COPAXONE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • COPAXONE 20 MG/ML KULLANIMA HAZIR DOLU ENJ.28 SIRINGA
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • COPAXONE 20 MG/ML KULLANIMA HAZIR DOLU ENJ.28 SIRINGA
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • glatiramer asetat

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699638950478
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 07-06-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

COPAXONE

20 mg/ml enjeksiyonluk çözelti, kullanıma hazır dolu enjektör

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

1 ml enjeksiyonluk çözelti, kullanıma hazır dolu enjektör başına 18 mg glatiramer bazına

eşdeğer 20 mg glatiramer asetat* içermektedir.

* Glatiramer asetat, ortalama molar fraksiyonu sırasıyla 0.129-0.153, 0.392-0.462, 0.086-0.100

ve 0.300-0.374 olan L-glutamik asit, L-alanin, L-tyrosine ve L-lysine adındaki dört doğal amino

asidi içeren sentetik polipeptidlerin asetat tuzudur. Glatiramer asetatın ortalama moleküler

ağırlığı 5000-9000 Dalton arasındadır.

Yardımcı madde(ler):

Mannitol, steril enjeksiyonluk su çözeltisi içinde -------------- 40 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Kullanıma hazır dolu enjektör içinde enjeksiyonluk çözelti.

Görünür partikül içermeyen berrak çözelti.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

Multipl sklerozu (MS) düşündüren tek bir klinik olayı olan hastalarda (Klinik izole sendrom)

Multipl sklerozun tekrarlayan formları (RRMS – Relapsing Remitting Multipl Skleroz)

COPAXONE

, multipl sklerozu düşündüren tek bir klinik olayı olan hastalarda (Klinik izole

sendrom) klinik olarak kesin multipl skleroza ilerlemeyi ve süre giden nörolojik özürlülük

halinin ilerlemesini geciktirmek için endikedir.

COPAXONE

, relapsing-remitting multipl sklerozda, geçmiş iki yıl içinde geçirilmiş ve tam ya

da kısmi düzelmenin izlendiği en az iki nörolojik disfonksiyon atağıyla karakterize ambulatuvar

hastalarda (örn. yardımsız yürüyebilen hastalar) klinik atakların sıklığını ve şiddetini azaltmak

için endikedir.

COPAXONE

primer ve sekonder progresif MS’te endike değildir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama

sıklığı

ve

süresi:

Yetişkinlerde

önerilen

doz,

günde

defa

glatiramer asetat ihtiva eden COPAXONE

’un subkutan enjeksiyonudur.

Hastaların ne kadar süre ile tedavi edilmesi gerektiği şu an için bilinmemektedir.

Uzun süreli tedavi hakkındaki karar, tedaviyi yürüten doktor tarafından izlenen hastaya bağlı

olarak alınmalıdır.

Uygulama şekli:

COPAXONE

subkutan yolla enjekte edilmelidir.

Hastalar kendi kendine enjeksiyon teknikleri üzerinde eğitilmeli ve ilk kendi kendine enjeksiyon

esnasında ve sonrasındaki 30 dakika için sağlık personeli tarafından denetlenmelidirler.

Enjeksiyon için her gün farklı bir bölge seçilmelidir. Böylece enjeksiyon uygulanan bölgede

herhangi bir iritasyon veya ağrı oluşma ihtimali azaltılacaktır. Enjeksiyon bölgeleri; karın,

kollar, kalçalar ve uyluktur.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

COPAXONE

özel olarak renal fonksiyon yetersizliği olan

hastalarda çalışılmamıştır (Bkz. Bölüm 4.4.).

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda ya da ergenlerde prospektif, randomize, kontrollü klinik

çalışma

ya da farmakokinetik çalışma

yürütülmemiştir. Ancak

yayımlanan sınırlı sayıdaki

veriler, deri altı yoluyla her gün 20 mg COPAXONE

almakta olan 12 ila 18 yaş arasındaki

ergenlerdeki güvenlik profilinin yetişkinlerde görülen ile benzer olduğunu ileri sürmektedir.

COPAXONE

’un 12 yaşın atındaki çocuklarda kullanımına yönelik herhangi bir tavsiyede

bulunmak

için

yeterli

bilgi

mevcut

değildir.

nedenle

COPAXONE

hasta

popülasyonunda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

COPAXONE

özel olarak yaşlılarda çalışılmamıştır.

4.3.

Kontrendikasyonlar

COPAXONE

glatiramer

asetat

veya

mannitole

karşı

aşırı

duyarlılığı

olan

hastalarda

kontrendikedir.

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

COPAXONE

’un tek tavsiye edilen uygulama yolu subkutandır. İntravenöz veya intramüsküler

yollardan uygulanmamalıdır.

COPAXONE

tedavisi başlangıcında hastalar, bir nörolog veya MS tedavisinde deneyimli bir

doktorun gözetiminde olmalıdırlar.

Tedaviyi

yapan

doktor,

COPAXONE

enjeksiyonunun

ardından

kaç

dakika

içinde

vazodilatasyon (kızarma), göğüs ağrısı, dispne, palpitasyon veya taşikardi gibi reaksiyonlardan

en az birinin görülebileceği konusunda hastayı uyarmalıdır. Bu semptomların çoğu kısa sürelidir

ve bu durum herhangi bir hasar bırakmadan kendiliğinden geçer. Şiddetli bir advers etki

görüldüğünde hasta hemen COPAXONE

tedavisini kesmeli ve kendi doktoru veya herhangi bir

doktorla irtibata geçmelidir. Doktorun değerlendirmesine göre semptomatik tedavi uygulanır.

Bu tür reaksiyonlar için özel risk taşıyan hasta gruplarının varlığı hakkında bir kanıt yoktur.

Bununla birlikte, kardiyak rahatsızlıklarla ilgili bir geçmişi olan hastalarda COPAXONE

uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Bu tür hastalar tedavi boyunca düzenli olarak gözlenmelidir.

Konvülsiyonlar ve/veya anafilaktik veya alerjik reaksiyonlar oldukça az bildirilmiştir.

Ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları (bronkospazm, anafilaksi, ürtiker) nadiren görülür. Eğer

reaksiyonlar şiddetliyse, uygun tedavi uygulanmalı ve COPAXONE

kullanımı kesilmelidir.

Glatiramer asetat-reaktif antikorlar, COPAXONE

ile günlük kronik tedavi gören hastaların

serumlarında

tespit

edilmiştir.

Antikorların

yüksek

seviyeleri,

tedavinin

ortalama

3-4.

aylarında tespit edilmiş olup, bu süreden sonra zamanla azalarak temel değerin biraz üstünde

sabitlenmiştir.

Bu zamana kadar elde edilen sonuçlar, glatiramer asetat-reaktif antikorların nötralize edici

olmadığını ve oluşumlarının COPAXONE

’un klinik etkinliğini etkilemediğini göstermektedir.

Böbrek

yetersizliği

olan

hastalarda,

COPAXONE

tedavisi

sırasında

böbrek

fonksiyonları

gözlem altında tutulmalıdır. Hastalarda immün komplekslerin glomerüllerde biriktiğine dair

bilgi yoktur ancak bu olasılık da gözardı edilmemelidir.

4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

COPAXONE

ile diğer ilaçlar arasındaki etkileşim tam olarak değerlendirilmemiştir.

İnterferon beta etkileşimi ile ilgili veri yoktur.

Mevcut klinik çalışmalar ve pazarlama sonrası deneyimden edinilen bilgiler, 28 güne kadar eş

zamanlı kortikosteroid kullanımı dahil, MS hastalarında yaygın olarak kullanılan tedaviler ile

COPAXONE

arasında anlamlı etkileşimlerin olmadığını göstermektedir.

İn-vitro

çalışmalar kandaki glatiramer asetatın yüksek oranda plazma proteinlerine bağlandığını

göstermektedir. Ancak glatiramer asetat fenitoin veya karbamazepini plazma proteinlerinden

ayırmamakta,

fenitoin

veya

karbamazepin

tarafından

plazma

proteinlerinden

ayrılmamaktadır.

Teorik

olarak

COPAXONE

proteine

bağlanan

maddelerin

dağılımını

etkileme potansiyeline sahip olduğundan, bu tür ilaçlar ile beraber kullanıldığında hastaların

dikkatlice gözlenmesi gerekir.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Gebe kadınlara yönelik mevcut verilerde COPAXONE

tedavisi ile herhangi bir malformatif

veya fetal/neonatal toksisite olduğuna gösteren bir bulgu yoktur.

Bugüne kadar herhangi önemli bir epidemiyolojik veri elde edilmemiştir. İlacın kullanımına

karar verirken anne ve çocuk üzerindeki olası riski ve yararı dikkate alınmalıdır.

Gebelik dönemi

Sınırlı

sayıda

gebelikte

maruz

kalma

olgularına

ilişkin

veriler,

COPAXONE

’un

gebelik

üzerinde

fetusun/yeni

doğan

çocuğun

sağlığı

üzerinde

advers

etkileri

olduğunu

göstermemektedir. Bugüne kadar herhangi önemli bir epidemiyolojik veri elde edilmemiştir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da

doğum

sonrası

gelişim

ilgili

olarak

doğrudan

dolaylı

zararlı

etkiler

olduğunu

göstermemektedir (Bkz. Bölüm 5.3).

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Laktasyon dönemi

Glatiramer asetatın, metabolitlerinin veya antikorlarının insan sütüne geçme derecesiyle ilgili

veri mevcut değildir. Emziren annelere COPAXONE

uygulanırken önlem alınmalı ve ilacın

anne ve çocuk üzerindeki relatif riski ve yararı dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği/Ferilite

Hayvanlar

üzerinde

yapılan

çalışmalar

üreme

toksisitesinin

bulunmadığını

göstermiştir.

İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

COPAXONE

araç

makine

kullanmaya

etkisi

üzerine

herhangi

çalışma

gerçekleştirilmemiştir.

4.8.

İstenmeyen etkiler

Tüm klinik çalışmalarda, en sık görülen yan etki enjeksiyon bölgesindeki reaksiyonlardır ve bu

durum COPAXONE

kullanan hastaların çoğu tarafından bildirilmiştir. Kontrollü çalışmalarda,

bu reaksiyonları en az bir kez bildiren hastaların oranı, COPAXONE

ile tedavide (%70)

plasebo ile enjeksiyona (%37) kıyasla daha fazladır. Enjeksiyon bölgesinde en sık görülen

reaksiyonlar; eritem, ağrı, kütle oluşumu, şiddetli kaşıntı, ödem, enflamasyon ve aşırı duyarlılık,

seyrek meydana gelen lipoatropi ve cilt nekrozudur.

COPAXONE

kullanan hastalarda, enjeksiyon sonrası birkaç dakika içinde vazodilatasyon,

göğüs ağrısı, dispne, palpitasyon veya taşikardi semptomlarının en az biri veya daha fazlası

görülebilir.

semptomlar,

enjeksiyon

sonrası

reaksiyonlar

olarak

tanımlanır.

enjeksiyon

sonrası

reaksiyonların

biri,

COPAXONE

kullanan

hastalar

plasebo

kullanan hastalar karşılaştırıldığında, COPAXONE

kullananların %31’i, plasebo kullananların

ise %13’ü tarafından bildirilmiştir.

COPAXONE

ile tedavi edilen hastalarda, plasebo alanlara kıyasla daha sık görülen tüm advers

reaksiyonlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu veriler, 36 aya kadar COPAXONE

ile tedavi

edilen toplam 512 hasta ve plasebo ile tedavi edilen 509 hastayla sürdürülen dört merkezi, çift

kör, plasebo kontrollü klinik çalışmalardan elde edilmiştir. Tekrarlayan ataklar ile seyreden MS

(RRMS)’te yapılan üç çalışmaya, 35 ay kadar COPAXONE

ile tedavi edilen 269 hasta ve

plasebo ile tedavi edilen 271 hasta dahil edilmiştir. Birinci klinik epizodu yaşayan ve klinik

olarak kesin MS geliştirmeye ilişkin yüksek risk taşıdığı belirlenen hastalarda yapılan dördüncü

çalışmaya, 36 aya kadar COPAXONE

ile tedavi edilen 243 hasta ve plasebo ile tedavi edilen

238 hasta dahil edilmiştir.

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek

(≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin

edilemiyor).

Sistem Organ Sınıfı

(SOS)

Çok Yaygın

(≥1/10)

Yaygın

(≥ 1/100 ila < 1/10)

Yaygın Olmayan

(≥ 1/1.000 ila < 1/100)

Enfeksiyonlar ve

Enfestasyonlar

Enfeksiyon,

Grip

Bronşit, Enterogastritit,

Herpes Simplex, Otitis

Media, Rinit, Dişte

abse,Vajinal

Kandidiyazis*

Abse, Selülit, Furonkül,

Herpes zoster, Pyelonefrit

(Kist ve polipler de dahil

olmak üzere) iyi huylu

ve kötü huylu

neoplazmalar

Ciltte benign neoplazm,

Neoplazm

Cilt Kanseri

Kan ve lenf sistemi

hastalıkları

Lenfadenopati*

Lökositoz, Lökopeni,

Splenomegali,

Trombositopeni, Anormal

lenfosit morfolojisi

Bağışıklık sistemi

hastalıkları

Hipersensitivite

Endokrin hastalıkları

Guatr, Hipertirodizm

Metabolizma ve

beslenme hastalıkları

Anoreksi, Kilo Alımı*

Alkol İntoleransı, Gut,

Hiperlipidemi, Kanda

sodyum artışı, Serum

ferritin azalması

Psikiyatrik hastalıklar

Anksiyete*,

Depresyon

Sinirlilik*

Anormal Rüyalar,

Konfüzyonal Durum,

Öfori, Halüsinasyon,

Düşmanca Davranış,

Mani, Kişilik Bozukluğu,

İntihar Girişimi

Sinir sistemi hastalıkları

Baş Ağrısı,

Disgözi, Hipertoni,

Migren, Konuşma

Bozukluğu, Senkop,

Tremor*

Karpal tünel sendromu,

Kognitif bozukluk,

Konvülziyon, Disgrafi,

Disleksi, Distoni, Motor

Disfonksiyonu,

Myoklonus, Nevrit,

Neromüsküler blokaj,

Nistagmus, Felç, Peroneal

Sinir Palsi, Stupor, Görme

Alanı Defekti

Göz hastalıkları

Diplopi, Göz

Bozukluğu*

Katarakt, Korneal Lezyon,

Göz kuruluğu, Gözde

Hemoraji, Göz Kapağı

Ptosisi, Midryazis, Optik

Atrofi

Kulak ve iç kulak

hastalıkları

Kulak hastalıkları

Kardiyak hastalıkları

Palpitasyonlar*,

Taşikardi*

Ekstrasistoller, Sinüs

bradikardisi, Proksismal

taşikardi

Vasküler hastalıkları

Vazodilatasyon*

Varikoz Ven

Solunum, göğüs

bozuklukları ve

mediastinal hastalıkları

Dispne*

Öksürük, Mevsimsel

Rinit

Apne, Yutma güçlüğü,

Epistaksis,

Hiperventilasyon,

Laringospazm, Akciğer

Bozukluğu

Gastrointestinal

hastalıkları

Bulantı*

Anorektal Bozukluk,

Konstipasyon, Diş

Çürüğü, Dispepsi,

Disfaji, Fekal

İnkontinens, Kusma*

Kolit, Kronik polip,

Enterokolit, Erüktasyon,

Özofagus Ülseri,

Peridontit, Rektal

Hemoraji, Tükürük

Bezinde Büyüme

Hepato-bilier hastalıkları

Karaciğer fonksiyon

testlerinde anormallik

Kolelityazis,

Hepatomegali

Deri ve deri altı doku

hastalıkları

Döküntü*

Ekimoz, Hiperhidroz,

Kaşıntı, Cilt

Bozukluğu*, Ürtiker

Anjiyoödem, Kontakt

Dermatit, Eritema

Nodosum, Cilt Nodülü

Kas-iskelet bozukluklar,

bağ doku ve kemik

hastalıkları

Artralji, Sırt

Ağrısı*

Boyun Ağrısı

Artrit, Bursit, Yan Ağrısı,

Kas atropisi, Osteoartrit

Böbrek ve idrar yolu

hastalıkları

İdrar Tutamama,

Pollaküri, Üriner

Retansiyon

Hematüri, Böbrektaşı,

Üriner Kanal Bozukluğu,

İdrar Anormalliği

Üreme ve meme

hastalıkları

Düşük

Konjenital ve

kalıtımsal/genetik

hastalıkları

Memede dolgunluk,

Erektil Disfonksiyon,

Pelvik Prolapse, Priapizm,

Prostat Bozukluğu, Smear

Serviks Anormalliği,

Testis Bozukluğu, Vajinal

Hemoraji, Vulvovajinal

Bozukluk

Genel bozukluklar ve

uygulama bölgesine

ilişkin hastalıkları

Asteni, Göğüs

Ağrısı*,

Enjeksiyon Yeri

Reaksiyonları*§,

Ağrı*

Üşüme*, Yüzde

Ödem*, Enjeksiyon

yeri atrofisi

, Lokal

Reaksiyon*, Periferik

Ödem*, Ödem, Pireksi

Kist, Hangover,

Hipotermi, Enjeksiyon

sonrası erken reaksiyon,

İnflamasyon, Enjeksiyon

yeri nekrozu, Mukoz

Membran Bozukluğu

Yaralanma, zehirlenme

Cerrahi ve tıbbi

prosedürler

Aşılama Sonrası

Sendromu

*

COPAXONE

tedavi grubundaki hastalarda plasebo grubuna kıyasla % 2’den daha fazla

oranda görülmüştür.

‘Enjeksiyon yeri reaksiyonları’ terimi (farklı çeşitler), tabloda ayrı şekilde verilmiş olan

enjeksiyon yeri atrofisi ve enjeksiyon yeri nekrozu dışında enjeksiyon yerinde gerçekleşen

tüm advers olayları içermektedir.

Enjeksiyon yerinde lokalize lipoatrofi ile ilgili olan terimleri içermektedir.

Yukarıda belirtilen dördüncü çalışmada, plasebo kontrollü çalışmadan sonra açık etiketli tedavi

aşaması yürütülmüştür (Bkz. Bölüm 5.1.). 5 yıla kadar süren açık etiketli takip döneminde

COPAXONE

’un bilinen risk profilinde bir değişiklik gözlenmemiştir.

Pazarlama Sonrası Deneyim

COPAXONE

’un

onay

sonrası

kullanımı

sırasında,

pazara

sunulduğundan

yana

COPAXONE

mg/ml

tedavi

edilen

hastalarda

bildirilen

yukarıda

belirtilmeyen

aşağıdaki yan etkiler tanımlanmıştır. Bu reaksiyonlar büyüklüğü bilinmeyen bir popülasyonda

gönüllü olarak bildirildiğinden sıklığın güvenilir şekilde tahmin edilmesi veya ilaç maruziyeti ile

bir nedensellik ilişkisi göstermesi her zaman mümkün değildir.

Tüm Vücut: sepsis; SLE sendromu; hidrosefali; karında büyüme; alerjik reaksiyon; anaflaktoid

reaksiyon

Kardiyovasküler Sistem: tromboz; periferik vasküler hastalık; perikardiyal efüzyon; miyokard

enfarktüsü; derin tromboflebit; koroner oklüzyon; konjestif kalp yetmezliği; kardiyomiyopati;

kardiyomegali; aritmi; anjina pektoris

Sindirim

Sistemi:

ödemi;

mide

ülseri;

hemoraji;

karaciğer

fonksiyonunda

anormallik;

karaciğer hasarı; hepatit; eruktasyon; karaciğer sirozu; kolelitiyazis

Kan ve Lenf Sistemi: trombositopeni, lenfoma benzeri reaksiyon, akut lösemi

Metabolizma ve beslenme hastalıkları: hiperkolesterolemi

Kas-iskelet Sistemi: romatoid artrit; yaygın spazm

Sinir Sistemi: myelit; menenjit; Merkezi Sinir Sistemi neoplazması; serebrovasküler olay; beyin

ödemi; anormal rüyalar; afazi; konvülsiyon; nevralji

Solunum Sistemi: pulmoner emboli; plevral efüzyon; akciğer kanseri

Özel Duyular: glokom, körlük

Ürogenital Sistem: ürogenital neoplazma; idrar anomalisi; over karsinoması; nefrozis; böbrek

yetmezliği; meme kanseri; mesane kanseri; sık idrara çıkma

Şüpheli Advers Reaksiyonların Raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yarar/risk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

COPAXONE

ile doz aşımı (80 mg/gün'e kadar) konusunda bir kaç vaka bildirilmiştir. Bu

vakalar yukarıda belirtilenler dışında herhangi bir istenmeyen etkiyle bağlantılı değildir (Bkz.

Bölüm 4.8.).

80 mg/gün dozun üstündeki dozlarla ilgili klinik çalışmalar yapılmamıştır.

Klinik çalışmalarda, 24 aya kadar, 30 mg/gün’e kadar olan günlük dozlar, yukarıda belirtilen

yan etkilerin dışında bir etki göstermemiştir. (Bkz. Bölüm 4.8.)

Doz aşımı durumunda hastalar sıkı takibe alınmalı ve uygun semptomatik ve destekleyici

tedaviler uygulanmalıdır.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antineoplastik ve immünomodülatör ajanlar

ATC kodu: L03AX13

Glatiramer asetat’ın MS hastalarında nasıl etki gösterdiği tam olarak açıklanamamıştır. Ancak

MS’in patogenezinden sorumlu olan immün prosesleri değiştirerek etki ettiği düşünülmektedir.

Bu hipotez, miyelin içeren merkezi sinir sisteminden elde edilen materyale karşı immünize

edilmiş ve MS için model olarak sık kullanılan hayvanlar üzerinde yapılan deneysel alerjik

ensefalomiyelitis’in (EAE) patogenezi ile ilgili çalışmalarla doğrulanmıştır. MS’li hastalar ve

hayvanlarda yapılan çalışmalar, glatiramer asetatın, periferde glatiramer asetata özel supresör T-

hücrelerini etkileyip aktif duruma geçirdiğini öne sürmektedir.

RRMS:

Toplam 269 hasta, üç kontrollü çalışmada COPAXONE

ile tedavi görmüşlerdir. Bunlardan ilki

50 hastanın (iki yıllık sürede en az iki nörolojik atak geçirmiş ve o zamanki kabul edilebilir

standart kriterlerle iyileşip nükseden tanısı almış hastalar – 25 kişi COPAXONE

, 25 kişi

Plasebo) katıldığı 2 yıllık bir çalışmadır. İkinci çalışmada aynı dahil olma kriteri uygulanmış ve

35 ay süresince 251 hasta (125 kişi COPAXONE

, 126 kişi Plasebo) dahil edilmiştir. Üçüncü

çalışma 239 hastanın (119 kişi COPAXONE

, 120 kişi Plasebo) dahil edildiği 9 aylık bir

çalışma olup, ilk ve ikinci çalışmadaki dahil olma kriterlerine benzer kriterlerin uygulandığı ve

hastaların görüntüleme MR'ında en az bir ilerleyen gadolinyum lezyona sahip olmasına ilişkin

ilave bir kriter bulunmaktadır.

COPAXONE

kullanan MS hastaları plasebo alanlar ile karşılaştırıldığında nükslerin sayısında

anlamlı bir azalma görülmüştür.

En büyük kontrollü çalışmada, nükslerin oranı glatiramer asetat kullanıldığında plaseboya oranla

%32 azalarak, 1.98 den 1.34’ e gerilemiştir.

On iki yıl boyunca COPAXONE

ile tedavi gören 103 hastanın verilerine ulaşmak mümkündür.

Ayrıca COPAXONE

, tekrarlayan ataklı MS’ in MRI paremetrelerinde plaseboya kıyasla daha

yararlı etkiler göstermiştir.

Ancak

COPAXONE

’un

tekrarlayan

ataklı

hastalarında

yetenek

kaybının

ilerlemesi

üzerinde yararlı bir etkisi olmamıştır.

COPAXONE

tedavisinin nüksün süresi ve şiddeti üzerine bir etkisi olduğuna dair bir delil

yoktur.

COPAXONE

’un primer ve sekonder progresif hastalığı olan MS hastalarında kullanımıyla

ilgili henüz bir bilgi yoktur.

MS’i düşündüren tek klinik vaka:

481 hastanın (243 kişi COPAXONE

, 238 kişi plasebo) bulunduğu plasebo kontrollü bir

çalışma, iyi tanımlanmış, tek merkezli nörolojik manifestasyona sahip ve MS'i yüksek olasılıkla

düşündüren MR özellikleri (T2-ağırlıklı MR’da 6 mm çapın üzerinde en az iki serebral lezyon)

olan hastalarda gerçekleştirilmiştir. Belirti ve semptomları MS dışında başka bir hastalığı

gösteren hasta, hariç tutulmak zorundadır. Plasebo kontrollü periyodun ardından açık etiketli

tedavi yürütülmüştür: MS semptomları gösteren ya da üç yıl boyunca asemptomatik olan

(hangisi daha önceyse) hastalar, toplam maksimal tedavi süresi 5 yılı geçmeyecek şekilde ilave

iki yıllık periyotlu açık etiketli etkin ilaç tedavisine aktarılmıştır. Başlangıçta COPAXONE

’a

randomize edilen 243 hastadan 198’i, açık etiketli fazda COPAXONE

tedavisine devam

etmiştir.

Başlangıçta

plaseboya

randomize

edilen

hastadan

211’i,

açık

etiketli

fazda

COPAXONE

tedavisine geçmiştir.

Üç

yıla

kadar

süren

plasebo

kontrollü

dönemde,

Poser

kriterlerine

göre

COPAXONE

istatistiksel açıdan önemli ve klinik açıdan anlamlı bir şekilde ilk klinik vakadan klinik olarak

kesin multipl skleroza (CDMS) kadar ilerlemeyi geciktirmiş olup, bu durum %45'lik bir risk

azaltmasına karşılık gelir (Risk Oranı = 0.55; %95 CI [0.40; 0.77], p-değeri=0.0005). CDMS’e

geçen hastaların yüzdesi plasebo grubu için %43 ve COPAXONE

grubu için %25’tir.

COPAXONE

tedavisinin plasebo ile karşılaştırıldığındaki faydalı etkisi, yeni T

lezyonlarının

sayısı ve T

lezyon volümü olmak üzere iki sekonder MR dönüm noktasında da gösterilmiştir.

İkinci atak geliştirmeye ilişkin yüksek riskte olan popülasyonu belirlemek için çeşitli taban

çizgisi özellikleri gösteren hastalarda post-hoc alt grup analizleri yapılmıştır. Gd gelişimli en az

bir T

lezyonu olan ve 9 ya da daha fazla T

lezyonu olan MR taban çizgili denekler için,

CDMS’e geçiş 2.4 yılda plasebo deneklerinin %50'sinde kesinken bu durum, COPAXONE

deneklerinin %28'inde kesindi. Taban çizgisinde 9 veya daha fazla T2 lezyona sahip denekler

için CDMS’e geçiş 2.4 yılda plasebo deneklerinin %45'inde kesinken bu durum, COPAXONE

deneklerinin %26'sında kesindi. Ancak, çalışma temel olarak ikinci vakaya geçiş süresini

değerlendirmek üzere tasarlandığından erken COPAXONE

tedavisinin hastalığın uzun süreli

evrimi üzerindeki etkisi bu yüksek riskli alt gruplarda bile bilinmemektedir. Her durumda,

tedavi yalnızca yüksek riskli olarak sınıflandırılan hastalarda düşünülmelidir.

Plasebo kontrollü fazda gösterilen etki, 5 yıla kadar süren uzun süreli takip periyodunda da

devam

etmiştir.

İlk

klinik

vakadan

CDMS'e

kadar

ilerleme

süresi,

gecikmiş

tedavi

karşılaştırıldığında

erken

COPAXONE

tedavisi

uzamıştır;

geç

tedavi

karşılaştırıldığında erken tedavide %41'lik bir risk azaltımını yansıtır (Risk Oranı = 0.59; %95

CI [0.44; 0.80], p-değeri=0.0005). Gecikmiş Başlangıç grubunda olan ve ilerleme gösteren

deneklerin oranı (%49.6), Erken Başlangıç grubundakilerin oranı (%32.9) ile karşılaştırıldığında

daha yüksekti.

Gd gelişimli yeni T

lezyonlarda (%54 oranında azalmış; p<0.0001), yeni T

lezyonlarda (%42

oranında

azalmış;

p<0.0001)

yeni

hipointens

lezyonlarda

(%52

oranında

azalmış;

p<0.0001)

tüm

çalışma

süresi

boyunca

yıllık

lezyon

sayısında,

gecikmiş

tedavi

karşılaştırıldığında zaman açısından erken tedavi lehine tutarlı bir etki gözlenmiştir. Tüm

çalışma süresi boyunca ölçülen Gd gelişimli yeni T

lezyonların toplam sayısı (%46 oranında

azalmış; p=0.001), Gd gelişimli yeni T

lezyon volümü (-0.06 ml’lik ortalama fark; p<0.001) ve

yeni T

hipointens lezyonlarının toplam sayısı (%46 oranında azalmış; p<0.001) açısından

gecikmiş

tedavi

karşılaştırıldığında

erken

tedavi

lehine

azalmalara

ilişkin

etki

gözlenmiştir.

5 yıllık olarak hipointens T1 lezyon volümü veya beyin atrofisi için Erken Başlangıç veya

Gecikmiş

Başlangıç

kohortları

arasında

kayda

değer

farklar

gözlenmemiştir.

Ancak,

gözlemlenen değerde beyin atrofisi analizi (tedavi maruz kalmasına göre ayarlanmış) GA ile

erken tedavi lehine bir azalma göstermiştir (beyin hacmindeki yüzde değişiklik ortalama farkı

%0.28’di; p=0.0209).

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Hastalar üzerinde farmakokinetik çalışmalar yapılmamıştır. In vitro ve sağlıklı gönüllülerden

elde edilen sınırlı veriler, glatiramer asetatın deri altına uygulanmasıyla, etkin maddenin kolayca

absorbe

olduğunu

dozun

büyük

bölümünün

hızlıca

deri

altı

dokularında

daha

küçük

parçacıklara ayrıştığını göstermektedir.

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Farmakolojik

güvenilirlik,

tekrarlı

toksisitesi,

üreme

toksisitesi,

genotoksisite

veya

karsinojenite

çalışmalarına

dayanan

klinik

öncesi

veriler,

COPAXONE

’un

insanlar

için

yukarıda açıklananlardan farklı özel bir risk taşımadığını göstermektedir. İnsanlar üzerindeki

farmakokinetik verilerin eksikliğine bağlı olarak, hayvanlar ve insanlar arasındaki maruz kalma

sınırı saptanamamıştır.

En az 6 ay boyunca COPAXONE

ile tedavi edilen sıçan ve maymunların az bir kısmında

böbrek glomerüllerinde immün kompleks birikmesi bildirilmiştir. 2 yıl boyunca sıçanlarda

yapılan bir çalışmada böbrek glomerüllerinde immün kompleks birikimi bildirilmemiştir.

COPAXONE

’un hassas hayvanlara (kobaylar veya fareler) uygulanmasının ardından anafilaksi

bildirilmiştir. Bu durumun insanlar için de geçerli olup olmadığı bilinmemektedir.

Hayvanlarda,

tekrar

edilen

COPAXONE

uygulamasının

ardından

enjeksiyon

bölgesinde

toksisite oluşumu yaygındır.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol

Enjeksiyonluk su

6.2.

Geçimsizlikler

Geçimsizlik çalışmaları bulunmamasına rağmen yine de COPAXONE

başka bir ürün ile

karıştırılmamalıdır.

6.3.

Raf ömrü

Raf ömrü 24 aydır.

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

Kullanıma hazır dolu enjektörleri ışıktan korumak için karton kutunun içinde saklayınız.

COPAXONE

20 mg/ml kullanıma hazır dolu enjektörler, buzdolabında 2

C - 8

C arasında

muhafaza edilmelidir. Eğer buzdolabında saklanamıyorsa 25

C’nin altındaki oda sıcaklığında 1

aya kadar muhafaza edilebilir. Bu bir ayın sonunda COPAXONE

20 mg/ml kullanıma hazır

dolu enjektörler kullanılmamışsa ve halen orijinal ambalajındaysa tekrar buzdolabında (2 - 8

saklanmaya devam edilmelidir.

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

COPAXONE

çözeltisi kullanıma hazır dolu enjektör içinde bulunmaktadır.

Her karton kutu içinde 28 kullanıma hazır dolu enjektör bulunmaktadır.

Enjektör içindeki çözeltinin miktarı 1.0 ml’dir.

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Sadece tek kullanım içindir.

Kullanılmayan veya kullanılmış materyaller atılmalıdır.

Enjektör içinde küçük hava kabarcıkları olabilir. Uygulanacak ilaç miktarında kayba neden

olmamak

için,

kabarcıkların

enjeksiyon

öncesi

kullanıma

hazır

dolu

enjektörden

uzaklaştırılmasına çalışılmamalıdır.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Teva İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad.

Buyaka 2 Sitesi No:8 C-Blok Kat:3

Ümraniye / İstanbul

: (0216) 656 67 00

Faks

: (0216) 290 27 52

8.

RUHSAT NUMARASI(LARI)

120/61

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi:

27.11.2006

Ruhsat yenileme tarihi:

04.04.2014

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

30-10-2018

FDA takes action to stop the use of lead acetate in hair dyes

FDA takes action to stop the use of lead acetate in hair dyes

FDA takes action to stop the use of lead acetate in hair dyes. FDA will no longer allow lead acetate to be used in certain hair coloring products based on data that demonstrate that there is no longer a reasonable certainty of no harm from the use of this color additive.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-3-2018

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that it will be conducting a safety review of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat uterine fibroids in women. Health Canada's review is a result of Canadian and European reports of serious adverse events affecting the liver.

Health Canada

18-12-2018


Orphan designation: H-Phe-Ser-Arg-Tyr-Ala-Arg-OH acetate (Alirinetide), Treatment of amyotrophic lateral sclerosis, 30/05/2016, Positive

Orphan designation: H-Phe-Ser-Arg-Tyr-Ala-Arg-OH acetate (Alirinetide), Treatment of amyotrophic lateral sclerosis, 30/05/2016, Positive

Orphan designation: H-Phe-Ser-Arg-Tyr-Ala-Arg-OH acetate (Alirinetide), Treatment of amyotrophic lateral sclerosis, 30/05/2016, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-12-2018

EU/3/16/1662 (QRC Ireland)

EU/3/16/1662 (QRC Ireland)

EU/3/16/1662 (Active substance: H-Phe-Ser-Arg-Tyr-Ala-Arg-OH acetate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)8626 of Mon, 10 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/011/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

Osurnia (Elanco GmbH)

Osurnia (Elanco GmbH)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7842 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/003753/T/0010

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2086 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/18/2086 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/18/2086 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl]acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7795 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/106/18

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

EU/3/03/133 (Shire Orphan Therapies GmbH)

EU/3/03/133 (Shire Orphan Therapies GmbH)

EU/3/03/133 (Active substance: Icatibant acetate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6432 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/054/02/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Gedeon Richter Plc.)

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Gedeon Richter Plc.)

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Active substance: Ulipristal Acetate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5779 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/5017

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (Active substance: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-cystinyl)-L-lysinamide, disulfide, acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5730 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/099/18

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Cetrotide (Merck Europe B.V.)

Cetrotide (Merck Europe B.V.)

Cetrotide (Active substance: Cetrorelix (as acetate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5373 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/233/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl]acetate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3797 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/244/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/13/1114 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/13/1114 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/13/1114 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl] acetate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3798 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/166/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3406 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

EU/3/11/945 (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/11/945 (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/11/945 (Active substance: Ornithine phenylacetate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2355 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/105/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety