CONTRAMAL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CONTRAMAL 100 MG 10 ML DAMLA
 • Reçete türü:
 • Yeşil
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CONTRAMAL 100 MG 10 ML DAMLA
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • tramadol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514599197
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

CONTRAMAL100mgampul

Damariçine,kasiçineveyaderialtınauygulanır.

Etkinmadde:Herbirampul100mgtramadolhidroklorüriçerir.

Yardımcımaddeler:Sodyumasetat,enjeksiyonluksu.

BuKullanmaTalimatında:

1.CONTRAMALnedirveneiçinkullanılır?

2.CONTRAMAL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CONTRAMALnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.CONTRAMAL’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.CONTRAMALnedirveneiçinkullanılır?

CONTRAMALherkutuda2ml’lik5ampuliçerir.

CONTRAMAL’inetkinmaddesitramadolsantralsinirsitemineetkiedenbirağrıkesicidir.

Omurilikvebeyindeözelsinirhücreleriüzerineetkiyerekağrıyıgiderir.

CONTRAMALortaveyaşiddetliağrılarıntedavisindekullanılır.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyaşükdozkullanmayınız.

2.CONTRAMAL’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

CONTRAMAL’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

-Eğertramadol’eveyaCONTRAMALiçindekidiğerbileşenlerdenherhangibirinealerjik

(aşırıduyarlı)iseniz;

-Alkol,uykuhapları,ağrıgidericilerveyadiğerpsikotrop(mizacıveduygularıetkileyen

ilaçlar)ilaçlarlaakutzehirlenmedurumunda;

-MAOinhibitörleri(depresyontedavisindekullanılanbazıilaçlar)alıyorsanızveya

CONTRAMALtedavisindenönceki14güniçindealdıysanız(“Diğerilaçlarilebirlikte

kullanımı”başlığınabakınız);

-Sarahastalığınızvarsa(epileptikseniz)venöbetleriniztedaviileyeterincekontrol

edilmiyorsa;

-Uyuşturucumaddekesilmesindeuyuşturucumaddeyerine.

CONTRAMAL’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

-Eğer;

-diğerağrıkesicilere(opioidler)bağımlıolduğunuzudüşünüyorsanız;

-bilinçbozukluğuileilgilirahatsızlığınızvarsa(bayılacağınızıhissediyorsanız);

-şokdurumundaiseniz(soğukterlemebununbirbelirtisiolabilir);

-kafaiçibasıncınızartmışsa(muhtemelenbirkafayaralanmasındanveyabeyin

hastalığındansonra);

-nefesalıpvermedezorlukçekiyorsanız;

-nöbetriskiartabileceğinden,epilepsiyeveyanöbetlereeğiliminizvarsa;

-karaciğerveyaböbrekhastalığınızvarsa.

Budurumlardabuilacıalmadanöncedoktorunuzadanışınız.

Önerilendozdüzeyindetramadolkullananhastalardaepileptiknöbetlerbildirilmiştir.Risk,

tramadoldozları,önerilengünlüküstsınırı(400mg)aştığındaartabilir.

CONTRAMAL’ınfizikselvepsikolojikbağımlılığayolaçabildiğinedikkatediniz.

CONTRAMALuzunsürekullanıldığında,etkisiazalabilir,bunedenledahayüksekdozlar

almakgerekebilir(toleransgelişimi).İlaçsuistimalineyatkınlığıolanveyabağımlılığıolan

hastalarda,CONTRAMALiletedavisıkıtıbbidenetimaltındaveyalnızcakısasürelerde

gerçekleştirilmelidir.

“Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.”

CONTRAMAL’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

EtkisişiddetlenebileceğiiçinCONTRAMALtedavisisırasındaalkolalmayınız.Yiyecekve

içecekileetkileşimibulunmamaktadır.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

nsandagebeliktetramadolüngüvenliliğiileilgiliçokazbilgibulunmaktadır.Bunedenle

gebeysenizCONTRAMALkullanmayınız.

Gebeliktetekrarlıkullanımyenidoğandafizikselbağımlılığaveyaçekilmebulgularınayol

açabilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EmzirmesırasındaCONTRAMALkullanımıönerilmemektedir.Tramadolufakmiktarlardasüt

ileatılır.Tekbirdozda,emzirmeyikesmekgenelliklegereklideğildir.

