CONTRATHION

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CONTRATHION % 2 10 FLAKON + COZUCU
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CONTRATHION % 2 10 FLAKON + COZUCU
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • pralidoksim

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699839790019
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

CONTRATHION%2Flakon

Damariçine,kasiçine,ciltaltınayadaağızyoluylauygulanır.

Steril-Apirojen

 Etkinmadde:Herbirflakon(10mL)200mgPralidoksim’eeşdeğer322,50mgPralidoksim

metilsülfatiçerir.

 Yardımcımaddeler:Sodyumklorür,enjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçetelendirilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.CONTRATHIONnedirveneiçinkullanılır?

2.CONTRATHION´ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CONTRATHIONnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.CONTRATHION’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.CONTRATHIONnedirveneiçinkullanılır?

CONTRATHION,liyofilize(dondurulmuş-kurutulmuş)tozhaldepralidoksimmetilsülfatiçeren

flakoniçerisineizotoniksodyumklorürçözeltisi(tuzlusu)eklenmesiilehazırlananenjeksiyonluk

çözeltidir.Etkinmaddesipralidoksim,organofosforlupestisitler(tarımveböcekilaçları)ile

meydanagelenzehirlenmelerekarşıkullanılanbirpanzehirdir.Herambalajdatoziçeren10adet

flakonveçözücüiçeren10adetampulbulunur.CONTRATHIONaşağıdakidurumlarda

kullanılmaktadır:

Antikolinesterazaktiviteyesahiporganofosforluinsektisit(böcekilacı)zehirlenmelerinin

tedavisinde

Kimyasalbileşiklerilezehirlenmelerintedavisinde

2.CONTRATHION’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

CONTRATHION’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

CONTRATHION’unetkinmaddesi“pralidoksim”eyadayardımcımaddelerdenherhangi

birinekarşıaşırıduyarlılığınızvarsabuilacıkullanmayınız.

CONTRATHION’uaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer:

Gebelikveyaemzirmedönemindeiseniz,

Myasteniagravishastalığınız(birtürkasgüçsüzlüğühastalığı)varsa,

BöbrekhastalığınızvarsaCONTRATHION´udikkatlikullanınız.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

CONTRATHION’unyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayöntemiaçısındanyiyecekveiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

CONTRATHIONgerekliolmadıkça(potansiyelfaydanınrisklerdenfazlaolduğudüşünülmedikçe)

gebelikdönemindekullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EmzirmenindurdurulupdurdurulmayacağınayadaCONTRATHIONtedavisinindurdurulup

durdurulmayacağına/tedavidenkaçınılıpkaçınılmayacağınailişkinkararverilirken,emzirmenin

çocukaçısındanfaydasıveCONTRATHIONtedavisininemzirenanneaçısındanfaydasıdikkate

alınmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

CONTRATHION’unaraçvemakinekullanımıüzerindekietkilerinedairyeterliveribulunmamakla

birlikte,builacınkullanımıilegörmebozukluklarıolabileceğikonusundahastalaruyarılmalıdır.

CONTRATHION’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünher200mgdozundayaklaşık35,38mgsodyumihtivaeder.Budurum,kontrollü

sodyumdiyetindeolanhastalariçingözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Atropinilepralidoksimberaberuygulandığında,atropinizasyonbelirtileri(albasması,gözbebeği

genişlemesi,kalpatımınınhızlanması,ağızveburundakuruluk)tekbaşınaatropinuygulanmasına

göredahaerkenortayaçıkabilir.Budurumözellikleyüksekdozdaatropinuygulanmışve

pralidoksimuygulamasıgecikmişhastalardagözlenebilir.

Pralidoksimuygulamasıiledoğrudanbağlantısıolmamaklaberaberorganofosforluzehirlenmelerde

yapılacaktedavilerdemorfin,teofilin,aminofilin,süksinilkolin,rezerpin,fenotiyazingrubugüçlü

yatıştırıcılarınkullanımındankaçınılmalıdır.Barbitüratlarınetkisi,antikolinesterazlartarafından

arttırıldığındannöbetlerintedavisindebarbitüratlarçokdikkatlikullanılmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.CONTRATHIONnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.

Yetişkinlerdekullanım:

Damariçi(sulandırılmadan1mL/dakikahızlayavaşenjeksiyonlaveyaçözeltiyiizotonik

glikozveyaizotoniksodyumklorürçözeltilerindeseyrelterekinfüzyonla),kasiçiyadaderi

altından:

-Đlkenjeksiyonda200–400mgolangenelpralidoksimdozu,eldeedilenetkiyegöre2g´a

kadararttırılabilir.

-Gerekligörüldüğüsürece400mg/saat´ekadardozlaruygulanmayadevamedilmelidir.

Ağızdan:5saattebir,1-3mgpralidoksimuygulanır.

Uygulamayoluvemetodu:

Acildurumlardauygulamadamariçindenyapılır.

Zehirlenmeacilbirdurumoluşturmuyorsauygulamakasiçi,derialtıveyaağızdangerçekleştirilir.

Çözelti,10mLçözücününtoziçerenflakonaeklenmesiile,kullanılacağızamanhazırlanmalıdır.

Parenteralilaçlar(damariçi,kasiçi,derialtınauygulananilaçlar)uygulanmadanöncepartiküler

maddeveyarenkdeğişikliği(fizikselgörünümdekideğişiklikler)yönündengözlekontrol

edilmelidir.Yukarıdakilerdenbirigözlenirseürünatılmalıdır.Açılmışflakondakalanilaç

kullanılmamalıveatılmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

-Đlkenjeksiyonda,genelpralidoksimdozuzehirlenmeninciddiyetinevetedaviyecevapverme

durumunabağlıolarak20–40mg/kg´dır.

-Gerekligörüldüğüsürece10mg/kg/saat´ekadardozlaruygulanmayadevamedilmelidir.

Yaşlılardakullanımı:Yaşlılardakullanımıyetişkinlerdeolduğugibidir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Pralidoksimböbreklerdenatıldığıiçinböbrekfonksiyonbozukluğuolan

hastalardadikkatlekullanılmalıdır.Böbrekyetmezliğidurumundailacınkandüzeyiartacağından

pralidoksimdozuazaltılmalıdır.

Karaciğeryetmezliği:Uygulanacakdoz,hastanındurumunagörehekimtarafındanayarlanmalıdır.

EğerCONTRATHION’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaCONTRATHIONkullandıysanız

Çokyüksekdozlardapralidoksim,organofosfatzehirlenmesinedeniylegelişensinir-kasblokajını

ağırlaştırabilir.Dozaşımıilenormalbireylerdebaşdönmesi,bulanıkgörme,çiftgörme,başağrısı,

gözmerceğininfarklıuzaklıklarauyumbozukluğu,bulantı,kalpatımınınhafifhızlanması

durumlarıolabilmektedir.Ancakzehirlenmevakalarındabuetkilerinzehirdenmiyoksailaçtanmı

kaynaklandığınıanlamakzordur.Durumagöresunisolunumvediğerdestektedavileruygulanabilir.

CONTRATHION’dankullanmanızgerekendendahafazlakullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

CONTRATHION’ukullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

Doktorunuzatlanandozunnezamanuygulanacağınakararverecektir.

Takipedendozlarailişkinolarakyeniuygulamazamanıiçindoktorunuzuntalimatlarınauymanız

önemlidir.

CONTRATHIONiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Doktorunuzunönerisidışındatedaviyisonlandırmayınız.Đlacınkullanımısırasındabirsorunla

karşılaşırsanızdoktorunuzadanışınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,CONTRATHION’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın :10hastanınenaz1´indegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek :1.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek :10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

Psikiyatrikhastalıklar

Yaygın :Huzursuzluk,sersemlik

Seyrek :Konsantrasyongüçlüğü

Çokseyrek :Şuurunaçılmasınıtakibenhemenheyecanlanmaveaşırıhareketli,neşelihareketler

Sinirsistemihastalıkları

Yaygın :Başdönmesi,başağrısı

Gözhastalıkları

Yaygın :Bulanıkgörme

Seyrek :Çiftgörme

Kalphastalıkları

Yaygın :Kalpatımhızındaartış

Seyrek :Yüksektansiyon

Solunum,göğüsbozukluklarıvemediastinalhastalıkları

Seyrek :Laringospazm(solunumyollarınındaralması)

Çokseyrek :Hiperventilasyon(aşırıvederinsolukalma),sinüstaşikardisi(kalpatımhızında

artma)

Mide-barsaksistemihastalıkları

Yaygın :Bulantı,kusma

Seyrek :Ağızkuruluğu(kserostomi)

Kas-iskeletbozukluklar,bağdokuvekemikhastalıkları

Yaygın :Kaslardagüçsüzlük(miyasteni)

Seyrek :Kasspazmı(miyokloni)

Genelbozukluklarveuygulamabölgesineilişkinhastalıklar

Seyrek :Đntramüsküleruygulamalardaenjeksiyonyerinde40ila60dakikasonrahafifveya

ortaşiddetteağrı

Çokseyrek :Aşırıduyarlılıkreaksiyonları(hassasiyet,ateş,alerjisonucuyüzveboğazdaşişme,

nefesdarlığı,kaşıntı,kızarıklıkvekurdeşengibi)

Eğeryanetkilerdenherhangibiriciddileşirse,lütfendoktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.CONTRATHION’unsaklanması

CONTRATHION’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

Kuruvekaranlıkbiryerde25°Caltındaodasıcaklığında,orijinalambalajındasaklayınız.Işıktan

koruyunuz.

Sulandırıldıktansonrahemenkullanılmalıdır.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraCONTRATHION’ukullanmayınız.

Parenteralilaçlaruygulanmadanöncepartikülermaddeveyarenkdeğişikliği(fizikselgörünümdeki

değişiklikler)yönündengözlekontroledilmelidir.Yukarıdakilerdenbirigözlenirseürünatılmalıdır.

Açılmışflakondakalanilaçkullanılmamalıveatılmalıdır.

Buürünve/veyaambalajıherhangibirbozuklukiçeriyorsakullanılmamalıdır.

RuhsatSahibi: KEYMENĐLAÇSAN.veTĐC.LTD.ŞTĐ.

ŞehitGaffarOkkanCad.No:40

Gölbaşı06830Ankara

Tel :03124853760

Faks:03124853761

e-posta:keymen@keymen.com.tr

Üretimyeri: LaboratoiresSERB

53,rueVilliersdeL´sle-Adam

75020Paris–Fransa

Bukullanmatalimatı--/--/----tarihindeonaylanmıştır.