CONIEL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CONIEL 4 MG 20 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CONIEL 4 MG 20 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • benidipine

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525013866
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

CONİEL4mg tablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Benidipinhidroklorür,4mg

Yardımcımaddeler:laktoz,patatesnişastası,polivinilalkol,magnezyumstearat,

opadryOY-LS-22820,karnaubamumu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.CONİELnedir veneiçinkullanılır?

2.CONİEL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CONİELnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.CONİEL’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. CONİELnedir veneiçinkullanılır?

CONİEL,benidipinhidroklorüretkinmaddesiiçerentansiyonu,kanbasıncınıdüşüren

birilaçtır.

CONİELtabletlerinherbiri4mgbenidipinhidroklorüriçermektedirveherbirkutuda

20 tablet bulunmaktadır.

CONİEL;

-Hipertansiyonda(yüksektansiyon)

2

-Renalparankimalhipertansiyonda(böbrekrahatsızlığınedeniyleortayaçıkan

yüksektansiyon)

-Anjinapektoriste(kalbibesleyendamarlarındaralması/tıkanmasıileortayaçıkan

göğüs ağrısı)

kullanılır.

2.CONİEL’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

CONİEL’iaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

- Kardiyojenikşok(kalbinpompalamayeteneğininazalmasısonucudokuların

yetersizkanlanmasıdurumu)geçiriyorsanız,CONİELkardiyojenikşokunaltında

yatannedenlerinşiddetlenmesinesebepolabileceğinden;

- Gebeisenizveyagebeolduğunuzudüşünüyorsanız;

builacıkullanmayınız.

CONİEL’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

-Çok düşük tansiyonasahipseniz,

-Ciddikaraciğerfonksiyon bozukluğunuzvarsa,

-Yaşlıiseniz

bu ilacı dikkatli kullanınız.

Kalsiyumakarşıtetkigösterenilaçlarınanidenkesilmesiilebelirtilerdeşiddetlenme

görülebilir.

CONİELiletedaviyegeçiciolarakaraverilmesigerekirse,dozunuzkademeliolarak

azaltılmalıvedoktorunuztarafındansıkıgözetimaltındatutulmalısınız.Doktorunuza

danışmadankesinlikleCONİEL’ikullanmayaaravermeyiniz.

Eğertansiyonunuzdaaşırıdüşmeolursa,doktorunuzCONİEL’indozunuazaltabilirveya

kullanımaaraverebilir.

Sürekliayaktanperitonealdiyalizegirenbirhastaiseniz,CONİELdiyalizsıvınızın

görünümünündeğişmesine,rengininbeyazlaşmasınavebulanıklaşmasınanedenolabilir.

Budurumdakarınzarıiltihabıgibidurumlarlakarıştırılmamasıiçinayırıcıtanı

yapılmalıdır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

3

CONİEL’inyiyecekveiçecekilekullanılması

GreyfurtsuyuCONİEL’inkaraciğerdekimetabolizmasınıazaltır.Bununsonucunda

CONİEL’inkandakiyoğunluğuartarveaşırıtansiyondüşüşlerinenedenolabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CONİEL’igebelikte kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveya

eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CONİEL’i,emzirmedönemindegerekliolmadıkçakullanmayınız.Doktorunuz

emzirmeninveyaCONİELtedavisinindurdurulupdurdurulmayacağınailişkinkarar

verirken,emzirmeninçocuğunuzaçısındanfaydasınıveCONİELtedavisininsizin

açınızdanfaydasınıgözönündebulunduracaktır.

Araçvemakinekullanımı

CONİEL’inyüksektansiyonudüşürücüetkisibaşdönmesivb.belirtileri

artırabileceğindendolayı,yüksekyerlerdeçalışmavearabakullanmagibipotansiyel

tehlikeliaktivitelerdebulunuyorsanızCONİEL’ikullanırkençokdahadikkatli

olmalısınız.

CONİEL’iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğu

söylenmişse(içeriğindebulunanlaktozyardımcımaddesindendolayı)butıbbiürünü

almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Buifadelerinbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılacak

ürünleredeuygulanabileceğinilütfen not ediniz.

CONİEL’iaşağıdaki ilaçlarlabirlikte kullanırkenlütfendikkatliolunuz.

CONİELdiğertansiyondüşürücüilaçlarilebirliktekullanıldığında,tansiyon

düşürücü etkininartmasısebebiyle, kan basıncında aşırı düşmegörülebilir.

4

Kalprahatsızlıklarındakullanılanbirilaçolandigoksininetkisi,CONİELgibi

kalsiyumkanalblokörüilaçlarileazalabilirvebununsonucundadigoksinin

kandakimiktarıyükselebilirvebunabağlızehirlenmelerortayaçıkabilir.Bu

sebeple CONİELilebirlikte digoksin kullanıyorsanızdigoksinin kandaki miktarıve

kalbinizindurumuizlenmeli,eğeranormalbirdurumgörülürsedoktorunuz

digoksinin dozunu ayarlamalı veyaCONİELtedavisini kesmelidir.

Simetidininmideasitliğiniazalttığıvebununsonucundabazıilaçlarınmideden

emilimindeartışasebepolduğubildirilmiştir.BusebepleCONİELvesimetidini

birliktekullanıyorsanızkanbasıncınızdaaşırıdüşüşlerolabileceğiniaklınızda

bulundurunuz.

