COMBO 50 MG 4 FILM TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • COMBO 50 MG 4 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • COMBO 50 MG 4 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sildenafil

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699578090562
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 30-04-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 20

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

COMBO 50 mg film tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Sildenafil sitrat

70,22 mg (50 mg sildenafile eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Kroskarmelloz sodyum

15,0 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film tablet.

Oral uygulama için 50 mg sildenafil içeren, mavi, bir yüzü çentikli, oblong tablet olarak

mevcuttur.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

COMBO, yeterli bir seksüel performans için gerekli penil ereksiyonun sağlanamaması veya

sürdürülememesi

olarak

tanımlanan

erektil

disfonksiyonun

semptomatik

tedavisinde

endikedir.

COMBO’nun etkili olabilmesi için seksüel stimülasyon gereklidir.

COMBO kadınlarda endike değildir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

Yeterli

seksüel

performans

için

gerekli

penil

ereksiyonun

sağlanamaması

veya

sürdürülememesi olarak tanımlanan erektil disfonksiyonun semptomatik tedavisinde çoğu

hasta için önerilen doz, gerektikçe, cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce alınan 50 mg’dır.

2 / 20

Uygulama sıklığı ve süresi:

Etkililik ve tolerabiliteye bağlı olarak, önerilen en yüksek doz olan 100 mg’a yükseltilebilir

ya da 25 mg’a düşürülebilir. Önerilen en yüksek doz 100 mg’dır. Önerilen en yüksek doz

sıklığı günde bir kezdir.

Uygulama şekli:

COMBO tabletleri oral olarak uygulanır.

Etkinin başlaması, yemeklerle beraber alındığında aç karnına alınmasına kıyasla gecikebilir

(Bkz. Bölüm 5.2. Farmakokinetik özellikler).

Güçlü

sitokrom

P450

CYP3A4

inhibitörleri

(örn.

eritromisin,

sakinavir,

ketokonazol,

itrakonazol)

birlikte

kullanım,

artan

sildenafil

plazma

konsantrasyonları

ilişkilendirilmiştir (Bkz. 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri).

Yüksek plazma konsantrasyonları gerek advers olayları gerekse etkililiği artıracağı için bu

hastalarda 25 mg’lık bir başlangıç dozu düşünülmelidir.

Ritonavir ve sildenafilin birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir (bkz. Bölüm 4.5 Diğer

tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

Sildenafilin nitratların hipotansif etkilerini potansiyalize ettiği gösterilmiştir ve bu nedenle

nitrik

oksit

açığa

çıkaran

bileşikler

veya

nitratların

herhangi

formu

beraber

kullanılması kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.3. Kontrendikasyonlar).

COMBO’nun

alfa-blokörler

birlikte

kullanıldığı

durumlarda,

postüral

hipotansiyon

gelişme potansiyelini en aza indirmek için, sildenafil tedavisine başlanmadan önce hastalar

alfa-blokör tedavisi ile stabilize edilmiş olmalıdır. İlave olarak, sildenafil tedavisine 25 mg

dozla başlanması da düşünülmelidir (Bkz. 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri ve 4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Hafif-orta şiddette (kreatinin klerensi = 30 - 80 mL/dakika)

renal

bozukluğu

olan

hastalarda

(Bkz.

Bölüm

5.2.

Farmakokinetik

özellikler

Böbrek

Yetmezliği) dozaj ayarlamaları gerekli değildir. Şiddetli renal bozukluğu (kreatinin klerensi <

30 mL/dakika) olan hastalarda sildenafil klerensi azaldığından 25 mg’lık doz düşünülmelidir.

3 / 20

Etkililik ve tolerans değerlendirilerek, gerektiğinde doz kademeli olarak 50 mg veya 100

mg’a çıkarılabilir.

Hepatik bozukluğu olan hastalarda (örneğin sirozda) sildenafil klerensi azaldığından (Bkz.

5.2. Farmakokinetik özellikler / Karaciğer yetmezliği) 25 mg’lık doz düşünülmelidir.

Pediyatrik popülasyon:

Sildenafil çocuklarda (18 yaşından küçüklerde) endike değildir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda (≥ 65 yaş) dozaj ayarlamaları gerekli değildir.

4.3. Kontrendikasyonlar

Etkin madde veya bölüm 6.1’de yer alan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığı

bulunan hastalarda kontrendikedir.

Nitrik oksit / siklik GMP yolu üzerine bilinen etkisi ile uyumlu olarak (Bkz. Bölüm

5.Farmakolojik Özellikler), sildenafilin nitratların hipotansif etkilerini potansiyalize ettiği

gösterilmiştir ve bu nedenle nitrik oksit açığa çıkaran bileşikler (amil nitrat, butil nitrat

gibi) veya nitratların herhangi bir formu ile beraber (Nitrogliserin, isosorbid mononitrat,

isosorbid

nitrat,

pentaeritritol

tetranitrat,

eritritol

tetranitrat,

isosorbid

dinitrat

fenobarbital gibi) verilmesi kontrendikedir.

Sildenafil de dahil olmak üzere PDE 5 inhibitörlerinin riosiguat gibi guanilat siklaz

uyarıcıları ile birlikte kullanılması, semptomatik hipotansiyona yol açma potansiyelinden

dolayı kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.5).

Non-arteritik anterior iskemik optik nöropatisi olanlarda kontrendikedir.

Erektil disfonksiyonda kullanılan ilaçlar (sildenafil dahil) seksüel aktivitenin tavsiye

edilmediği hastalarda (stabil olmayan anjina gibi ciddi kardiyovasküler bozukluklar ve

ciddi kardiyak hastalıklarda) önerilmez.

Sildenafilin güvenliliği aşağıdaki hasta gruplarında çalışılmamıştır dolayısıyla daha ileri

bilgi edininceye kadar bu hastalarda kullanılması kontrendikedir:

Ciddi karaciğer yetmezliği,

Hipotansiyon (Kan basıncı< 90/50 mmHg),

Yakın zamanda geçirilmiş inme veya miyokard enfarktüsü olanlar,

Retinitis pigmentosa gibi herediter dejeneratif retinal bozukluğu olanlar (bu hastaların

az bir kısmında genetik retinal fosfodiesteraz bozukluğu vardır).

4 / 20

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Farmakolojik tedaviye başlamadan önce, erektil disfonksiyonu teşhis etmek, altta

yatan

potansiyel sebepleri belirlemek için hastanın anamnezinin tam olarak alınması ve fizik

muayenesi gereklidir.

Kardiyovasküler risk faktörleri

Seksüel aktiviteye eşlik eden belli derecede kardiyak risk söz konusudur. Bu nedenle, hekim

erektil disfonksiyon tedavisine başlamadan önce hastanın kardiyovasküler durumunu tetkik

etmelidir.

Sildenafil

basıncında

hafif

geçici

düşüşlere

neden

olan

vazodilatör

özelliklere sahiptir (Bkz. Bölüm 5.1). Hekimler sildenafil reçetelemeden önce, özellikle

seksüel aktivite ile birlikte altta yatan durumları olan hastalarının bu vazodilatör etkilerden

kötü yönde etkilenmesini dikkatle değerlendirmelidir. Vazodilatörlere artmış hassasiyeti olan

hastalar;

ventrikül

çıkış

obstrüksiyonu

(örn.

aortik

stenoz,

hipertrofik

obstrüktif

kardiyomiyopati) olanları veya kan basıncının ciddi derecede bozulmuş otonomik kontrolü ile

kendini gösteren seyrek görülen bir çoklu sistem atrofisi sendromu olanları içerir.

Sildenafil nitratların hipotansif etkisini kuvvetlendirir (Bkz. Bölüm 4.3 Kontrendikasyonlar).

Miyokard

enfarktüsü,

stabil

olmayan

anjina,

kardiyak

ölüm,

ventriküler

aritmi,

serebrovasküler hemoraji, geçici iskemik atak, hipertansiyon ve hipotansiyon da dahil olmak

üzere ciddi kardiyovasküler olaylar, erektil disfonksiyon için sildenafil kullanımı ile geçici

olarak

ilişkilendirilmiş

pazarlama

sonrası

bildirimler

mevcuttur.

Hepsinde

olmamakla

beraber, hastaların çoğunda önceden bir kardiyovasküler risk faktörü olduğu bilinmektedir.

Bu olayların çoğunun cinsel aktivite sırasında veya hemen sonrasında ve bazılarının ise,

herhangi bir cinsel aktivite olmaksızın, sildenafil kullanımını takiben kısa sürede meydana

geldiği bildirilmiştir. Bu olayların direkt olarak bu faktörlere veya başka faktörlere bağlı olup

olmadığını belirlemek mümkün değildir.

Priapizm

Erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan ajanlar, penisin anatomik deformasyonlarında

(angülasyon,

kavernosal

fibrosis

veya

Peyronie

hastalığı

gibi)

veya

priapizme

sebep

olabilecek predispoze durumlarda (orak hücre anemisi, multiple miyelom veya lösemi gibi)

dikkatli kullanılmalıdırlar.

5 / 20

Pazarlama sonrası deneyimde sildenafil kullanımıyla uzamış ereksiyon ve priapizm rapor

edilmiştir. 4 saatten uzun süren ereksiyon olduğunda hasta acilen medikal yardım almalıdır.

Priapizm hemen tedavi edilmezse, penil doku hasarı ve kalıcı potens kaybı ile sonuçlanabilir.

Diğer PDE5 inhibitörleri veya diğer erektil disfonksiyon tedavileri ile birlikte kullanım

Sildenafilin diğer PDE5 inhibitörleri veya sildenafil içeren pulmoner arteriyel hipertansiyon

tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar veya diğer erektil disfonksiyon tedavileri ile kombine

kullanımının etkililik ve güvenliliği henüz değerlendirilmemiştir. Bu sebeple bu tür kombine

uygulamalar tavsiye edilmez.

Görüş üzerine etkileri

Sildenafil ve diğer PDE5 inhibitörlerinin kullanımı ile bağlantılı spontane olarak görüş

bozuklukları

vakaları

rapor

edilmiştir

(Bkz.

Bölüm

4.8).

Sildenafil

diğer

PDE5

inhibitörlerinin alımı ile bağlantılı spontane olarak ve bir gözlemsel çalışmada seyrek görülen

durum

olan

non-arteritik

anterior

iskemik

optik

nöropati

(NAION)

vakaları

rapor

edilmiştir (Bkz. Bölüm 4.8). Hastalara herhangi bir ani görüş bozukluğu durumunda COMBO

kullanmayı bırakmaları ve acilen bir hekime danışmaları önerilmelidir (Bkz. Bölüm 4.3

Kontrendikasyonlar).

Ritonavir ile birlikte kullanımı

Sildenafilin ritonavir ile kullanımı tavsiye edilmemektedir (Bkz. Bölüm 4.5 Diğer tıbbi

ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

Alfa-blokörler ile birlikte kullanımı

Alfa-blokör

tedavisi

gören

hastalarda

beraberinde

sildenafil

uygulanması

duyarlı

bazı

bireylerde semptomatik hipotansiyona yol açabileceğinden, dikkatli olunması önerilir (Bkz.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri). Bu durum genellikle

sildenafil

dozlamasını

takiben

saat

içinde

oluşur.

Postüral

hipotansiyon

gelişme

potansiyelini en aza indirmek için, sildenafil tedavisine başlanmadan önce hastaların alfa-

blokör tedavisinde hemodinamik olarak stabil olmaları gerekir. Sildenafil tedavisine 25 mg

doz ile başlanması düşünülmelidir (Bkz. 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli). Hekimler, ayrıca,

postüral hipotansif semptomlar söz konusu olduğunda ne yapılması gerektiği konusunda

hastalarına tavsiyede bulunmalıdırlar.

6 / 20

Kanama üzerine etkileri

İnsan trombosit hücreleri ile yapılan

in vitro

çalışmalar sildenafilin, sodyum nitroprusiatın

antiagregan etkisini artırdığını göstermektedir. Kanama bozukluğu veya aktif peptik ülseri

olan hastalarda sildenafilin kullanımına ilişkin emniyet bilgisi mevcut değildir. Bu sebeple bu

tür hastalarda COMBO kullanılmadan önce yarar/zarar değerlendirmesi dikkatle yapılmalıdır.

Özellikle yaşlı, kan vizkositesi artmış hastalarda retinal ven oklüzyonu riski artmaktadır.

COMBO kadınlarda kullanılmamalıdır.

Bu tıbbi ürün her tablette 0,82-1,12 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum

diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer ilaçların COMBO üzerine etkisi

İn vitro çalışmalar:

Sildenafil metabolizması başlıca sitokrom P450 (CYP)’nin izoformları 3A4 (majör yol) ve

2C9 (minör yol) ile düzenlenmektedir. Bu sebeple bu izoenzimlerin inhibitörleri sildenafil

klerensini azaltabilir ve bu izoenzimlerin indükleyicileri sildenafil klerensini artırabilir.

İn vivo çalışmalar:

Klinik

çalışma

verilerinde

yapılan

popülasyon

farmakokinetik

analizleri,

ketokonazol,

eritromisin,

simetidin

gibi

CYP3A4

inhibitörleri

beraber

uygulandığında

sildenafilin

klerensinde azalma olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, bu hastalarda yan etki

insidansında

artış

olmamasına

rağmen,

CYP3A4

inhibitörleri

beraber

sildenafil

uygulanacaksa, 25 mg’lık doz verilmelidir.

Kuvvetli

P450

inhibitörü

olan

proteaz

inhibitörü

ritonavirin,

kararlı

durum

seviyelerinde (500 mg bid), birlikte uygulanan tek doz sildenafilin (100 mg) C

maks

’ında 4 kat

(%300) ve EAA’sında 11 kat (%1000) bir artış meydana gelmiştir. 24 saat sonra, sildenafilin

başına

uygulanmasıyla

ng/ml

olan

plazma

seviyesine

kıyasla,

sildenafil

plazma

seviyeleri yaklaşık 200 ng/ml olmuştur. Bu durum ritonavirin P450 substratlarının büyük

çoğunluğu üzerine olan belirgin etkileriyle uyumludur. Sildenafilin ritonavir farmakokinetiği

üzerine etkisi yoktur. Bu farmakokinetik veriler göz önünde bulundurularak, sildenafilin

7 / 20

ritonavir ile birlikte kullanımı önerilmemektedir (Bkz. Bölüm 4.2. Pozoloji ve uygulama

şekli).

Bir CYP3A4 inhibitörü olan, HIV proteaz inhibitörü sakinavirin, kararlı durumda (1200 mg

tid), 100 mg tek doz sildenafil ile birlikte uygulanması, sildenafil C

maks

’ında %140 ve

sildenafil EAA’sında %210’luk bir artışa yol açmıştır. Sildenafilin sakinavir farmakokinetiği

üzerine etkisi yoktur (Bakınız Bölüm 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli). Ketokonazol ve

itrakonazol gibi daha güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin etkilerinin daha büyük olması beklenir.

Orta şiddette bir CYP3A4 inhibitörü olan, kararlı durum seviyesindeki (5 gün boyunca 500

mg bid) eritromisin ile birlikte, 100 mg tek doz sildenafil uygulandığında, sildenafilin

sistemik

yararlanımında

(EAA)

%182’lik

artış

olmuştur.

Normal

sağlıklı

erkek

gönüllülerde,

üç

gün

boyunca

günde

uygulanan

azitromisinin,

sildenafil

veya

dolaşımdaki başlıca metabolitinin C

maks

maks

, eliminasyon hız sabiti veya izleyen yarı ömrü

üzerine etkisine dair herhangi bir kanıt bulunmamıştır.

Non-spesifik bir CYP3A4 inhibitörü ve sitokrom P450 inhibitörü olan simetidin (800 mg), 50

sildenafil

birlikte

sağlıklı

gönüllülere

uygulandığında,

plazma

sildenafil

konsantrasyonlarında % 56’lık bir artışa yol açmıştır.

Barsak duvarı CYP3A4 metabolizmasının zayıf bir inhibitörü olan greyfurt suyu, sildenafil

plazma seviyelerinde hafif artışlara yol açabilir.

Antasidlerin

(magnezyum

hidroksit/alüminyum

hidroksit)

olarak

verilmesi

sildenafilin biyoyararlanımını etkilememiştir.

Spesifik etkileşme çalışmaları tüm ilaçlar ile yapılmamış olmasına rağmen, popülasyon

farmakokinetik analizleri (tolbutamid, varfarin, fenitoin gibi) CYP2C9 inhibitörleri, (selektif

serotonin gerialım inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar gibi) CYP2D6 inhibitörleri, tiyazid

ilgili

diüretikler,

kıvrım

diüretikleri

potasyum

tutucu

diüretikler,

anjiyotensin

dönüştürücü

enzim

(ADE)

inhibitörleri,

kalsiyum

kanal

blokörleri,

beta-adrenoreseptör

antagonistleri veya (rifampisin, barbitüratlar gibi) CYP450 metabolizmasını arttıran ilaç

grupları ile sildenafilin beraber uygulanmasının sildenafilin farmakokinetiği üzerine hiçbir

etkisinin olmadığını göstermiştir. Sağlıklı erkek gönüllülerde yapılan bir çalışmada, kararlı

durum

konsantrasyonunda

(günde

endotelin

reseptör

antagonisti

olan

8 / 20

bosentanın (CYP3A4 (orta derecede), CYP2C9 ve muhtemelen CYP2C19’un indükleyicisi),

kararlı durum konsantrasyonunda (günde 3 kez 80 mg) sildenafil ile birlikte uygulanması;

sildenafilin EAA ve C

maks

değerinde sırasıyla %62.6 ve %55.4’lük bir düşüşe neden olmuştur.

nedenle

rifampin

gibi

güçlü

CYP3A4

indükleyicilerinin

sildenafil

birlikte

uygulanmasının sildenafil plazma konsantrasyonlarında daha büyük bir düşüşe neden olması

beklenmektedir.

Nitrat bileşeninden dolayı bir potasyum kanal aktivatörü ve nitrat hibriti olan nikorandilin

sildenafil ile ciddi etkileşim potansiyeli bulunmaktadır.

COMBO’nun diğer ilaçlar üzerine etkisi:

İn vitro çalışmalar:

Sildenafil, sitokrom P450 izoformları olan 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, ve 3A4 (IC

> 150

mikromolar)’ün zayıf bir inhibitörüdür. Tavsiye edilen dozların ardından sildenafilin zirve

plazma konsantrasyonu yaklaşık 1 mikromolar olduğunda, COMBO’nun bu izoenzimlere

ait substratların klerensini değiştirmesi beklenmez.

Teofilin veya dipridamol gibi non-spesifik fosfodiesteraz inhibitörleri ve sildenafil arasında

etkileşme olduğuna dair veri mevcut değildir.

İn vivo çalışmalar:

Nitrik

oksit/sGMP

yolu

üzerine

bilinen

etkisi

uyumlu

olarak

(Bkz.

Bölüm

5.1.

Farmakodinamik Özellikler), sildenafilin nitratların hipotansif etkisini potansiyalize ettiği

gösterilmiştir. Bu sebeple sildenafilin, nitratların herhangi bir formu veya nitrik oksit açığa

çıkaran

bileşikler

beraber

kullanılması

kontrendikedir

(Bkz.

Bölüm

4.3.

Kontrendikasyonlar).

Riosiguat: Preklinik çalışmalar PDE5 inhibitörlerinin riosiguat ile birlikle kullanılmasının

sistemik kan basıncı düşürücü etkisine ilave etkisi olduğunu göstermiştir. Klinik çalışmalarda,

riosiguatın

PDE5

inhibitörlerinin

hipotansif

etkisini

arttırdığı

gösterilmiştir.

Çalışılan

popülasyonlarda bu kombinasyonun faydalı bir klinik etkisi olduğuna dair herhangi bir kanıt

bulunamamıştır. Sildenafil de dahil olmak üzere, PDE5 inhibitörlerinin riosiguat ile birlikte

kullanılması kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).

9 / 20

Alfa-blokör tedavisi uygulanmakta olan hastalara aynı zamanda sildenafil uygulanması,

duyarlı bazı bireylerde semptomatik hipotansiyona yol açabilmektedir. Bu bulgu sıklıkla

sildenafil dozunun alınmasından 4 saat sonra oluşmaktadır (Bkz. 4.2. Pozoloji ve uygulama

şekli

4.4.

Özel

kullanım

uyarıları

önlemleri).

Üç

spesifik

ilaç-ilaç

etkileşimi

çalışmasında, doksazosin tedavisi ile stabilize edilmiş benign prostat hiperplazisi (BPH) olan

hastalara eşzamanlı olarak alfa-blokör doksazosin (4 mg ve 8 mg) ile sildenafil (25 mg, 50

ya da 100 mg) uygulanmıştır. Bu çalışma popülasyonlarında,

yatarak ölçülen kan

basıncında sırasıyla ortalama 7/7 mmHg, 9/5 mmHg ve 8/4 mmHg ek azalma ve ayakta

ölçülen

basıncında

ortalama

mmHg,

11/4

mmHg

mmHg

azalma

gözlemlenmiştir. Doksazosin tedavisi ile stabilize edilen hastalara eşzamanlı olarak sildenafil

ve doksazosin uygulandığında, nadir de olsa, semptomatik postüral hipotansiyon yaşayan

hastalara ilişkin bazı bildirimler olmuştur. Bu bildirimler arasında baş dönmesi ve sersemlik

yer almakta ancak senkop bulunmamaktadır.

Her ikisi de CYP2C9 tarafından metabolize edilen tolbutamid (250 mg) veya varfarin (40

mg) ile beraber 50 mg sildenafil uygulandığında önemli bir etkileşim gösterilmemiştir.

Sildenafil

mg),

aspirinin

sebep

olduğu

kanama

süresindeki

uzamayı

potansiyalize etmemiştir.

Sildenafil

mg),

sağlıklı

gönüllülerde

mg/dl’lik

ortalama

maksimum

alkol

seviyelerinde alkolün hipotansif etkisini potansiyalize etmemiştir.

Aşağıda

belirtilen

antihipertansif

tedavi

sınıfları;

Diüretikler,

beta-blokörler,

inhibitörleri, anjiyotensin II antagonistleri, antihipertansif medikal ürünler (vazodilatör ve

santral etkili), adrenerjik nöron blokörleri, kalsiyum kanal blokörleri ve alfa-adrenoreseptör

blokörler, plasebo uygulanmasına kıyasla sildenafil alan hastalardaki yan etki profilinde

hiçbir değişiklik göstermemişlerdir. Hipertansif hastalarda, sildenafil (100 mg) ile beraber

amlodipin uygulanan spesifik bir etkileşme çalışmasında, yatar konumdaki sistolik kan

basıncında 8 mmHg’lık ilave bir düşüş olmuştur. Bununla ilgili olarak yatar konumdaki

diastolik kan basıncındaki ilave düşme 7 mmHg’dır. Kan basıncındaki bu ilave düşüşler,

sildenafilin sağlıklı gönüllülere tek başına uygulandığı zaman görülene benzer olmuştur

(Bkz. Bölüm 5.1. Farmakodinamik özellikler).

10 / 20

Sildenafil (100 mg), her ikisi de CYP3A4 substratı olan, HIV proteaz inhibitörleri ritonavir

ve sakinavirin kararlı durum farmakokinetiğini etkilemez.

Sağlıklı gönüllülerde kararlı durum konsantrasyonlarında sildenafil (80 mg t.i.d.) bosentanın

(125 mg b.i.d.) EAA’da %49.8’lik ve C

maks

değerinde %42’lik bir artışa yol açmıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

COMBO, kadınlarda kullanım için endike değildir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

COMBO, kadınlarda kullanım için endike değildir.

Gebelik dönemi

Sıçan ve tavşanlarda yapılan üreme çalışmalarında oral sildenafil uygulamasını takiben,

ilişkili hiçbir yan etki görülmemiştir (Bkz. Bölüm 5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri).

Gebelik dönemindeki kadınlarda kullanımı ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır.

Üreme yeteneği / Fertilite

Dişi sıçanlara 36, erkek sıçanlara 102 güne kadar, günde 60 mg/kg sildenafil uygulanması ile

(İnsanlarda, erkek cinsiyette gözlenen EAA değerinin 25 katını oluşturan bir dozda) fertilitede

azalma görülmemiştir.

Sağlıklı gönüllülerde, oral yolla 100 mg sildenafil uygulamasının ardından sperm motilitesine

veya morfolojisine hiçbir etki olmamıştır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri için çalışma yapılmamıştır.

Sildenafil ile yapılan klinik çalışmalarda baş dönmesi ve görme bozukluğu bildirildiği için

araç ve makine kullanırken hastalar dikkatli olmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Sildenafilin güvenlilik profili, 74 çift kör plasebo kontrollü klinik çalışmada 9570 hasta

verisi esas alarak oluşturulmuştur. Sildenafil ile tedavi edilen hastalarda en sık bildirilen

11 / 20

advers reaksiyonlar baş ağrısı, yüz kızarması, dispepsi, nazal konjesyon, sersemlik, kusma,

sıcak basması, görme bozukluğu, cisimlerin mavi görülmesi ve bulanık görmedir.

Pazarlama sonrası çalışmalarda gözlenen advers reaksiyonlar 10 yıldan uzun bir sürede

elde edilmiştir. Tüm advers reaksiyonların Ruhsat Sahibi’ne bildirilmemesi ve güvenlilik

veritabanına

eklenmemesinden

dolayı,

reaksiyonların

sıklıkları

güvenilir

şekilde

belirlenememektedir.

Klinik

çalışmalarda

görülen

pazarlama

sonrası

raporlanan

plasebodan

daha

yüksek

insidansa sahip, tıbbi açıdan önemli tüm advers reaksiyonlar sistem organ sınıflandırılması ve

sıklığı ile aşağıda verilmektedir: Çok yaygın (≥l/10); yaygın (≥l/100 ila <l/10); yaygın

olmayan

(≥l/1000

<l/100);

seyrek

(≥l/10000

<l/1000);

çok

seyrek

(<l/10000),

bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan : Rinit

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan

: Hipersensitivite reaksiyonları

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın

: Baş ağrısı

Yaygın

: Sersemlik

Yaygın olmayan

: Somnolans, hipoestezi

Seyrek

: Serebrovasküler olay, geçici iskemik atak, nöbet*, tekrarlayan nöbet*,

senkop

Göz hastalıkları

Yaygın

: Görmede renklerin bozulması**, görme bozukluğu, bulanık görme

Yaygın olmayan

: Lakrimasyon hastalıkları***, gözde ağrı, fotofobi, fotopsi, oküler

hiperemi, görsel parlaklık, konjunktivit

Seyrek : Non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION)*, retinal vasküler

oklüzyon*,

retinal

hemoraji,

arteriosklerotik

retinopati,

retinada

bozukluk,

glokom,

görüş

alanında

bozukluk,

diplopi,

görüş

keskinliğinde azalma, miyopi, astenopi, göz önünde uçuşan cisimler

12 / 20

görme, iris bozuklukları, midriyazis, ışıkların etrafında hale görme, göz

ödemi,

gözde

şişme,

göz

bozuklukları,

konjunktival

hiperemi,

göz

iritasyonu, gözde anormal his, göz kapağı ödemi, skleral renk değişimi

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan

: Vertigo, kulak çınlaması

Seyrek

: İşitme kaybı

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan : Taşikardi, çarpıntı

Seyrek

: Ani kardiyak ölüm*, miyokard infarktüsü, ventriküler aritmi*, atriyal

fibrilasyon, stabil olmayan anjina

Vasküler hastalıklar

Yaygın

: Yüzde kızarma, sıcak basması

Yaygın olmayan

: Hipertansiyon, hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın

: Nazal konjesyon

Yaygın olmayan

: Epistaksis, sinüslerde konjesyon

Seyrek : Boğazda rahatsızlık hissi, nazal ödem, burun kuruluğu

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın

: Bulantı, dispepsi

Yaygın olmayan

: Gastro özofajiyal reflü, kusma, üst abdominal bölgede ağrı, ağız

kuruluğu

Seyrek : Oral hipoestezi

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan : Döküntü

Seyrek

: Steven Johnson Sendromu*, toksik epidermal nekroliz*

Kas-iskelet, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan : Miyalji, ekstremite ağrısı

13 / 20

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan : Hematüri

Üreme sistemi hastalıkları

Seyrek

: Penil hemoraji, priapizm*, hematospermi, ereksiyonda artma

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan : Göğüs ağrısı, yorgunluk, sıcaklık hissi

Seyrek : Sinirlilik

Araştırmalar

Yaygın olmayan : Kalp atım hızında artış

*Yalnızca pazarlama sonrası sürveyansda bildirilmiştir.

**Görsel

renk

değişiklikleri:

Cisimleri

yeşil

görme,

kromatopsi,

cisimleri

mavi

görme,

eritropsi ve cisimleri sarı görme.

*** Lakrimasyon hastalıkları: Göz kuruluğu, lakrimal bozukluk ve göz yaşı salgısının artması

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Gönüllülerde yapılan ve tek doz olarak 800 mg’a kadar çıkılan çalışmalarda görülen yan

etkiler daha düşük dozlarda görülen yan etkilere benzer ancak insidans oranları ve ciddiyeti

daha yüksek olmuştur. 200 mg sildenafil uygulandığında etkililikte artış olmamış fakat yan

etkilerin

(baş

ağrısı,

yüzde

kızarıklık,

sersemlik,

dispepsi,

nazal

konjesyon,

görmede

bozukluk) insidansında artış olmuştur.

Tedavi:

Aşırı doz vakalarında standart destekleyici yaklaşımlar uygulanmalıdır. Sildenafil plazma

proteinlerine yüksek oranda bağlandığı ve idrarla atılmadığı için diyalizin sildenafil klerensini

hızlandırması beklenmez.

14 / 20

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Erektil disfonksiyonda kullanılan ilaçlar; Fosfodiesteraz inhibitörleri

ATC kodu: G04B E03

Sildenafil, erektil disfonksiyon için oral bir tedavidir. Seksüel stimülasyona doğal bir cevap

sonucu penise kan akımını artırarak bozulmuş erektil fonksiyonu düzeltir.

Penisin ereksiyonunu sağlayan fizyolojik mekanizma seksüel stimülasyon esnasında korpus

kavernosumdan nitrik oksit (NO) serbest bırakılmasını gerektirir. Daha sonra nitrik oksit

guanilat siklaz enzimini aktive eder ve bu siklik guanozin monofosfat (sGMP) düzeyinde artış

ile sonuçlanır ki, böylece korpus kavernosumdaki düz kasların gevşemesi ve kanın korpus

kavernosum içine dolması sağlanmış olur.

Sildenafil, korpus kavernosumdaki sGMP’nin degradasyonundan sorumlu sGMP’ye spesifik

fosfodiesteraz

(PDE5)

enziminin

potent

selektif

inhibitörüdür.

Sildenafil,

ereksiyon

üzerine

periferik

etki

yerine

sahiptir.

Sildenafilin

izole

insan

korpus

kavernosumunda direkt bir gevşetici etkisi yoktur ancak bu doku üzerinde bulunan nitrik

oksidin gevşetici etkisini artırma potansiyeline sahiptir. Seksüel stimülasyon ile olduğu gibi,

NO/sGMP

yolu

aktive

olduğunda,

sildenafilin

PDE5

enzimini

inhibe

etmesi

korpus

kavernosumdaki sGMP seviyelerinde artışa sebep olur. Bu sebeple COMBO’nun amaçlanan

faydalı farmakolojik etkilerini gösterebilmesi için seksüel stimülasyon gereklidir.

Farmakodinamik etkiler

İn vitro

çalışmalar sildenafilin ereksiyon prosesinde rol oynayan PDE5’e seçici olduğunu

göstermiştir. Diğer fosfodiesterazlara kıyasla PDE5 üzerine etkisi daha güçlüdür. Retinadaki

fototransdüksiyon yolağında rol oynayan PDE6’ya kıyasla 10 kat daha fazla selektiftir.

Önerilen maksimum dozlarda PDE1’e kıyasla 80 kat, PDE 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ve 11’e kıyasla

700 kat daha selektiftir. Sildenafil özellikle kardiyak kontraktilite kontrolünde rol alan cAMP

spesifik fosfodiesteraz izoformu olan PDE3’e kıyasla PDE5 üzerine 4000-kattan daha büyük

bir selektifliğe sahiptir.

Klinik etkililik ve güvenlilik:

Sildenafilin

seksüel

stimülasyona

cevap

olarak

ereksiyon

oluşturma

zaman

aralığının

değerlendirilmesi amacı ile iki klinik çalışma düzenlenmiştir. Hastalarda aç karnına yapılan

15 / 20

penil pletismograf (RigiScan) çalışmasında, sildenafil alınması sonucunda, seksüel birleşme

için yeterli kabul edilen %60 oranındaki ereksiyon sertliğinin sağlanmasına kadar geçen süre

ortalama 25 dakika olmuştur (12 – 37 dakika). Başka bir RigiScan çalışmasında, sildenafilin,

uygulamadan sonraki 4.-5. saatlerde bile seksüel stimülasyona bağlı ereksiyon oluşturma

potansiyeline sahip olduğu gösterilmiştir.

Sildenafil, kan basıncında hafif ve geçici düşmelere sebep olur, ancak vakaların çoğunda bu

klinik bir etki oluşturmaz. 100 mg oral dozu takiben yatar pozisyonda görülen ortalama

maksimum sistolik kan basıncı düşmesi 8.4 mmHg olmuştur. Bu duruma uygun olarak yatar

pozisyonda diastolik basınç değişmesi 5.5 mmHg olmuştur. Kan basıncındaki bu azalmalar

sildenafilin vazodilatör etkileri ile uyumludur ki bu vazodilatasyonun sebebi büyük olasılıkla

vasküler düz kaslardaki artmış sGMP seviyesidir. Sağlıklı gönüllülerde 100 mg’a kadar olan

sildenafilin oral yolla tek doz uygulanması sonucunda EKG’de klinik olarak anlamlı hiçbir

etki oluşturmamıştır.

Tek bir oral doz 100 mg sildenafilin hemodinamik etkileri üzerine, ciddi koroner arter

rahatsızlığı olan 14 hastada (en azından bir koroner arterde ≥ %70 stenoz mevcuttu) yapılan

bir çalışmada, dinlenme halindeki ortalama sistolik ve diyastolik kan basıncı, taban değerlere

kıyasla sırasıyla % 7 ve % 6 azalmıştır. Ortalama pulmoner sistolik kan basıncı % 9

azalmıştır. Sildenafilin kardiyak output üzerine hiçbir etkisi olmamıştır, stenoz durumundaki

koroner arterler içinden kan akışını bozmamıştır.

Çift kör plasebo kontrollü bir egzersiz stres çalışmasında, düzenli olarak antianjinal ilaç

(nitratlar

dışında)

kullanan,

erektil

disfonksiyon

stabil

anjinası

olan

hasta

değerlendirilmiştir. Sonuçlar sınırlayıcı anjinaya kadar olan zamanda sildenafil ile plasebo

arasında klinik olarak anlamlı farklar göstermemiştir.

100 mg dozu takip eden 1 saat içinde Farnsworth - Munsell 100 renk testini kullanan kimi

deneklerde renkleri (mavi/yeşil) ayırt edebilmede meydana gelen hafif ve geçici değişiklikler

olsa da doz alımından 2 saat sonra hiçbir etki kalmamıştır. Renk ayırt etme mekanizmasında

meydana

gelen

değişikliğin

retinanın

fototransdüksiyon

kaskadında

alan

PDE6

enziminin inhibisyonu ile bağlantılı olduğu öngörülmektedir. COMBO’nun görme keskinliği

veya kontrast renkleri seçebilme duyarlılığı üzerine bir etkisi yoktur. Dokümante edilmiş

erken, yaş ile ilgili maküler dejenerasyonu olan (n=9) hastalarda yapılan plasebo kontrollü

bir çapraz çalışmada sildenafil (tek doz 100 mg) iyi tolere edilmiştir ve yapılan görsel

16 / 20

testler (görme keskinliği, Amsler grid, renk ayrımı, simule edilmiş trafik ışığı, Humphrey

perimeter ve fotostres) klinik olarak anlamlı hiçbir değişiklik göstermemiştir.

Sağlıklı gönüllülerde sildenafilin 100 mg’lık oral tek doz uygulamasından sonra sperm

motilitesi veya morfolojisi üzerine bir etki görülmemiştir (Bkz. Bölüm 4.6).

Klinik Çalışmalara Ait Başka Bilgiler

Klinik çalışmalarda, sildenafil, yaşları 19 ila 87 arasında değişen 8000’den fazla hastaya

uygulanmıştır. Temsil edilen hasta grupları; yaşlılar (%19.9), hipertansiyonlu

hastalar

(%30.9), diabetes mellitus (%20.3), iskemik kalp hastalığı (%5.8), hiperlipidemi (%19.8),

spinal

kord

yaralanması

(%0.6),

depresyon

(%5.2),

prostatın

transüretral

rezeksiyonu

(%3.7), radikal prostatektomi (%3.3). Klinik çalışmalarda tam anlamıyla temsil edilemeyen

veya

çalışma

dışında

tutulan

gruplar;

pelvik operasyon

geçirmiş

hastalar,

radyoterapi

sonrası

hastalar,

ciddi

böbrek

veya

karaciğer

bozukluğu

olan

hastalar

aşikar

kardiyovasküler durumu olan hastalar (Bkz. 4.3. Kontrendikasyonlar).

Sabit doz çalışmalarında, tedavinin ereksiyonu iyileştirdiğini belirten hasta oranları, plasebo

ile %25 olurken, 25 mg ile %62, 50 mg ile %74 ve 100 mg ile %82 olmuştur. Kontrollü

klinik çalışmalarda sildenafile bağlı ilacı bırakma oranı plaseboya nazaran aynı veya daha

düşük olmuştur. Tüm çalışmalar ele alındığında, sildenafile bağlı olarak gelişme olduğunu

bildiren hastaların oranı; psikojenik erektil disfonksiyon (%84), miks erektil disfonksiyon

(%77), organik erektil disfonksiyon (%68), yaşlılar (%67), diyabetli hastalar (%59), iskemik

kalp hastalığı (%69), hipertansiyon (%68), prostatın transüretral rezeksiyonu (%61), radikal

prostatektomi

(%43),

spinal

kord

yaralanması

(%83),

depresyon

(%75).

Uzun

süreli

çalışmalarda, sildenafilin etkililik ve emniyeti sürdürülmüştür.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim

Sildenafil hızla emilir. Maksimum plazma konsantrasyonuna aç karnına oral alımın 30. ila

120. dakikası arasında ulaşır (ortalama 60 dakika). Mutlak oral biyoyararlanım ortalama

olarak % 41’dir (%25-%63 arasında değişir). Uygulama sonrası sildenafilin EAA ve C

maks

değerleri, tavsiye edilen doz aralığının (25 mg - 100 mg) üzerindeki dozlar ile orantılı

olarak artar.

17 / 20

Sildenafil yemekle alındığında, absorbsiyon oranı, T

maks

’da ortalama olarak 60 dakikalık bir

gecikme ve C

maks

’da ortalama %29’luk bir azalma ile düşer.

Dağılım

Sildenafilin

dağılıma

ortalama

kararlı

durum

hacmi

L’dir

dokulara

dağıldığını gösterir. 100 mg’lık tek bir oral dozu takiben, sildenafilin ortalama maksimum

toplam plazma konsantrasyonu 440 ng/mL’dir (CV %40). Sildenafil (ve dolaşımdaki majör

N-desmetil

metaboliti)

oranında

plazma

proteinlerine

bağlandığından,

durum

sildenafilin 18 ng/mL (38 nM)’lik ortalama maksimum serbest plazma konsantrasyonuna yol

açar. Proteinlere bağlanma total ilaç konsantrasyonundan bağımsızdır.

sildenafil

alan

sağlıklı

hastalarda,

dozu

takip

eden

dakikada

ejakülattaki ilaç dozu uygulanan mevcut dozun %0.0002’sinden azdır (ortalama 188 ng).

Biyotransformasyon

Sildenafil özellikle CYP3A4 (majör yol) ve CYP2C9 (minör yol) karaciğer mikrozomal

enzimleri ile metabolize edilir. Dolaşımdaki majör metabolit sildenafilin N-demetilasyonu

ile oluşur. Bu metabolit sildenafile benzer bir fosfodiesteraz seçicilik profiline sahiptir ve

PDE5 için

in vitro

potensi ana ilacın yaklaşık %50’si kadardır. Sildenafil, N-demetilasyon

yolu ile dolaşımdaki majör metabolitine dönüşür. Bu metabolitin plazma konsantrasyonları

sildenafil için gözlenenin yaklaşık %40’ıdır. N-desmetil metaboliti de yaklaşık 4 saatlik bir

terminal yarı ömür ile metabolize olur.

Eliminasyon

Sildenafilin 3-5 saatlik terminal faz yarılanma ömrünün bileşkesi olarak vücut klerensi

41L/saattir. Oral veya i.v. uygulanan sildenafil ağırlıklı olarak metabolitleri halinde feçes

ile (uygulanan oral dozun yaklaşık %80’i) ve daha az bir miktarda idrar ile (uygulanan oral

dozun yaklaşık % 13’ü) atılır.

Doğrusallık/Doğrusal Olmayan Durum:

Önerilen doz aralığında COMBO’nun farmakokinetiği doz ile orantılıdır.

18 / 20

Özel Hasta Gruplarındaki Farmakokinetik

Yaşlılarda

yaş

üstü

sağlıklı

gönüllülerde

sildenafil

klerensi

azalmıştır,

bunun

sonucunda

sildenafil ve aktif N-demetil metabolitinin plazma konsantrasyonları daha genç (18-45 yaş)

gönüllülerde görülene göre yaklaşık %90 artmıştır. Plazma proteinine bağlanmadaki yaş

farklılıklarına

bağlı

olarak

serbest

sildenafil

plazma

konsantrasyonları

yaklaşık

artmıştır.

Böbrek Yetmezliği

Hafif ila orta derece (kreatinin klerensi = 30-80 ml/dak.) böbrek fonksiyon bozukluğu olan

gönüllülerde 50 mg oral tek doz sildenafil uygulaması farmakokinetiğini değiştirmemiştir.

Aynı yaş grubunda hiçbir böbrek rahatsızlığı olmayan gönüllüler ile karşılaştırıldığında, N-

demetil metabolitinin ortalama eğri altı alanı (EAA) yaklaşık % 126 ve ortalama C

maks

’ı

yaklaşık % 73 artmıştır. Ancak bireyler arası değişkenliğin yüksek olması sebebi ile bu

değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı olmamıştır.

Şiddetli (kreatinin klerensi < 30 ml/ dak.) böbrek fonksiyon bozukluğu olan gönüllülerde

sildenafil

klerensi

azalmıştır.

Aynı

yaş

grubunda

hiçbir

böbrek

rahatsızlığı

olmayan

gönüllüler ile karşılaştırıldığında, bu azalma sebebi ile EAA’da ortalama %100 ve C

maks

’da

ortalama %88’lik bir artış olmuştur. Buna ek olarak N-demetil metabolitinin EAA’ı ve

maks

’ı sırası ile %200 ve %79 artmıştır ki bu anlamlı bir artıştır.

Karaciğer Yetmezliği

Aynı

yaş

grubunda

bulunan

hiçbir

karaciğer

rahatsızlığı

olmayan

gönüllüler

karşılaştırıldığında, hafif ve orta şiddette karaciğer sirozu (Child- Pugh A ve B) olan

gönüllülerde sildenafil klerensi düşmüştür. Bu azalma EAA’da %84 ve C

maks

’da %47’lik bir

yükselme

sonuçlanmıştır.

Ağır

karaciğer

fonksiyonu

olan

hastalarda,

sildenafilin

farmakokinetiği çalışılmamıştır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Yapılan

konvansiyonel

emniyet,

farmakoloji,

mükerrer

doz,

toksisite,

genotoksisite,

karsinojenik

potansiyel,

üreme

gelişim

üzerine

toksisite

çalışmalarında

elde

edilen

sonuçlara dayanan klinik dışı veriler insan için özel bir zarar belirtmemektedir.

19 / 20

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Selüloz, toz

Silika kolloidal, susuz (E551)

Kalsiyum hidrojen fosfat, susuz

Kroskarmelloz sodyum

Magnezyum stearat (E572)

Hidroksipropil metil selüloz (E464)

Hidroksipropil selüloz (E463)

Titanyum dioksit (E171)

Talk (E553b)

FD&C Mavi No 2 indigo karmin alüminyum lak (E132)

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değil.

6.3. Raf ömrü

24 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

4 ve 8 film tablet içeren alüminyum folyo-şeffaf PVC-PE-PVDC blister ve karton kutu

ambalaj.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

:Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Adres : Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No : 156

Sancaktepe/İstanbul

Telefon

:(0216) 398 10 63 - 4 hat

Faks

:(0216) 419 27 80

20 / 20

8. RUHSAT NUMARASI

245/14

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 26.09.2012

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2018

Scientific guideline: Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Overland Park, KS, Epic Products, LLC is voluntarily recalling all lots of Euphoric capsules, packaged in 1 count blister cards, 3 count bottles, and 12 count bottles to the consumer level. FDA analysis found samples of Euphoric to be tainted with undeclared sildenafil and tadalafil, active ingredients in two FDA-approved prescription drug products, also known as phosphodiesterase 5-inhibitors (PDE-5 inhibitors), used to treat male erectile dysfunction (ED). The presence of sildenafil and tadalafil in E...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-3-2018

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that two versions of the sexual enhancement product “Leopard Miracle of Honey” may pose serious health risks. Both versions are labelled as being approved by Health Canada, with NPN 80073650. Health Canada’s testing found that both versions of the product contain the undeclared prescription drug sildenafil. The product was not authorized to contain this prescription drug. Health Canada seized the products from two Ontario convenience stores located in Woodbridge, ON, a...

Health Canada

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

22-10-2018

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Active substance: Sildenafil citrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6993 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/068/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Viagra (Pfizer Europe MA EEIG)

Viagra (Pfizer Europe MA EEIG)

Viagra (Active substance: sildenafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5203 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/202/T/98

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Revatio (Pfizer Europe MA EEIG)

Revatio (Pfizer Europe MA EEIG)

Revatio (Active substance: sildenafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5221 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/638/T/82

Europe -DG Health and Food Safety