CONCERTA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CONCERTA 18 MG 30 KONT. SALIM TABLETI
 • Reçete türü:
 • Kırmızı
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CONCERTA 18 MG 30 KONT. SALIM TABLETI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • metilfenidat

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699593035517
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CONCERTA

18 mg kontrollü salım tableti

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Metilfenidat hidroklorür

18 mg

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat

6,84 mg

Sodyum klorür

18 mg

Bütil hidroksitoluen

0.05 mg

Propilen glikol

˂0.001

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Kontrollü salım tableti.

Bir tarafına siyah mürekkeple “alza 18” yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

CONCERTA Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu’nun (DEHB) tedavisinde endikedir.

CONCERTA’nın DEHB tedavisindeki etkinliği, DEHB için DSM-IV kriterlerini karşılayan

6-17 yaşındaki çocuk ve ergenler ve 18-65 yaşındaki yetişkinlerde yapılan kontrollü klinik

araştırmadan elde edilmiştir.

CONCERTA diğer tedaviler tek başına yetersiz olduğunda, kapsamlı bir tedavi programının

parçası olarak kullanılmalıdır. Bu hastalarda, DEHB için kapsamlı bir tedavi programı, diğer

önlemleri (psikolojik, eğitsel, sosyal) de içermelidir. Tanı, DSM-IV kriterlerine ya da ICD-10

kılavuzuna

göre

hastanın

hikayesi

değerlendirmesine

dayandırılarak

konmuş

olmalıdır.

CONCERTA

tedavisi DEHB’li tüm hastalarda gerekmeyebilir. İlaca başlama kararı hastanın

semptomlarının ciddiyetinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesine dayalı olarak verilmelidir.

CONCERTA

gibi stimulan ilaçlar çevresel faktörlere ve/veya psikozlar dahil diğer primer

psikiyatrik

hastalıklara

sekonder

olarak

gelişen

durumlarda

hastaların

kullanımı

için

amaçlanmamıştır.

Uygun

eğitsel

yaklaşım

esastır

psikososyal

girişimler

genellikle

yararlıdır.

Bu sendromun spesifik etiyolojisi bilinmemektedir. Tek bir tanısal testi yoktur. Yeterli bir tanı

için tıbbi ve özel psikolojik, eğitimsel ve sosyal kaynakların kullanılması gerekir. Öğrenme

yetisi etkilenmiş olabilir ya da olmayabilir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

CONCERTA ile tedavi öncesi izleme:

İlaç reçete edilmeden önce, hastanın kardiyovasküler durumu (kan basıncı, kalp atım sayısı)

kontrol edilmeli ve değerlendirilmelidir.

Hastanın kapsamlı hikayesi; eşzamanlı kullanılan ilaçları, önceki ve mevcut eş zamanlı

medikal ve psikiyatrik bozukları veya semptomları, ailede ani kardiyak/açıklanamayan ölüm

öyküsünü

içermelidir.

Hastanın

tedavi

öncesi

kilosu

büyüme

tablosuna

kaydedilmelidir (Bkz. Bölüm 4.3 ve 4.4).

CONCERTA ile tedavi süresince izleme:

Hastanın büyüme, psikiyatrik ve kardiyovasküler durumu düzenli olarak izlenmelidir (Bkz.

Bölüm 4.4).

Doz ayarlaması sırasında ve sonrasında en az altı ayda bir kan basıncı ve nabız

kaydedilmelidir.

Boy, kilo ve iştah, en az altı ayda bir büyüme tablosuna kaydedilmelidir.

Her doz ayarlamasında ve en az altı ayda bir ve her muayenede, hastalar, yeni

psikiyatrik bozuklukların gelişip gelişmediği veya mevcut bozuklukların kötüleşip

kötüleşmediği bakımından değerlendirilmelidir.

Hasta, metilfenidatı eğlence amaçlı, yanlış kullanma ve kötüye kullanma riski açısından

izlenmelidir.

Pozoloji:

CONCERTA’yı (metilfenidat) ilk kez alacak olan hastalar:

Concerta ile klinik deneyim sınırlıdır (Bkz. Bölüm 5.1). Concerta tüm DEHB sendromlu

çocuklarda

endike

olmayabilir.

Kısa

etkili

metilfenidat

formülasyonların

düşük

dozları

metilfenidatı yeni kullanacak hastaları tedavi etmek için yeterli kabul edilebilir. Metilfenidatın

gereksiz yüksek dozlarda kullanımını önlemek amacıyla sorumlu doktor tarafından dikkatli

doz titrasyonu gerekir.

CONCERTA’nın halen metilfenidat almayan ya da metilfenidat dışında başka stimulan ilaç

almakta olan hastalar için önerilen başlangıç dozu çocuklar ve adolesanlarda günde bir kez 18

mg ve yetişkinlerde günde bir kez 18 -36 mg’dır.

Halen CONCERTA (metilfenidat) almakta olan hastalar:

Halen günde 2-3 kez 10-60 mg/gün dozlarda metilfenidat almakta olan hastalara önerilen

CONCERTA dozu aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Dozlama önerileri mevcut doz rejimine ve klinik değerlendirmesine dayanır.

Diğer Metilfenidat Rejimlerinden CONCERTA’ya Geçiş için

Önerilen Doz Dönüşüm Tablosu

Önceki Metilfenidat Günlük Dozu

Önerilen CONCERTA Başlangıç Dozu

Günde 2-3 kez 5 mg metilfenidat

Her sabah 18 mg

Günde 2-3 kez 10 mg metilfenidat

Her sabah 36 mg

Günde 2-3 kez 15 mg metilfenidat

Her sabah 54 mg

Günde 2-3 kez 20 mg metilfenidat

Her sabah 72 mg

İyileşme, uygun doz ayarlaması sonrası bir aylık dönemde gözlenmediyse ilaç kesilmelidir.

Doz Titrasyonu:

Dikkatli doz titrasyonu CONCERTA ile tedavinin başlangıcında gereklidir. Doz titrasyonu

mümkün olan en küçük dozdan başlamalıdır. 27 mg doz formu, 18 mg ve 36 mg doz

aralıklarında reçete edilmesini isteyenler için uygundur.

Bu ilacın diğer formları ve diğer metilfenidat içeren ilaçlar da mevcuttur.

Doz,

mg’lık

artışlar

ayarlanabilir,

genelde

yaklaşık

haftalık

aralıklarla

ayarlamasına devam edilebilir.

Doz, hastanın gereksinimlerine ve yanıtlarına bağlı olarak bireysel olarak ayarlanmalıdır.

Doz,

haftalık

aralıklarla

mg’lık

artışlarla

yükseltilebilir.

Çocuklarda

(6-12

yaş)

kullanılabilecek maksimum günlük doz 54 mg, adolesanlarda (13-17 yaş) ve yetişkinlerde

(18-65 yaş) 72 mg’dır. Bu dozların üstüne çıkılmamalıdır.

Çocuklar ve adolesanlarda uzun süreli kullanım (12 aydan fazla)

Metilfenidatın

uzun

süreli

kullanımının

güvenlilik

etkililiği

kontrollü

çalışmalarda

sistematik

olarak

değerlendirilmemiştir.

Metilfenidat

tedavi

süresi

belirsiz

olmamalıdır.

Metilfenidat

tedavisi

genellikle

ergenlik

sırasında

veya

sonrasında

kesilir.

DEHB’li

çocuklarda ve adolesanlarda uzun süreli (12 ay üzeri) metilfenidat kullanımına karar veren

doktor, hastanın farmakoterapi olmaksızın işlevselliğini değerlendirmek amacı ile belirli

aralıklarda, ilaçsız deneme süresi ile ilacın uzun süreli faydasını tekrar değerlendirmelidir.

Metilfenidat kullanımının, en az yılda bir kez kesilmesi ve çocuğun durumunun (tercihen okul

tatili

dönemlerinde)

değerlendirilmesi

önerilmektedir.

İlaç

geçici

veya

kalıcı

olarak

durdurulduğunda iyileşme sürdürülebilir.

Doz azaltımı ve ilacın kesilmesi:

Semptomlar, uygun doz ayarlaması sonrası bir aylık dönemde gelişme göstermezse, tedavi

kesilmelidir.

Semptomların

paradoksik

olarak

ağırlaştığı

başka

advers

olayların

meydana geldiği durumlarda, doz azaltılmalı ya da eğer gerekli ise ilaç kesilmelidir.

Yetişkinlerde kullanım

Belirtileri yetişkinlikte devam eden ve tedaviden anlamlı fayda gösteren ergenlerde, tedaviye

yetişkinlik

döneminde

devam

etmek

uygun

olabilir.

Fakat

CONCERTA

tedaviye

yetişkinlerde başlamak uygun değildir (Bkz. Bölüm 4.4 ve 5.1).

Yaşlılarda kullanım

Metilfenidat

yaşlılarda

kullanılmamalıdır.

yaş

grubunda

güvenlilik

etkililik

çalışılmamıştır.

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanım

Metilfenidat 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Metilfenidatın bu yaş grubunda

güvenliliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

CONCERTA oral yolla günde bir kez uygulanır. Etkinin doz alımı sonrası 12 saat süresince

mevcut olduğu gösterildiğinden, ürün günde bir kez sabahları alınmalıdır.

Uygulama şekli:

CONCERTA bütün halinde su ile yutulmalı; çiğnenmemeli, bölünmemeli ya da ezilmemelidir

(Bkz. Bölüm 4.4).

CONCERTA besinlerle ya da beraberinde besin alınmaksızın uygulanabilir (Bkz. Bölüm 5.2).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

CONCERTA’nın böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin deneyim mevcut

değildir.

İnsanlara

radyoaktif

olarak

işaretlenmiş

metilfenidat

uygulanmasından

sonra

metilfenidat büyük ölçüde karaciğerde metabolize olmuştur ve radyoaktivitenin yaklaşık

%80’i idrarda (alfa)-fenil-piperidin asetik asit (PPA) biçiminde atılmıştır. Renal klerens,

metilfenidatın

klerensinde

önemli

olmadığından,

böbrek

yetmezliğinin

CONCERTA’nın

farmakokinetiği

üzerinde

çok

küçük

etki

yaratması

beklenir.

ayarlaması gerekebilir.

CONCERTA’nın karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin deneyim mevcut

değildir.

Pediatrik popülasyon:

CONCERTA’nın

yaşın

altındaki

çocuklarda

kullanımı

kontrollü

çalışmalarda

incelenmemiştir. CONCERTA 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

CONCERTA’nın

yaşın

üzerindeki

yaşlı

hastalarda

kullanımı

kontrollü

çalışmalarda

incelenmemiştir.

4.3.

Kontrendikasyonlar

CONCERTA aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

Metilfenidata ya da ürünün diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen

hastalarda;

Glokomu olan hastalarda;

Feokromasitomalı hastalarda;

Non-selektif, geri dönüşsüz monoamin oksidaz inhibitörleriyle (MAOİ) yapılan tedavi

sırasında ve bu tür bir inhibitörünün kesilmesini takiben en az 14 günlük bir süre

boyunca (hipertansif kriz meydana gelebilir)

(Bkz. Bölüm 4.5).

Hipertiroidi veya tirotoksikozu olan hastalarda;

Ağır

depresyon,

anoreksiya

nervoza

veya

anoreksik

bozukluklar,

intihar

eğilimi,

psikotik semptomlar, şiddetli duygu durum bozuklukları, mani, şizofreni, psikopatik

ya da borderline kişilik bozukluklukları olan hastalarda;

Ağır ve episodik (Tip I) bipolar duygudurum bozukluğu tanısı alan ya da hikayesi olan

hastalarda;

Şiddetli

hipertansiyon,

kalp

yetmezliği,

arterial

okluzif

hastalıklar,

anjina,

hemodinamik açıdan önemli konjenital kalp hastalığı, kardiyomiyopati, miyokard

infarktüsü,

hayatı

tehdit

edebilecek

aritmi,

kardiyak

iyon

kanallarının

fonksiyon

bozukluğunun neden olduğu kardiyovasküler hastalıklarda;

Önceden var olan serebrovasküler (örn: serebral anevrizma, vaskülit veya felç gibi

vasküler anormallikler) hastalıklarda;

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Metilfenidat tedavisi DEHB’li çocukların tümünde endike değildir ve ilaca başlama kararı

çocuğun

yaşı

ilgili

olarak,

semptomların

şiddeti

kronikliğinin

ayrıntılı

olarak

değerlendirilmesine dayalı olarak verilmelidir.

Çocuklar ve adolesanlarda uzun süreli kullanım (12 aydan fazla)

Metilfenidatın

uzun

süreli

kullanımının

güvenlilik

etkililiği

kontrollü

çalışmalarda

sistematik

olarak

değerlendirilmemiştir.

Metilfenidat

tedavi

süresi

belirsiz

olmamalıdır.

Metilfenidat tedavisi genellikle ergenlik sırasında veya sonrasında kesilir. Uzun süreli tedavi

(Örn. 12 aydan uzun süre) gören hastaların Bölüm 4.2 ve Bölüm 4.4’e göre kardiyovasküler

durum,

büyüme,

iştah,

yeniden

psikiyatrik

bozukluk

gelişimi

veya

mevcut

bozukluğun

kötüleşmesi açısından sürekli olarak dikkatle izlenmesi gerekmektedir. İzlenmesi gereken

psikiyatrik bozukluklar; motor ve vokal tikler, agresif veya düşmanca davranış, ajitasyon,

anksiyete, depresyon, psikoz, mani, delüzyon, iritabilite, doğallığın kaybı, geri çekilme ve bir

düşünce veya harekete fazlasıyla saplanıp kalmayı içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir).

DEHB’li çocuklarda ve adolesanlarda uzun süreli (12 ay üzeri) metilfenidat kullanımına karar

veren doktor, hastanın farmakoterapi olmaksızın işlevselliğini değerlendirmek amacı ile belirli

aralıklarda, ilaçsız deneme süresi ile ilacın uzun süreli faydasını tekrar değerlendirmelidir.

Metilfenidat kullanımının, en az yılda bir kez kesilmesi ve çocuğun durumunun (tercihen okul

tatili

dönemlerinde)

değerlendirilmesi

önerilmektedir.

İlaç

geçici

veya

kalıcı

olarak

durdurulduğunda iyileşme sürdürülebilir.

Yetişkinlerde kullanım

Erişkinlerde

tedavinin

başlangıcı

veya

yaş

üzerinde

tedavinin

rutin

devamlılığı

için

güvenlilik ve etkililik belirlenmemiştir. Eğer adolesan 18 yaşına ulaşınca ilacın kesilmesi

başarılı değilse yetişkinlikte de tedaviye devam edilmesi gerekebilir. Bu tip yetişkinlerin

tedaviye devam etme ihtiyacı düzenli olarak gözden geçirilmeli ve her yıl ele alınmalıdır.

Yaşlılarda kullanım

Metilfenidat

yaşlılarda

kullanılmamalıdır.

yaş

grubunda

güvenlilik

etkililik

çalışılmamıştır.

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanım

Metilfenidat 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Metilfenidatın bu yaş grubunda

güvenliliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

Kardiyovasküler durum

Uyarıcı ilaçlarla tedavi edilmesi düşünülen hastaların kardiyak hastalık açısından ani kardiyak

veya açıklanamayan ölüm ya da malign aritmi ile ilgili aile öyküsü alınmalıdır, fiziksel

muayenesi yapılmalıdır. Şüpheli aile öyküsü ya da hastalık izlenimini durumunda bir uzman

tarafından kardiyak değerlendirme yapılması gerekmektedir. Metilfenidat kullanımı sırasında

palpitasyon, efor sonucu göğüs ağrısı, açıklanamayan senkop, dispne veya kardiyak hastalığı

düşündüren

başka

semptomların

geliştiği

hastalar

acilen

uzman

tarafından

kardiyak

değerlendirmeye alınmalıdır.

Metilfenidatın DEHB’li çocuklarda ve adolesanlarda yapılan klinik çalışmalarından elde

edilen analiz verileri metilfenidat kullanan hastaların genellikle diastolik ve sistolik kan

basınçlarında

kontrol

grubuna

göre

mmHg’dan

daha

fazla

değişiklik

olabileceğini

göstermiştir. Çocuklarda ve adolesanlarda bu kardiyovasküler etkilerin kısa ve uzun dönem

sonuçları bilinmemektedir, ancak klinik çalışma verilerinde gözlemlenen bu etkiler sonucunda

klinik komplikasyon olasılığı göz ardı edilemez.

Kan basıcında veya kalp hızında artış

nedeni ile riskli hastaların tedavisinde dikkatli olunmalıdır.

Metilfenidat ile tedavide

kontrendike olan durumlar için Bölüm 4.3’e bakınız.

Kardivasküler durum dikkatli izlenmelidir. Her doz ayarlamasında ve sonrasında en az

her altı ayda bir kan basıncı ve nabız yüzdelik bir çizelgeye kaydedilmelidir.

Mevcut bir kardiyovasküler bozukluk durumunda bir uzman çocuk kardiyoloğunun tavsiyesi

olmadıkça metilfenidat kullanımı kontrendikedir

(Bkz. Bölüm 4.3).

Ani ölüm ve mevcut olan yapısal kardiyak anomaliler veya diğer ciddi kardiyak bozukluklar

Çocuklarda normal dozlarda santral sinir sistemi stimulanlarının kullanılması ile ilişkili ani

ölüm bildirilmiştir, ölüm bildirilen bazı çocuklarda yapısal kardiyak anomali ya da diğer ciddi

kalp problemleri vardı. Bununla birlikte, bazı ciddi kalp problemleri tek başına ani ölüm

açısından artmış bir risk taşısa da, stimulanların sempatomimetik etkilerine artmış duyarlılık

açısından

risk

taşıyan

ciddi

kardiyak

problem,

bilinen

yapısal

kardiyak

anomali,

kardiyomiyopati, ciddi kalp ritm anomalisi olan çocuklar veya adolensanlar için stimulanlar

önerilmemektedir.

Yanlış kullanım ve kardiyovasküler olaylar

Santral sinir sistemi stimulanlarının yanlış kullanımı ani ölüm ve diğer ciddi kardiyovasküler

advers olaylarla ilişkilendirilebilir.

Serebrovasküler bozukluklar

Metilfenidat

tedavisinin

kontrendike

olduğu

serebrovasküler

durumlar

için

Bölüm

4.3’e

bakınız. Ek risk faktörlerine sahip (kardiyovasküler hastalık öyküsü, kan basıncını arttıran

eşzamanlı

ilaç

kullanımı)

hastalar,

metilfenidat

tedavisine

başladıktan

sonra

doktor

ziyaretinde nörolojik işaretler ve semptomlar açısından değerlendirilmelidir.

Serebral

vaskülit,

metilfenidat

kullanımı

görülen

çok

nadir

idiyosenkrazik

reaksiyondur. Yüksek risk grubu olabilecek hastaların belirlenmesi ve altta yatan klinik

problemin ilk belirleyicisi olabilen semptomların başlaması hakkında çok az kanıt vardır.

Yüksek şüpheli duruma dayanan vaskülitin erken tanısı, metilfenidatın hemen kesilmesi ve

erken tedaviye olanak sağlayabilir. Bu nedenle metilfenidat tedavisi sırasında serebral iskemi

ile ilgili yeni nörolojik semptomların gözlendiği hastalarda tanı tekrar değerlendirilmelidir. Bu

semptomlar şiddetli baş ağrısı, uyuşukluk, halsizlik, paraliz, görme, konuşma, dil, hafıza veya

koordinasyon bozukluğunu içerebilir.

Hemiplejik serebral palsili hastalarda metilfenidat kullanımı kontrendike değildir.

Psikiyatrik bozuklular

DEHB ile komorbid psikiyatrik bozukluklar yaygındır. Bu durum stimulan ürünler reçete

edilirken

dikkate

alınmalıdır.

Psikiyatrik

semptomların

ortaya

çıkması

veya

mevcut

psikiyatrik bozuklukların kötüleşmesi durumunda, hasta için fayda riskten fazla olmadığı

sürece metilfenidat verilmemelidir.

Hastalar dozun her ayarlamasında, sonrasında en az her altı ayda bir ve her doktor

ziyaretinde

psikiyatrik

bozuklukların

gelişmesi

veya

kötüleşmesi

açısından

takip

edilmelidir; tedavinin kesilmesi uygun olabilir.

Mevcut psikotik veya manik semptomların kötüleşmesi

Psikotik hastalarda, metilfenidat uygulanması davranış ve düşünme bozukluğu semptomlarını

ağırlaştırabilir.

Yeni psikotik ve manik semptomların ortaya çıkması

Daha önceden psikotik hastalık veya mani öyküsü olmayan çocuklarda ve adolesanlarda

tedaviyle

ortaya

çıkan

psikotik

semptomlar

(görsel/dokunsal/işitsel

halüsinasyonlar

delüzyonlar)

veya

mani

normal

dozda

metilfenidat

kullanımından

kaynaklanabilir.

Eğer

manik veya psikotik semptomlar oluşursa, metilfenidatın rolü değerlendirilmeli, gerekirse

tedavi kesilmelidir.

Agresif veya saldırgan davranış

Stimulanlarla tedavi agresiflik ve saldırganlığın ortaya çıkmasına ya da kötüleşmesine neden

olabilir. Metilfenidat ile tedavi gören hastalar tedavinin başlangıcında, her doz ayarlamasında,

sonrasında

azından

altı

ayda

muayenede

agresif

davranışlar

veya

saldırganlığın ortaya çıkması ya da kötüleşmesi açısından yakından izlenmelidir. Doktorlar,

davranış

değişikliği

görülen

hastalarda

yukarı

veya

aşağı

doğru

titrasyonun

uygun

olabileceğini akılda tutarak tedavi rejiminin ayarlanması ihtiyacını değerlendirmelidir. Tedavi

kesintisi düşünülebilir.

İntihar eğilimi

DEHB tedavisi sırasında intihar düşüncesi veya davranışı gelişen hastalar derhal bir doktor

tarafından

değerlendirilmelidir.

Altta

yatan

psikiyatrik

durumun

kötüleşmesi

veya

metilfenidat ile tedavinin olası rolü değerlendirilmelidir. Altta yatan psikiyatrik durumun

tedavisi gerekebilir ve metilfenidat tedavisinin bırakılması olasılığı değerlendirilmelidir.

Tikler

Metilfenidat, motor ve verbal tiklerin başlaması ya da şiddetlenmesi ile ilişkilidir. Tourette

sendromunda ağırlaşma da bildirilmiştir. Metilfenidat kullanımı öncesi hastanın aile öyküsü

alınmalı, çocuklarda tikler veya Tourette sendromu için klinik değerlendirme yapılmalıdır.

Metilfenidat tedavisi süresince hastalarda tiklerin ortaya çıkması ya da kötüleşmesi düzenli

olarak izlenmelidir. Takip, her doz ayarlamasında ve sonrasında en azından her 6 ayda bir ya

da her doktor ziyaretinde yapılmalıdır.

Anksiyete, ajitasyon veya gerginlik

Metilfenidat var olan anksiyete, ajitasyon ve gerginliği kötüleştirebilir. Hastalar anksiyete,

ajitasyon ve gerginlik açısından öncelikle değerlendirmelidir ve

hastalar tedavi sırasında

her doz ayarlamasında ve en az her 6 ayda bir ya da her muayenede semptomların

ortaya çıkışı veya kötüleşmesi açısından düzenli olarak takip edilmelidir.

Bipolar bozukluk şekilleri

Komorbid bipolar bozukluğu olan DEHB’li hastalar (tedavi edilmemiş tip I Bipolar Bozukluk

veya

diğer

bipolar

bozukluk

formları)

metilfenidat

kullanımı

sırasında,

mikst/manik

nöbetlerin şiddetlenmesi olasılığı nedeni ile izlenmelidir. Komorbid depresif semptomları olan

hastaların metilfenidat tedavisine başlamadan önce bipolar bozukluk açısından risk taşıyıp

taşımadıklarının belirlenmesi için uygun şekilde taranmalıdır; bu tarama, aile öyküsünde

intiharı, bipolar bozukluğu ve depresyonu içeren detaylı psikiyatrik öyküyü içermelidir.

Bu

hastalarda sürekli olarak yakından takip büyük önem taşımaktadır (Bkz. yukarıda

‘Psikiyatrik Bozukluklar’ ve Bölüm 4.2). Hastalar her doz ayarlamasında ve sonrasında

en az her 6 ayda bir ve her doktor ziyaretinde semptomlar açısından takip edilmelidir.

Büyüme

Metilfenidatın

çocuklarda

uzun

süreli

kullanımı

sırasında

kilo

alımında

orta

derecede

yavaşlama ve büyüme geriliği saptanmıştır.

Metilfenidatın boy ve kilo üzerindeki nihai etkileri bilinmemektedir ve çalışılmaktadır.

Metilfenidat kullanımı sırasında büyüme takip edilmelidir: boy, kilo ve iştah en az altı

ayda bir büyüme tablosuna kaydedilmelidir.

Beklendiği şekilde büyümeyen, uzamayan ya

da kilo almayan hastaların tedavileri kesilmelidir.

Nöbetler

Metilfenidat epilepsisi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Metilfenidatın daha önceden

nöbet öyküsü olan hastaların, nöbetleri olmaksızın önceden EEG anormallikleri (değişikliği)

olan hastaların ve çok ender olarak nöbet öyküsü ve önceden nöbetlere dair hiçbir EEG

bulgusu

olmayan

hastalarda

nöbet

eşiğini

düşürebileceğine

dair

bazı

klinik

bulgular

mevcuttur. Nöbet sıklığı artarsa veya yeni nöbet gelişmesi durumunda ilaç kesilmelidir.

Kötüye kullanım, yanlış kullanım ve diversiyon

Hastalar

metilfenidatın

diversiyon,

yanlış

kötüye

kullanım

riski

açısından

dikkatle

izlenmelidir.

Metilfenidat ilaç bağımlılığı ya da alkolizm öyküsü olan hastalara verilirken olası kötüye

kullanım, yanlış kullanım ve diversiyon açısından dikkatli olunmalıdır.

Kronik kötüye kullanım, değişik derecelerde anormal davranışla birlikte belirgin toleransa ve

psikolojik bağımlılığa neden olabilir. Özellikle parenteral yolla suistimali gerçek psikotik

episodlara neden olabilir.

DEHB tedavisine karar verirken hastanın yaşı, madde kullanım bozukluğu açısından risk

faktörlerinin varlığı (komorbid karşıt olma-karşı gelme bozukluğu ve bipolar bozukluk gibi),

önceki veya mevcut madde kötüye kullanımı dikkate alınmalıdır. Duygusal değişkenliği olan

hastalarda (alkol veya madde bağımlılığı öyküsü olanlar gibi) dozajı kendi inisiyatiflerine

göre artırabileceğinden bu hasta grubunda dikkatli olunmalıdır.

Madde kötü kullanımı açısından yüksek riskli bazı hastalar için metilfenidat veya diğer

stimulan kullanımı uygun olmayabilir ve uyarıcı olmayan tedaviler dikkate alınmalıdır.

İlacın kesilmesi

İlacın kesilmesi sırasında kronik aşırı hareketliliğin yanı sıra olası depresyon açısından hasta

gözlenmelidir. Bazı hastalar uzun süreli takip gerektirir.

Kötüye kullanım durumunda ağır depresyon gelişebileceğinden hasta izlenmelidir.

Yorgunluk

Metilfenidat yorgunluğun önlenmesi ya da tedavisi için kullanılmamalıdır

Metilfenidat formülasyonu seçimi

Metilfenidat içeren ilacın kullanımına tedaviyi yapan hekimin hastalarını değerlendirerek

bireysel olarak karar vermesi gerekir ve bu seçim istenen etkinin süresine bağlıdır.

İlaç taraması

ilaç,

içerdiği

metilfenidat

nedeniyle

amfetamin

laboratuar

testlerinde

özellikle

immunoassay temelli tarama testlerinde yanlış pozitif çıkabilir.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği

Metilfenidatın böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına dair bir deneyim

yoktur.

Hematolojik etkiler

Metilfenidat ile uzun süreli tedavinin güvenliliği tam olarak bilinmemektedir. Lökopeni,

trombositopeni,

anemi

veya

ciddi

renal

hepatik

bozuklukları

içeren

diğer

değişikliklerin görülmesi durumunda tedavinin bırakılması düşünülmelidir.

Gastrointestinal tıkanma potansiyeli

CONCERTA tableti deforme olmayan nitelikte olduğundan ve gastrointestinal kanal içinde

kayda değer bir şekil değişikliğine uğramadığından, önceden var olan ciddi gastrointestinal

daralması (patolojik ya da iyatrojenik) bulunan hastalara ya da disfajisi olan veya tabletleri

yutarken

belirgin

zorluk

çeken

hastalara

uygulanmamalıdır.

Bilinen

daralmaları

olan

hastalarda deforme olmayan nitelikte kontrollü salım formüllerin yutulmasıyla ilişkili olarak

ender şekilde obstrüktif semptomlar bildirilmiştir.

Tabletin uzatılmış salımlı olması nedeniyle, CONCERTA sadece tableti bütün yutabilen

hastalarda kullanılmalıdır. Hastalar, CONCERTA’nın sıvı yardımı ile bütün olarak yutulması

gerektiği

konusunda

bilgilendirilmelidir.

Tabletler

bölünmemeli,

çiğnenmemeli,

ezilmemelidir. İlaç kontrollü bir hızda ilacın salınması için tasarlanmış emilemeyen bir kabuk

içinde

bulunur.

Tablet

kabuğu

vücut

tarafından

elimine

edilir;

hastalar

bazen

kendi

dışkılarında tablet gibi görünen bir şey fark ederse endişe etmemelidirler.

Priapizm

Metilfenidat ürünleri (CONCERTA dahil) kullanan yetişkin ve pediatrik hastalarda acil tibbi

müdahelenin

(bazen

cerrahi

müdahele)

gerekli

olduğu,

uzamış

ağrılı

ereksiyon

bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.8). Priapizm, metilfenidat kullanıldıktan bir süre sonra, genellikle

dozun

artırılmasını

takiben

gelişebilmektedir.

Priapizm

aynı

zamanda

metilfenidat

bırakıldıktan sonra geriçekilme (ilaca ara verme veya kesilmesi) periyodunda da oluşmuştur.

Normal olmayan şekilde uzamış ereksiyon veya ağrılı ve sık görülen ereksiyon gelişen

hastaların acil tibbi yardım istemesi gerekmektedir.

Bu ilaç laktoz içerdiğinden nadir görülen kalıtımsal hastalıklar arasında bulunan galaktoz

intoleransı, Lapp-laktoz eksikliği ya da glikoz-galaktoz malabsorbsiyonu olan kişiler bu ilacı

kullanmamalıdırlar.

CONCERTA

her bir tablette 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi

bir olumsuz etki beklenmez.

tibbi

ürün

Butil

hidroksitoluen

içermesine

rağmen

uygulama

yolu

nedeniyle

uyarı

gerekmemektedir.

Bu tibbi ürün her dozunda (200mg/kg)’dan daha az propilen glikol ihtiva eder; yani esasında

“propilen glikol” içermez.

4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Farmakokinetik etkileşim

Metilfenidatın

eşzamanlı

olarak

uygulanan

ilaçların

plazma

konsantrasyonlarını

nasıl

etkilediği bilinmemektedir. Bu nedenle metilfenidatı diğer ilaçlarla (özellikle terapötik alanı

dar olan ilaçlar) kombine ederken dikkatli olunması önerilmektedir.

Metilfenidat, sitokrom P450 tarafından klinik olarak anlamlı derecede metabolize edilmez.

Sitokrom P450 indükleyicileri veya inhibitörlerinin metilfenidatın farmakokinetiği üzerinde

anlamlı herhangi bir etkiye sahip olması beklenmemektedir. Bunun tersi olarak, metilfenidatın

d- ve l- enantiomerleri sitokrom P450 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 veya 3A’yı anlamlı

olarak

inhibe

etmemektedir.

Ancak,

metilfenidatın,

antikoagülan

kumarin’in,

antikonvülzanların

(örneğin

fenobarbital,

fenitoin,

primidon)

bazı

antidepresanların

(trisiklikler ve selektif serotonin geri alım inhibitörleri) metabolizmasını inhibe edebileceğine

dair raporlar vardır. Birlikte metilfenidat uygulanmasına başlarken ya da birlikte uygulanan

metilfenidat kesilirken doz ayarlaması yapmak ve plazmadaki ilaç konsantrasyonlarını (ya da

kumarin alınması durumunda pıhtılaşma zamanlarını) izlemek gerekli olabilir.

Farmakodinamik etkileşimler

Antihipertansif ilaçlar

Metilfenidat hipertansiyon tedavisi için kullanılan ilaçların etkililiğini azaltabilir.

Kan basıncını artıran ilaçlarla kullanım

Metilfenidatın

basıncını

artırabilen

başka

ilaçlarla

eşzamanlı

kullanımında

dikkatli

olunmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4 Kardiyovasküler ve Serebrovasküler durum).

Olası

hipertansif

kriz

nedeniyle,

non-selektif

geri

dönüşsüz

monoamin

oksidaz

inhibitörleriyle (MAOİ) tedavi gören veya önceki 2 hafta boyunca tedavi görmüş hastalarda

kullanılmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.3).

Alkol ile birlikte kullanım

Alkol, metilfenidat da dahil olmak üzere psikoaktif ilaçların santral sinir sistemi üzerindeki

advers etkilerini şiddetlendirebilir. Bu nedenle hastaların tedavi sırasında alkolden uzak

durmaları önerilmektedir.

Halojenli anesteziklerle birlikte kullanım

Ameliyat sırasında halojenli anesteziklerle birlikte kullanımı ile ani kan basıncı yükselmesi

riski vardır. Ameliyat planlanıyorsa, ameliyat günü metilfenidat kullanılmamalıdır.

Santral etkili alfa-2 agonistleri ile birlikte kullanım (ör. klonidin)

Klonidin

diğer

santral

etkili

alfa-2-agonistleri

birlikte

metilfenidat

kullanımının

güvenliliği sistematik olarak değerlendirilmemiştir.

Dopaminerjik ilaçlarla kullanım

Metilfenidatın antipsikotikleri de içeren dopaminerjik ilaçlar ile birlikte kullanımı sırasında

dikkatli

olunması

önerilir.

Metilfenidat

ekstraselüler

dopamin

düzeylerini

arttırdığından

metilfenidat doğrudan veya dolaylı dopamin agonistleri (DOPA ve trisiklik antidepresanlar

dahil)

veya

dopamin

antagonistleri

(antipsikotikler

dahil)

eşzamanlı

uygulandığında

farmakodinamik etkileşime girebilir.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Metilfenidatın çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri

mevcut değildir.

Gebelik dönemi

Metilfenidatın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin sınırlı veri mevcuttur.

Yenidoğan kardiyorespiratuvar toksisite vakaları, özellikle fetal taşikardi ve solunum

sıkıntısı spontan olgu raporlarında bildirilmiştir.

Hayvanlar

üzerinde

yapılan

araştırmalar

maternal

toksik

dozlarda

üreme

toksisitesinin

bulunduğunu

göstermiştir

(Bkz.

Bölüm

5.3).

İnsanlara

yönelik

potansiyel

risk

bilinmemektedir.

CONCERTA gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır

Tedaviyi

ertelemenin

gebelikte

daha

büyük

risk

oluşturacağı

şeklinde

klinik

karara

varılmadığı sürece metilfenidat kullanımı gebelikte tavsiye edilmez.

Laktasyon dönemi

Metilfenidat ile tedavi edilmiş bir annenin sütünde metilfenidata rastlanmıştır.

Metilfenidat kullanan bir annenin emzirdiği bebeğin kilosunda belirlenmemiş bir azalmanın

olduğu; ancak annenin metilfenidat tedavisini kestikten sonra bebeğin kilo aldığı ile ilgili bir

vaka raporu bulunmaktadır. Emzirme dönemindeki bebekler için risk göz ardı edilmemelidir.

Emzirmenin

durdurulup

durdurulmayacağına

CONCERTA

tedavisinin

durdurulup

durdurulmayacağına/tedaviden

kaçınılıp

kaçınılmayacağına

ilişkin

karar

verilirken,

emzirmenin çocuk açısından faydası ve CONCERTA tedavisinin emziren anne açısından

faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

Klinik olmayan çalışmalarda ilgili bir etki gözlenmemiştir.

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Metilfenidat sersemlik, uyuşukluk ile akomodasyon güçlükleri, diplopi ve görme bulanıklığı

gibi görme bozukluklarına neden olabilir. Araç ve makine kullanımı üzerinde orta şiddette bir

etki yapabilir. Hastalar olası etkiler konusunda uyarılmalıdır. Etkilenmeleri durumunda araç

sürme

makine

kullanma

gibi

potansiyel

olarak

tehlikeli

aktivitelerden

kaçınmaları

söylenmelidir.

4.8.

İstenmeyen etkiler

Aşağıdaki

istenmeyen

etkiler

CONCERTA

diğer

bütün

metilfenidat

hidroklorür

formülasyonlarından

elde

edilen

verilere

dayanılarak

hazırlanmıştır.

Concerta

diğer

metilfenidat

hidroklorür

formülasyonlarından

elde

edilen

advers

reaksiyonların

sıklıkları

farklı ise, sıklık derecesi yüksek olan veritabanı kullanılmıştır.

Şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:

Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1000 ila < 1/100);

seyrek(≥ 1/10.000 ila < 1/1000); çok seyrek (< 1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın:

Nazofaranjit, üst solunum yolu enfeksiyonu

sinüzit

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Anemi

, lökopeni

, trombositopeni, trombositopenik purpura

Bilinmiyor: Pansitopeni

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın

olmayan:

Anjiyonorötik

ödem

gibi

aşırı

duyarlılık

reaksiyonları,

anafilaktik

reaksiyonlar, auriküler şişlikler, büllöz bozukluklar, eksfolyatif bozukluklar, ürtiker, kaşıntı,

kızarıklık, döküntü

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın: Anoreksi, iştahta azalma

, çocuklarda uzun süreli kullanım sırasında orta derece boy

ve kilo artışında azalma

Psikiyatrik hastalıklar*

Çok yaygın: Uykusuzluk, sinirlilik

Yaygın: Duygulanımda labilite, saldırganlık*, ajitasyon*, anksiyete*

depresyon*

#

, irritabilite,

anormal davranış, ruh halinde ani değişmeler, tikler*, uykuya dalamama

, depresif ruh hali

libidoda azalma

, gerginlik

, diş gıcırdatma

, panik atak

Yaygın olmayan: Psikotik bozukluklar*, işitsel, görsel ve dokunsal halüsinasyon*, öfke,

intihar

düşüncesi*,

duygu

durum

değişikliği,

huzursuzluk

ağlamaklı

olmak,

Tourette

sendromu’nun tiklerinin kötüleşmesi*, hızlı ve çok konuşma (lögore), aşırı uyanıklık, uyku

bozuluğu

Seyrek: Mani*

, oryantasyon bozukluğu, libido bozukluğu, konfüze durum

Çok seyrek:

İntihar girişimi (gerçekleştirilmiş intihar da dahil) *

,geçici depresif ruh hali*,

anormal düşünce, apati

, tekrar eden davranışlar, aşırı odaklanma

Bilinmiyor: Delüzyon*

, düşünce bozuklukları*, bağımlılık. Hızlı salımlı formülasyonların

kullanımında kötüye kullanım ve bağımlılık daha sık bildirilmiştir.

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Baş ağrısı

Yaygın: Baş dönmesi, diskinezi, psikomotor hiperaktivite, uyku hali, parestezi

, gerilim tipi

baş ağrısı

Yaygın olmayan: sedasyon, tremor

, uyuşukluk

Çok seyrek: Konvülziyon, koreoatetoid hareketler, geri dönüşümlü iskemik nörolojik defisit,

nöroleptik

malignant

sendrom

(NMS

çok

seyrek

olarak

rapor

edilmiştir.

raporların

çoğunda hastaların diğer ilaçları kullanmasından dolayı metilfenidatın buradaki etkisi kesin

değildir.)

Bilinmiyor:

Serebrovasküler

bozukluklar*

(vaskülit,

serebral

hemoraj,

serebrovasküler

kazalar, serebral arterit, serebral tıkanma dahil), grand mal konvülziyonlar*, migren

Göz hastalıkları

Yaygın: Akomodasyon bozuklukları

Yaygın olmayan: Görmede bulanıklık

, göz kuruluğu

Seyrek: Görsel uyumda zorluklar, görmede yetersizlik, diplopi

Bilinmiyor: Midriyazis

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın:

Vertigo

Kardiyak hastalıklar

Yaygın: Aritmi

,

taşikardi, palpitasyonlar

Yaygın olmayan: Göğüs ağrısı

Seyerk: Anjina Pektoris

Çok seyrek: Kardiyak arest, miyokard enfarktüsü

Bilinmiyor: Supraventriküler taşikardi, bradikardi, ventriküler ekstrasistoller

, ekstrasistoller

Vasküler hastalıklar

Yaygın: Hipertansiyon,

Yaygın olmayan: Ateş basması

Çok seyrek: Serebral arterit ve/veya tıkanma, periferik soğuma

Raynaud fenomeni

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın: Öksürük, orofaringeal ağrı,

Yaygın olmayan: Dispne

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Karının üst kısmında ağrı, ishal, bulantı

, karın rahatsızlığı, kusma, ağız kuruluğu

dispepsi

Yaygın olmayan: Kabızlık

Hepato – bilier hastalıklar

Yaygın: Alanin aminotransferaz artışı

Yaygın olmayan: Hepatik enzim artışı

Çok seyrek: Hepatik koma ve akut hepatik yetmezlik de dahil anormal karaciğer fonksiyonu,

kan alkalin fosfataz artışı, kan bilirubin artışı

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Alopesi, kaşıntı, döküntü, ürtiker

Yaygın olmayan: Anjiyonörotik ödem, eksfolyatif durumlar, büllöz durumlar

Seyrek: Hiperhidröz

, maküler döküntü, eritem

Çok seyrek: Eritema multiforme, eksfolyatif dermatit, sabit ilaç döküntüsü

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Artralji, kaslarda gerginlik

, kaslarda spazm

Yaygın olmayan: Miyalji

, kaslarda seğirme

Çok seyrek: Kas krampları

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın olmayan: Hematüri, pollakiüri

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın: Erektil disfonksiyon

#

Seyrek: Jinekomasti

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Pireksi, çocuklarda uzun süre kullanıma bağlı gelişmede yavaşlama*, bitkinlik

iritabilite

, gergin hissetme

, asteni

, susama

Yaygın olmayan: Göğüs ağrısı,

Çok seyrek: Ani kardiyak ölüm*

Bilinmiyor: Göğüste sıkıntı

, hiperpireksi

Araştırmalar

Yaygın: Kan basıncında ve kalp atım hızında değişiklikler* (genelde artış), kiloda azalma*

Yaygın olmayan:

Kardiyak üfürüm

*

Çok seyrek: Platelet sayısında azalma, anormal beyaz kan hücresi sayısı

Bu yan etkilerin çoğu hafif ve orta şiddettedir.

* Bölüm 4.4’e bakınız.

Sıklık yetişkin klinik çalışmalarından sağlanır, veriler çocuk ve adolesanlardan değildir; aynı

zamanda çocuklar ve gençler için uygun olabilir.

Sıklık çocuk ve adolesan klinik çalışmalarından sağlanır ve yetişkin hastalardaki klinik

çalışmalarda daha yüksek sıklık rapor edilmiştir.

Pazarlama sonrası deneyimler

Üreme sistemi ve meme hastalıkları: Priapizm

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr, e-posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

Hastalara doz aşımı tedavisi uygulanırken CONCERTA’dan metilfenidatın uzatılmış salım

yaptığı unutulmamalıdır.

Belirti ve Semptomlar

Akut yüksek doz, başlıca santral ve sempatik sinir sisteminin aşırı uyarılmasına sebep olmakla

birlikte, kusma, ajitasyon, tremor, hiperrefleksi, kas seğirmesi, konvülziyon (takiben koma

görülebilir),

öfori,

konfüzyon,

halüsinasyon,

deliryum,

terleme,

kızarma,

baş

ağrısı,

hiperpireksi

(yüksek

ateş),

taşikardi,

çarpıntı,

kalp

atışlarında

hızlanma,

hipertansiyon,

midriyazis ve mukoza kuruluğuna neden olur.

Önerilen tedavi

Metilfenidat doz aşımı için spesifik bir antidot yoktur.

Tedavi uygun destekleyici uygulamalardan oluşur.

Hastanın kendi kendisine zarar vermesi önlenmeli ve hasta zaten mevcut olan aşırı uyarılmayı

ağırlaştıracak dış stimulanlara karşı korunmalıdır. Aktif kömür etkinliği kanıtlanmamıştır.

Dolaşım ve solunum fonksiyonlarının devamı için yoğun bakım sağlanmalıdır. Pireksi için

eksternal soğutma prosedürleri gerekli olabilir.

CONCERTA’nın doz aşımı tedavisinde periton diyalizi ya da ekstrakorporal hemodiyalizin

etkinliği belirlenmemiştir.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Psikostimülanlar

ATC Kodu: N06BA04

Etki mekanizması:

Metilfenidat

santral

sinir

sistemi

stimulanıdır.

Dikkat

Eksikliği-Hiperaktivite

Bozukluğu’ndaki

(DEHB)

terapötik

etki

mekanizması

bilinmemektedir.

Metilfenidatın,

presinaptik nöronlara noradrenalinin ve dopaminin gerialımını bloke ettiği ve monoaminlerin

ekstranöronal aralığa salımını arttırdığı düşünülmektedir. Metilfenidat, d- ve l-izomerlerinden

oluşan rasemik bir karışımdır. Farmakolojik olarak d-izomeri l-izomerinden daha aktiftir.

Klinik etkililik ve güvenlik:

Önemli klinik çalışmalara göre, CONCERTA, hızlı salım Metilfenidat (IR) ile halihazırda

stabilize edilen 321 hastada ve IR Metilfenidat ile daha önceden teavi edilmemiş 95 hastada

değerlendirildi.

Klinik çalışmalar, her sabah bir kere CONCERTA alındığında ilacın etkilerinin ilaç alımı

sonrası 12 saate kadar sürdüğünü gösterdi.

18 ila 65 yaşları arasındaki DEHB'li sekiz yüz doksan dokuz (899) erişkin, 5 ila 13 haftalık üç

çift-kör, plasebo kontrollü çalışmada değerlendirildi. CONCERTA için, 18 ila 72 mg/gün'lük

bir dozaj aralığında bazı kısa süreli etkililik gösterilmiştir, ancak bu 5 haftanın ötesinde

sürekli olarak gösterilmemiştir. Conners'ın Yetişkin DEHB Derecelendirme Ölçeklerinde

(CAARS)

haftadaki

toplam

skor

(sonlanım

noktası)

yanıtın

DEHB

belirtilerinin

başlangıçtan en az % 30 azalma olarak tanımlandığı ve son ziyaretlerinde eksik verileri olan

kişilerin yanıt alınamayan kişiler olduğu varsayımıyla analiz edildiği bir çalışmada, plaseboya

kıyasla hastaların anlamlı derecedeki daha yüksek oranı, 18, 36 veya 72 mg / gün dozlarında

CONCERTA tedavisine yanıt verdi. Diğer iki çalışmada, son ziyaretlerinde eksik verilere

sahip olan kişiler yanıt verici olmadığı varsayımıyla analiz edildiğinde, CONCERTA’nın

plaseboya kıyasla sayısal avantajları vardı, ancak CONCERTA ve plasebo arasında önceden

tanımlanmış yanıt kriterlerini karşılayan hasta oranında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık

gösterilmedi.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Günde

olmak

üzere

çoklu

uygulamalarını

takiben

Concerta’nın

farmakokinetiğinde hiçbir değişiklik kaydedilmemiştir.

Emilim:

Metilfenidat kolayca emilir. Yetişkinlerde CONCERTA’nın oral yolla uygulanmasını takiben,

plazma metilfenidat konsantrasyonları hızla artarak 1 ile 2 saat içerisinde bir başlangıç

maksimumuna ulaşılır. Bundan sonra birkaç saat içinde konsantrasyon giderek artmaya

devam eder. Doruk plazma konsantrasyonlarına 6 ile 8 saatte ulaşılır. Bu aşamanın ardından

plazma metilfenidat düzeyleri yavaş yavaş düşmeye başlar. Günde üç kez alınan çabuk salımlı

metilfenidatla

ilişkili

olarak

gözlenen

doruk

çukur

konsantrasyonları

arasındaki

dalgalanmalar, günde bir kez alınan CONCERTA ile en aza indirilir. Günde bir kez kullanılan

CONCERTA

çabuk

salımlı

metilfenidat

formülasyonlarının

bağıl

biyoyararlanımı

karşılaştırılabilirdir.

36 yetişkin hastaya günde bir kez 18 mg CONCERTA veya günde 3 kez 5 mg metilfenidat

hidroklorür

uygulamasından

sonraki

ortalama

farmakokinetik

parametreleri

Tablo

1’de

özetlenmiştir.

Tablo 1

Ortalama ± SS Farmakokinetik Parametreler

PARAMETRELER

CONCERTA

(günde tek doz 18 mg)

(n=36)

Metilfenidat hidroklorür

(Günde 3 kez 5 mg)

(n=35)

maks

(ng/ml)

3.7 ± 1.0

4.2 ± 1.0

maks

(saat)

6.8 ± 1.8

6.5 ± 1.8

(ng.saat/ml)

41.8 ± 13.9

38.0 ± 11.0

(saat)

3.5 ± 0.4

3.0 ± 0.5

Günde bir kez olmak üzere tek ve çoklu doz uygulamalarını takiben CONCERTA’nın

farmakokinetiğinde hiçbir değişikliğin kaydedilmemiş olması anlamlı bir ilaç birikiminin

olmadığını göstermektedir. Günde bir kez olmak üzere çoklu doz uygulaması sonucu elde

edilen EAA ve t

değerleri CONCERTA’nın tek dozundan sonra elde edilenlerle benzerdir.

CONCERTA tek doz 18,36 ve 54 mg/gün yetişkinlere uygulandıktan sonra metilfenidatın

Cmax ve EAA (0-inf) değerleri doz ile doğru orantılıdır.

Dağılım:

Yetişkinlerde

plazma

metilfenidat

konsantrasyonları

oral

uygulamayı

takiben

eksponensiyal

olarak

azalmaktadır.

CONCERTA’nın

oral

yolla

uygulanmasını

takiben

yetişkinlerde

metilfenidatın

yarılanma

ömrü

yaklaşık

saattir.

Metilfenidat

metabolitlerinin proteinlere bağlanma oranı yaklaşık %15’tir. Sanal dağılım hacmi yaklaşık

13 L/kg’dır.

Biyotransformasyon:

İnsanlarda metilfenidat esas olarak çok az farmakolojik aktivitesi olan ya da hiç olmayan alfa-

fenil piperidin asetik asit (PPA) de-esterifiye edilerek

(PPA, değişmeyen maddenin yaklaşık

50 katı) büyük ölçüde metabolize edilir. Yetişkinlerde günde bir kez uygulanan PPA’ya

metabolize olan CONCERTA’nın metabolizması günde üç kez uygulanan metilfenidatınkine

benzerdir. CONCERTA’nın günde bir kez uygulanan tek ve çoklu dozlarının metabolizması

benzerdir.

Eliminasyon:

İnsanlara

radyoaktif-işaretli

metilfenidatın

oral

dozunun

uygulanmasından

sonra

radyoaktivitenin yaklaşık %90’ı idrarda saptanmıştır. İdrardaki ana metabolit, dozun yaklaşık

%80’ine karşılık gelen PPA’dır.

Concerta verilmesinden sonra yetişkinlerde metilfenidat eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 3,5

saattir.

Oral

uygulamanın

ardından,

dozun

yaklaşık

olarak

%90’ı

48-96

saat

içinde

metabolitleri

halinde

idrarda

%1-3

dışkıda

atılır.

Küçük

miktarda

değişmemiş

metilfenidat idrarda (% 1'den az) bulunmuştur. Ana üriner metabolit alfa-fenil-piperidin asetik

asit (%60-90)'dir.

Doğrusallık /Doğrusal olmayan durum:

CONCERTA’nın

günde

kez,

dozlarda

sağlıklı

yetişkinlere

uygulanmasının ardından, d-metilfenidat için C

maks

ve EAA

(0-∞)

değerleri doz-orantılı iken l-

metilfenidat’ın C

maks

ve EAA

(0-∞)

değerleri dozla orantılı olarak artmamıştır. CONCERTA

uygulamasından

sonra,

l-izomerinin

plazma

konsantrasyonları,

d-izomerinin

plazma

konsantrasyonlarının yaklaşık 1/40’ıdır.

Sağlıklı

yetişkinlerde,

54-144

mg/gün

dozda,

günde

uygulanan

CONCERTA

dozlarının tek ve çoklu doz uygulaması doğrusaldır ve toplam metilfenidat ve ana metaboliti

olan PPAA için C

maks

ve EAA

değerleri doza bağımlıdır. Tek doz ve kararlı durum (4.gün)

klerens ve yarı-ömür parametreleri benzerdir ve metilfenidatın farmakokinetiğinin zamana

bağımlı olmadığını göstermektedir. 54-144 mg/gün dozlarda metabolitin ana ilaca oranı tek

doz ve çoklu doz uygulaması sonrasında sabittir.

18-72 mg/gün CONCERTA uygulanan, 13–16 yaş arasındaki DEHB’li adolesanlarda yapılan

çoklu doz çalışmasında, d- ve toplam metilfenidatın ortalama C

maks

ve EAA

değerleri, doz

ile orantılı olarak artış göstermiştir.

Besinlerin etkisi :

Yağ

açısından

zengin

kahvaltıdan

sonra

veya

karnına

hastalara

CONCERTA

verildiğinde

ilacın

farmakokinetiğinde

farmakodinamik

özelliklerinde

farklılık

gözlenmemiştir. Yiyecek varlığında veya yokluğunda doz ayarlanmasına ilişkin bir kanıt

yoktur.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Cinsiyet:

Sağlıklı

yetişkinlerde

CONCERTA’nın

doza-uyarlanmış

ortalama

(0-∞)

değerleri

erkeklerde 36,7 ng

.

saat/ml ve kadınlarda 37,1 ng

.

saat/ml’dir; iki grup arasında hiçbir fark

görülmemiştir.

Irk:

CONCERTA alan yetişkinlerde doza-uyarlanmış EAA

(0-∞)

etnik gruplar arasında tutarlılık

göstermiştir;

bununla

birlikte,

çalışmaya

katılan

hasta

gruplarının

büyüklükleri,

farmakokinetikteki etnik farklılıkları saptamaya yetecek boyutta olmayabilir.

Yaş:

yaşından

küçük

çocuklarda

CONCERTA’nın

farmakokinetiğine

ilişkin

çalışma

yapılmamıştır. 7-12 yaş arası çocuklarda CONCERTA’nın farmakokinetiği 18, 36, 54 mg

sonrası şöyledir: Sırasıyla C

1.3, 11.3

2.6 ve 15.0

3.8 ng/mL, sırasıyla T

0.02, 8.1

1.1, 9.1

2.5 h ve sırasıyla EAA

11.5

50.4

7.8, 87.7

18.2, 121.5

37.3

ng.h/mL.

Böbrek yetmezliği:

CONCERTA’nın böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin deneyim mevcut

değildir.

İnsanlara

radyoaktif

olarak

işaretlenmiş

metilfenidat

uygulanmasından

sonra

metilfenidat büyük ölçüde metabolize olmuştur ve radyoaktivitenin yaklaşık %80’i idrarda

biçiminde

atılmıştır.

Renal

klerens,

metilfenidatın

klerensinde

önemli

olmadığından, böbrek yetmezliğinin CONCERTA’nın farmakokinetiği üzerinde çok küçük

bir etki yaratması beklenir.

Karaciğer yetmezliği:

CONCERTA’nın karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin deneyim mevcut

değildir.

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Karsinojenisite

Farelerde ve sıçanlarda yürütülen bir ömür boyu karsinojenisite çalışmasında sadece erkek

farelerde malign karaciğer tümörleri sayısında artış belirlenmiştir. Bu bulgunun insanlara

olan önemi bilinmemektedir.

Metilfenidatın,

klinik

dozun

düşük

katlarında

fertilite

veya

üreme

performansına

etkisi

bulunmamaktadır.

Hamilelik- embriyonal/ fetal gelişme

Metilfenidatın

sıçanlarda

tavşanlarda

teratojenik

olduğu

düşünülmemektedir.

Fetal

toksisite ve maternal toksisite, sıçanlarda maternal toksik dozlarda saptanmıştır.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi

Butilhidroksitoluen (E321)

Selüloz asetat

Hipromeloz (E464)

Konsantre fosforik asit

Poloksamer 188

Polietilen oksit 200K ve 7000K

Povidon K 29-32

Sodyum klorür

Stearik asit

Suksinik asit

Demir oksit sarı (E172)

Demir oksit siyah (E172)

İlaç kaplama:

Demir oksit sarı (E172)

Hipromeloz (E464)

Laktoz monohidrat

Titanyum dioksit (E171)

Triasetin

Stearik asit

Şeffaf kaplama:

Karnauba mumu

Hipromeloz (E464)

Makrogol 400

Baskı mürekkebi:

Demir oksit siyah (E172)

Hipromeloz (E464)

İzopropil alkol

Propilen glikol

Saf su

6.2.

Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3.

Raf ömrü

36 ay

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

30ºC altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Şişenin kapağını sıkıca kapatınız.

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

İçerisinde bir veya iki adet nem tutucu bulunan çocuk korumalı, polipropilen kapaklı yüksek

yoğunluklu polietilen (HDPE) şişe.

Paket büyüklükleri 30 tablet halinde.

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik’’lerine uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti., Ertürk Sok. Keçeli Plaza No:13

34810 Kavacık, Beykoz-İstanbul

Tel: 0 216 538 20 00

Faks: 0 216 538 24 99

8.

RUHSAT NUMARASI

116/87

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 17.12.2004

Ruhsat yenileme tarihi: 25.03.2010

10.

KÜB’ün YENİLENME TARİHİ

28-11-2018

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Update - medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8038 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/42/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Active substance: Pitolisant hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7974 of Mon, 26 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Active substance: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7791 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/040/18

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety