetavsiyeedilmediğitakdirdeaşağıdakidozlardakullanınız:

Yetişkinlerde:

4-6 saattebir10 mL(2 ölçek)

Günde4 dozdan fazlakullanmayınız.

CORSAL’i5günden uzun sürelikullanmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

CORSALa ğızyoluylakullanılır.

CORSAL’iyemeklerdenönceveyayemeklerden sonrakullanabilirsiniz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

6- 12 yaş:

4-6 saatte bir5 mL(1ölçek)

6yaşın altındakiçocuklardakullanılmamalıdır.6-12yaşarası kullanımı önerilmemektedir.

Günde4 dozdan fazlakullanmayınız.

CORSAL’i5günden uzun sürelikullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

CORSAL60 ya şın üzerindekihastalardakullanılmamalıdır.

6

Özel kullanımdurumları:

Böbrek /Karaciğeryetmezliği:

CORSAL , karaciğer veyaböbrek yetmezliğiolanhastalardakullanılırken dikkatliolunmalıdır.

CORSAL şiddetlikaraciğer veyaböbrek yetmezliğiolan hastalardakullanılmamalıdır.

EğerCORSAL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaCORSALkullandıysanız

Dozaşımıdurumlarındasolgunluk,bulantıvekusmasıkgörülenerkenbelirtilerdir.Ancak

bazıdurumlardasaatlercebelirtigörülmeyebilir.Bunedenleaşırıdozveyakazaylailaçalma

durumlarındaderhaldoktorunuzahaberverinizveyahastaneyebaşvurunuz.Akut(kısa

sürede)yüksekdozalındığındakaraciğerzehirlenmesineyolaçabilir.Aşırıdozunzararı

alkolikkaraciğerhastalarındadahayüksektir.Parasetamoldozaşımıhementedavi

edilmelidir.

zaşımındakarşılaşılanetkilerolasıyanetkilerbölümündelistelenenetkilerlebenzerdir.

Ciddivakalardazihinkarışıklığı,halüsinasyonlar(hayalgörme),nöbetlervekalpritm

bozukluklarıgörülebilir.

Dozaşımındasakinlik,merkezisinirsistemininparadoksaluyarılması,toksikpsikozis

(duygudurumbozukluğu),nöbet,apne(solunumungeçiciolarakdurması),konvülsiyonlar

(istemliolarakçalışankasların,istemdışıkasılması),antikolinerjiketkiler(bulanıkgörme,

ağızkuruluğu,idrartutulması,kabızlık),distonikreaksiyonlar(istemdışı,güçlükas

sılmalarıvepostürbozukluğu)vearitmi(kalpatışındaanormallik)dahilkardiyovasküler

kollaps(damarlarıngenişleyipburadakanıntoplanmasıylaoluşanağırbirçöküntütablosu)

meydanagelebilir.

Tavsiyeedilen dozlardagörülenyan etkilerleberabergerginlik, huzursuzluk, titreme,

kasılmalar, çarpıntıveyüksek tansiyongörülebilir.

CORSAL’den kullanmanızgerekendenfazlakullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

CORSAL’i kullanmayıunutursanız

ğerCORSAL’in birdozunualmayıunutursanız,hatırladığınızandadozualınızve6saat

sonragerekiyorsa(doktorunuzun önerisido ğrultusunda)dozu tekrarlayınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

CORSALiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Tedavisonlandırıldığındayan etkioluşmasıbeklenmemektedir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlardaolduğugibiCORSAL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

7

Aşağıdakilerdenbiriolursa,CORSALkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acilbölümünebaşvurunuz:

Cilttekızarıklık, kaşıntı, ürtiker(kurdeşen)

Deridöküntülerigibialerjik ciltreaksiyonları

Alerjik ödemveanjiyoödem(alerjisonucuyüzveboğazdaşişme)

Akutjeneralizeeksantematozpüstülozis(yüksekateşineşlikettiğiakutyaygındöküntülü,

içicerahatdolu küçük kabarcıklar)

Eritemmultiform(geneldekendiliğindengeçenel,yüzveayakta dantele benzerkızarıklık

oluşturan, aşırıduyarlılık durumu)

Stevens- Johnsonsendromu(cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıkla

seyreden iltihap)

Lyellsendromu(Fatalsonuçlardahiltoksikepidermalnekroliz,ilaçveçeşitli

nfeksiyonlarabağlıolarak gelişebilen birderihastalığı)

Kalp atışlarındadüzensizlik (aritmi)veyahızlanma, çarpıntı

Kalbibesleyen damarlardatıkanma(iskemik kalp hastalığı)

Karaciğerişlev bozuklukları

Çokmiktardaalındığındakansızlık,uzunsürelikullanımındakanhücrelerininsayısında

azalma(trombositopeni, trombositopenik purpura,lökopeni, nötropeni,pansitopeni)

Beyazkan hücrelerinin sayısındaazalma(agranülositoz)

Astımvenefesdarlığı

Çok miktardaalındığındakaraciğerdebozukluk

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutisesizin

CORSAL ’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsiçok seyrekgörülür.

Yan etkilergörülmesıklıklarınagöreaşağıdakişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10 hastanınen azbirindegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek :1000 hastanın birinden az, fakat10000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Çok seyrek:10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldekiverileriletahmin edilemiyor.

Yaygın

Başağrısı,başdönmesi, uykululuk hali

Üstsolunumyolu hastalık belirtileri

Bulantı, kusma,gazabağlımide-barsaktaşişkinlik, karın ağrısı, kabızlık

Sinirlilik, uykusuzluk

Kaszayıflığı vetitremesi

Yaygınolmayan

Mide- bağırsak kanaması, mide-bağırsakbozuklukları

Uyuşukluk, sersemlik

Yorgunluk, telaşhali, huzursuzluk

Böbreklerdeyetmezliğeyolaçabilen böbrek hasarı

İdraryapmadazorlanma

8

Erkek hastalardaidraryapamama(öncedenmevcutbirprostatik büyümebudurumu

hazırlayıcı faktörolabilir)

Seyrek

Kanpulcuğusayısındaazalma(trombositopeni),akyuvarsayısındaazalma(lökopeni),kan

hücrelerindeazalma(pansitopeni),kansızlık(anemi),hemolitikanemigibikansayım

değişiklikleri

Deridöküntüsü,kaşıntı,alerjiködem,yüzde,dildeveboğazdaşişlik(anjioödem),yaygın

akıntılıdöküntüler(akutjeneralizeaksantematözpüstülozis),el,yüzveayaktadantelebenzer

kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritemamultiform)

Alerjikreaksiyonlar,anaflaktikşok(el,ayak,yüzvedudaklarınşişmesi,yadaözellikle

boğazdanefesdarlığınayolaçacak şişme)

Akciğerdenefesdarlığınayolaçacakastımbenzeribelirtiler(bronkospazm),bronşiyal

salgılardakalınlaşma

İshal

İştahsızlık

Depresyon, kabuslar

Başdönmesi, iritabilite(uyaranlarakarşıaşırıduyarlıolmadurumu), konsantreolamama

Hayalgörme(özellikleçocuklarda)dahil merkezi sinirsistemi uyarım belirtileri

Bulanıkgörme

Kulak çınlaması

Halsizlik, göğüssıkışması

Kan basıncıartışı

Sarılık dahilhepatit

Anksiyete(endişe)

Bilinmiyor

Bronkospazm (akciğerdekikaslarıngerginliğinedeniylenefesalmadagüçlük),pozitifalerji

(duyarlılık)testi(alerji testininpozitifsonuçvermesi), immün trombositopeni(kanpulcuğu

sayısındaazalma)

Merkezi sinirsistemindeuyarılma, beyindeiltihaplanma(ensefelopati), uykusuzluk, titreme

Başağrısı

Hafifsersemliktenderinuykuyakadardeğişenyatışmahali,çocuklardaparadoksikal

eksitasyon(vücut/organlarınuyarılması),yaşlılardakonfüzyonelpsikoz(bilinçbulanıklığıyla

seyreden sinirselbozukluk)

Eksfoliyatifdermatit(deridekızarıklıkvepullanma)dahilalerjikreaksiyonla,ışığa

duyarlılık, derireaksiyonları, ürtiker

Ağızkuruluğu

Kasseyirmesiveinkoordinasyonu(koordinasyonun bozulması)

Ürinerretansiyon (idraryapamama)

Metabolik fonksiyonunendokrin vediğerdüzenleyicileriüzerindekietkileri

Sinirlilik,irritabilite(uyaranlarakarşıaşırıduyarlıolmadurumu),huzursuzlukve

heyecanlanma

İnsomnia(uykusuzluk)

Kanbasıncının(özelliklehipertansifhastalarda)yükselmesi,refleksbradikardi(kan

basıncındakianormalyükselişiönlemek için kalp atımhızınınyavaşlaması)

Bulantı, kusma

Miksiyon(idraryapma)başlangıcındazorlanmavedamla, ağrılıidraryapmabildirilmiştir.

Midriyazis( gözbebeğininaşırıderecedegenişlemesi), akutaçılıglokom(kapalıaçılıgöz

tansiyonu) olanlardagörülmesidahaolasıdır.

Alerjikreaksiyonlar(ör:raş(deridöküntüsü),ürtiker(kurdeşen),alerjikdermatit(cilt

9

döküntüsü)),diğersempatomimetiklerle(sempatiksinirsistemininyaptığınabenzeretkiler

meydanagetirenilaçlar)oluşabilecekçaprazduyarlılığındahilolduğuhipersensitivite(aşırı

duyarlılık)reaksiyonlarıdır.

Dizüri(güçlükleveyaağrıylaidraryapma), ürinerretansiyon (idraryapamama), bu daha

çokmesaneçıkışobstrüksiyonuyla(tıkanmasıyla)meydanagelir,prostatikhipertrofi(prostat

bezibüyümesi)gibifenilefrinkalpatımhızındahafifbirartışayolaçabilir.Nadirenbaş

dönmesi,başağrısı,hipertansiyon(yüksektansiyon;kanbasıncınınnormaldeğerlerin

üstündeolması)vehuzursuzluk bildirilmiştir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. CORSAL’in saklanması

CORSAL’i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

°C'nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiileuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraCORSAL’i kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizCORSAL’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi: İ.E.ULAGAYİlaçSanayiiTÜRKA.Ş.DavutpaşaCad.No:12,(34010)

Topkapı–İSTANBUL

Üretimyeri: İ.E.ULAGAYİlaçSanayiiTÜRKA.Ş.DavutpaşaCad.No:12,(34010)Topkapı

– İSTANBUL

Bu kullanma talimatı.......tarihindeonaylanmıştır.