Araçvemakinekullanımı

CONTRAMALsersemlik,uyuşukluk,başdönmesivebulanıkgörmeyenedenolabilirve

böylecetepkilerinizibozabilir.Tepkilerinizinetkilendiğinidüşünüyorsanızarabaveyadiğer

araçlarısürmeyiniz,elektriklicihazlarıkullanmayınız,makineçalıştırmayınız.

CONTRAMAL’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

CONTRAMALherdozunda23mg’dandahaazsodyumiçerir;yaniesasında“sodyum

içermez”.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

CONTRAMAL,MAOinhibitörleri(depresyontedavisindekullanılanbazıilaçlar)ilebirarada

kullanılmamalıdır.

AşağıdakimaddeleriiçerenilaçlarıkullanıyorsanızCONTRAMAL’ınağrıyıhafifleticietkisi

azalabilirveetkisüresikısalabilir:

-karbamazepin(epilepsinöbetleriiçin);

-pentazosin,nalbufinveyabuprenorfin(ağrıkesiciler);

-ondansetron(bulantıönleyici).

DoktorunuzsizeCONTRAMALalıpalmamanızıvehangidozdaalacağınızısöyleyecektir.

Aşağıdakidurumlardayanetkiriskiartmaktadır:

-CONTRAMALkullanırken,trankilizanlar,uykuhapları,morfinvekodein(aynızamanda

öksürükkesicidir)gibidiğerağrıkesicilerivealkolalıyorsanız.Uyuşuklukveya

bayılacakmışgibihissedebilirsiniz.Bugerçekleşirsedoktorunuzasöyleyiniz.

-Bazıantidepresanlargibikonvülsiyonlara(nöbetler)nedenolabilenilaçlar

kullanıyorsanız.AynızamandaCONTRAMALkullanıyorsanızbirnöbetgeçirmeriskiniz

artabilir.DoktorunuzCONTRAMAL’ınsizeuygunolupolmadığınısöyleyecektir.

-Depresyonvebenzerihastalıklarıntedavisiiçinselektifserotoninreuptakeinhibitörleri

(sıklıklaSSRIolarakadlandırılır)veyaMAOinhibitörlerikullanıyorsanız.

CONTRAMALbuilaçlarlaetkileşimegirebilirvebilinçbulanıklığı,yerindeduramama,

ateş,terleme,kolvebacaklardaveyagözlerdekoordineolmayanhareketler,kaslarda

kontrolsüzanikasılmalarveyadiyaregibibelirtilerortayaçıkabilir.

-CONTRAMALilebirliktekumaringrubuantikoagülanları(kanıinceltmekiçin

kullanılanilaçlar),örneğinvarfarin,kullanıyorsanız.Builaçlarınkanpıhtılaşması

üzerindekietkilerietkilenebilirvekanamaoluşabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.CONTRAMALnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

CONTRAMAL’itamolarakdoktorunuzunsöylediğişekildealınız.Emindeğilseniz

doktorunuzveyaeczacınıziletekrargörüşünüz.

Doz,ağrınızınşiddetineveağrıyaduyarlılığınızagöreayarlanmalıdır.Genelolarakağrıyı

giderecekendüşükdozseçilmelidir.

Doktorunuztarafındanbaşkaşekildereçeteedilmediyseolağandozşuşekildedir:

Yetişkinlerdeve12yaşınüzerindekigençlerde:Birdefadauygulanandozun2mg/kg’ı

geçmemesiönerilir.Ağrınınşiddetinebağlıolaraketki4-8saatarasındasürer.Günde400mg

tramadol(4ampul)aşılmamalıdır.

CONTRAMAL’igerektiğindendahauzunsürekullanmamalısınız.Dahauzunsürelitedaviye

gereksinimduyuyorsanız,doktorunuzdüzenlikısaaralıklarla(gerektiğindetedaviyikeserek)

CONTRAMALkullanmayadevamedipetmemenizgerektiğinivehangidozdakullanmanız

gerektiğinikontroledecektir.

Uygulamayoluvemetodu:

IVuygulamayavaşenjeksiyonileveyainfüzyonyoluileyapılır.AmpullerIMveyaSC

uygulamayadauygundur.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:1-12yaşarasındakiçocuklardatekdozda1-2mg/kgtramadol

kullanılır.