Rifampisinilaçmetabolizmalarıileilişkilienzimleriuyarırvekanyoğunluklarında

düşüşenedenolur.BuikiilacınbirliktekullanılmasıdurumundaCONİEL’in

tansiyon düşürücü etkisindeazalmaolabileceğinigözönündebulundurunuz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.CONİELnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

1.Hipertansiyonda(yüksektansiyon)verenalparankimalhipertansiyonda(böbrek

rahatsızlığı nedeniyle ortayaçıkanyüksek tansiyon);

Erişkinleregenelliklekahvaltıdansonragündebirdefayarımveya1tablet

CONİELuygulanır.Eğerbudozyeterligelmezse,doktorunuzdozunuzuyaşınız

vehastalığınızınbelirtilerinegöregünde2tabletekadararttırabilir.Ağır

hipertansiyon(yüksektansiyon)vakalarında,kahvaltıdansonragündebirkez1-

2 tablet CONİELverilir.

2.Anjinapektoriste(kalbibesleyendamarlarındaralması/tıkanmasıileortaya

çıkangöğüs ağrısı);

Erişkinleregenelliklekahvaltı ve akşamyemeğinden sonragündeikikez1 tablet

CONİELverilir.Doktorunuzdozunuzuyaşınızvehastalığınızınbelirtilerine

göreayarlayabilir.

5

Uygulama yoluvemetodu:

CONİELsadeceağızdankullanımiçindir.

CONİEL’in hergünaynısaattebir miktarsu ile alınması önerilir.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:Bilinmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:Yaşlılardadozayarlamasınailişkinyeterliverimevcut

değildir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Böbrekfonksiyonyetmezliğiolanhastalarlailgiliyeterliveri

mevcut değildir.

Karaciğeryetmezliği:KaraciğeryetmezliğiolanhastalardaCONİELdoktor

kontrolündevedikkatlikullanılmalıdır.

EğerCONİEL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaCONİELkullandıysanız:

KullanmanızgerekendendahafazlaCONİELkullandıysanıztansiyonunuzdaaşırı

düşmelerolabilir.Eğertansiyonunuzdakidüşüşçokbelirginiseayaklarınız

vücudunuzdanyukarı olacak şekildeuzanınız, bol sıvıalınız.

CONİEL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

CONİEL’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

CONİELiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler:

CONİELtedavisininanidenkesilmesihastalıkbelirtilerindeşiddetlenmeyesebep

olabilir.BunedenleCONİELtedavinizegeçiciolarakaraverilmesigerekirse,dozunuz

kademeliolarakazaltılmalıvedoktorunuzsizisıkıgözlemaltındatutmalıdır.

Doktorunuzadanışmadan kesinlikleCONİELtedavinizearavermeyiniz.

6

4.Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiCONİEL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildiriniz

veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

-Dilde,dudakta,gırtlakbölgesindeşişlikvebunabağlısolukalıpvermedegüçlük,

nefes darlığı, deridekızarıklık, kaşıntı,yanmahissi.

-BUNvekreatininde(böbrek fonksiyonlarınıizlemek için kullanılan bir madde)artış

-Pollaküri(çok sık veazazidraraçıkma)

-Lökopeni(akyuvar sayısındaazalma)

-Eozinofili(kandaeozinofil(bir tür alerjihücresi) sayısındaartış)

-Kan basıncındadüşme

-Göğüste baskıveyanmahissi

-Kalp atımınınyavaşlaması

-Kalp atımının hızlanması

-Kalbin fazladan atması

-CPKyükselmesi

-Otururyadayatarpozisyondan ayağakalkarkengörülen kan basıncı düşüklüğü

Ayrıcaaşağıdakietkilerdenbirisizdegörülürse,CONİELtedavinizinkesilmesi

gerekir.

-SGOT, SGPT, a-GTP, bilirubin, alkalen fosfataz, LDHyükselmesi

-Deri döküntüsü

-Kaşıntı

-Işığaduyarlılık

-Erkekte meme büyümesi

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

-Çarpıntı

-Yüzdekızarıklık

-Ateş basması

-Baş ağrısı

-Yüz, bacak veellerdeödem

-Sersemlik

7

-Baş dönmesi

-Uykusuzluk

-Uyuşukluk

-Kabızlık

-Karın ağrısı

-Bulantı

-Kusma

-İshal

-Susama

-Keyifsizlik

-Kulak çınlaması

-Parmaklardakızarıklıkvesıcaklık hissi

-Omuzkatılığı

-Öksürük

-Gözkapağındakan toplanması

-Bulanıkgörme

-Yüzün kızarması

-Sıcak basması

-Dişetlerinin şişmesi

-Aşırı terleme

-Süreklisusamahissi

-Kandaki potasyum seviyesinde artma

-Kandaki platelet (kanın pıhtılaşması için gereklikan hücresi) sayısındaazalma

BunlarCONİEL'in hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumundahekiminiz,eczacınızveya

hemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcayanetkileri www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaç

YanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakdoğrudanTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildirebileceğinizgibi,08003140008numaralıyanetkibildirimhattını

dakullanabilirsiniz.

Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkında dahafazla bilgiedinilmesinekatkısağlamış olacaksınız.

5.CONİEL’insaklanması

8

CONİEL’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

30°Caltındakiodasıcaklıklarında saklanmalıdır.

Orijinal ambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraCONİEL’i kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajındabozukluklar fark edersenizCONİEL’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

DEVAHOLDİNGA.Ş.

Halkalı MerkezMah.Basın Ekspres Cad.No:1

34303Küçükçekmece/İSTANBUL

İmalyeri:

KyowaHakkoKirin Co. Ltd.FujiPlant

1188 Shimotogari, Nagaizumi-Cho, Sunto-gun, Shizuoka,

Japonya

Bu kullanma talimatı.tarihinde onaylanmıştır.