Doktorlarvesağlıkpersoneliiçin;ampulünçocuklarauygulanışınaaitbilgilerbukullanma

talimatınınensonundaverilmiştir.

Yaşlılardakullanımı:75yaşakadarolanhastalardadozayarlamasıgereklideğildir.75yaş

üzerihastalardatramadolünvücuttanatılımıgecikebilir.Böylebirdurumunuzvarsa,

doktorunuzdozaralığınıartırmanızıönerebilir.Günde300mgtramadoldozununaşılmaması

önerilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:Akutağrılardagünde1yada2kezkullanılır.Farklıbirdoz

düzenlemesinegerekyoktur.Şiddetlikaraciğerve/veyaböbrekyetmezliğiolanhastalar

CONTRAMALalmamalıdır.Hafifveyaortadereceliyetmezliğinizvarsa,doktorunuzdoz

aralığınıuzatmanızıönerebilir.

EğerCONTRAMAL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaCONTRAMALkullandıysanız

Yanlışlıklailavebirdozaldıysanız,bunungenellikleolumsuzetkileriolmaz.Birsonrakidozu

belirtildiğişekildealmalısınız.

Çokyüksekdozlaraldıktansonra,iğnebaşıbüyüklüğündegözbebeği,kusma,kanbasıncında

düşme,kalpatışlarındahızlanma,komaya(derinbilinçsizlik)varanderecedebilinç

bozulmaları,saranöbetleri,solunumundurmasınadekdeğişenderecedesolumagüçlüğü

oluşabilir.Buvakalardaderhaldoktorlatemasageçilmelidir.

CONTRAMAL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

CONTRAMAL’ıkullanmayıunutursanız

CONTRAMAL’iuygulamayıunutursanız,muhtemelenağrıgeridöner.Unutulmuşdozları

yerinekoymakiçinçiftdozalmayınız,sadecedahaönceolduğugibiilacıalmayadevam

ediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız .

CONTRAMALiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

CONTRAMALtedavisiniçokerkenbırakırsanızveyaaraverirseniz,muhtemelenağrıgeri

döner.Yanetkileryüzündentedaviyikesmekisterseniz,lütfendoktorunuzlagörüşünüz.

CONTRAMALtedavisikesildiğinde,genellikle,art-etkiolmayacaktır.Ancak,bazınadir

durumlarda,birsüredirCONTRAMALkullanankişiler,ilacıalmayıanidenkeserlerse

rahatsızlıkhissedebilirler.Süreklihuzursuzluk,endişedurumu,sinirlilikvetitreme

hissedebilirler.Hiperaktifolabilirler,uyumadagüçlük,mideveyabarsakbozuklukları

çekebilirler.Çoknadirvakadapanikataklar,halüsinasyonlar,kaşıntı,karıncalanmaveuyuşma

gibiolağandışıalgılamalarvekulaktaçınlama(tinnitus)gelişebilir.CONTRAMAL’ikestikten

sonrabuyakınmalardanherhangibirioluştuğutaktirdelütfendoktorunuzabaşvurunuz.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,CONTRAMAL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,CONTRAMAL’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazın

yutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakşekildeşişmelerinde

Döküntü,kaşıntı

Baygınlık

‘Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinCONTRAMAL’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.’

‘Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.’

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kardiyovaskülersistemüzerineetkiler(çarpıntı,taşikardi,bradikardi,kanbasıncında

artış,pozisyonelhipotansiyonveyakardiyovaskülerkolapsgibi)

Nefesalıpvermedezorluk,hırıltılısolunum

İşemebozuklukları,idraryapamama

Anikasılmalar

‘Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.’

‘Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.’

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Bulantı,kusma,öğürme,mideproblemleri(midedeşişkinlikhissi,gazoluşumu),

kabızlık,ishal,ağızkuruluğu

Uykuhali,başağrısı,başdönmesi,titreme,iştahdeğişiklikleri,solunumgüçlüğü,sara

tipikasılmanöbetleri,istemdışıkaskasılmaları,koordinasyonbozukluğu,konuşma

bozuklukları

Halusinasyon,sersemleme,uykubozuklukları,huzursuzluk,kabusgörme,mizaç

değişiklikleri,aktivitededeğişiklikler,bilişseldeğişiklikler(örneğinalgılama

bozuklukları)

Terleme

Kasgüçsüzlüğü

Bulanıkgörme,gözbebeğindeaşırıderecedegenişleme

Yorgunluk,sinirlilik,uykusuzluk,hareketfazlalığı

Karaciğerenzimdeğerlerindeartış

‘BunlarCONTRAMAL’inhafifyanetkileridir.’

Tramadolünkesilmesiileçoknadirengörülendiğerbelirtilerşunlardır:panikataklar,şiddetli

huzursuzluk,halüsinasyonlar,kulakçınlamasıvealışılmadıksantralsinirsistemibelirtileri

(örneğinsersemleme,kuruntu,gerçekliktenkopuş,paranoya).

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.CONTRAMAL’ınsaklanması

CONTRAMAL’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

30°C’ninaltındaodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraCONTRAMAL’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

GRUNENTHALGmbH/Almanyalisansıile

AbdiİbrahimİlaçSan.veTic.A.Ş.

ReşitPaşaMah.EskiBüyükdereCad.No:434467

Maslak/Sarıyer/İstanbul

Üretici:

MefarİlaçSan.veTic.A.Ş.

RamazanoğluMah.EnsarCaddesiNo:20

Kurtköy/Pendik/İstanbul

Bukullanmatalimatıonaylanmıştır.

Tarih(gün/ay/yıl)

Aşağıdayeralanbilgileryalnızcadoktorlarvesağlıkpersoneliiçinhazırlanmıştır:

Geçimsizlikler

CONTRAMALampul,Diklofenak,indometasin,fenilbutazon,diazepam,flunitrazepam,

midazolam,gliseriltrinitratenjeksiyonlukçözeltileriilegeçimsizdir.

CONTRAMALampul1-12yaşarasıçocuklardanasıluygulanır?

Enjeksiyonhacmininhesaplanması:

Gereklitoplamtramadolhidroklorürdozununmgolarakhesaplanması:

vücutağırlığı(kg)xdoz(mg/kg)

2)Enjekteedilecek,seyreltilmişenjeksiyonluktramadolhidroklorürçözeltihacminin

hesaplanması:toplamdoz(mg)/seyreltilmişçözeltininuygunkonsantrasyonu(mg/ml

aşağıdakitabloyabakınız)

Yani;CONTRAMALampulenjeksiyoniçinsuileseyreltilmelidir.Aşağıdakitablohangi

konsantrasyonlarıneldeedildiğinigöstermektedir(1mlampul50mgtramadolhidroklorür

içerir.)

CONTRAMALampulünseyreltilmesi

Enjeksiyonluksu Eldeedilenkonsantrasyon

2ml+2ml 25.0mg/ml

2ml+4ml 16.7mg/ml

2ml+6ml 12.5mg/ml

2ml+8ml 10.0mg/ml

2ml+10ml 8.3mg/ml

2ml+12ml 7.1mg/ml

2ml+14ml 6.3mg/ml

2ml+16ml 5.6mg/ml

2ml+18ml 5.0mg/ml

Örnekhesaplama:45kg’lıkbirçocukiçinkilosubaşına1.5mgtramadolhidroklorürverilmek

istendiğinde;67.5mgtramadolhidroklorürverilmesigereklidir.Bununiçin2mlampul4ml

enjeksiyonluksuileseyreltilirbudaml’de16.7mgtramadolhidroklorürkonsantrasyonunu

verir.Dahasonra4mlseyreltilmişçözelti(yaklaşık67mgtramadolhidroklorür)uygulanır.

28-11-2018

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Update - medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

31-7-2018

July 30, 2018: Two People Guilty of Distributing Tramadol Pills

July 30, 2018: Two People Guilty of Distributing Tramadol Pills

July 30, 2018: Two People Guilty of Distributing Tramadol Pills

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-6-2018

FDA takes action against 53 websites marketing unapproved opioids as part of a comprehensive effort to target illegal online sales

FDA takes action against 53 websites marketing unapproved opioids as part of a comprehensive effort to target illegal online sales

FDA announced that it has warned nine online networks, operating a total of 53 websites, that they must stop illegally marketing potentially dangerous, unapproved and misbranded versions of opioid medications, including tramadol and oxycodone.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8038 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/42/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Active substance: Pitolisant hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7974 of Mon, 26 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Active substance: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7791 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/040/18

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety